Poème-France.com

Poeme : Plus Jamais…Plus Jamais…

J’ai pas su,
Te repousser,
Te dire non,
T’effacer à jamais,

J’aurais du te dire,
Toutes ces chose là,
Mais je prefere écrire,
Ce qui s’envolera pas,

Tu referas pas de mon cœur,
Des bouts de papiers,
Remplit de mensonges,
Que t’as jeter dehors,

Tu me diras plus,
Un « je t’aime »,
Qui est crée par ta tête,
Mais pas ressenti par ton cœur,

Nos chemins se recroiseront,
Et cette fois là,
C’est toi,
Qui fera le grand saut,

Toujours plus bas,
Tu tomberas,
En bas t’attendront,
Cris et larmes,

Jeter une bombe,
Dans mon cœur,
C’etait peut-être,
Pas ton but,

Tu voulais pas,
Faire de moi,
Le robot qui n’aime,
Que toi seul,

Mais tu m’as poussé,
Au fond du gouffre,
T’étais le seul,
A pouvoir me sauver,

T’as preferer me tuer,
Gacher tout ce que,
Je voulais te donner,
Et ca je peux pas pardonner.
Cindy Limpens

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε pa sy,
tə ʁəpuse,
tə diʁə nɔ̃,
tefase a ʒamε,

ʒoʁε dy tə diʁə,
tutə sε ʃozə la,
mε ʒə pʁəfəʁə ekʁiʁə,
sə ki sɑ̃vɔləʁa pa,

ty ʁəfəʁa pa də mɔ̃ kœʁ,
dε bu də papje,
ʁɑ̃pli də mɑ̃sɔ̃ʒə,
kə ta ʒəte dəɔʁ,

ty mə diʁa plys,
yn « ʒə tεmə »,
ki ε kʁe paʁ ta tεtə,
mε pa ʁəsɑ̃ti paʁ tɔ̃ kœʁ,

no ʃəmɛ̃ sə ʁəkʁwazəʁɔ̃,
e sεtə fwa la,
sε twa,
ki fəʁa lə ɡʁɑ̃ so,

tuʒuʁ plys ba,
ty tɔ̃bəʁa,
ɑ̃ ba tatɑ̃dʁɔ̃,
kʁiz- e laʁmə,

ʒəte ynə bɔ̃bə,
dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
sətε pø tεtʁə,
pa tɔ̃ byt,

ty vulε pa,
fεʁə də mwa,
lə ʁɔbo ki nεmə,
kə twa səl,

mε ty ma puse,
o fɔ̃ dy ɡufʁə,
tetε lə səl,
a puvwaʁ mə sove,

ta pʁəfəʁe mə tɥe,
ɡaʃe tu sə kə,
ʒə vulε tə dɔne,
e ka ʒə pø pa paʁdɔne.