Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je Te Rêve Tellement

Poème Amour
Publié le 08/10/2005 00:02

L'écrit contient 346 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ankhaset

Je Te Rêve Tellement

Je te rêve tellement
Que je sais plus t’imaginer.
Dans mes songes que du chloroforme
Je m’endors sous la houle de ton corps
Tu t’évapores bien trop souvent
Et quand t’es là, y’a plus de souffle
Rien qui ne résonne en moi.
J’ai plus le choix, je laisse couler
On s’tend la perche : elle coula à pic
Dans nos cœurs pas de Hauts
Si seulement la vague nous poussait,
Je frôlerai l’écume de tes lèvres
En moi, nul corde qui ne se tende
La romance tourne sur repeat en permanence
Et si on se tient au lasso,
Au final, le nœud se rompt
Ensemble on fait dans la déco…
C’est pas les idées qui manquent pourtant
Frôler le frisson et s’y abîmer,
Frissonner d’un frôlement et s’en contenter
Que nos regards se croisent,
Ma tête tourne comme une boussole
Ma ligne de mire est une tempête
J’ai beau l’effleurer, jamais je n’y échoue.
Tu as beau me déjouer, j’ai l’esprit above…
De nous, je rêve de nuits fauves
Je suis un animal sans savane,
Sur une colline sans belvédère.
Mais si d’une nuit, on échappait à l’ennui,
Si d’un corps, on acceptait qu’il se lie,
Si on laissait le hasard suivre l’envie
Alors, de ma torpeur tu me sauverais.
D’un chemin qui prend la poussière,
D’une montagne qu’on franchirait,
C’est loin que j’ai appris à t’aimer.
D’un amour suranné, les mots sont évaporés
Plus y’a d’oxygène et moins ça coagule
L’amour a pris de l’altitude, j’ai les pupilles dilatées
Je crois que je vais m’écraser dans la vallée
Dis moi où t’es, j’ai oublié le parachute…
Dans lez volutes, je suis en libre chute
Pas d’assurance sur l’amour,
J’ai fait le grand saut, pas de retour en mode démo
Tu vois…
C’est loin qu’on apprend à rester
Fallait que j’apprenne à t’aimer.
 • Pieds Hyphénique: Je Te Rêve Tellement

  je=te=rê=ve=tel=le=ment 7
  que=je=sais=plus=ti=ma=gi=ner 8
  dans=mes=songes=que=du=chlo=ro=forme 8
  je=men=dors=sous=la=houle=de=ton=corps 9
  tu=té=va=po=res=bien=trop=souvent 8
  et=quand=tes=là=ya=plus=de=souffle 8
  rien=qui=ne=ré=son=ne=en=moi 8
  jai=plus=le=choix=je=laisse=cou=ler 8
  on=stend=la=perche=el=le=cou=la=à=pic 10
  dans=nos=cœurs=pas=de=hauts 6
  si=seule=ment=la=va=gue=nous=pous=sait 9
  je=frôle=rai=lé=cu=me=de=tes=lèvres 9
  en=moi=nul=corde=qui=ne=se=tende 8
  la=ro=mance=tour=ne=sur=re=peat=en=per=ma=nence 12
  et=si=on=se=tient=au=las=so 8
  au=fi=nal=le=nœud=se=rompt 7
  en=sem=bleon=fait=dans=la=dé=co 8
  cest=pas=les=i=dées=qui=man=quent=pour=tant 10
  frô=ler=le=fris=son=et=sy=a=bî=mer 10
  fris=son=ner=dun=frôle=ment=et=sen=con=ten=ter 11
  que=nos=re=gards=se=croi=sent 7
  ma=tête=tourne=com=meu=ne=bous=sole 8
  ma=ligne=de=mireest=u=ne=tem=pête 8
  jai=beau=lef=fleu=rer=ja=mais=je=ny=é=choue 11
  tu=as=beau=me=dé=jouer=jai=les=prit=a=bove 11
  de=nous=je=rê=ve=de=nuits=fauves 8
  je=suis=un=a=ni=mal=sans=sa=vane 9
  sur=une=col=li=ne=sans=bel=vé=dère 9
  mais=si=dune=nuit=on=é=chap=pait=à=len=nui 11
  si=dun=corps=on=ac=cep=tait=quil=se=lie 10
  si=on=lais=sait=le=ha=sard=suivre=len=vie 10
  a=lors=de=ma=tor=peur=tu=me=sauve=rais 10
  dun=che=min=qui=prend=la=pous=sière 8
  dune=mon=ta=gne=quon=fran=chi=rait 8
  cest=loin=que=jai=ap=pris=à=tai=mer 9
  dun=a=mour=su=ran=né=les=mots=sont=é=va=po=rés 13
  plus=ya=doxy=gèneet=moins=ça=coa=gule 8
  la=mour=a=pris=de=lal=ti=tude=jai=les=pu=pilles=di=la=tées 15
  je=crois=que=je=vais=mé=cra=ser=dans=la=val=lée 12
  dis=moi=où=tes=jai=ou=blié=le=pa=ra=chute 11
  dans=lez=vo=lutes=je=suis=en=libre=chute 9
  pas=das=su=ran=ce=sur=la=mour 8
  jai=fait=le=grand=saut=pas=de=re=tour=en=mode=dé=mo 13
  tu=vois 2
  cest=loin=quon=ap=prend=à=res=ter 8
  fal=lait=que=jap=prenne=à=tai=mer 8
 • Phonétique : Je Te Rêve Tellement

  ʒə tə ʁεvə tεllmɑ̃
  kə ʒə sε plys timaʒine.
  dɑ̃ mε sɔ̃ʒə kə dy klɔʁɔfɔʁmə
  ʒə mɑ̃dɔʁ su la ulə də tɔ̃ kɔʁ
  ty tevapɔʁə bjɛ̃ tʁo suvɑ̃
  e kɑ̃ tε la, ia plys də suflə
  ʁjɛ̃ ki nə ʁezɔnə ɑ̃ mwa.
  ʒε plys lə ʃwa, ʒə lεsə kule
  ɔ̃ stɑ̃ la pεʁʃə : εllə kula a pik
  dɑ̃ no kœʁ pa də-o
  si sələmɑ̃ la vaɡ nu pusε,
  ʒə fʁoləʁε lekymə də tε lεvʁə
  ɑ̃ mwa, nyl kɔʁdə ki nə sə tɑ̃də
  la ʁɔmɑ̃sə tuʁnə syʁ ʁəpəa ɑ̃ pεʁmanɑ̃sə
  e si ɔ̃ sə tjɛ̃ o laso,
  o final, lə neyd sə ʁɔ̃
  ɑ̃sɑ̃blə ɔ̃ fε dɑ̃ la deko…
  sε pa lεz- ide ki mɑ̃ke puʁtɑ̃
  fʁole lə fʁisɔ̃ e si abime,
  fʁisɔne dœ̃ fʁoləmɑ̃ e sɑ̃ kɔ̃tɑ̃te
  kə no ʁəɡaʁd sə kʁwaze,
  ma tεtə tuʁnə kɔmə ynə busɔlə
  ma liɲə də miʁə εt- ynə tɑ̃pεtə
  ʒε bo lefləʁe, ʒamε ʒə ni eʃu.
  ty a bo mə deʒue, ʒε lεspʁi abɔvə…
  də nu, ʒə ʁεvə də nɥi fovə
  ʒə sɥiz- œ̃n- animal sɑ̃ savanə,
  syʁ ynə kɔlinə sɑ̃ bεlvedεʁə.
  mε si dynə nɥi, ɔ̃n- eʃapε a lɑ̃nɥi,
  si dœ̃ kɔʁ, ɔ̃n- aksεptε kil sə li,
  si ɔ̃ lεsε lə-azaʁ sɥivʁə lɑ̃vi
  alɔʁ, də ma tɔʁpœʁ ty mə sovəʁε.
  dœ̃ ʃəmɛ̃ ki pʁɑ̃ la pusjεʁə,
  dynə mɔ̃taɲə kɔ̃ fʁɑ̃ʃiʁε,
  sε lwɛ̃ kə ʒε apʁiz- a tεme.
  dœ̃n- amuʁ syʁane, lε mo sɔ̃t- evapɔʁe
  plysz- ia dɔksiʒεnə e mwɛ̃ sa kɔaɡylə
  lamuʁ a pʁi də laltitydə, ʒε lε pypijə dilate
  ʒə kʁwa kə ʒə vε mekʁaze dɑ̃ la vale
  di mwa u tε, ʒε ublje lə paʁaʃytə…
  dɑ̃ le vɔlytə, ʒə sɥiz- ɑ̃ libʁə ʃytə
  pa dasyʁɑ̃sə syʁ lamuʁ,
  ʒε fε lə ɡʁɑ̃ so, pa də ʁətuʁ ɑ̃ mɔdə demo
  ty vwa…
  sε lwɛ̃ kɔ̃n- apʁɑ̃t- a ʁεste
  falε kə ʒapʁεnə a tεme.
 • Pieds Phonétique : Je Te Rêve Tellement

  ʒə=tə=ʁε=və=tεl=lmɑ̃ 6
  kə=ʒə=sε=plys=ti=ma=ʒi=ne 8
  dɑ̃=mε=sɔ̃=ʒə=kə=dy=klɔ=ʁɔ=fɔʁ=mə 10
  ʒə=mɑ̃=dɔʁ=su=la=u=lə=də=tɔ̃=kɔʁ 10
  ty=te=va=pɔʁ=ə=bj=ɛ̃=tʁo=su=vɑ̃ 10
  e=kɑ̃=tε=la=i=a=plys=də=su=flə 10
  ʁj=ɛ̃=ki=nə=ʁe=zɔ=nə=ɑ̃=mwa 9
  ʒε=plys=lə=ʃwa=ʒə=lε=sə=ku=le 9
  ɔ̃=stɑ̃=la=pεʁʃə=εl=lə=ku=la=a=pik 10
  dɑ̃=no=kœ=ʁə=pa=də-o 7
  si=sə=lə=mɑ̃=la=va=ɡə=nu=pu=sε 10
  ʒə=fʁo=lə=ʁε=le=ky=mə=də=tε=lεvʁə 10
  ɑ̃=mwa=nyl=kɔʁ=də=ki=nə=sə=tɑ̃=də 10
  la=ʁɔ=mɑ̃sə=tuʁ=nə=syʁ=ʁə=pəa=ɑ̃=pεʁ=manɑ̃sə 11
  e=si=ɔ̃=sə=tj=ɛ̃=o=la=so 9
  o=fi=nal=lə=ne=yd=sə=ʁɔ̃ 8
  ɑ̃=sɑ̃=blə=ɔ̃=fε=dɑ̃=la=de=ko 9
  sε=pa=lε=zi=de=ki=mɑ̃=ke=puʁ=tɑ̃ 10
  fʁo=le=lə=fʁi=sɔ̃=e=si=a=bi=me 10
  fʁi=sɔ=ne=dœ̃=fʁolə=mɑ̃=e=sɑ̃=kɔ̃=tɑ̃=te 11
  kə=no=ʁə=ɡaʁd=sə=kʁwa=ze 7
  ma=tεtə=tuʁ=nə=kɔ=mə=y=nə=bu=sɔlə 10
  ma=li=ɲə=də=miʁə=ε=ty=nə=tɑ̃=pεtə 10
  ʒε=bo=le=flə=ʁe=ʒa=mεʒə=ni=e=ʃu 10
  ty=a=bomə=de=ʒu=e=ʒε=lεs=pʁi=abɔvə 10
  də=nu=ʒə=ʁε=və=də=nɥi=fo=və 9
  ʒə=sɥi=zœ̃=na=ni=mal=sɑ̃=sa=va=nə 10
  syʁ=y=nə=kɔ=li=nə=sɑ̃=bεl=ve=dεʁə 10
  mε=si=dynə=nɥi=ɔ̃=ne=ʃa=pε=a=lɑ̃n=ɥi 11
  si=dœ̃=kɔʁ=ɔ̃=nak=sεp=tε=kil=sə=li 10
  si=ɔ̃=lε=sε=lə-a=zaʁ=sɥivʁə=lɑ̃=vi 10
  a=lɔʁ=də=ma=tɔʁ=pœʁ=tymə=so=və=ʁε 10
  dœ̃=ʃə=mɛ̃=ki=pʁɑ̃=la=pu=sjεʁ=ə 9
  dy=nə=mɔ̃=ta=ɲə=kɔ̃=fʁɑ̃=ʃi=ʁε 9
  sε=lwɛ̃=kə=ʒε=a=pʁi=za=tε=me 9
  dœ̃=na=muʁ=sy=ʁa=ne=lε=mo=sɔ̃=te=va=pɔ=ʁe 13
  plys=zi=a=dɔk=siʒεnə=e=mwɛ̃=sa=kɔ=aɡylə 10
  la=muʁ=a=pʁidə=lal=ti=ty=də=ʒε=lε=py=pi=jə=di=la=te 16
  ʒə=kʁwakə=ʒə=vε=me=kʁa=ze=dɑ̃=la=va=le 11
  di=mwa=u=tε=ʒε=u=blje=lə=pa=ʁaʃytə 10
  dɑ̃=le=vɔ=lytə=ʒə=sɥi=zɑ̃=li=bʁə=ʃytə 10
  pa=da=sy=ʁɑ̃=sə=syʁ=la=muʁ 8
  ʒε=fεlə=ɡʁɑ̃=so=pa=də=ʁə=tuʁ=ɑ̃=mɔ=də=de=mo 13
  ty=vwa 2
  sε=lwɛ̃=kɔ̃=na=pʁɑ̃=ta=ʁεs=te 8
  fa=lε=kə=ʒa=pʁε=nə=a=tε=me 9

PostScriptum

ça faisait longtemps… qu’il est bon de laisser la plume nous guider

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/11/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.