Poeme-France : Lecture Écrit Voyage

Poeme : Le Voyage

Poème Voyage
Publié le 07/08/2005 13:54

L'écrit contient 314 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Ankhaset

Le Voyage

Ça pourrait commencer, ça pourrait partir,
C’est juste une idée, c’est juste mon esprit,
Et si je fais mes bagages, c’est par défis
Le long de la route, s’en aller s’en se fuir

Je vis dans l’intranquilité, j’ai perdu toute sérénité,
Accumulation de sensations sans blanc ni vide
Je passe des rires de circonstance aux larmes de croco
De l’amour au silence, y’a plus de pause éduquée,
Il faut tout connaître, blanchir les nuits avides,
Dire oui, dire non, donner une explication sans défaut

Et bien en voilà une : je vais partir loin de moi-même
Si je m’accroche là, il est bien possible que je me gène,
Et si déjà je me dis que c’est n’est qu’un pis aller
Je préfère aux autoroutes lisses, les contre allers,

Je vis sans vraiment comprendre la finalité
Il me manque des données d’entrés
Il me manque des cartes à retourner
Il me manque des cartes à griser
Se dire là je suis allé,
Là j’ai exploré,
J’ai rien trouvé,
Mais j’y étais
J’ai vu un rien,

Quand je rentrerai chez moi,
Je dirai comme toi :
Chez moi, c’est là,
Just in my brain
Ailleurs il n’y a rien,
Juste des chemins
Qui nous éloigne
Du retour à nous même.

Je veux un voyage en aller retour,
Une calligraphie muette,
Un sourire sans visage,
Un son sans gorge
Je veux me perdre dans l’Adour
Me rendre analphabète,
N’être que de passage,
Le feu d’une forge.

Je veux ce rien qui me rend sourd
Je veux du temps sans débours
Je veux un voyage qui n’en serait pas un
Je veux un début qui suive une fin de rien
Je ne veux qu’un petit rien
L’aurais-je avant la fin du voyage ?
 • Pieds Hyphénique: Le Voyage

  ça=pour=rait=commen=cer=ça=pour=rait=par=tir 10
  cest=jus=teune=i=dée=cest=jus=te=mon=es=prit 11
  et=si=je=fais=mes=ba=gages=cest=par=dé=fis 11
  le=long=de=la=route=sen=al=ler=sen=se=fu=ir 12

  je=vis=dans=lin=tran=qui=li=té=jai=per=du=toute=sé=ré=ni=té 16
  ac=cu=mu=la=tion=de=sen=sa=tions=sans=blanc=ni=vide 13
  je=passe=des=ri=res=de=cir=cons=tan=ceaux=lar=mes=de=cro=co 15
  de=la=mour=au=silen=ce=ya=plus=de=pau=seé=du=quée 13
  il=faut=tout=con=naître=blan=chir=les=nuits=a=vides 11
  direoui=di=re=non=don=ner=u=ne=ex=pli=ca=tion=sans=dé=faut 15

  et=bien=en=voi=là=une=je=vais=par=tir=loin=de=moi=même 14
  si=je=mac=croche=là=il=est=bien=pos=si=ble=que=je=me=gène 15
  et=si=dé=jà=je=me=dis=que=cest=nest=quun=pis=al=ler 14
  je=pré=fèreaux=au=to=rou=tes=lis=ses=les=con=tre=al=lers 14

  je=vis=sans=vraiment=com=pren=dre=la=fi=na=li=té 12
  il=me=man=que=des=don=nées=den=trés 9
  il=me=man=que=des=car=tes=à=re=tour=ner 11
  il=me=man=que=des=car=tes=à=gri=ser 10
  se=dire=là=je=suis=al=lé 7
  là=jai=ex=plo=ré 5
  jai=rien=trou=vé 4
  mais=jy=é=tais 4
  jai=vu=un=rien 4

  quand=je=rentre=rai=chez=moi 6
  je=di=rai=comme=toi 5
  chez=moi=cest=là 4
  just=in=my=brain 4
  ailleurs=il=ny=a=rien 5
  jus=te=des=che=mins 5
  qui=nous=é=loigne 4
  du=re=tour=à=nous=même 6

  je=veux=un=voy=ageen=al=ler=re=tour 9
  une=cal=li=gra=phie=muette 6
  un=sou=rire=sans=vi=sage 6
  un=son=sans=gorge 4
  je=veux=me=perdre=dans=la=dour 7
  me=rendrea=nal=pha=bète 5
  nêtre=que=de=pas=sage 5
  le=feu=dune=forge 4

  je=veux=ce=rien=qui=me=rend=sourd 8
  je=veux=du=temps=sans=dé=bours 7
  je=veux=un=voy=age=qui=nen=se=rait=pas=un 11
  je=veux=un=dé=but=qui=suiveu=ne=fin=de=rien 11
  je=ne=veux=quun=pe=tit=rien 7
  lau=rais=jea=vant=la=fin=du=voy=age 9
 • Phonétique : Le Voyage

  sa puʁʁε kɔmɑ̃se, sa puʁʁε paʁtiʁ,
  sε ʒystə ynə ide, sε ʒystə mɔ̃n- εspʁi,
  e si ʒə fε mε baɡaʒə, sε paʁ defi
  lə lɔ̃ də la ʁutə, sɑ̃n- ale sɑ̃ sə fɥiʁ

  ʒə vis dɑ̃ lɛ̃tʁɑ̃kilite, ʒε pεʁdy tutə seʁenite,
  akymylasjɔ̃ də sɑ̃sasjɔ̃ sɑ̃ blɑ̃ ni vidə
  ʒə pasə dε ʁiʁə də siʁkɔ̃stɑ̃sə o laʁmə- də kʁɔko
  də lamuʁ o silɑ̃sə, ia plys də pozə edyke,
  il fo tu kɔnεtʁə, blɑ̃ʃiʁ lε nɥiz- avidə,
  diʁə ui, diʁə nɔ̃, dɔne ynə εksplikasjɔ̃ sɑ̃ defo

  e bjɛ̃ ɑ̃ vwala ynə : ʒə vε paʁtiʁ lwɛ̃ də mwa mεmə
  si ʒə makʁoʃə la, il ε bjɛ̃ pɔsiblə kə ʒə mə ʒεnə,
  e si deʒa ʒə mə di kə sε nε kœ̃ pi ale
  ʒə pʁefεʁə oz- otɔʁutə lisə, lε kɔ̃tʁə ale,

  ʒə vis sɑ̃ vʁεmɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə la finalite
  il mə mɑ̃kə dε dɔne dɑ̃tʁe
  il mə mɑ̃kə dε kaʁtəz- a ʁətuʁne
  il mə mɑ̃kə dε kaʁtəz- a ɡʁize
  sə diʁə la ʒə sɥiz- ale,
  la ʒε εksplɔʁe,
  ʒε ʁjɛ̃ tʁuve,
  mε ʒi etε
  ʒε vy œ̃ ʁjɛ̃,

  kɑ̃ ʒə ʁɑ̃tʁəʁε ʃe mwa,
  ʒə diʁε kɔmə twa :
  ʃe mwa, sε la,
  ʒyst ɛ̃ mi bʁɛ̃
  ajœʁz- il ni a ʁjɛ̃,
  ʒystə dε ʃəmɛ̃
  ki nuz- elwaɲə
  dy ʁətuʁ a nu mεmə.

  ʒə vøz- œ̃ vwajaʒə ɑ̃n- ale ʁətuʁ,
  ynə kaliɡʁafi mɥεtə,
  œ̃ suʁiʁə sɑ̃ vizaʒə,
  œ̃ sɔ̃ sɑ̃ ɡɔʁʒə
  ʒə vø mə pεʁdʁə dɑ̃ laduʁ
  mə ʁɑ̃dʁə analfabεtə,
  nεtʁə kə də pasaʒə,
  lə fø dynə fɔʁʒə.

  ʒə vø sə ʁjɛ̃ ki mə ʁɑ̃ suʁ
  ʒə vø dy tɑ̃ sɑ̃ debuʁ
  ʒə vøz- œ̃ vwajaʒə ki nɑ̃ səʁε pa œ̃
  ʒə vøz- œ̃ deby ki sɥivə ynə fɛ̃ də ʁjɛ̃
  ʒə nə vø kœ̃ pəti ʁjɛ̃
  loʁε ʒə avɑ̃ la fɛ̃ dy vwajaʒə ?
 • Pieds Phonétique : Le Voyage

  sa=puʁ=ʁε=kɔ=mɑ̃se=sa=puʁ=ʁε=paʁ=tiʁ 10
  sε=ʒys=təynə=i=de=sε=ʒys=tə=mɔ̃=nεs=pʁi 11
  e=siʒə=fε=mε=ba=ɡa=ʒə=sε=paʁ=de=fi 11
  lə=lɔ̃də=la=ʁu=tə=sɑ̃=na=le=sɑ̃=sə=fɥ=iʁ 12

  ʒə=vis=dɑ̃=lɛ̃=tʁɑ̃=ki=li=te=ʒε=pεʁ=dy=tutə=se=ʁe=ni=te 16
  a=ky=my=la=sjɔ̃də=sɑ̃=sa=sjɔ̃=sɑ̃=blɑ̃=ni=vidə 12
  ʒə=pasə=dε=ʁi=ʁə=də=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃=səo=laʁ=mə=də=kʁɔ=ko 15
  də=la=muʁ=o=si=lɑ̃sə=i=a=plys=də=po=zəe=dy=ke 14
  il=fo=tu=kɔ=nεtʁə=blɑ̃=ʃiʁ=lε=nɥi=zavidə 10
  diʁəui=di=ʁə=nɔ̃=dɔ=ne=y=nə=εk=spli=ka=sjɔ̃=sɑ̃=de=fo 15

  e=bjɛ̃=ɑ̃=vwa=la=ynə=ʒə=vε=paʁ=tiʁ=lwɛ̃=də=mwa=mεmə 14
  siʒə=ma=kʁo=ʃə=la=il=ε=bjɛ̃=pɔ=si=blə=kə=ʒə=mə=ʒεnə 15
  e=si=de=ʒaʒə=mə=di=kə=sε=nε=kœ̃=pi=a=le 13
  ʒə=pʁe=fεʁəo=zo=tɔ=ʁu=tə=li=sə=lε=kɔ̃=tʁə=a=le 14

  ʒə=vis=sɑ̃=vʁε=mɑ̃=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=la=fi=na=li=te 12
  il=mə=mɑ̃kə=dε=dɔ=ne=dɑ̃=tʁe 8
  il=mə=mɑ̃kə=dε=kaʁtə=za=ʁə=tuʁ=ne 9
  il=mə=mɑ̃kə=dε=kaʁ=tə=za=ɡʁi=ze 9
  sə=di=ʁə=la=ʒə=sɥi=za=le 8
  la=ʒε=εk=splɔ=ʁe 5
  ʒε=ʁj=ɛ̃=tʁu=ve 5
  mε=ʒi=e=tε 4
  ʒε=vy=œ̃=ʁj=ɛ̃ 5

  kɑ̃=ʒə=ʁɑ̃=tʁə=ʁε=ʃe=mwa 7
  ʒə=di=ʁε=kɔ=mə=twa 6
  ʃe=mwa=sε=la 4
  ʒyst=ɛ̃=mi=bʁɛ̃ 4
  a=jœ=ʁə=zil=ni=a=ʁj=ɛ̃ 8
  ʒys=tə=dε=ʃə=mɛ̃ 5
  ki=nu=ze=lwa=ɲə 5
  dy=ʁə=tuʁ=a=nu=mε=mə 7

  ʒə=vø=zœ̃=vwa=jaʒəɑ̃=na=le=ʁə=tuʁ 9
  y=nə=ka=li=ɡʁa=fi=mɥε=tə 8
  œ̃=su=ʁi=ʁə=sɑ̃=vi=za=ʒə 8
  œ̃=sɔ̃=sɑ̃=ɡɔʁ=ʒə 5
  ʒə=vø=mə=pεʁ=dʁə=dɑ̃=la=duʁ 8
  mə=ʁɑ̃=dʁə=a=nal=fa=bε=tə 8
  nε=tʁə=kə=də=pa=sa=ʒə 7
  lə=fø=dy=nə=fɔʁ=ʒə 6

  ʒə=vø=sə=ʁjɛ̃=ki=mə=ʁɑ̃=suʁ 8
  ʒə=vø=dy=tɑ̃=sɑ̃=de=buʁ 7
  ʒə=vø=zœ̃=vwa=jaʒə=ki=nɑ̃=sə=ʁε=pa=œ̃ 11
  ʒə=vø=zœ̃=de=by=ki=sɥivəy=nə=fɛ̃=də=ʁjɛ̃ 11
  ʒə=nə=vø=kœ̃=pə=ti=ʁj=ɛ̃ 8
  lo=ʁεʒəa=vɑ̃=la=fɛ̃=dy=vwa=jaʒə 8

PostScriptum

bientot…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/08/2005 14:35(F)Fleurlune Mimi(F)

je sens du vide dans ton poème jcrois que c ca....
en tt cas j’espere que tu trouvera ce que tu vx

continu
kiss(k)
mimi

Auteur de Poésie
07/08/2005 18:46Cindy Limpens

J’espère que tu obtiendras ce que tu voudras..... Tres beau poeme en tout cas. Je te remercie pour ton com. (F)

Auteur de Poésie
07/08/2005 20:40Sohana

très joli poème......jespere également que tu trouvera ce ke tu cherches
merci pr ton com