Poème-France.com

Poeme : TrahisonTrahison

Confiance, je te fais plus,
Te moquer de moi t’as fais,
Mensonges et trahison,
Sont tes critères,

Pendant que je t’attendais,
Me disant que je te manquais,
T’as voulu tuer le temps,
Dans les bras d’une autre,

Toute l’histoire était tissu de mensonges,
T’as pas eu le cran de me dire,
Que, pour toi, c’était rien,
Que notre histoire était égal à passade,

Maintenant viens pas me dire,
Que tu regrettes ce qui s’est passé,
Que tu veux revenir au près de moi,
Je te crois plus, ma confiance est morte,

T’avais gagner round après round,
Mais j’ai gagné le match final,
J’ai ouvert les yeux,
Je me suis montrée intelligente,

Faut que tu t’y fasses,
Dans le jeu, y a toujours un perdant,
Pour toi l’amour était un jeu, et aujourd’hui,
Y se trouve que c’était toi le perdant,

T’aimais jouer avec le feu,
T’as fini par te brûler,
T’as jouer avec mes sentiments,
T’as fini par te retrouver tout seul.
Cindy Limpens

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔ̃fjɑ̃sə, ʒə tə fε plys,
tə mɔke də mwa ta fε,
mɑ̃sɔ̃ʒəz- e tʁaizɔ̃,
sɔ̃ tε kʁitεʁə,

pɑ̃dɑ̃ kə ʒə tatɑ̃dε,
mə dizɑ̃ kə ʒə tə mɑ̃kε,
ta vuly tɥe lə tɑ̃,
dɑ̃ lε bʁa dynə otʁə,

tutə listwaʁə etε tisy də mɑ̃sɔ̃ʒə,
ta pa y lə kʁɑ̃ də mə diʁə,
kə, puʁ twa, setε ʁjɛ̃,
kə nɔtʁə istwaʁə etε eɡal a pasadə,

mɛ̃tənɑ̃ vjɛ̃ pa mə diʁə,
kə ty ʁəɡʁεtə sə ki sε pase,
kə ty vø ʁəvəniʁ o pʁε də mwa,
ʒə tə kʁwa plys, ma kɔ̃fjɑ̃sə ε mɔʁtə,

tavε ɡaɲe ʁund apʁε ʁund,
mε ʒε ɡaɲe lə matʃ final,
ʒε uvεʁ lεz- iø,
ʒə mə sɥi mɔ̃tʁe ɛ̃tεlliʒɑ̃tə,

fo kə ty ti fasə,
dɑ̃ lə ʒø, i a tuʒuʁz- œ̃ pεʁdɑ̃,
puʁ twa lamuʁ etε œ̃ ʒø, e oʒuʁdɥi,
i sə tʁuvə kə setε twa lə pεʁdɑ̃,

tεmε ʒue avεk lə fø,
ta fini paʁ tə bʁyle,
ta ʒue avεk mε sɑ̃timɑ̃,
ta fini paʁ tə ʁətʁuve tu səl.