Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : A Love A Faire

Poème Amour
Publié le 06/11/2005 11:43

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Ankhaset

A Love A Faire

Give it me sometimes
Une escale à Paname
Give it me sometimes
Un corps et une âme
Give it me sometimes
Un mot qu’on réclame

But…
I’m a man
You’re a girl,
And…
Each times,
It’s the same
We stay far
Far far away
Each other.

A love story in our brain
Des mots qu’on somatise
A love story in our brain
Sentiment qu’on minimise
A love strory in our brain
Deux cœurs qui agonisent

Mais
Je suis un garçon…
… Qui se rassure
Tu es une fille…
… Qui se murre
Et…
Chaque fois,
C’est idem,
On reste loin,
On s’éloigne
L’un de l’autre.

But,
It’s just a romantic song
Je peux l’effacer
Et si
Notre histoire est oblongue
On peut la formater
Cause,
If our story is tied-tongue
Je peux la changer
Encore…

Mais
Je suis un garçon
Tu es une fille
Et en vérité,
Y’a pas de schéma à nos amours
On fait, on s’défait, on se gourre
Erase rewind,
De panne en panne, ça redémarre
De tréma en troma, ça s’égarre,
Et,
Si les mots se mélangent sans peine
Pas de raison pour que l’on freine
Cause
I’m a man
You’re a girl
And
Each time,
We’ll stay together
 • Pieds Hyphénique: A Love A Faire

  give=it=me=so=me=times 6
  unees=ca=le=à=pa=name 6
  give=it=me=so=me=times 6
  un=corps=et=u=ne=âme 6
  give=it=me=so=me=times 6
  un=mot=quon=ré=cla=me 6

  but 1
  im=a=man 3
  you=re=a=girl 4
  and 1
  ea=ch=ti=mes 4
  its=the=sa=me 4
  we=stay=far 3
  far=far=a=way 4
  ea=ch=o=ther 4

  a=love=sto=ry=in=our=brain 7
  des=mots=quon=so=ma=tise 6
  a=love=sto=ry=in=our=brain 7
  sen=timent=quon=mi=ni=mise 6
  a=love=stro=ry=in=our=brain 7
  deux=cœurs=qui=a=go=nisent 6

  mais 1
  je=suis=un=gar=çon 5
  qui=se=ras=su=re 6
  tu=es=u=ne=fi=lle 6
  qui=se=mu=rre 5
  et 1
  cha=que=fois 3
  cest=i=dem 3
  on=res=te=loin 4
  on=sé=loi=gne 4
  lun=de=lau=tre 4

  but 1
  its=just=a=ro=man=tic=song 7
  je=peux=lef=fa=cer 5
  et=si 2
  notre=his=toi=reest=ob=longue 6
  on=peut=la=for=ma=ter 6
  cau=se 2
  if=our=sto=ry=is=tied=tongue 7
  je=peux=la=chan=ger 5
  en=co=re 3

  mais 1
  je=suis=un=gar=çon 5
  tu=es=u=ne=fi=lle 6
  et=en=vé=ri=té 5
  ya=pas=de=sché=ma=à=nos=a=mours 9
  on=fait=on=s=dé=fait=on=se=gourre 9
  era=se=re=wind 4
  de=panneen=pan=ne=ça=re=dé=marre 8
  de=tré=ma=en=tro=ma=ça=sé=gar=re 10
  et 1
  si=les=mots=se=mé=langent=sans=peine 8
  pas=de=rai=son=pour=que=lon=freine 8
  cau=se 2
  im=a=man 3
  you=re=a=girl 4
  and 1
  ea=ch=ti=me 4
  wel=l=stay=to=ge=ther 6
 • Phonétique : A Love A Faire

  ʒivə it mə sɔmətimə
  ynə εskalə a panamə
  ʒivə it mə sɔmətimə
  œ̃ kɔʁz- e ynə amə
  ʒivə it mə sɔmətimə
  œ̃ mo kɔ̃ ʁeklamə

  byt…
  iεm a mɑ̃
  iuʁə a ʒiʁl,
  ɑ̃d…
  əak timə,
  itεs tə samə
  wə stε faʁ
  faʁ faʁ awε
  əak ɔtœʁ.

  a lɔvə stɔʁi ɛ̃ uʁ bʁɛ̃
  dε mo kɔ̃ sɔmatizə
  a lɔvə stɔʁi ɛ̃ uʁ bʁɛ̃
  sɑ̃timɑ̃ kɔ̃ minimizə
  a lɔvə stʁɔʁi ɛ̃ uʁ bʁɛ̃
  dø kœʁ ki aɡɔnize


  ʒə sɥiz- œ̃ ɡaʁsɔ̃…
  … ki sə ʁasyʁə
  ty ε ynə fijə…
  … ki sə myʁə
  e…
  ʃakə fwa,
  sεt- idεm,
  ɔ̃ ʁεstə lwɛ̃,
  ɔ̃ selwaɲə
  lœ̃ də lotʁə.

  byt,
  itεs ʒyst a ʁɔmɑ̃tik sɔ̃ɡ
  ʒə pø lefase
  e si
  nɔtʁə istwaʁə εt- ɔblɔ̃ɡ
  ɔ̃ pø la fɔʁmate
  kozə,
  if uʁ stɔʁi is tjε tɔ̃ɡ
  ʒə pø la ʃɑ̃ʒe
  ɑ̃kɔʁə…


  ʒə sɥiz- œ̃ ɡaʁsɔ̃
  ty ε ynə fijə
  e ɑ̃ veʁite,
  ia pa də ʃema a noz- amuʁ
  ɔ̃ fε, ɔ̃ sdefε, ɔ̃ sə ɡuʁʁə
  əʁazə ʁəwɛ̃d,
  də panə ɑ̃ panə, sa ʁədemaʁə
  də tʁema ɑ̃ tʁɔma, sa seɡaʁə,
  e,
  si lε mo sə melɑ̃ʒe sɑ̃ pεnə
  pa də ʁεzɔ̃ puʁ kə lɔ̃ fʁεnə
  kozə
  iεm a mɑ̃
  iuʁə a ʒiʁl
  ɑ̃d
  əak timə,
  wəεl εl stε tɔʒεtœʁ
 • Pieds Phonétique : A Love A Faire

  ʒivə=it=mə=sɔ=mə=timə 6
  y=nə=εs=ka=lə=a=pa=namə 8
  ʒi=və=it=mə=sɔ=mə=ti=mə 8
  œ̃=kɔʁ=ze=y=nə=a=mə 7
  ʒi=və=it=mə=sɔ=mə=ti=mə 8
  œ̃=mo=kɔ̃=ʁe=kla=mə 6

  byt 1
  i=εm=a=mɑ̃ 4
  i=u=ʁə=a=ʒiʁl 5
  ɑ̃d 1
  ə=ak=ti=mə 4
  i=tε=sə=tə=sa=mə 6
  wə=stε=faʁ 3
  faʁ=faʁ=a=wε 4
  ə=ak=ɔ=tœ=ʁə 5

  a=lɔ=və=stɔ=ʁi=ɛ̃=uʁ=bʁɛ̃ 8
  dε=mo=kɔ̃=sɔ=ma=ti=zə 7
  a=lɔ=və=stɔ=ʁi=ɛ̃=uʁ=bʁɛ̃ 8
  sɑ̃=ti=mɑ̃=kɔ̃=mi=ni=mi=zə 8
  a=lɔ=və=stʁɔ=ʁi=ɛ̃=uʁ=bʁɛ̃ 8
  dø=kœ=ʁə=ki=a=ɡɔ=ni=ze 8

  1
  ʒə=sɥi=zœ̃=ɡaʁ=sɔ̃ 5
  ki=sə=ʁa=sy=ʁə 6
  ty=ε=y=nə=fi=jə 6
  ki=sə=my=ʁə 5
  e 1
  ʃa=kə=fwa 3
  sε=ti=dεm 3
  ɔ̃=ʁεs=tə=lwɛ̃ 4
  ɔ̃=se=lwa=ɲə 4
  lœ̃=də=lo=tʁə 4

  byt 1
  i=tεsə=ʒyst=a=ʁɔ=mɑ̃=tik=sɔ̃ɡ 8
  ʒə=pø=le=fa=se 5
  e=si 2
  nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=ε=tɔ=blɔ̃ɡ 8
  ɔ̃=pø=la=fɔʁ=ma=te 6
  ko=zə 2
  if=uʁ=stɔ=ʁi=is=tj=ε=tɔ̃ɡ 8
  ʒə=pø=la=ʃɑ̃=ʒe 5
  ɑ̃=kɔ=ʁə 3

  1
  ʒə=sɥi=zœ̃=ɡaʁ=sɔ̃ 5
  ty=ε=y=nə=fi=jə 6
  e=ɑ̃=ve=ʁi=te 5
  i=a=padə=ʃe=ma=a=no=za=muʁ 9
  ɔ̃=fε=ɔ̃=sde=fε=ɔ̃=sə=ɡuʁʁə 8
  ə=ʁa=zə=ʁə=wɛ̃d 5
  də=panəɑ̃=pa=nə=sa=ʁə=de=maʁə 8
  də=tʁe=ma=ɑ̃=tʁɔ=ma=sase=ɡaʁə 8
  e 1
  si=lε=mosə=me=lɑ̃=ʒe=sɑ̃=pεnə 8
  pa=də=ʁε=zɔ̃=puʁ=kə=lɔ̃=fʁεnə 8
  ko=zə 2
  i=εm=a=mɑ̃ 4
  i=u=ʁə=a=ʒiʁl 5
  ɑ̃d 1
  ə=ak=ti=mə 4
  wə=εl=εl=stε=tɔ=ʒε=tœ=ʁə 8

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/11/2005 17:58Aquhydro

tu réussi à merveille ce à quoi je rate totalement :
ce mélange qui, s’il n’est fait savament rate à tout coup, le mélange de deux langues.