Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Même Les Hommes Pleurent… (2)

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/07/2005 01:07

L'écrit contient 464 mots qui sont répartis dans 16 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cindy Limpens

Même Les Hommes Pleurent… (2)

J’ai pas eu le temps tout écrire
Je t’ai vu trop vite partir
J’ai pas eu le temps de tout dire
Parce qu’on a trop vite perdu ton sourire

J’ai tout le temps remis ça au lendemain
Que t’es plus là pour le lire maintenant
Ce poème sur les hommes qui pleurent
Ce poème sur les hommes qui ont un cœur

Tu sais, le tien vaut de l’or
C’est pour ça qu’elle t’a prit, la mort
Tout n’a pas été rose, mais tu as su continuer
Tu as su passer les difficultés

Et un soir, tu m’as appelée
J’ai demandé qui était à l’appareil
Mais tu n’as pas répondu, tu pleurais
T’as raccroché, puis t’as fait pareil

J’ai essayé de te parler, de te rassurer
J’ai pas entendu ta voix
Tes larmes t’ont laissées coi
Mais je pense que tu m’as écoutée

Le lendemain, on en a reparlé
Et tu étais si gêné d’avoir mis à jour tes pleurs
Olie, laisse moi te rassurer
Même les hommes pleurent…

J’aurais voulu te donner cet écrit
Mais t’es parti trop rapidement
Et j’ai pas eu le temps
De t’écrire ce que je t’ai dit

T’es quelqu’un de formidable
Quelqu’un de vraiment remarquable
Je pourrais encore écrire ma Haine
Ou partager toute ma Peine

Mais à quoi bon continuer
Je sais que ça va pas te ramener
Je sais que tu nous a quitté
Et qu’avant un moment, on va pas te retrouver

Tous s’est arrangé après ton appel
Vous vous êtes retrouvés, toi et elle
Mais personne n’est éternel
Alors, un jour, t’es monté au ciel

Elle me l’a annoncé un soir
Et j’en suis restée muette un moment
C’était si soudain, un instant
C’était pas possible, un hasard

J’y ai pas tout de suite cru
Pourtant la mort t’as abattu
J’ai cru que c’était un cauchemar
Mais c’était trop tard

Des larmes ont coulées
Des cœurs brisés
De la tristesse ancrée
C’est tout ce qu’il nous est resté

Ca fait plus de cinq mois
Mais je m’y fais toujours pas
Je veux pas y croire
Pourtant c’est arrivé, c’est trop tard

Je sais pas si tu recevras ce message
Si ça formera un sourire sur ton visage
Mais je tenais à t’écrire un petit poème
A toi que toujours on aime

J’aurais voulu qu’il soit fait de moins de douleurs
Mais les circonstances font que mon écrit est ainsi
Olie c’est un cri de mon cœur qui te dit :
MËME LES HOMMES PLEURENT… .
 • Pieds Hyphénique: Même Les Hommes Pleurent… (2)

  jai=pas=eu=le=temps=tout=é=crire 8
  je=tai=vu=trop=vi=te=par=tir 8
  jai=pas=eu=le=temps=de=tout=dire 8
  par=ce=quon=a=trop=vite=per=du=ton=sou=rire 11

  jai=tout=le=temps=re=mis=ça=au=lende=main 10
  que=tes=plus=là=pour=le=lire=main=te=nant 10
  ce=po=ème=sur=les=hom=mes=qui=pleurent 9
  ce=po=ème=sur=les=hom=mes=qui=ont=un=cœur 11

  tu=sais=le=tien=vaut=de=lor 7
  cest=pour=ça=quel=le=ta=prit=la=mort 9
  tout=na=pas=é=té=rose=mais=tu=as=su=con=ti=nuer 13
  tu=as=su=pas=ser=les=dif=fi=cul=tés 10

  et=un=soir=tu=mas=ap=pe=lée 8
  jai=de=man=dé=qui=é=tait=à=lap=pa=reil 11
  mais=tu=nas=pas=ré=pon=du=tu=pleu=rais 10
  tas=rac=cro=ché=puis=tas=fait=pa=reil 9

  jai=es=sayé=de=te=par=ler=de=te=ras=su=rer 12
  jai=pas=en=ten=du=ta=voix 7
  tes=lar=mes=tont=lais=sées=coi 7
  mais=je=pense=que=tu=mas=é=cou=tée 9

  le=lende=main=on=en=a=re=par=lé 9
  et=tu=é=tais=si=gê=né=da=voir=mis=à=jour=tes=pleurs 14
  olie=lais=se=moi=te=ras=su=rer 8
  mê=me=les=hom=mes=pleu=rent 7

  jau=rais=vou=lu=te=don=ner=cet=é=crit 10
  mais=tes=par=ti=trop=ra=pide=ment 8
  et=jai=pas=eu=le=temps 6
  de=té=crire=ce=que=je=tai=dit 8

  tes=quel=quun=de=for=mi=da=ble 8
  quel=quun=de=vrai=ment=re=mar=quable 8
  je=pour=rais=en=coreé=crire=ma=haine 8
  ou=par=ta=ger=tou=te=ma=peine 8

  mais=à=quoi=bon=con=ti=nuer 7
  je=sais=que=ça=va=pas=te=rame=ner 9
  je=sais=que=tu=nous=a=quit=té 8
  et=qua=vant=un=moment=on=va=pas=te=re=trou=ver 12

  tous=sest=ar=ran=gé=a=près=ton=ap=pel 10
  vous=vous=êtes=re=trou=vés=toi=et=elle 9
  mais=per=son=ne=nest=é=ter=nel 8
  a=lors=un=jour=tes=mon=té=au=ciel 9

  elle=me=la=an=non=cé=un=soir 8
  et=jen=suis=res=tée=muette=un=moment 8
  cé=tait=si=sou=dain=un=ins=tant 8
  cé=tait=pas=pos=sible=un=ha=sard 8

  jy=ai=pas=tout=de=sui=te=cru 8
  pour=tant=la=mort=tas=a=bat=tu 8
  jai=cru=que=cé=tait=un=cauche=mar 8
  mais=cé=tait=trop=tard 5

  des=lar=mes=ont=cou=lées 6
  des=cœurs=bri=sés 4
  de=la=tris=tes=se=an=crée 7
  cest=tout=ce=quil=nous=est=res=té 8

  ca=fait=plus=de=cinq=mois 6
  mais=je=my=fais=tou=jours=pas 7
  je=veux=pas=y=croi=re 6
  pour=tant=cest=ar=ri=vé=cest=trop=tard 9

  je=sais=pas=si=tu=re=ce=vras=ce=mes=sage 11
  si=ça=forme=ra=un=sou=ri=re=sur=ton=vi=sage 12
  mais=je=te=nais=à=té=crireun=pe=tit=po=ème 11
  a=toi=que=tou=jours=on=ai=me 8

  jau=rais=vou=lu=quil=soit=fait=de=moins=de=dou=leurs 12
  mais=les=cir=cons=tances=font=que=mon=é=crit=est=ain=si 13
  olie=cest=un=cri=de=mon=cœur=qui=te=dit 10
  më=me=les=hom=mes=pleu=rent 7
 • Phonétique : Même Les Hommes Pleurent… (2)

  ʒε pa y lə tɑ̃ tut- ekʁiʁə
  ʒə tε vy tʁo vitə paʁtiʁ
  ʒε pa y lə tɑ̃ də tu diʁə
  paʁsə kɔ̃n- a tʁo vitə pεʁdy tɔ̃ suʁiʁə

  ʒε tu lə tɑ̃ ʁəmi sa o lɑ̃dəmɛ̃
  kə tε plys la puʁ lə liʁə mɛ̃tənɑ̃
  sə pɔεmə syʁ lεz- ɔmə ki pləʁe
  sə pɔεmə syʁ lεz- ɔmə ki ɔ̃ œ̃ kœʁ

  ty sε, lə tjɛ̃ vo də lɔʁ
  sε puʁ sa kεllə ta pʁi, la mɔʁ
  tu na pa ete ʁozə, mε ty a sy kɔ̃tinɥe
  ty a sy pase lε difikylte

  e œ̃ swaʁ, ty ma apəle
  ʒε dəmɑ̃de ki etε a lapaʁεj
  mε ty na pa ʁepɔ̃dy, ty pləʁε
  ta ʁakʁoʃe, pɥi ta fε paʁεj

  ʒε esεje də tə paʁle, də tə ʁasyʁe
  ʒε pa ɑ̃tɑ̃dy ta vwa
  tε laʁmə- tɔ̃ lεse kwa
  mε ʒə pɑ̃sə kə ty ma ekute

  lə lɑ̃dəmɛ̃, ɔ̃n- ɑ̃n- a ʁəpaʁle
  e ty etε si ʒεne davwaʁ miz- a ʒuʁ tε plœʁ
  ɔli, lεsə mwa tə ʁasyʁe
  mεmə lεz- ɔmə pləʁe…

  ʒoʁε vuly tə dɔne sεt ekʁi
  mε tε paʁti tʁo ʁapidəmɑ̃
  e ʒε pa y lə tɑ̃
  də tekʁiʁə sə kə ʒə tε di

  tε kεlkœ̃ də fɔʁmidablə
  kεlkœ̃ də vʁεmɑ̃ ʁəmaʁkablə
  ʒə puʁʁεz- ɑ̃kɔʁə ekʁiʁə ma-εnə
  u paʁtaʒe tutə ma pεnə

  mεz- a kwa bɔ̃ kɔ̃tinɥe
  ʒə sε kə sa va pa tə ʁaməne
  ʒə sε kə ty nuz- a kite
  e kavɑ̃ œ̃ mɔmɑ̃, ɔ̃ va pa tə ʁətʁuve

  tus sεt- aʁɑ̃ʒe apʁε tɔ̃n- apεl
  vu vuz- εtə ʁətʁuve, twa e εllə
  mε pεʁsɔnə nεt- etεʁnεl
  alɔʁ, œ̃ ʒuʁ, tε mɔ̃te o sjεl

  εllə mə la anɔ̃se œ̃ swaʁ
  e ʒɑ̃ sɥi ʁεste mɥεtə œ̃ mɔmɑ̃
  setε si sudɛ̃, œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  setε pa pɔsiblə, œ̃-azaʁ

  ʒi ε pa tu də sɥitə kʁy
  puʁtɑ̃ la mɔʁ ta abaty
  ʒε kʁy kə setε œ̃ koʃəmaʁ
  mε setε tʁo taʁ

  dε laʁməz- ɔ̃ kule
  dε kœʁ bʁize
  də la tʁistεsə ɑ̃kʁe
  sε tu sə kil nuz- ε ʁεste

  ka fε plys də sɛ̃k mwa
  mε ʒə mi fε tuʒuʁ pa
  ʒə vø pa i kʁwaʁə
  puʁtɑ̃ sεt- aʁive, sε tʁo taʁ

  ʒə sε pa si ty ʁəsεvʁa sə mesaʒə
  si sa fɔʁməʁa œ̃ suʁiʁə syʁ tɔ̃ vizaʒə
  mε ʒə tənεz- a tekʁiʁə œ̃ pəti pɔεmə
  a twa kə tuʒuʁz- ɔ̃n- εmə

  ʒoʁε vuly kil swa fε də mwɛ̃ də dulœʁ
  mε lε siʁkɔ̃stɑ̃sə fɔ̃ kə mɔ̃n- ekʁi εt- ɛ̃si
  ɔli sεt- œ̃ kʁi də mɔ̃ kœʁ ki tə di :
  mεmə lεz- ɔmə pləʁe…
 • Pieds Phonétique : Même Les Hommes Pleurent… (2)

  ʒε=pa=y=lə=tɑ̃=tu=te=kʁiʁə 8
  ʒə=tε=vy=tʁo=vi=tə=paʁ=tiʁ 8
  ʒε=pa=y=lə=tɑ̃=də=tu=diʁə 8
  paʁsə=kɔ̃=na=tʁo=vi=tə=pεʁ=dy=tɔ̃=suʁiʁə 10

  ʒε=tulə=tɑ̃ʁə=mi=sa=o=lɑ̃=də=mɛ̃ 9
  kə=tε=plys=lapuʁlə=li=ʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 9
  sə=pɔ=εmə=syʁ=lε=zɔ=mə=ki=plə=ʁe 10
  sə=pɔ=εmə=syʁ=lε=zɔ=mə=ki=ɔ̃=œ̃=kœʁ 11

  ty=sε=lə=tj=ɛ̃=vo=də=lɔʁ 8
  sε=puʁ=sa=kεllə=ta=pʁi=la=mɔʁ 8
  tu=na=pa=e=te=ʁozə=mε=ty=a=sy=kɔ̃=tin=ɥe 13
  ty=a=sy=pase=lε=di=fi=kyl=te 9

  e=œ̃=swaʁ=ty=ma=a=pə=le 8
  ʒεdə=mɑ̃=de=ki=e=tε=a=la=pa=ʁεj 10
  mε=ty=na=pa=ʁe=pɔ̃=dy=typlə=ʁε 9
  ta=ʁa=kʁo=ʃe=pɥi=ta=fε=pa=ʁεj 9

  ʒε=e=sε=je=də=tə=paʁ=le=də=tə=ʁa=sy=ʁe 13
  ʒε=pa=ɑ̃=tɑ̃=dy=ta=vwa 7
  tε=laʁ=mə=tɔ̃=lε=se=kwa 7
  mεʒə=pɑ̃=sə=kə=ty=ma=e=ku=te 9

  lə=lɑ̃də=mɛ̃=ɔ̃=nɑ̃=na=ʁə=paʁ=le 9
  e=ty=e=tε=si=ʒε=ne=da=vwaʁ=mi=za=ʒuʁ=tε=plœʁ 14
  ɔ=li=lεsə=mwa=tə=ʁa=sy=ʁe 8
  mε=mə=lε=zɔ=mə=plə=ʁe 7

  ʒo=ʁε=vu=lytə=dɔ=ne=sεt=e=kʁi 9
  mε=tε=paʁ=ti=tʁo=ʁa=pidə=mɑ̃ 8
  e=ʒε=pa=y=lə=tɑ̃ 6
  də=te=kʁiʁə=sə=kə=ʒə=tε=di 8

  tε=kεl=kœ̃=də=fɔʁ=mi=da=blə 8
  kεl=kœ̃=də=vʁε=mɑ̃=ʁə=maʁ=kablə 8
  ʒə=puʁ=ʁε=zɑ̃=kɔʁəe=kʁi=ʁə=ma-εnə 9
  u=paʁ=ta=ʒe=tu=tə=ma=pεnə 8

  mε=za=kwa=bɔ̃=kɔ̃=tin=ɥe 7
  ʒə=sεkə=sa=va=pa=tə=ʁa=mə=ne 9
  ʒə=sε=kə=ty=nu=za=ki=te 8
  e=ka=vɑ̃=œ̃=mɔ=mɑ̃=ɔ̃=va=patə=ʁə=tʁu=ve 12

  tus=sε=ta=ʁɑ̃=ʒe=a=pʁε=tɔ̃=na=pεl 10
  vu=vu=zεtə=ʁə=tʁu=ve=twa=e=εllə 9
  mε=pεʁ=sɔ=nə=nε=te=tεʁ=nεl 8
  a=lɔʁ=œ̃=ʒuʁ=tε=mɔ̃=te=o=sjεl 9

  εl=lə=mə=la=a=nɔ̃se=œ̃=swaʁ 8
  e=ʒɑ̃=sɥi=ʁεs=te=mɥεtəœ̃=mɔ=mɑ̃ 8
  se=tε=si=su=dɛ̃=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 8
  se=tε=pa=pɔ=siblə=œ̃-a=zaʁ 8

  ʒi=ε=pa=tu=də=sɥi=tə=kʁy 8
  puʁ=tɑ̃=la=mɔʁ=ta=a=ba=ty 8
  ʒε=kʁykə=se=tε=œ̃=ko=ʃə=maʁ 8
  mε=se=tε=tʁo=taʁ 5

  dε=laʁ=mə=zɔ̃=ku=le 6
  dε=kœ=ʁə=bʁi=ze 5
  də=la=tʁis=tε=sə=ɑ̃=kʁe 7
  sε=tu=sə=kil=nu=zε=ʁεs=te 8

  ka=fε=plys=də=sɛ̃k=mwa 6
  mε=ʒə=mi=fε=tu=ʒuʁ=pa 7
  ʒə=vø=pa=i=kʁwa=ʁə 6
  puʁ=tɑ̃=sε=ta=ʁi=ve=sε=tʁo=taʁ 9

  ʒə=sε=pa=sityʁə=sε=vʁa=sə=me=saʒə 9
  si=sa=fɔʁmə=ʁa=œ̃=su=ʁi=ʁə=syʁ=tɔ̃=vi=zaʒə 12
  mεʒə=tə=nε=za=te=kʁi=ʁəœ̃=pə=ti=pɔ=εmə 11
  a=twa=kə=tu=ʒuʁ=zɔ̃=nε=mə 8

  ʒo=ʁε=vu=ly=kil=swa=fεdə=mwɛ̃=də=du=lœʁ 11
  mε=lε=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃sə=fɔ̃=kə=mɔ̃=ne=kʁi=ε=tɛ̃=si 13
  ɔ=li=sε=tœ̃=kʁidə=mɔ̃=kœʁ=kitə=di 9
  mε=mə=lε=zɔ=mə=plə=ʁe 7

PostScriptum

J’avais déjà écrit un poème pour toi, Olie… Mais je le trouvais pas assez bien, alors je le réécrirai jusqu’à ce qu’il soit bien pour toi… tu nous manques tellement, tu sais… je sais qu’on se reverra, je sais… Mais ton absence est un gouffre

Récompense

35
1
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/07/2005 01:16...Solitude...

Bravo, j’aime bien et c’est vraiment que les hommes pleurent et eux aussi on un coeur !!!

Auteur de Poésie
27/07/2005 11:28Tomooki

Quel hommage !!! Sublime... Je l’adore !
J’en ai les larmes aux yeux en le lisant et le relisant... Et pourtant je suis sûr de ne pas ressentir le dixième de ce que tu as ressenti en l’écrivant...
Je te salue bien bas... Bisous (K)

Auteur de Poésie
28/07/2005 00:01Kokinne

Trop touchant et triste comme poème! c’est vrm magnifique je suis vrm trop émue! C’est un de mes préférés meme.. .Peut etre que se poeme ne le rameneras pas mais je suis sur qu’en quelque part qou qu’il soit il a pu entendre ce que tu dis 😉 dans ton coeur(F)
(K)(K)bisous
(L)kokinne

Auteur de Poésie
28/07/2005 11:41La Petite Etoile

Magnifique poème......même les hommes pleurent....Tu as tout dit il n’y a rien a ajouter....magnifique
amitié de p’tite coco

Auteur de Poésie
28/07/2005 22:00(F)Fleurlune Mimi(F)

que dire sauf que c’est un magnifique poème
j’en est vrm les larmes aux yeux c’est vrm triste, c’est vrai que les hommes pleurent mais pas devant tt le monde en tt cas et sache qu’avec ce geste il ta prouvé qu’il tm bcp et que t une amie tres cher a son coeur 🙂
bon courage 😉

amitié d’(k)une fleur de lune(k)

Auteur de Poésie
02/08/2005 17:43Tifeufeu

magnifique petitte fille.....
on ressent toujours la peine que tu as.....
amitié sincère du TIT ANGE.....

Auteur de Poésie
06/08/2005 14:48°O0o0o° Clem °O0o0o°

Ce texte est vraiment touchant... je l’aime beaucoup.. je l’ai mis ds mes poèmes favoris, tu as une très belle plume, j’adore!! amitié

Auteur de Poésie
25/08/2005 14:21Cughjo

Waou! Alors celui la, il est vraiment magnifique! Triste mais tellement beau, j’ai eu des frissons sur toute la lecture! bravo bravo bravo

Auteur de Poésie
26/08/2005 11:58Coeuroublie

tout simplement magnifique, il es remplie d’émotion.
gros bisoux a toi (k) (k)

Auteur de Poésie
26/08/2005 12:53Tika

Ca m’a donné envie de pleurer... 😢

Auteur de Poésie
06/09/2005 22:48Sisak

Le profondeur de tes sentiments me laissent croire que je suis encore loin d’être accompli émotionellement...
Amitié!

Auteur de Poésie
16/09/2005 10:19Assouan

Ce cris, bien plus qu’un poeme, cette souffrance bien plus qu’une douleur, ce desespoir bien plus que la tristesse, ces mots lourds de peine , cette absence pesante bien plus que les vers inscris sur cette pages...
Le fond est exeptionnel, sois sur que ces mots ont du lui parvenir, où que la mort ait put le conduire, peut etre son ame etait elle a tes cotés lorsque tu l’a ecris....
Ce poeme est le meilleur qu’il m’est etait donné de lire sur ce site, peut etre meme en dehors ... jamais des mots mis en vers n’avaient fait couler des larmes sur mes joues, celui la a ancré ta tristesse en moi .
Je ne te dirais pas felicitations, mais courage !
Tres sincerement,
Assouan

Auteur de Poésie
27/09/2005 18:45Chanu_For_Love

il est super touchant ton poéme ! au faite merci pour ton comm !!! faudrait k’on se fasse un duo un de c katre !!!

Auteur de Poésie
28/09/2005 20:42Ame Perdue_24361

slt je viens de lire ce poème qui me laisse glacer sur ma chaise ! tu as raison les hommes pleurent ! j’ai été témoin d’un homme qui pleure et c’est vrm beau et vrm touchant et après quand on les voit faire leur intéressant on se dit que c’est impossible et pourtant on ne les connais pas bien ! En tout cas tu écris très bien. Moi je n’est peut-être pas de larme mais je me pose plein de question auquel je n’aurais jamais réponse !
Bon en tout cas encore bravo pour ce poème !
Coeur-ouvert

PS : va voir mes poèmes et laisse m’en des nouvelles ! Merci d’avance !

Auteur de Poésie
15/10/2005 14:09Ankhaset

le titre comme le poeme : nikel !

Auteur de Poésie
16/10/2005 19:30Loick

Cela ma vraiment emu, c’est un superbe hommage, tu m’en tire des larmes...

Tu le regrettes, tu le pleurs
Tu le porteras toujours dans ton coeur
Sans lui tu comptes les heures
Sans lui le monde se meurt...

J’aime pas quand c’est triste:’(
Courage...

(K)Gros bisous a toi(K)

Auteur de Poésie
16/10/2005 19:30Loick

Cela ma vraiment emu, c’est un superbe hommage, tu m’en tire des larmes...

Tu le regrettes, tu le pleurs
Tu le porteras toujours dans ton coeur
Sans lui tu comptes les heures
Sans lui le monde se meurt...

J’aime pas quand c’est triste:’(
Courage...

(K)Gros bisous a toi(K)

Auteur de Poésie
27/10/2005 00:33Nallya

C’est un tres beau poeme, il est simple et tres expressif. J’aime beaucoup

Auteur de Poésie
20/11/2005 21:51Fadièse

Wwwhaaaa!! Ton poeme est trop beau, il m’a remplie d’emotion. bravo!
bisous

Auteur de Poésie
28/11/2005 01:40Iza

c’est vraiment un bon poeme .. et tout mes condoléence..! je sais sais quopi perdu un de c’Est proche de cette facon..!
tuka vraiment bon poeme
bayebaey -xxxx-

Auteur de Poésie
01/12/2005 20:02Julia_26896

ton poeme est vachement bo,
J’espere pouvoir en faire des come toi!!!!

Auteur de Poésie
01/12/2005 22:26Anjy

le livre d ’or et ce que tu y a ecrit ma fai decouvrir un poème unique et tres charger en émotion tu m en a tirer des larmes com si je connaissai cette personne ce qui n es pa le cas c est vraiment beau continu tu es doué et surtout n abandonne jamais on a la chance d avoir un site super pour les ecrir et les faire partager il faut continuer . je sui inscrite que depui deu jour mais je vou li depui au moin 1 moi vous tous et ton poème et un qui ma le plus touchée (L) (KK) (BF) (K) bisou et d ou il est il a entendu et surtou il t en envoi des tonnes ca j en sui sur que tu comptai pour lui autan que lui pour toi !!!! bye bye

Auteur de Poésie
08/12/2005 21:59Pem

ton poeme est vraiment magnifique
de plus je suis certain que celui ci
en emouveras encore plus d’un
tu y a mis tend d’emontion que l’on
ne peut s’empecher de t’accompagner
dans ta peine ...
ce n’est que maigre consolation
et malheuresement la vie est ainsi
faite ce sont toujours es meilleur
qui parte les premier!!

Auteur de Poésie
14/12/2005 18:10Jjp

Et oui tout le monde pleure un poème magique même si il y a beaucoup de mélancolie et de tristesse dans cette écrit amicalement Jean

Auteur de Poésie
23/12/2005 17:49Eideal

très beau poème, que dires de plus. Merci. Eideal

Auteur de Poésie
27/12/2005 04:23William B.

que dire de plus
que ce qui a déjà été dit
encore une fois ma puce
tu nous démontre avec ton écrit
tu es et restes la meilleur

très gros bisous à toi

william

Auteur de Poésie
29/12/2005 22:24Akiro

magnifique ce poème,je suis désolé de la mort de la personne....je ferai passer ce texte pour monter que la mort n’est pas souvent joyeuse....
sache que la vie reprend son coure et qu’on oublie jamais vraiment mais qu’on met la douleur dans un coin de notre coeur....
je connais ta peine
bon courage....

Auteur de Poésie
31/12/2005 17:47(K)Ptite-Danseuze(K)

magnifik ton poeme c dure de voir des homme pleuré bizoux

Auteur de Poésie
06/01/2006 17:52(#)Ti Poète Capucine

(OUI) Super !Tellement d’émotion. . .

Auteur de Poésie
10/01/2006 17:35Dodo_27067

Tré bo poeme tré emouvan franchemen bravo !Mé désolé pour tn ami!amitié sincére dodo

Auteur de Poésie
10/01/2006 18:35Ame-Stram-Gram

Euh, un commentaire pour te dire que je pleur,
Je suis un homme avec un tout petit coeur,
Tu as enlevé quelque chose en moi,
Tu as brisé mon coeur de milles fracas
Je comprend pourquoi cette note,
La meilleure, la plus forte,
Je pourrais dédié ce poème
A tout les gens qui m’ont quittés et que j’aime,
J’aurais pu te noter tant de fois,
Mais je préfère partir en te saluant tout bas

Auteur de Poésie
13/01/2006 23:40C..

:’(. . . :’(. . . :’(. . . cet Oli a l’air d’être une personne exeptionnelle!! vraiment je souhaiterais connaitre quelqu’un d’aussi bien un jour. . . ton poème est magnifique! vraiment je dois encore répèter mais c’est vraiment bon ce que tu écris! je ne me lasserai jamais de te lire!. . . ce poème je sens qu’il te tien particulièrement a coeur! et il en est que plus magnifique!
Bravo!! superbe poème!
bizou(K) Coquelicot

Auteur de Poésie
04/02/2006 00:20Petite Fée_27232

je sais se que tu dois recentire mon meilleur ami c’est suicier il y a 6 semain et kai toujours aussi mal je desespere et je me mutile fait jamais comme moi la vie est parfois dure mais on en a juste un alors profite sen au maximum et fait attention a toi toute mes condoleance

Auteur de Poésie
17/02/2006 15:18Jazie

J’espère que de la haut ton poème il l’aura lu, car il est magnifique,
quelques larmes sur mes joues, et je continue mon chemin,
bonne continuation !

Auteur de Poésie
05/03/2006 18:42Gut-Yvon

et moi aussi je pleure, et je suis trop ému pour ajouter un mot je t’embrasse Yvon

Auteur de Poésie
09/03/2006 14:31Nanard

J’adore :’( mais oui les hommes pleure et ca m’arrive souvent. kiss

Auteur de Poésie
16/04/2006 14:01Angeloveur

tt simplemen manifik. . . .
sa a été un plazir de lire se poème
et je ten remerci!!!
jsui dsl pr ton pote. . . .
kiss
(ps v1 voir mé poème:pil son pa o6 b1 ke lé tien je sai. . . . mai passe lé voir sa mfrai zizir!!!)

amitié alexis

Auteur de Poésie
18/04/2006 01:01Anais_28842

sa fait plusieurs fois que je lis ton poème et il me donne des frissons il est magnifique et d’allieur ce n’est pas le premier que je lis de toi
perdre un proche c’est dificile je recent surement la même peine que toi puisque moi aussi j’en est perdu un récament et jen et fait un poeme aussi alor bonne chance bonne continuation

Auteur de Poésie
21/04/2006 20:09Amoureuse Bis

Il n’y a rien a dire. Ce poème m’enlève tout les mots de ma bouche. aucun mot ne pourra le qualifier, il est si pure et rempli d’amour. J’en ai eu quelques larmes pendant la lecture. BRAVO pour ce chef d’oeuvre!!! (L)

Auteur de Poésie
17/05/2006 18:27Mistik

que dire de ce poeme a part qu’il est tout simplement magnifique???il ma bcp ému. . . peut etre parce qu’il me rapel mes sentimen. . . bien a toi et amicalement

Auteur de Poésie
20/05/2006 19:13Luciole249

ouaaaa putain il est trop beau ton poéme j’adore trop!!!

Auteur de Poésie
31/05/2006 11:36Liliche_33524

j’ai honte de mettre un commentaire ou d’ajouter des mots apres toutes ces emotions et sache que je suis vrmt en larme mon meilleur ami a pleuré a plusieurs reprises entre mes bras te un jour il m’a decu et il ma trahit je sais plus comment expliquer bon bref tres beau poeme merci pour ce moment

Auteur de Poésie
22/06/2006 11:50Mimouli

Juste un mot : Magnifique !
Bonne continuation.

Auteur de Poésie
04/07/2006 17:23Amelia

c trés bo et triste. je suis vraiment dsl pr ton ami. je né jamais été dans cet situation mais sa doit etre trés dur. alors bon courage pour la suite

Auteur de Poésie
10/07/2006 16:17Uboot

Trés bel hommage et trés beau texte. Vraiment.

Auteur de Poésie
10/07/2006 16:27Lili

Magnifique mais très triste, comme la vie est cruelle meme si parfois elle peut-etre belle. . . Amitiés (F)

Auteur de Poésie
15/07/2006 11:19Coeurdever

et oui les homme pleurent ses normal car ils ont un coeur
une larme contien plus de sentiment que d’eau.
moi quand je pleur ses que quelqu’un ma blessé on fond de mon coeur je suis capable de pardoné mes quand quelqu’un meur il reste gravé au fond de mon coeur ton poeme est vraiment magnifique sa prouve vraiment que tu tenai ennormément a cette perssone je te remet toute mes amitié.

Auteur de Poésie
16/08/2006 04:36Puttesky

les hommes pleurent cest sur mais moin souvent. . . (f) merveilleux poeme

Auteur de Poésie
16/08/2006 11:38Angel’s

Pas déçu par la lecture même si l’esquise d’une larme se dessine au bord des yeux. Très beau récit que tu nous a mis là. Cerain qu’ici ou la, Olie ce message lira
(F). . . . . . . . . . . . . Angel’s

Auteur de Poésie
16/08/2006 13:17Exinstas

Ce texte est magnifique. . . Je te souhaite beaucoup de courage pour surmonter cette épreuve. Et ne t’en fais pas, car de là-haut Olie t’entend, c’est certain. . . (F) (F) (F) (#)

Auteur de Poésie
21/08/2006 12:13Toxic

bon je sais j’arrive un peu après tout les autres mais c’est parce que j’étais à l’hosto je voulais te dire que j’aime beaucoup ce que tu écris hé celui la est vraiment. . . y a pas de moi pour le dire il est somptueux. . . je t’adore (k)

Auteur de Poésie
21/08/2006 15:37Angel’s

J’ai commis l’erreur de venir à nouveau lire cette page, envahie par tant d’émotions mon âme pleure et de mes yeux coulent encore une fois ce liquide salé qu’on appelle des larmes.
(F). . . . . . . Angel’s

Auteur de Poésie
09/09/2006 17:00Azémys

bel hommage, je sais que c’est dur de perdre les gens qu’on aime pour avoir perdu deux amis proche en moins d’un mois. . on met du temps pour l’accepter puis on se résigne et l’on pense à eux chaque jour pour qu’ils ne partent pas une seconde fois. . encore beau poème. .
▲§un ami, c’est comme la pluie : on ne peut pas vivre sans mais on fait avec§▼
ro bisous ­•Azemys•

Auteur de Poésie
16/04/2010 14:25Alan754

Quel vibrant hommage et quelle belle écriture !
Celui vaut le coup d’être lu et relu et chaque lecture nous amène encore plus loin dans sa compréhension et son altruisme.

MERCI