Poeme : Plume Solitaire, On Se Retrouvera…

Plume Solitaire, On Se Retrouvera…

De nous, les plumes solitaires
Qui savent se taire
Comme elles savent parler
Comme elles savent écouter

Une des plumes solitaires
Cherche sa place sur terre
Parce que son ami est parti
Parce que son ami l’a fuie

Cette petite plume que je suis
Et qui aujourd’hui t’écrit
Parce que tu lui manque trop
Et qu’elle veut te dire quelques mots

Je n’ai rien oublier
Dans mon cœur, je t’ai gardé
Comme je te l’ai souvent dit
Comme je te l’ai écrit

Nos instants passés ensemble
Je m’en souviens bien
Un petit bout de chemin
Main dans la main, ensemble

Je n’ai rien oublier
Je m’en souviens comme si c’était hier
Pourtant c’était juste l’année passée
M’entend-tu, plume solitaire ?

Dois-je encore t’écrire
Tout ce que je suis entrain de dire ?
Dois-je encore dessiner
Tout ce que je veux avouer ?

Ne sais-tu pas ce qu’est une amitié ?
Ne me connais-tu pas assez
Pour savoir comment je suis
Que je crois ce qu’on me dit ?

On sera des plumes solitaires
Jusqu’au bout, jusqu’à la fin
Deux âmes en peine sur Terre
Qui ont liés leurs mains

Pourquoi as-tu menti ?
Pourquoi tu me fuie ?
J’avoue que je ne comprend pas
Parce que je ne te vois pas

Pourquoi ne me répondu-tu pas
Quand je t’appelle ?
Pourquoi ne regardes-tu pas
Alors que je veux ton regard pleins de merveilles ?

Je souffre de ton absence, tu sais
Je ne demande pas grand chose
Je ne demande pas un bouquet de roses
Juste de t’avoir à mes côtés

Est-ce tant demander
De vouloir te parler
De vouloir te voir
De vouloir te savoir ?

Si tu ne veux rien donner
Je vais m’effacer
Tout doucement
Pendant un moment

Si tu ne veux pas de moi
Je ne t’ennuierai pas
Tu ne me verras pas
Jusqu’à la prochaine fois

Je m’efface tout en douceur
Pour garder ma douleur
Et cacher ma solitude
Paraître forte, comme d’habitude

Je ne t’en veux pour rien
Efface moi de ton cœur
Si c’est ça ton bonheur
Je te laisse jusqu’à demain

On sera des plumes solitaires
Pour effacer le mensonge
De cette immonde Terre
Pour croire à nouveau aux songes

On sera plumes solitaires
Demain comme hier
L’Espoir, je le perd pas
Je le sais qu’on se retrouvera… . .

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Plume Solitaire, On Se Retrouvera…

  de=nous=les=plu=mes=so=li=taires 8
  qui=sa=vent=se=tai=re 6
  com=me=el=les=sa=vent=par=ler 8
  comme=el=les=sa=vent=é=cou=ter 8

  u=ne=des=plu=mes=so=li=taires 8
  cher=che=sa=pla=ce=sur=ter=re 8
  par=ce=que=son=a=mi=est=par=ti 9
  par=ce=que=son=a=mi=la=fuie 8

  cette=pe=ti=te=plu=me=que=je=suis 9
  et=qui=au=jourd=hui=té=crit 7
  par=ce=que=tu=lui=man=que=trop 8
  et=quel=le=veut=te=dire=quel=ques=mots 9

  je=nai=rien=ou=bli=er 6
  dans=mon=cœur=je=tai=gar=dé 7
  com=me=je=te=lai=sou=vent=dit 8
  com=me=je=te=lai=é=crit 7

  nos=ins=tants=pas=sés=en=semble 7
  je=men=sou=viens=bien 5
  un=pe=tit=bout=de=che=min 7
  main=dans=la=main=en=semble 6

  je=nai=rien=ou=bli=er 6
  je=men=sou=viens=comme=si=cé=tait=hier 9
  pour=tant=cé=tait=jus=te=lan=née=pas=sée 10
  men=tend=tu=plu=me=so=li=taire 8

  dois=je=en=co=re=té=cri=re 8
  tout=ce=que=je=suis=en=train=de=dire 9
  dois=je=en=co=re=des=si=ner 8
  tout=ce=que=je=veux=a=vou=er 8

  ne=sais=tu=pas=ce=quest=unea=mi=tié 9
  ne=me=con=nais=tu=pas=as=sez 8
  pour=sa=voir=com=ment=je=suis 7
  que=je=crois=ce=quon=me=dit 7

  on=se=ra=des=plumes=so=li=taires 8
  jus=quau=bout=jus=quà=la=fin 7
  deux=â=mes=en=pei=ne=sur=terre 8
  qui=ont=li=és=leurs=mains 6

  pour=quoi=as=tu=men=ti 6
  pour=quoi=tu=me=fuie 5
  ja=voue=que=je=ne=com=prend=pas 8
  par=ce=que=je=ne=te=vois=pas 8

  pour=quoi=ne=me=ré=pon=du=tu=pas 9
  quand=je=tap=pel=le 5
  pour=quoi=ne=re=gar=des=tu=pas 8
  a=lors=que=je=veux=ton=re=gard=pleins=de=mer=veilles 12

  je=souf=fre=de=ton=ab=sence=tu=sais 9
  je=ne=de=man=de=pas=grand=chose 8
  je=ne=de=mande=pas=un=bou=quet=de=roses 10
  jus=te=de=ta=voir=à=mes=cô=tés 9

  est=ce=tant=de=man=der 6
  de=vou=loir=te=par=ler 6
  de=vou=loir=te=voir 5
  de=vou=loir=te=sa=voir 6

  si=tu=ne=veux=rien=don=ner 7
  je=vais=mef=fa=cer 5
  tout=dou=ce=ment 4
  pen=dant=un=mo=ment 5

  si=tu=ne=veux=pas=de=moi 7
  je=ne=ten=nuie=rai=pas 6
  tu=ne=me=ver=ras=pas 6
  jus=quà=la=pro=chai=ne=fois 7

  je=mef=fa=ce=tout=en=dou=ceur 8
  pour=gar=der=ma=dou=leur 6
  et=ca=cher=ma=so=li=tu=de 8
  pa=raître=forte=com=me=dha=bi=tude 8

  je=ne=ten=veux=pour=rien 6
  ef=fa=ce=moi=de=ton=cœur 7
  si=cest=ça=ton=bon=heur 6
  je=te=lais=se=jus=quà=de=main 8

  on=se=ra=des=plumes=so=li=taires 8
  pour=ef=fa=cer=le=men=son=ge 8
  de=cet=te=im=mon=de=ter=re 8
  pour=croi=re=à=nou=veau=aux=songes 8

  on=se=ra=plu=mes=so=li=taires 8
  de=main=com=me=hi=er 6
  les=poir=je=le=perd=pas 6
  je=le=sais=quon=se=re=trouve=ra 8
 • Phonétique : Plume Solitaire, On Se Retrouvera…

  də nu, lε plymə sɔlitεʁə
  ki save sə tεʁə
  kɔmə εllə save paʁle
  kɔmə εllə save ekute

  ynə dε plymə sɔlitεʁə
  ʃεʁʃə sa plasə syʁ teʁə
  paʁsə kə sɔ̃n- ami ε paʁti
  paʁsə kə sɔ̃n- ami la fɥi

  sεtə pətitə plymə kə ʒə sɥi
  e ki oʒuʁdɥi tekʁi
  paʁsə kə ty lɥi mɑ̃kə tʁo
  e kεllə vø tə diʁə kεlk mo

  ʒə nε ʁjɛ̃ ublje
  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ʒə tε ɡaʁde
  kɔmə ʒə tə lε suvɑ̃ di
  kɔmə ʒə tə lε ekʁi

  noz- ɛ̃stɑ̃ pasez- ɑ̃sɑ̃blə
  ʒə mɑ̃ suvjɛ̃ bjɛ̃
  œ̃ pəti bu də ʃəmɛ̃
  mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃, ɑ̃sɑ̃blə

  ʒə nε ʁjɛ̃ ublje
  ʒə mɑ̃ suvjɛ̃ kɔmə si setε jεʁ
  puʁtɑ̃ setε ʒystə lane pase
  mɑ̃tɑ̃ ty, plymə sɔlitεʁə ?

  dwa ʒə ɑ̃kɔʁə tekʁiʁə
  tu sə kə ʒə sɥiz- ɑ̃tʁɛ̃ də diʁə ?
  dwa ʒə ɑ̃kɔʁə desine
  tu sə kə ʒə vøz- avue ?

  nə sε ty pa sə kεt- ynə amitje ?
  nə mə kɔnε ty pa ase
  puʁ savwaʁ kɔmɑ̃ ʒə sɥi
  kə ʒə kʁwa sə kɔ̃ mə di ?

  ɔ̃ səʁa dε plymə sɔlitεʁə
  ʒysko bu, ʒyska la fɛ̃
  døz- aməz- ɑ̃ pεnə syʁ teʁə
  ki ɔ̃ lje lœʁ mɛ̃

  puʁkwa a ty mɑ̃ti ?
  puʁkwa ty mə fɥi ?
  ʒavu kə ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa
  paʁsə kə ʒə nə tə vwa pa

  puʁkwa nə mə ʁepɔ̃dy ty pa
  kɑ̃ ʒə tapεllə ?
  puʁkwa nə ʁəɡaʁdə- ty pa
  alɔʁ kə ʒə vø tɔ̃ ʁəɡaʁ plɛ̃ də mεʁvεjə ?

  ʒə sufʁə də tɔ̃n- absɑ̃sə, ty sε
  ʒə nə dəmɑ̃də pa ɡʁɑ̃ ʃozə
  ʒə nə dəmɑ̃də pa œ̃ bukε də ʁozə
  ʒystə də tavwaʁ a mε kote

  ε sə tɑ̃ dəmɑ̃de
  də vulwaʁ tə paʁle
  də vulwaʁ tə vwaʁ
  də vulwaʁ tə savwaʁ ?

  si ty nə vø ʁjɛ̃ dɔne
  ʒə vε mefase
  tu dusəmɑ̃
  pɑ̃dɑ̃ œ̃ mɔmɑ̃

  si ty nə vø pa də mwa
  ʒə nə tɑ̃nɥjəʁε pa
  ty nə mə veʁa pa
  ʒyska la pʁoʃεnə fwa

  ʒə mefasə tut- ɑ̃ dusœʁ
  puʁ ɡaʁde ma dulœʁ
  e kaʃe ma sɔlitydə
  paʁεtʁə fɔʁtə, kɔmə dabitydə

  ʒə nə tɑ̃ vø puʁ ʁjɛ̃
  efasə mwa də tɔ̃ kœʁ
  si sε sa tɔ̃ bɔnœʁ
  ʒə tə lεsə ʒyska dəmɛ̃

  ɔ̃ səʁa dε plymə sɔlitεʁə
  puʁ efase lə mɑ̃sɔ̃ʒə
  də sεtə imɔ̃də teʁə
  puʁ kʁwaʁə a nuvo o sɔ̃ʒə

  ɔ̃ səʁa plymə sɔlitεʁə
  dəmɛ̃ kɔmə jεʁ
  lεspwaʁ, ʒə lə pεʁ pa
  ʒə lə sε kɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa…
 • Syllabes Phonétique : Plume Solitaire, On Se Retrouvera…

  də=nu=lε=ply=mə=sɔ=li=tεʁə 8
  ki=sa=ve=sə=tε=ʁə 6
  kɔ=mə=εl=lə=sa=ve=paʁ=le 8
  kɔmə=εl=lə=sa=ve=e=ku=te 8

  y=nə=dε=ply=mə=sɔ=li=tεʁə 8
  ʃεʁ=ʃə=sa=pla=sə=syʁ=te=ʁə 8
  paʁsə=kə=sɔ̃=na=mi=ε=paʁ=ti 8
  paʁ=sə=kə=sɔ̃=na=mi=la=fɥi 8

  sεtə=pə=ti=tə=ply=mə=kə=ʒə=sɥi 9
  e=ki=o=ʒuʁ=dɥi=te=kʁi 7
  paʁ=sə=kə=ty=lɥi=mɑ̃=kə=tʁo 8
  e=kεllə=vøtə=di=ʁə=kεl=kə=mo 8

  ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=u=blj=e 7
  dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=ʒə=tε=ɡaʁ=de 8
  kɔ=mə=ʒə=tə=lε=su=vɑ̃=di 8
  kɔ=mə=ʒə=tə=lε=e=kʁi 7

  no=zɛ̃s=tɑ̃=pa=se=zɑ̃=sɑ̃=blə 8
  ʒə=mɑ̃=su=vj=ɛ̃=bj=ɛ̃ 7
  œ̃=pə=ti=bu=də=ʃə=mɛ̃ 7
  mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=ɑ̃=sɑ̃=blə 7

  ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=u=blj=e 7
  ʒə=mɑ̃=su=vjɛ̃=kɔmə=si=se=tε=jεʁ 9
  puʁ=tɑ̃se=tε=ʒys=tə=la=ne=pase 8
  mɑ̃=tɑ̃=ty=ply=mə=sɔ=li=tεʁə 8

  dwa=ʒə=ɑ̃=kɔ=ʁə=te=kʁi=ʁə 8
  tusə=kə=ʒə=sɥi=zɑ̃=tʁɛ̃=də=diʁə 8
  dwa=ʒə=ɑ̃=kɔ=ʁə=de=si=ne 8
  tu=sə=kə=ʒə=vø=za=vu=e 8

  nə=sε=typasə=kε=ty=nəa=mi=tje 8
  nə=mə=kɔ=nε=ty=pa=a=se 8
  puʁ=sa=vwaʁ=kɔ=mɑ̃=ʒə=sɥi 7
  kə=ʒə=kʁwa=sə=kɔ̃=mə=di 7

  ɔ̃sə=ʁa=dε=ply=mə=sɔ=li=tεʁə 8
  ʒys=ko=bu=ʒys=ka=la=fɛ̃ 7
  dø=zamə=zɑ̃=pε=nə=syʁ=te=ʁə 8
  ki=ɔ̃=lj=e=lœ=ʁə=mɛ̃ 7

  puʁ=kwa=a=ty=mɑ̃=ti 6
  puʁ=kwa=ty=mə=fɥi 5
  ʒa=vu=kə=ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa 8
  paʁ=sə=kə=ʒə=nə=tə=vwa=pa 8

  puʁ=kwanə=mə=ʁe=pɔ̃=dy=ty=pa 8
  kɑ̃=ʒə=ta=pεl=lə 5
  puʁ=kwa=nə=ʁə=ɡaʁ=də=ty=pa 8
  a=lɔʁkə=ʒə=vø=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=plɛ̃=də=mεʁ=vεjə 11

  ʒə=sufʁə=də=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə=ty=sε 9
  ʒə=nə=də=mɑ̃=də=pa=ɡʁɑ̃=ʃozə 8
  ʒə=nə=də=mɑ̃də=pa=œ̃=bu=kε=də=ʁozə 10
  ʒys=tə=də=ta=vwaʁ=a=mε=ko=te 9

  ε=sə=tɑ̃=də=mɑ̃=de 6
  də=vu=lwaʁ=tə=paʁ=le 6
  də=vu=lwaʁ=tə=vwaʁ 5
  də=vu=lwaʁ=tə=sa=vwaʁ 6

  si=ty=nə=vø=ʁj=ɛ̃=dɔ=ne 8
  ʒə=vε=me=fa=se 5
  tu=du=sə=mɑ̃ 4
  pɑ̃=dɑ̃=œ̃=mɔ=mɑ̃ 5

  si=ty=nə=vø=pa=də=mwa 7
  ʒə=nə=tɑ̃n=ɥj=ə=ʁε=pa 7
  ty=nə=mə=ve=ʁa=pa 6
  ʒys=ka=la=pʁo=ʃε=nə=fwa 7

  ʒə=me=fa=sə=tu=tɑ̃=du=sœʁ 8
  puʁ=ɡaʁ=de=ma=du=lœ=ʁə 7
  e=ka=ʃe=ma=sɔ=li=ty=də 8
  pa=ʁεtʁə=fɔʁ=tə=kɔ=mə=da=bitydə 8

  ʒə=nə=tɑ̃=vø=puʁ=ʁj=ɛ̃ 7
  e=fa=sə=mwa=də=tɔ̃=kœ=ʁə 8
  si=sε=sa=tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 7
  ʒə=tə=lε=sə=ʒys=ka=də=mɛ̃ 8

  ɔ̃sə=ʁa=dε=ply=mə=sɔ=li=tεʁə 8
  puʁ=e=fa=se=lə=mɑ̃=sɔ̃=ʒə 8
  də=sε=tə=i=mɔ̃=də=te=ʁə 8
  puʁ=kʁwa=ʁə=a=nu=vo=o=sɔ̃ʒə 8

  ɔ̃=sə=ʁa=ply=mə=sɔ=li=tεʁə 8
  də=mɛ̃=kɔ=mə=jεʁ 5
  lεs=pwaʁ=ʒə=lə=pεʁ=pa 6
  ʒə=lə=sε=kɔ̃sə=ʁə=tʁu=və=ʁa 8

PostScriptum

A Toi, toujours à toi qui me manque même si j’ai besoin de toi avec moi… je répond à un de tes poemes… (F)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/07/2005 19:52Rebec

....... sublimement sublime ! j’aime vraiment trop tt ce que tu ecris ! continue comme sa j’viendrais te lire beaucoup plus souvent lol !
gros bisous (K)
d’une rebec émue par tes mots

Auteur de Poésie
24/07/2005 22:11Tomooki

Je suis tout à fait d’accord... Encore un émerveillement pour les yeux et l’esprit.
Bisous (K)

Auteur de Poésie
24/07/2005 22:42(F)Fleurlune Mimi(F)

magnifique poeme ma jolie
tjs aussi tres bien ecrit ne perd pas espoir et soin forte

🙂

amitié d’(k)une fleur de lune(k)

Auteur de Poésie
24/07/2005 22:55Karine

Il est MAGNIFIQUE ! Tres touchan ! Je ne sais pas si c’est parce que ce soir, je ne vais tres bien mais il m’a telement emue que j’en est pleurer ... J’adore te lire, j’aime la douceur et la sincerité de ta plume, ... Merci pour tout !
Bisous a toi et aux joies de te relire.

Auteur de Poésie
25/07/2005 10:46Tifeufeu

petite fille.....
tes poèmes ne font que gagner en émotions, je suis très impressionné par cette qualité qui peut qualifer vraiment se qu’est la poésie.....
magnifique petite fille.....
amitiés du fond de mon coeur.....TIT ANGE.....

Auteur de Poésie
25/07/2005 17:54La Petite Etoile

Magnifique poème il est sublime vraiment jadore....
il est sublime c’est indecriptible....
bravo a toi amitié de p’tite coco

Auteur de Poésie
01/08/2005 12:22Laston

Avec un tel appel, la personne concernée ne peut rester insensible! On sent ta détresse à chaque ligne. Très belle image, de plus, que la plume solitaire.