Poeme : Réveil À Mi-Parcours

Réveil À Mi-Parcours

Je pourrai écrire que je suis malheureux,
Malgré tout ce qui se passe dans ma vie,
Quand je me réveille le matin : du bleu
Du bleu, du ciel bleu qui chasse le gris.

2005 année qui compte
Arrivé à mi-chemin, j’ai tout changé,
À une demi lieu de la fin, j’ai changé

2005 année que j’affronte,
Il n’y a pas de jours où j’ai lâché,
Je suis allé là où j’ai voulu aller.

Ce matin, c’est déjà midi
J’aurai pu sauter le petit déjeuné
Mais j’ai mis le temps de côté

Ce matin, j’ai mis Laura Pausini,
Elle m’a parlé d’amour en italien
Ça m’a touché, j’ai fait participer les voisins !

Tant pis pour le volume
Aujourd’hui je rêve éveillé
J’attends qu’on m’consume

Je suis seul et je me sens bien
Y’a le vent dans ma maison
Y’a du vent…
Y’a du vent…

Je suis serein, je pense à foison
J’ai rien à faire aujourd’hui, ça me fait un fou bien
Je me mettrai bien à la fenêtre, nu comme un chien
Humer l’instant, accrocher un rayon
Sûr, ça dure pas une vie
Mais juste une fois tous les six mois
Se laisser aller, prendre l’avion
Sûr, dans la tête, plus d’envie
Mais juste une fois, vivre pour soi.

Ecrire un bout de vers romantique
Suivre la plume, tâcher le papier
Laisser filer les flots d’l’atlantique

Un peu de rose et de guimauve,
Des fois j’ai le regard above

Je suis seul je me sens amoureux
Sûr qu’à deux c’est mieux

Mais quand c’est la vie qu’on aime
On embrasse qui, finit-on blême ?

Mais non, mais non sûrement pas,
Pas de mauvaise fin ce matin

Juste moi et moi sur le parquet
Le ciel bleu a grise mine

Les rimes ont plus d’effet
Ça sent une fin qu’on mine

J’ouvre les yeux,
Plus de vent…
Plus de vent…

L’air de musique s’est arrêté
Les fenêtres ont fini de claquer

Plus de souffle…
Plus de souffle…
Sûr, il va falloir ramer à nouveau

Continuer sur la lancée
Et terminer 2005 sans bouée.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Réveil À Mi-Parcours

  je=pour=rai=é=crire=que=je=suis=malheu=reux 10
  mal=gré=tout=ce=qui=se=passe=dans=ma=vie 10
  quand=je=me=ré=veille=le=ma=tin=du=bleu 10
  du=bleu=du=ciel=bleu=qui=chas=se=le=gris 10

  deux=mil=le=cinq=an=née=qui=com=pte 9
  ar=ri=vé=à=mi=che=min=jai=tout=chan=gé 11
  à=une=de=mi=lieu=de=la=fin=jai=chan=gé 11

  deux=mil=le=cinq=an=née=que=jaf=fron=te 10
  il=ny=a=pas=de=jours=où=jai=lâ=ché 10
  je=suis=al=lé=là=où=jai=vou=lu=al=ler 11

  ce=ma=tin=cest=dé=jà=mi=di 8
  jau=rai=pu=sau=ter=le=pe=tit=dé=jeu=né 11
  mais=jai=mis=le=temps=de=cô=té 8

  ce=ma=tin=jai=mis=lau=ra=pau=si=ni 10
  elle=ma=par=lé=da=mour=en=i=ta=lien 10
  ça=ma=tou=ché=jai=fait=par=ti=ci=per=les=voi=sins 13

  tant=pis=pour=le=vo=lu=me 7
  au=jourd=hui=je=rê=ve=é=veil=lé 9
  jat=tends=quon=m=con=su=me 7

  je=suis=seul=et=je=me=sens=bien 8
  ya=le=vent=dans=ma=mai=son 7
  ya=du=vent 3
  ya=du=vent 3

  je=suis=se=rein=je=pen=se=à=foi=son 10
  jai=rien=à=faireau=jourdhui=ça=me=fait=un=fou=bien 11
  je=me=met=trai=bien=à=la=fe=nêtre=nu=com=meun=chien 13
  hu=mer=lins=tant=ac=cro=cher=un=ray=on 10
  sûr=ça=du=re=pas=u=ne=vie 8
  mais=jus=te=u=ne=fois=tous=les=six=mois 10
  se=lais=ser=al=ler=pren=dre=la=vi=on 10
  sûr=dans=la=tê=te=plus=den=vie 8
  mais=jus=te=u=ne=fois=vi=vre=pour=soi 10

  ecri=re=un=bout=de=vers=ro=man=tique 9
  sui=vre=la=plu=me=tâ=cher=le=pa=pier 10
  lais=ser=fi=ler=les=flots=d=lat=lan=tique 10

  un=peu=de=ro=se=et=de=gui=mau=ve 10
  des=fois=jai=le=re=gard=a=bo=ve 9

  je=suis=seul=je=me=sens=a=mou=reux 9
  sûr=quà=deux=cest=mieux 5

  mais=quand=cest=la=vie=quon=ai=me 8
  on=em=bras=se=qui=fi=nit=ton=blê=me 10

  mais=non=mais=non=sû=re=ment=pas 8
  pas=de=mau=vai=se=fin=ce=ma=tin 9

  jus=te=moi=et=moi=sur=le=par=quet 9
  le=ciel=bleu=a=gri=se=mi=ne 8

  les=ri=mes=ont=plus=def=fet 7
  ça=sent=u=ne=fin=quon=mi=ne 8

  jou=vre=les=y=eux 5
  plus=de=vent 3
  plus=de=vent 3

  lair=de=mu=si=que=sest=ar=rê=té 9
  les=fe=nê=tres=ont=fi=ni=de=cla=quer 10

  plus=de=souf=fle 4
  plus=de=souf=fle 4
  sûr=il=va=fal=loir=ra=mer=à=nou=veau 10

  conti=nuer=sur=la=lan=cée 6
  et=ter=mi=ner=deux=mil=le=cinq=sans=bouée 10
 • Phonétique : Réveil À Mi-Parcours

  ʒə puʁʁε ekʁiʁə kə ʒə sɥi maləʁø,
  malɡʁe tu sə ki sə pasə dɑ̃ ma vi,
  kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə lə matɛ̃ : dy blø
  dy blø, dy sjεl blø ki ʃasə lə ɡʁi.

  dø milə sɛ̃k ane ki kɔ̃tə
  aʁive a mi ʃəmɛ̃, ʒε tu ʃɑ̃ʒe,
  a ynə dəmi ljø də la fɛ̃, ʒε ʃɑ̃ʒe

  dø milə sɛ̃k ane kə ʒafʁɔ̃tə,
  il ni a pa də ʒuʁz- u ʒε laʃe,
  ʒə sɥiz- ale la u ʒε vuly ale.

  sə matɛ̃, sε deʒa midi
  ʒoʁε py sote lə pəti deʒəne
  mε ʒε mi lə tɑ̃ də kote

  sə matɛ̃, ʒε mi loʁa pozini,
  εllə ma paʁle damuʁ ɑ̃n- italjɛ̃
  sa ma tuʃe, ʒε fε paʁtisipe lε vwazɛ̃ !

  tɑ̃ pi puʁ lə vɔlymə
  oʒuʁdɥi ʒə ʁεvə evεje
  ʒatɑ̃ kɔ̃ mkɔ̃symə

  ʒə sɥi səl e ʒə mə sɑ̃s bjɛ̃
  ia lə vɑ̃ dɑ̃ ma mεzɔ̃
  ia dy vɑ̃…
  ia dy vɑ̃…

  ʒə sɥi səʁɛ̃, ʒə pɑ̃sə a fwazɔ̃
  ʒε ʁjɛ̃ a fεʁə oʒuʁdɥi, sa mə fε œ̃ fu bjɛ̃
  ʒə mə mεtʁε bjɛ̃ a la fənεtʁə, ny kɔmə œ̃ ʃjɛ̃
  yme lɛ̃stɑ̃, akʁoʃe œ̃ ʁεjɔ̃
  syʁ, sa dyʁə pa ynə vi
  mε ʒystə ynə fwa tus lε si- mwa
  sə lεse ale, pʁɑ̃dʁə lavjɔ̃
  syʁ, dɑ̃ la tεtə, plys dɑ̃vi
  mε ʒystə ynə fwa, vivʁə puʁ swa.

  εkʁiʁə œ̃ bu də vεʁ ʁɔmɑ̃tikə
  sɥivʁə la plymə, taʃe lə papje
  lεse file lε flo dlatlɑ̃tikə

  œ̃ pø də ʁozə e də ɡimovə,
  dε fwa ʒε lə ʁəɡaʁ abɔvə

  ʒə sɥi səl ʒə mə sɑ̃sz- amuʁø
  syʁ ka dø sε mjø

  mε kɑ̃ sε la vi kɔ̃n- εmə
  ɔ̃n- ɑ̃bʁasə ki, fini tɔ̃ blεmə ?

  mε nɔ̃, mε nɔ̃ syʁəmɑ̃ pa,
  pa də movεzə fɛ̃ sə matɛ̃

  ʒystə mwa e mwa syʁ lə paʁkε
  lə sjεl blø a ɡʁizə minə

  lε ʁiməz- ɔ̃ plys defε
  sa sɑ̃ ynə fɛ̃ kɔ̃ minə

  ʒuvʁə lεz- iø,
  plys də vɑ̃…
  plys də vɑ̃…

  lεʁ də myzikə sεt- aʁεte
  lε fənεtʁəz- ɔ̃ fini də klake

  plys də suflə…
  plys də suflə…
  syʁ, il va falwaʁ ʁame a nuvo

  kɔ̃tinɥe syʁ la lɑ̃se
  e tεʁmine dø milə sɛ̃k sɑ̃ bue.
 • Syllabes Phonétique : Réveil À Mi-Parcours

  ʒə=puʁ=ʁε=e=kʁiʁə=kə=ʒə=sɥi=ma=lə=ʁø 11
  mal=ɡʁe=tu=sə=kisə=pa=sə=dɑ̃=ma=vi 10
  kɑ̃=ʒə=mə=ʁe=vεjə=lə=ma=tɛ̃=dy=blø 10
  dy=blø=dy=sjεl=blø=ki=ʃa=sə=lə=ɡʁi 10

  dø=mi=lə=sɛ̃k=a=ne=ki=kɔ̃=tə 9
  a=ʁi=ve=a=miʃə=mɛ̃=ʒε=tu=ʃɑ̃=ʒe 10
  a=ynə=də=mi=ljø=də=la=fɛ̃=ʒε=ʃɑ̃=ʒe 11

  dø=mi=lə=sɛ̃k=a=ne=kə=ʒa=fʁɔ̃=tə 10
  il=ni=a=pa=də=ʒuʁ=zu=ʒε=la=ʃe 10
  ʒə=sɥi=za=le=la=u=ʒε=vu=ly=a=le 11

  sə=ma=tɛ̃=sε=de=ʒa=mi=di 8
  ʒo=ʁε=py=so=te=lə=pə=ti=de=ʒə=ne 11
  mε=ʒε=mi=lə=tɑ̃=də=ko=te 8

  sə=ma=tɛ̃=ʒε=mi=lo=ʁa=po=zi=ni 10
  εllə=ma=paʁ=le=da=muʁ=ɑ̃=ni=ta=ljɛ̃ 10
  sa=ma=tu=ʃe=ʒε=fε=paʁ=ti=si=pe=lε=vwa=zɛ̃ 13

  tɑ̃=pi=puʁ=lə=vɔ=ly=mə 7
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=ʁε=və=e=vε=j=e 10
  ʒa=tɑ̃=kɔ̃=mkɔ̃=sy=mə 6

  ʒə=sɥi=səl=e=ʒə=mə=sɑ̃s=bj=ɛ̃ 9
  i=a=lə=vɑ̃=dɑ̃=ma=mε=zɔ̃ 8
  i=a=dy=vɑ̃ 4
  i=a=dy=vɑ̃ 4

  ʒə=sɥi=sə=ʁɛ̃=ʒə=pɑ̃=sə=a=fwa=zɔ̃ 10
  ʒε=ʁjɛ̃=a=fεʁəo=ʒuʁ=dɥi=sa=mə=fε=œ̃=fu=bjɛ̃ 12
  ʒə=mə=mε=tʁε=bjɛ̃=alafə=nε=tʁə=ny=kɔ=məœ̃=ʃjɛ̃ 12
  y=me=lɛ̃s=tɑ̃=a=kʁo=ʃe=œ̃=ʁε=jɔ̃ 10
  syʁ=sa=dy=ʁə=pa=y=nə=vi 8
  mε=ʒys=tə=y=nə=fwa=tus=lε=si=mwa 10
  sə=lε=se=a=le=pʁɑ̃=dʁə=la=vj=ɔ̃ 10
  syʁ=dɑ̃=la=tε=tə=plys=dɑ̃=vi 8
  mε=ʒys=tə=y=nə=fwa=vi=vʁə=puʁ=swa 10

  ε=kʁi=ʁə=œ̃=bu=də=vεʁ=ʁɔ=mɑ̃=tikə 10
  sɥi=vʁə=la=ply=mə=ta=ʃe=lə=pa=pje 10
  lε=se=fi=le=lε=flo=dla=tlɑ̃=ti=kə 10

  œ̃=pø=də=ʁo=zə=e=də=ɡi=mo=və 10
  dε=fwa=ʒε=lə=ʁə=ɡaʁ=a=bɔ=və 9

  ʒə=sɥi=səl=ʒə=mə=sɑ̃s=za=mu=ʁø 9
  syʁ=ka=dø=sε=mj=ø 6

  mε=kɑ̃=sε=la=vi=kɔ̃=nε=mə 8
  ɔ̃=nɑ̃=bʁa=sə=ki=fi=ni=tɔ̃=blε=mə 10

  mε=nɔ̃=mε=nɔ̃=sy=ʁə=mɑ̃=pa 8
  pa=də=mo=vε=zə=fɛ̃=sə=ma=tɛ̃ 9

  ʒys=tə=mwa=e=mwa=syʁ=lə=paʁ=kε 9
  lə=sjεl=blø=a=ɡʁi=zə=mi=nə 8

  lε=ʁi=mə=zɔ̃=plys=de=fε 7
  sa=sɑ̃=y=nə=fɛ̃=kɔ̃=mi=nə 8

  ʒu=vʁə=lε=zi=ø 5
  plys=də=vɑ̃ 3
  plys=də=vɑ̃ 3

  lεʁ=də=my=zi=kə=sε=ta=ʁε=te 9
  lε=fə=nε=tʁə=zɔ̃=fi=ni=də=kla=ke 10

  plys=də=su=flə 4
  plys=də=su=flə 4
  syʁ=il=va=fa=lwaʁ=ʁa=me=a=nu=vo 10

  kɔ̃=tin=ɥe=syʁ=la=lɑ̃=se 7
  e=tεʁ=mi=ne=dø=milə=sɛ̃k=sɑ̃=bu=e 10

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/08/2005 23:29Rêve Éveiller

Magnifique!!
j’adore ton poème!
continu ainsi!c’est beau de voir quelqu’un aimer la vie à se poin!
bravo!;)

Auteur de Poésie
16/08/2005 20:00Cindy Limpens

J’aime beaucoup ton poeme... J’espère que l’année te sera encore pleine de bonnes choses...
Je te remercie pour ton com, malheureusement je n’ai pas la même force que toi...
Beau poeme.(F)

Auteur de Poésie
20/08/2005 14:59Tamsuccube

je suis d’accord ac elle magnifik poeme tres bien ecrit tu decri tout parfaitement pr kon s’y croi là à t’observer te lever et admirer le ciel...vraiment tres beau merci pr ce poeme 🙂
bisou a toi
amicalement T M!$$

Référence :
Auteur de Poésie
23/08/2005 15:01*°* Vodka *°*

tres beau , encore et toujours.( ca doit etre usant de l’entendre dire , c’est pkoi je ne laisserait q’UN SEUL commentaire béat sur ce poeme)

Auteur de Poésie
15/10/2005 14:23Aquhydro

Absolument sublime... Tu sais, je ne sais pas pourquoi mais je me suis laissé aller sur ce poeme, d’un amour pour la vie, d’une beautée accordée, fine et sybilline, ta plume m’a porté, je lui offre une hymne, une hymne à la beautée, tu sais, j’ai pleurer, les larmes sans vouloir, on laché de lumière la flamme d’un espoir, je suis heureux maintenant que j’ai lus ton texte il m’inspire me fait vivre, il me rend bien je me sent mieu, j’ai la tete droite à présent merci merci merci merci !!! (K)!!