Poème-France.com

Poeme : Ils Ne Savent Pas…Ils Ne Savent Pas…

Ils sont tous là…
A dire je t’aime, je t’aime, …
Mais savent-ils au moins
Ce que cela veut dire ?
Savent-ils ce que c’est que…
Pleurer toutes les larmes de leurs corps pour un être ?
De sentir battre son cœur rien qu’à la vue de celui qu’on aime ?
Ils disent toujours. .
Je ne pourrais me passer de toi. .
Je veux vivre ma vie au près de toi. .
Je ne veux jamais te perdre…
Mais ces mots. . Que des mensonges…
Et nous on y croit. . On s’y met à fond. .
Jusqu’au bout… Jusqu’au jour où. .
On se rend compte que c’est des cons ! !
Et eux qu’ils ne savaient pas aimés. .
Cindy Limpens

PostScriptum

A tous ceux qui ne savent pas ce ke ca vt dire aimer et ki ne font ke du mal au autres. . Je les hais ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il sɔ̃ tus la…
a diʁə ʒə tεmə, ʒə tεmə, …
mε save tilz- o mwɛ̃
sə kə səla vø diʁə ?
save til sə kə sε kə…
pləʁe tutə lε laʁmə- də lœʁ kɔʁ puʁ œ̃n- εtʁə ?
də sɑ̃tiʁ batʁə sɔ̃ kœʁ ʁjɛ̃ ka la vɥ də səlɥi kɔ̃n- εmə ?
il dize tuʒuʁ.
ʒə nə puʁʁε mə pase də twa.
ʒə vø vivʁə ma vi o pʁε də twa.
ʒə nə vø ʒamε tə pεʁdʁə…
mε sε mo. kə dε mɑ̃sɔ̃ʒə…
e nuz- ɔ̃n- i kʁwa. ɔ̃ si mεt a fɔ̃.
ʒysko bu… ʒysko ʒuʁ u.
ɔ̃ sə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə sε dε kɔ̃ ! !
e ø kil nə savε pa εme.