Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Trouble

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/11/2005 17:12

L'écrit contient 385 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Ankhaset

Trouble

Et si on traverse l’indicible,
Qu’en ressortira t’il ?
Si je la suis dans l’invisible,
Verrais-je l’indélébile ?
Y’a-t-il des mots fragiles,
Des mots habillés de vide ?
Sont-t-ils que de l’encre habile ?
Pourrais-je les rendre stériles ?
D’un coup de plume malhabile
Étreindre des vers serviles
Et finir comme eux : inutile ?

J’ai des envies de noir
De lacune, de lagune
De mots perdus dans les dunes
Le corps sur les récifs
Balayé par le vent
Je veux finir particule
Oublier le sens et la virgule
N’être plus être de paraître
Je suis un corps :
Qu’on me dissolve
Je suis un cri :
Qu’on m’asphyxie
Brulez moi
Foulez moi

Et si on traverse l’indicible,
Qu’en ressortira t’il ?
Si je la suis dans l’invisible,
Verrais-je l’indélébile ?
Y’a-t-il des mots fragiles,
Des mots habillés de vide ?
Sont-t-ils que de l’encre habile ?
Pourrais-je les rendre stériles ?
D’un coup de plume malhabile
Étreindre des vers serviles
Et finir comme eux : inutile ?

Je suis un alpha mâle
Mettez moi a mal
Sortez la lame de métal
Et vider des mes entrailles
Ce petit rien de normal
Faites que je m’affale
Qu’avec moi se taille
Cette illusion que je raille
Cette convenance bancal
Qui rend l’issu fatal
Que sorte de l’alpha male
Ce rien qui l’assaille

Et si on traverse l’indicible,
Qu’en ressortira t’il ?
Si je la suis dans l’invisible,
Verrais-je l’indélébile ?
Y’a-t-il des mots fragiles,
Des mots habillés de vide ?
Sont-t-ils que de l’encre habile ?
Pourrais-je les rendre stériles ?
D’un coup de plume malhabile
Étreindre des vers serviles
Et finir comme eux : inutile ?

Qu’y a-t-il après la fin ?
Qu’y a-t-il avant le début ?
N’est-ce donc qu’un rien ?
Mais si je me sens vide là :
Ne suis-je pas qu’un rien ?
Un vide, un coma
Un sommeil sans réveil
Une nuit sans jour
Un jour sans nuit
Un mot sans sens
Une illusion
Une abstraction
Une fêlure
Un poème
Une rime
Un point
Un arrêt
Une fin
Un début
Un mot
Un seul :
Alpha.
 • Pieds Hyphénique: Trouble

  et=si=on=tra=verse=lin=di=cible 8
  quen=res=sor=ti=ra=til 6
  si=je=la=suis=dans=lin=vi=sible 8
  ver=rais=je=lin=dé=lé=bi=le 8
  ya=til=des=mots=fra=gi=les 7
  des=mots=ha=bil=lés=de=vi=de 8
  sont=t=ils=que=de=lencre=ha=bile 8
  pour=rais=je=les=ren=dre=sté=riles 8
  dun=coup=de=plu=me=mal=ha=bile 8
  étrein=dre=des=vers=ser=vi=les 7
  et=fi=nir=comme=eux=i=nu=tile 8

  jai=des=en=vies=de=noir 6
  de=la=cu=ne=de=la=gu=ne 8
  de=mots=per=dus=dans=les=du=nes 8
  le=corps=sur=les=ré=cif=s 7
  ba=lay=é=par=le=vent 6
  je=veux=fi=nir=par=ti=cu=le 8
  ou=blier=le=sens=et=la=vir=gule 8
  nê=tre=plus=ê=tre=de=pa=raître 8
  je=suis=un=corps 4
  quon=me=dis=so=lve 5
  je=suis=un=cri 4
  quon=mas=phy=xie 4
  bru=lez=moi 3
  fou=lez=moi 3

  et=si=on=tra=verse=lin=di=cible 8
  quen=res=sor=ti=ra=til 6
  si=je=la=suis=dans=lin=vi=sible 8
  ver=rais=je=lin=dé=lé=bi=le 8
  ya=til=des=mots=fra=gi=les 7
  des=mots=ha=bil=lés=de=vi=de 8
  sont=t=ils=que=de=lencre=ha=bile 8
  pour=rais=je=les=ren=dre=sté=riles 8
  dun=coup=de=plu=me=mal=ha=bile 8
  étrein=dre=des=vers=ser=vi=les 7
  et=fi=nir=comme=eux=i=nu=tile 8

  je=suis=un=al=pha=mâle 6
  met=tez=moi=a=mal 5
  sor=tez=la=la=me=de=mé=tal 8
  et=vi=der=des=mes=en=trail=les 8
  ce=pe=tit=rien=de=nor=mal 7
  fai=tes=que=je=maf=fa=le 7
  qua=vec=moi=se=tail=le 6
  cet=te=illu=sion=que=je=rail=le 8
  cet=te=con=ve=nan=ce=ban=cal 8
  qui=rend=lis=su=fa=tal 6
  que=sor=te=de=lal=pha=ma=le 8
  ce=rien=qui=las=sail=le 6

  et=si=on=tra=verse=lin=di=cible 8
  quen=res=sor=ti=ra=til 6
  si=je=la=suis=dans=lin=vi=sible 8
  ver=rais=je=lin=dé=lé=bi=le 8
  ya=til=des=mots=fra=gi=les 7
  des=mots=ha=bil=lés=de=vi=de 8
  sont=t=ils=que=de=lencre=ha=bile 8
  pour=rais=je=les=ren=dre=sté=riles 8
  dun=coup=de=plu=me=mal=ha=bile 8
  étrein=dre=des=vers=ser=vi=les 7
  et=fi=nir=comme=eux=i=nu=tile 8

  quy=a=til=a=près=la=fin 7
  quy=a=til=a=vant=le=dé=but 8
  nest=ce=donc=quun=rien 5
  mais=si=je=me=sens=vi=de=là 8
  ne=suis=je=pas=quun=rien 6
  un=vi=de=un=co=ma 6
  un=som=meil=sans=ré=veil 6
  u=ne=nuit=sans=jour 5
  un=jour=sans=nuit 4
  un=mot=sans=sens 4
  u=ne=il=lu=si=on 6
  u=ne=abs=trac=ti=on 6
  u=ne=fê=lu=re 5
  un=po=è=me 4
  u=ne=ri=me 4
  un=point 2
  un=ar=rêt 3
  u=ne=fin 3
  un=dé=but 3
  un=mot 2
  un=seul 2
  al=pha 2
 • Phonétique : Trouble

  e si ɔ̃ tʁavεʁsə lɛ̃disiblə,
  kɑ̃ ʁəsɔʁtiʁa til ?
  si ʒə la sɥi dɑ̃ lɛ̃viziblə,
  veʁε ʒə lɛ̃delebilə ?
  ia til dε mo fʁaʒilə,
  dε mo-abije də vidə ?
  sɔ̃ te il kə də lɑ̃kʁə-abilə ?
  puʁʁε ʒə lε ʁɑ̃dʁə steʁilə ?
  dœ̃ ku də plymə malabilə
  etʁɛ̃dʁə dε vεʁ sεʁvilə
  e finiʁ kɔmə ø : inytilə ?

  ʒε dεz- ɑ̃vi də nwaʁ
  də lakynə, də laɡynə
  də mo pεʁdys dɑ̃ lε dynə
  lə kɔʁ syʁ lε ʁesif
  balεje paʁ lə vɑ̃
  ʒə vø finiʁ paʁtikylə
  ublje lə sɑ̃sz- e la viʁɡylə
  nεtʁə plysz- εtʁə də paʁεtʁə
  ʒə sɥiz- œ̃ kɔʁ :
  kɔ̃ mə disɔlvə
  ʒə sɥiz- œ̃ kʁi :
  kɔ̃ masfiksi
  bʁyle mwa
  fule mwa

  e si ɔ̃ tʁavεʁsə lɛ̃disiblə,
  kɑ̃ ʁəsɔʁtiʁa til ?
  si ʒə la sɥi dɑ̃ lɛ̃viziblə,
  veʁε ʒə lɛ̃delebilə ?
  ia til dε mo fʁaʒilə,
  dε mo-abije də vidə ?
  sɔ̃ te il kə də lɑ̃kʁə-abilə ?
  puʁʁε ʒə lε ʁɑ̃dʁə steʁilə ?
  dœ̃ ku də plymə malabilə
  etʁɛ̃dʁə dε vεʁ sεʁvilə
  e finiʁ kɔmə ø : inytilə ?

  ʒə sɥiz- œ̃n- alfa malə
  mεte mwa a mal
  sɔʁte la lamə də metal
  e vide dε mεz- ɑ̃tʁajə
  sə pəti ʁjɛ̃ də nɔʁmal
  fεtə kə ʒə mafalə
  kavεk mwa sə tajə
  sεtə ilyzjɔ̃ kə ʒə ʁajə
  sεtə kɔ̃vənɑ̃sə bɑ̃kal
  ki ʁɑ̃ lisy fatal
  kə sɔʁtə də lalfa malə
  sə ʁjɛ̃ ki lasajə

  e si ɔ̃ tʁavεʁsə lɛ̃disiblə,
  kɑ̃ ʁəsɔʁtiʁa til ?
  si ʒə la sɥi dɑ̃ lɛ̃viziblə,
  veʁε ʒə lɛ̃delebilə ?
  ia til dε mo fʁaʒilə,
  dε mo-abije də vidə ?
  sɔ̃ te il kə də lɑ̃kʁə-abilə ?
  puʁʁε ʒə lε ʁɑ̃dʁə steʁilə ?
  dœ̃ ku də plymə malabilə
  etʁɛ̃dʁə dε vεʁ sεʁvilə
  e finiʁ kɔmə ø : inytilə ?

  ki a til apʁε la fɛ̃ ?
  ki a til avɑ̃ lə deby ?
  nε sə dɔ̃k kœ̃ ʁjɛ̃ ?
  mε si ʒə mə sɑ̃s vidə la :
  nə sɥi ʒə pa kœ̃ ʁjɛ̃ ?
  œ̃ vidə, œ̃ kɔma
  œ̃ sɔmεj sɑ̃ ʁevεj
  ynə nɥi sɑ̃ ʒuʁ
  œ̃ ʒuʁ sɑ̃ nɥi
  œ̃ mo sɑ̃ sɑ̃s
  ynə ilyzjɔ̃
  ynə abstʁaksjɔ̃
  ynə fεlyʁə
  œ̃ pɔεmə
  ynə ʁimə
  œ̃ pwɛ̃
  œ̃n- aʁε
  ynə fɛ̃
  œ̃ deby
  œ̃ mo
  œ̃ səl :
  alfa.
 • Pieds Phonétique : Trouble

  e=si=ɔ̃=tʁa=vεʁsə=lɛ̃=di=siblə 8
  kɑ̃=ʁə=sɔʁ=ti=ʁa=til 6
  si=ʒə=la=sɥi=dɑ̃=lɛ̃=vi=ziblə 8
  ve=ʁε=ʒə=lɛ̃=de=le=bi=lə 8
  i=a=til=dε=mo=fʁa=ʒi=lə 8
  dε=mo-a=bi=je=də=vi=də 8
  sɔ̃=te=il=kə=də=lɑ̃=kʁə-abilə 8
  puʁ=ʁε=ʒə=lε=ʁɑ̃=dʁə=ste=ʁilə 8
  dœ̃=ku=də=ply=mə=ma=la=bilə 8
  e=tʁɛ̃=dʁə=dε=vεʁ=sεʁ=vi=lə 8
  e=fi=niʁ=kɔmə=ø=i=ny=tilə 8

  ʒε=dε=zɑ̃=vi=də=nwaʁ 6
  də=la=ky=nə=də=la=ɡy=nə 8
  də=mo=pεʁ=dys=dɑ̃=lε=dy=nə 8
  lə=kɔʁ=syʁ=lε=ʁe=sif 6
  ba=lε=j=e=paʁ=lə=vɑ̃ 7
  ʒə=vø=fi=niʁ=paʁ=ti=ky=lə 8
  u=blje=lə=sɑ̃s=ze=la=viʁ=ɡylə 8
  nε=tʁə=plys=zε=tʁə=də=pa=ʁεtʁə 8
  ʒə=sɥi=zœ̃=kɔʁ 4
  kɔ̃=mə=di=sɔl=və 5
  ʒə=sɥi=zœ̃=kʁi 4
  kɔ̃=mas=fik=si 4
  bʁy=le=mwa 3
  fu=le=mwa 3

  e=si=ɔ̃=tʁa=vεʁsə=lɛ̃=di=siblə 8
  kɑ̃=ʁə=sɔʁ=ti=ʁa=til 6
  si=ʒə=la=sɥi=dɑ̃=lɛ̃=vi=ziblə 8
  ve=ʁε=ʒə=lɛ̃=de=le=bi=lə 8
  i=a=til=dε=mo=fʁa=ʒi=lə 8
  dε=mo-a=bi=je=də=vi=də 8
  sɔ̃=te=il=kə=də=lɑ̃=kʁə-abilə 8
  puʁ=ʁε=ʒə=lε=ʁɑ̃=dʁə=ste=ʁilə 8
  dœ̃=ku=də=ply=mə=ma=la=bilə 8
  e=tʁɛ̃=dʁə=dε=vεʁ=sεʁ=vi=lə 8
  e=fi=niʁ=kɔmə=ø=i=ny=tilə 8

  ʒə=sɥi=zœ̃=nal=fa=ma=lə 7
  mε=te=mwa=a=mal 5
  sɔʁ=te=la=la=mə=də=me=tal 8
  e=vi=de=dε=mε=zɑ̃=tʁa=jə 8
  sə=pə=ti=ʁj=ɛ̃=də=nɔʁ=mal 8
  fε=tə=kə=ʒə=ma=fa=lə 7
  ka=vεk=mwa=sə=ta=jə 6
  sε=tə=i=ly=zjɔ̃=kə=ʒə=ʁajə 8
  sε=tə=kɔ̃=və=nɑ̃=sə=bɑ̃=kal 8
  ki=ʁɑ̃=li=sy=fa=tal 6
  kə=sɔʁ=tə=də=lal=fa=ma=lə 8
  sə=ʁj=ɛ̃=ki=la=sa=jə 7

  e=si=ɔ̃=tʁa=vεʁsə=lɛ̃=di=siblə 8
  kɑ̃=ʁə=sɔʁ=ti=ʁa=til 6
  si=ʒə=la=sɥi=dɑ̃=lɛ̃=vi=ziblə 8
  ve=ʁε=ʒə=lɛ̃=de=le=bi=lə 8
  i=a=til=dε=mo=fʁa=ʒi=lə 8
  dε=mo-a=bi=je=də=vi=də 8
  sɔ̃=te=il=kə=də=lɑ̃=kʁə-abilə 8
  puʁ=ʁε=ʒə=lε=ʁɑ̃=dʁə=ste=ʁilə 8
  dœ̃=ku=də=ply=mə=ma=la=bilə 8
  e=tʁɛ̃=dʁə=dε=vεʁ=sεʁ=vi=lə 8
  e=fi=niʁ=kɔmə=ø=i=ny=tilə 8

  ki=a=til=a=pʁε=la=fɛ̃ 7
  ki=a=til=a=vɑ̃=lə=de=by 8
  nε=sə=dɔ̃k=kœ̃=ʁj=ɛ̃ 6
  mε=si=ʒə=mə=sɑ̃s=vi=də=la 8
  nə=sɥi=ʒə=pa=kœ̃=ʁj=ɛ̃ 7
  œ̃=vi=də=œ̃=kɔ=ma 6
  œ̃=sɔ=mεj=sɑ̃=ʁe=vεj 6
  y=nə=nɥi=sɑ̃=ʒuʁ 5
  œ̃=ʒuʁ=sɑ̃=nɥi 4
  œ̃=mo=sɑ̃=sɑ̃s 4
  y=nə=i=ly=zj=ɔ̃ 6
  y=nə=ab=stʁak=sj=ɔ̃ 6
  y=nə=fε=ly=ʁə 5
  œ̃=pɔ=ε=mə 4
  y=nə=ʁi=mə 4
  œ̃=pwɛ̃ 2
  œ̃=na=ʁε 3
  y=nə=fɛ̃ 3
  œ̃=de=by 3
  œ̃=mo 2
  œ̃=səl 2
  al=fa 2

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/11/2005 20:23Aquhydro

On dirait un verre. Un grand verre à pied.
Rempli d’un liquide brulant, qui chauffe les levres.
Qui brûle la gorge.
Dont les vapeurs forment de petits nuages blanc autour de la bouche.
Un verre plein d’un chaud liquide qui fume d’une fumée indélibile à la mémoire, mais que l’on ne peux plus décrire, les mots, indicibles, se sont cachés.