Poème-France.com

Poeme : J’Ai Besoin De Toi…J’Ai Besoin De Toi…

Parfois j’ai tant besoin de toi
Mais tu n’est pas là
Pour parler avec moi
Ou me prendre dans tes bras

Parfois j’ai besoin de te voire sourire
Mais ton absence me fait souffrir
Parce que tu me laisses là
Et que j’ai besoin de toi

J’ai envie que tu sois avec moi
J’ai besoin de te parler
Des choses, il s’en est passée
Mais j’ai toujours fait seul le combat

Mais aujourd’hui, ce soir, j’ai besoin de toi
Est ce que tu m’écoutes là ?
Je ne te vois pas, je ne t’entend pas
C’est bien ce qui me fait mal, tu vois

Le combat est trop dur
Trop grandes sont les blessures
Aide moi à continuer
Je t’en prie, aide moi à me relever

Pourquoi pars-tu loin de moi ?
Pourquoi ne me dis-tu rien ?
Pourquoi tu ne me tiens plus la main ?
Pourquoi tu ne me parle pas ?

J’ai besoin de toi
Plus que tu ne le crois
J’ai perdu la foi
Aide moi à la retrouver, aide moi

Tous ces souvenirs
Qui me font mourir
Tous ses mots
Qui ne me semblaient pas faux

Cette chanson que tu m’as faite écoutée
Mais que j’écoutes seule désormais
Cette journée passé à deux
Mais dont le souvenir me tue peu à peu

Tous tes poèmes, tes écrits
Souvent, je les relis
Et je me demande si je suis passée à côté de toi
Si nous n’avions rien en commun, toi et moi

Et je me demande si tu vas bien
Si tu continues bien ton chemin
Et si tu penses parfois à moi
Autant que j’ai besoin de toi

*****, J’ai besoin de toi
Ecoute moi, je t’en prie
Je veux pas vivre ma vie
Sans toi, à côté de moi

J’ai besoin de ton regard
Qui me sourie, qui dit tout
J’ai besoin de toi, ce soir
J’ai besoin de toi jusqu’au bout

J’ai besoin de ta main
Pour croire en le destin
J’ai besoin de toi dans le noir
J’ai besoin de toi pour retrouver l’Espoir

J’ai besoin de ton sourire
Pour pouvoir guérir
J’ai besoin de toi pour vivre cette vie
J’ai besoin de toi pour apercevoir le Paradis

Je pensais pas que tes promesses
Etaient fausses, j’y ai cru sans cesse
Mais je m’aperçois que c’est fou
Et que de ton mensonge je m’en fou

Parce que j’ai besoin de toi
Même si tu m’as promis
De toujours être avec moi
Et que maintenant tu me fuie

Parce que tu me considérais comme ta sœur
Mais que t’as laissé mon cœur
Il est en larmes, j’ai besoin de toi
Je t’en prie, ne me laisse pas

Peu importe que tu ai menti
J’ai besoin de toi, écoute moi
J’ai besoin de toi, viens avec moi
Soyons ami, le temps d’une vie… .
Cindy Limpens

PostScriptum

… (U) : (J’Ai Besoin De Toi, Tu Me Manques Tellement : ( (U) …


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁfwa ʒε tɑ̃ bəzwɛ̃ də twa
mε ty nε pa la
puʁ paʁle avεk mwa
u mə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ tε bʁa

paʁfwa ʒε bəzwɛ̃ də tə vwaʁə suʁiʁə
mε tɔ̃n- absɑ̃sə mə fε sufʁiʁ
paʁsə kə ty mə lεsə la
e kə ʒε bəzwɛ̃ də twa

ʒε ɑ̃vi kə ty swaz- avεk mwa
ʒε bəzwɛ̃ də tə paʁle
dε ʃozə, il sɑ̃n- ε pase
mε ʒε tuʒuʁ fε səl lə kɔ̃ba

mεz- oʒuʁdɥi, sə swaʁ, ʒε bəzwɛ̃ də twa
ε sə kə ty mekutə la ?
ʒə nə tə vwa pa, ʒə nə tɑ̃tɑ̃ pa
sε bjɛ̃ sə ki mə fε mal, ty vwa

lə kɔ̃ba ε tʁo dyʁ
tʁo ɡʁɑ̃də sɔ̃ lε blesyʁə
εdə mwa a kɔ̃tinɥe
ʒə tɑ̃ pʁi, εdə mwa a mə ʁələve

puʁkwa paʁ ty lwɛ̃ də mwa ?
puʁkwa nə mə di ty ʁjɛ̃ ?
puʁkwa ty nə mə tjɛ̃ plys la mɛ̃ ?
puʁkwa ty nə mə paʁlə pa ?

ʒε bəzwɛ̃ də twa
plys kə ty nə lə kʁwa
ʒε pεʁdy la fwa
εdə mwa a la ʁətʁuve, εdə mwa

tus sε suvəniʁ
ki mə fɔ̃ muʁiʁ
tus sε mo
ki nə mə sɑ̃blε pa fo

sεtə ʃɑ̃sɔ̃ kə ty ma fεtə ekute
mε kə ʒekutə sələ dezɔʁmε
sεtə ʒuʁne pase a dø
mε dɔ̃ lə suvəniʁ mə tɥ pø a pø

tus tε pɔεmə, tεz- ekʁi
suvɑ̃, ʒə lε ʁəli
e ʒə mə dəmɑ̃də si ʒə sɥi pase a kote də twa
si nu navjɔ̃ ʁjɛ̃ ɑ̃ kɔmœ̃, twa e mwa

e ʒə mə dəmɑ̃də si ty va bjɛ̃
si ty kɔ̃tinɥ bjɛ̃ tɔ̃ ʃəmɛ̃
e si ty pɑ̃sə paʁfwaz- a mwa
otɑ̃ kə ʒε bəzwɛ̃ də twa

asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə, ʒε bəzwɛ̃ də twa
əkutə mwa, ʒə tɑ̃ pʁi
ʒə vø pa vivʁə ma vi
sɑ̃ twa, a kote də mwa

ʒε bəzwɛ̃ də tɔ̃ ʁəɡaʁ
ki mə suʁi, ki di tu
ʒε bəzwɛ̃ də twa, sə swaʁ
ʒε bəzwɛ̃ də twa ʒysko bu

ʒε bəzwɛ̃ də ta mɛ̃
puʁ kʁwaʁə ɑ̃ lə dεstɛ̃
ʒε bəzwɛ̃ də twa dɑ̃ lə nwaʁ
ʒε bəzwɛ̃ də twa puʁ ʁətʁuve lεspwaʁ

ʒε bəzwɛ̃ də tɔ̃ suʁiʁə
puʁ puvwaʁ ɡeʁiʁ
ʒε bəzwɛ̃ də twa puʁ vivʁə sεtə vi
ʒε bəzwɛ̃ də twa puʁ apεʁsəvwaʁ lə paʁadi

ʒə pɑ̃sε pa kə tε pʁɔmesə
ətε fosə, ʒi ε kʁy sɑ̃ sεsə
mε ʒə mapεʁswa kə sε fu
e kə də tɔ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə ʒə mɑ̃ fu

paʁsə kə ʒε bəzwɛ̃ də twa
mεmə si ty ma pʁɔmi
də tuʒuʁz- εtʁə avεk mwa
e kə mɛ̃tənɑ̃ ty mə fɥi

paʁsə kə ty mə kɔ̃sideʁε kɔmə ta sœʁ
mε kə ta lεse mɔ̃ kœʁ
il εt- ɑ̃ laʁmə, ʒε bəzwɛ̃ də twa
ʒə tɑ̃ pʁi, nə mə lεsə pa

pø ɛ̃pɔʁtə kə ty ε mɑ̃ti
ʒε bəzwɛ̃ də twa, ekutə mwa
ʒε bəzwɛ̃ də twa, vjɛ̃z- avεk mwa
swajɔ̃z- ami, lə tɑ̃ dynə vi…