Poème-France.com

Poeme : Reviens…Reviens…

Je t’ai offert mon cœur, mon amour, mon amité, moi…
Je t’ai fait confiance,
J’ai cru en toi…
Et toi tu m’a rejettée,

J’avais beau essaye,
Je n’ai jamais compris,
Ce qui s’est passé,
Du jour au lendemain tu ne m’as plus aimé…

Maintenant tu pars,
Et moi je reste là,
A attendre que tu reviennes,
Tu me manques. .

Reviens vers moi, même si,
Peux être que tu es parti en quelque sorte,
Mais tu etais, tu es et tu seras toujours,
L’élu de mon cœur, je t’aime…
Cindy Limpens

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tε ɔfεʁ mɔ̃ kœʁ, mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃n- amite, mwa…
ʒə tε fε kɔ̃fjɑ̃sə,
ʒε kʁy ɑ̃ twa…
e twa ty ma ʁəʒεte,

ʒavε bo esεj,
ʒə nε ʒamε kɔ̃pʁi,
sə ki sε pase,
dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃ ty nə ma plysz- εme…

mɛ̃tənɑ̃ ty paʁ,
e mwa ʒə ʁεstə la,
a atɑ̃dʁə kə ty ʁəvjεnə,
ty mə mɑ̃k.

ʁəvjɛ̃ vεʁ mwa, mεmə si,
pøz- εtʁə kə ty ε paʁti ɑ̃ kεlkə sɔʁtə,
mε ty ətε, ty ε e ty səʁa tuʒuʁ,
lely də mɔ̃ kœʁ, ʒə tεmə…