Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : L’Effet Papillon.

Poème Vie
Publié le 14/08/2005 21:41

L'écrit contient 385 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cindy Limpens

L’Effet Papillon.

Une vie, des larmes, des regrets
Une envie de tout recommencer
Un sentiment qui nous déplait
Et nous aimerions retourner dans le passé

Nous avons tous rêvé au moins un fois
De remonter le temps de l’horloge
Nous avons tous voulu effacer des pages
Parce que, ce que nous voyions, ne nous plaisait pas

Nous avons tous espéré changer une chose
Qu’avec le recul, nous pensions mieux faire désormais
Pour que notre vie d’aujourd’hui, soit plus rose
Nous avons tous eu au moins une fois cette pensée

Une seconde peut tout changer
Un choix peut tout bouleverser
C’est l’effet papillon qui peut réécrire l’histoire
C’est l’effet papillon qui change l’ordre des tiroirs

Cependant, pensez vous que votre vie sera meilleure ?
Qu’en changeant ce passé qui est le vôtre
Que ce soit pour vous ou pour quelqu’un d’autre
Pensez vous vraiment que vous ne connaîtrez pas le malheur ?

Y a-t-il une raison à la vie que nous menons ?
Est-ce noté quelque part que si nous faisons tel ou tel acte
Note vie sera faite de plus de joie ou de peine, de folie ou de raisons ?
Est-ce un contrat avec la vie, un pacte ?

Pensez vous qu’il est possible de faire le bon choix ?
Que nous pourrions donner la plus belle vie à chacun
En remontant dans le passé, et en changeant de chemin
Que ce soit pour ceux qu’on aime ou pour soi ?

Une seconde peut tout changer
Un choix peut tout bouleverser
C’est l’effet papillon qui peut réécrire l’histoire
C’est l’effet papillon qui change l’ordre des tiroirs

Dites moi, si vous aviez la possibilité
De changer un tout petit événement
Un choix, un chemin de votre vie passée
Le feriez vous ou laisseriez-vous faire le temps ?

Tout en sachant qu’un geste, qu’un mot
Peut changer tout le cours de votre vie
Tout en sachant qu’un choix même tout petit
Peut vous rendre heureux, fou, triste, mort, faux,

En connaissant l’effet papillon qui a pour théorie
Que le moindre petit changement dans une vie
Peut la changer totalement sans que nous l’ayons souhaité
Feriez vous le choix de changer un bout de votre passé ?
 • Pieds Hyphénique: L’Effet Papillon.

  u=ne=vie=des=lar=mes=des=re=grets 9
  u=ne=en=vie=de=tout=re=com=men=cer 10
  un=sen=ti=ment=qui=nous=dé=plait 8
  et=nous=aime=rions=re=tour=ner=dans=le=pas=sé 11

  nous=a=vons=tous=rê=vé=au=moins=un=fois 10
  de=re=mon=ter=le=temps=de=l=hor=loge 10
  nous=a=vons=tous=vou=lu=ef=fa=cer=des=pages 11
  par=ce=que=ce=que=nous=voyions=ne=nous=plai=sait=pas 12

  nous=a=vons=tous=es=pé=ré=chan=ger=une=chose 11
  qua=vec=le=re=cul=nous=pen=sions=mieux=faire=dé=sor=mais 13
  pour=que=notre=vie=dau=jourd=hui=soit=plus=rose 10
  nous=a=vons=tous=eu=au=moins=une=fois=cet=te=pen=sée 13

  u=ne=se=con=de=peut=tout=chan=ger 9
  un=choix=peut=tout=bou=le=ver=ser 8
  cest=lef=fet=pa=pillon=qui=peut=réé=crire=lhis=toire 11
  cest=lef=fet=pa=pillon=qui=change=lor=dre=des=ti=roirs 12

  ce=pen=dant=pen=sez=vous=que=votre=vie=se=ra=meilleure 12
  quen=chan=geant=ce=pas=sé=qui=est=le=vôtre 10
  que=ce=soit=pour=vous=ou=pour=quel=quun=dautre 10
  pen=sez=vous=vraiment=que=vous=ne=con=naî=trez=pas=le=malheur 13

  y=a=til=une=rai=son=à=la=vie=que=nous=me=nons 13
  est=ce=no=té=quel=que=part=que=si=nous=fai=sons=tel=ou=tel=acte 16
  note=vie=se=ra=fai=te=de=plus=de=joieou=de=pei=ne=de=fo=lie=ou=de=rai=sons 20
  est=ceun=con=trat=a=vec=la=vie=un=pac=te 11

  pen=sez=vous=quil=est=pos=sible=de=fai=re=le=bon=choix 13
  que=nous=pour=rions=don=ner=la=plus=bel=le=vieà=cha=cun 13
  en=re=mon=tant=dans=le=pas=sé=et=en=chan=geant=de=che=min 15
  que=ce=soit=pour=ceux=quon=aime=ou=pour=soi 10

  u=ne=se=con=de=peut=tout=chan=ger 9
  un=choix=peut=tout=bou=le=ver=ser 8
  cest=lef=fet=pa=pillon=qui=peut=réé=crire=lhis=toire 11
  cest=lef=fet=pa=pillon=qui=change=lor=dre=des=ti=roirs 12

  dites=moi=si=vous=a=viez=la=pos=si=bi=li=té 12
  de=chan=ger=un=tout=pe=tit=é=véne=ment 10
  un=choix=un=che=min=de=votre=vie=pas=sée 10
  le=fe=riez=vous=ou=laisse=riez=vous=fai=re=le=temps 12

  tout=en=sa=chant=quun=ges=te=quun=mot 9
  peut=chan=ger=tout=le=cours=de=vo=tre=vie 10
  tout=en=sa=chant=quun=choix=même=tout=pe=tit 10
  peut=vous=rendre=heu=reux=fou=tris=te=mort=faux 10

  en=con=nais=sant=lef=fet=pa=pillon=qui=a=pour=théo=rie 13
  que=le=moindre=pe=tit=chan=ge=ment=dans=u=ne=vie 12
  peut=la=chan=ger=to=tale=ment=sans=que=nous=layons=sou=hai=té 14
  fe=riez=vous=le=choix=de=chan=ger=un=bout=de=votre=pas=sé 14
 • Phonétique : L’Effet Papillon.

  ynə vi, dε laʁmə, dε ʁəɡʁε
  ynə ɑ̃vi də tu ʁəkɔmɑ̃se
  œ̃ sɑ̃timɑ̃ ki nu deplε
  e nuz- εməʁjɔ̃ ʁətuʁne dɑ̃ lə pase

  nuz- avɔ̃ tus ʁεve o mwɛ̃z- œ̃ fwa
  də ʁəmɔ̃te lə tɑ̃ də lɔʁlɔʒə
  nuz- avɔ̃ tus vuly efase dε paʒə
  paʁsə kə, sə kə nu vwajjɔ̃, nə nu plεzε pa

  nuz- avɔ̃ tusz- εspeʁe ʃɑ̃ʒe ynə ʃozə
  kavεk lə ʁəkyl, nu pɑ̃sjɔ̃ mjø fεʁə dezɔʁmε
  puʁ kə nɔtʁə vi doʒuʁdɥi, swa plys ʁozə
  nuz- avɔ̃ tusz- y o mwɛ̃z- ynə fwa sεtə pɑ̃se

  ynə səɡɔ̃də pø tu ʃɑ̃ʒe
  œ̃ ʃwa pø tu buləvεʁse
  sε lefε papijɔ̃ ki pø ʁeekʁiʁə listwaʁə
  sε lefε papijɔ̃ ki ʃɑ̃ʒə lɔʁdʁə dε tiʁwaʁ

  səpɑ̃dɑ̃, pɑ̃se vu kə vɔtʁə vi səʁa mεjəʁə ?
  kɑ̃ ʃɑ̃ʒɑ̃ sə pase ki ε lə votʁə
  kə sə swa puʁ vuz- u puʁ kεlkœ̃ dotʁə
  pɑ̃se vu vʁεmɑ̃ kə vu nə kɔnεtʁe pa lə malœʁ ?

  i a til ynə ʁεzɔ̃ a la vi kə nu mənɔ̃ ?
  ε sə nɔte kεlkə paʁ kə si nu fəzɔ̃ tεl u tεl aktə
  nɔtə vi səʁa fεtə də plys də ʒwa u də pεnə, də fɔli u də ʁεzɔ̃ ?
  ε sə œ̃ kɔ̃tʁa avεk la vi, œ̃ paktə ?

  pɑ̃se vu kil ε pɔsiblə də fεʁə lə bɔ̃ ʃwa ?
  kə nu puʁʁjɔ̃ dɔne la plys bεllə vi a ʃakœ̃
  ɑ̃ ʁəmɔ̃tɑ̃ dɑ̃ lə pase, e ɑ̃ ʃɑ̃ʒɑ̃ də ʃəmɛ̃
  kə sə swa puʁ sø kɔ̃n- εmə u puʁ swa ?

  ynə səɡɔ̃də pø tu ʃɑ̃ʒe
  œ̃ ʃwa pø tu buləvεʁse
  sε lefε papijɔ̃ ki pø ʁeekʁiʁə listwaʁə
  sε lefε papijɔ̃ ki ʃɑ̃ʒə lɔʁdʁə dε tiʁwaʁ

  ditə mwa, si vuz- avje la pɔsibilite
  də ʃɑ̃ʒe œ̃ tu pəti evenəmɑ̃
  œ̃ ʃwa, œ̃ ʃəmɛ̃ də vɔtʁə vi pase
  lə fəʁje vuz- u lεsəʁje vu fεʁə lə tɑ̃ ?

  tut- ɑ̃ saʃɑ̃ kœ̃ ʒεstə, kœ̃ mo
  pø ʃɑ̃ʒe tu lə kuʁ də vɔtʁə vi
  tut- ɑ̃ saʃɑ̃ kœ̃ ʃwa mεmə tu pəti
  pø vu ʁɑ̃dʁə œʁø, fu, tʁistə, mɔʁ, fo,

  ɑ̃ kɔnεsɑ̃ lefε papijɔ̃ ki a puʁ teɔʁi
  kə lə mwɛ̃dʁə pəti ʃɑ̃ʒəmɑ̃ dɑ̃z- ynə vi
  pø la ʃɑ̃ʒe tɔtaləmɑ̃ sɑ̃ kə nu lεjɔ̃ suεte
  fəʁje vu lə ʃwa də ʃɑ̃ʒe œ̃ bu də vɔtʁə pase ?
 • Pieds Phonétique : L’Effet Papillon.

  y=nə=vi=dε=laʁ=mə=dε=ʁə=ɡʁε 9
  y=nə=ɑ̃=vi=də=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 10
  œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=ki=nu=de=plε 8
  e=nu=zε=mə=ʁj=ɔ̃=ʁə=tuʁ=ne=dɑ̃=lə=pa=se 13

  nu=za=vɔ̃=tus=ʁε=ve=o=mwɛ̃=zœ̃=fwa 10
  də=ʁə=mɔ̃=te=lə=tɑ̃=də=lɔʁ=lɔ=ʒə 10
  nu=za=vɔ̃=tus=vu=ly=e=fa=se=dε=pa=ʒə 12
  paʁ=sə=kə=sə=kə=nu=vwa=jj=ɔ̃=nə=nu=plε=zε=pa 14

  nu=za=vɔ̃=tus=zεs=pe=ʁe=ʃɑ̃=ʒe=y=nə=ʃo=zə 13
  ka=vεk=lə=ʁə=kyl=nu=pɑ̃=sjɔ̃=mjø=fε=ʁə=de=zɔʁ=mε 14
  puʁ=kə=nɔ=tʁə=vi=do=ʒuʁ=dɥi=swa=plys=ʁo=zə 12
  nu=za=vɔ̃=tus=zy=o=mwɛ̃=zy=nə=fwa=sε=tə=pɑ̃=se 14

  y=nə=sə=ɡɔ̃=də=pø=tu=ʃɑ̃=ʒe 9
  œ̃=ʃwa=pø=tu=bu=lə=vεʁ=se 8
  sε=le=fε=pa=pi=jɔ̃=ki=pø=ʁe=e=kʁi=ʁə=lis=twaʁə 14
  sε=le=fε=pa=pi=jɔ̃=ki=ʃɑ̃=ʒə=lɔʁ=dʁə=dε=ti=ʁwaʁ 14

  sə=pɑ̃=dɑ̃=pɑ̃se=vu=kə=vɔ=tʁə=vi=sə=ʁa=mε=jə=ʁə 14
  kɑ̃=ʃɑ̃=ʒɑ̃=sə=pa=se=ki=ε=lə=vo=tʁə 11
  kə=sə=swa=puʁ=vu=zu=puʁ=kεl=kœ̃=do=tʁə 11
  pɑ̃=se=vu=vʁε=mɑ̃=kə=vunə=kɔ=nε=tʁe=pa=lə=ma=lœʁ 14

  i=a=til=y=nə=ʁε=zɔ̃=a=la=vi=kə=nu=mə=nɔ̃ 14
  εsə=nɔ=te=kεl=kə=paʁ=kə=si=nu=fə=zɔ̃=tεl=u=tεl=ak=tə 16
  nɔtə=vi=sə=ʁa=fε=tə=də=plys=də=ʒwa=u=də=pε=nə=də=fɔ=li=u=də=ʁε=zɔ̃ 21
  ε=sə=œ̃=kɔ̃=tʁa=a=vεk=la=vi=œ̃=pak=tə 12

  pɑ̃=se=vu=kil=ε=pɔ=si=blə=də=fε=ʁə=lə=bɔ̃=ʃwa 14
  kə=nu=puʁ=ʁjɔ̃=dɔ=ne=la=plys=bεl=lə=vi=a=ʃa=kœ̃ 14
  ɑ̃ʁə=mɔ̃=tɑ̃=dɑ̃=lə=pa=se=e=ɑ̃=ʃɑ̃=ʒɑ̃=də=ʃə=mɛ̃ 14
  kə=sə=swa=puʁ=sø=kɔ̃=nε=mə=u=puʁ=swa 11

  y=nə=sə=ɡɔ̃=də=pø=tu=ʃɑ̃=ʒe 9
  œ̃=ʃwa=pø=tu=bu=lə=vεʁ=se 8
  sε=le=fε=pa=pi=jɔ̃=ki=pø=ʁe=e=kʁi=ʁə=lis=twaʁə 14
  sε=le=fε=pa=pi=jɔ̃=ki=ʃɑ̃=ʒə=lɔʁ=dʁə=dε=ti=ʁwaʁ 14

  di=tə=mwa=si=vu=za=vj=e=la=pɔ=si=bi=li=te 14
  də=ʃɑ̃=ʒe=œ̃=tu=pə=ti=e=ve=nə=mɑ̃ 11
  œ̃=ʃwa=œ̃=ʃə=mɛ̃=də=vɔ=tʁə=vi=pa=se 11
  lə=fə=ʁj=e=vu=zu=lεs=ə=ʁje=vu=fε=ʁə=lə=tɑ̃ 14

  tu=tɑ̃=sa=ʃɑ̃=kœ̃=ʒεs=tə=kœ̃=mo 9
  pø=ʃɑ̃=ʒe=tu=lə=kuʁ=də=vɔ=tʁə=vi 10
  tu=tɑ̃=sa=ʃɑ̃=kœ̃=ʃwa=mε=mə=tu=pə=ti 11
  pø=vu=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø=fu=tʁis=tə=mɔʁ=fo 11

  ɑ̃=kɔ=nε=sɑ̃=le=fε=pa=pi=jɔ̃=ki=a=puʁ=te=ɔ=ʁi 15
  kə=lə=mwɛ̃=dʁə=pə=ti=ʃɑ̃=ʒə=mɑ̃=dɑ̃=zy=nə=vi 13
  pø=la=ʃɑ̃=ʒe=tɔ=talə=mɑ̃=sɑ̃=kə=nu=lε=jɔ̃=su=ε=te 15
  fə=ʁje=vu=lə=ʃwa=də=ʃɑ̃=ʒe=œ̃=bu=də=vɔ=tʁə=pase 14

PostScriptum

Inspiré du film &quot ; L’effet Papillon&quot ; , que je vous conseille d’allez voir ^^.
Je pense que tout est dit dans le poème…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/08/2005 22:03Talissa

trés jolie, j’m bcp!!!
et je suis d’acor ce film est trés bien!
mais ton poeme en est a la oteur!
amitié
talissa

Auteur de Poésie
14/08/2005 22:28Chloe.b

j’adore!!bravo!!

Auteur de Poésie
14/08/2005 22:44Lancu, Cooloost

lol oui c’est mieux quand on sait l’origine du poème lol
Mais j’ai vu le film, il déchire.
Et pour répondre à ta question, pour rien au monde je ne changerai mon passé, il est telle qu’il est, car je suis tel que je suis, et serai ce que je serai. Petite Fille se pose bonnes questions, alors qu’à son âge je jouer à la Playstation mdr !
Petite critique (je ne peux m’en empêcher, je sais je sais, je joue les rabats joie, je sais je sais, je soule avec mes critiques je sais je sais, mais assez de je sais ! mdr ) le "que,si" est vraiment lourd, ablat le, il n’est pas nécessaire.
AMitié d’un rig ôlô.
PS : j’attends ton poème en anglais, même si c’est deux ans ! mdr

Auteur de Poésie
14/08/2005 22:56Fab, Kristell

Et si je pouvais voire autrement mon passé et enfin vivre, je prendrais ce risque...Même pour souffrir encore plus, je lirais en ce temps perdu, l’espoir de tout changer. Et, aussi, je sais que quoique l’on fasse, on parviendra toujours au même résultat.
Ps:Ceci est tatoué sur mon corps!!!
Je te remercie de ce poème, qui me touche encore.

Auteur de Poésie
14/08/2005 23:02Rêve Éveiller

moi je ne prendrais pas cette chance...
ton poème est très beau!
et basé sur un très bon film!
j’aime beaucoup!
bravo!;)

Auteur de Poésie
14/08/2005 23:36William B.

Oui c’est vrais que ce pouvoir
Celui d’effacer nos erreurs
Changer cet avenir si dérisoire
Serait une alléchante douceur

Et moi aussi j’aimerai effacer
Toutes ces erreurs du passé
Qui ont fait l’homme que je suis
Cet homme que je fuis

Oui j’aimerai revenir en arrière
Mais cela me fait peur
Il y a tant de barrières
Qui sont venus étouffer mon cœur

jolie poème ma puce
(F) (F) (F) (F) (F) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (F) (F) (F) (F) (F)
bisou
william

Auteur de Poésie
14/08/2005 23:49Lancu, Cooloost

lol mdr
Devrai je aussi mitrailler ton poème de mes monologues ? mdr Mais tu peux parler Petite Fille tu m’as plombé trois coms sur un même poème ! 😉
Je vais quand même être sérieux, et cesser mes bêtises de post adolescent acnéeux sinon le webmestre risquerait de bannir pour des flows de mows intempestifs ! mdr
Amitié du rig ôlô.

Auteur de Poésie
14/08/2005 23:50Lancu, Cooloost

Au moins j’ai eu la satisfaction d’ avoir fait sourire la Petite Fille... lol (D) 😉

Auteur de Poésie
14/08/2005 23:52Lancu, Cooloost

Je l’ai lu, relu et rererererelu, je trouve pas de fautes d’ortho ! La fatigue peut être ou bien est ce que la Petite Fille serait meilleure en Français qu’en Anglais ? mdr

Auteur de Poésie
14/08/2005 23:56Cindy Limpens

Quand, j’ai vu 3 commentaires en plus qu’il y a cinq minutes, je ne sais pas pourquoi, j’ai su ke ct toi ! mdr...
Et je suis désolée d’avoir mitrailler ton poeme mais je n’aime pas laisser les gens dans le vent... lol... Et oui je suis plus douée en francais qu’en anglais meme si c pas encore le top et on a dejà tellement corrigé mon poeme, désolé epour toi !
Pour me faire rire, tu dois avoir un don mdr... Tes coms et tes monologues sont trop marrant ^^

Auteur de Poésie
15/08/2005 18:16Khalil

très beau poème, sincèrement.

Auteur de Poésie
16/08/2005 10:00Love

tjs un aussi magnifique poeme
changer l’avenir change aussi le present et c’est ce que je ne voudrais pas car de part mon passé j’ai rencontre des personnes merveilleuses comme toi
bisous miss et encore bravo (K)

Auteur de Poésie
16/08/2005 15:17Kokinne

(F) Très beau poème basé sur un film tout aussi beau que j’ai eu la chance de voir:P en tout on a tous voulou changer quelque chose et on le voura toujorus on a beau le nier:P:P:P:P:P

Auteur de Poésie
16/08/2005 23:08Laston

Superbe poème! C’est vrai, un rien peut modifier tout... Une goutte d’alcool en trop par exemple... un rien.... Je n’ai hélas pas vu le film, mais c’est déja dans mes projets de le voir!

Auteur de Poésie
17/08/2005 12:16Mya..

magnifique!
continue 🙂

Auteur de Poésie
18/08/2005 13:23(F)Fleurlune Mimi(F)

kikou ma jolie jai trouver internet weeeeeeee jpx venir de temps a autre dans le site :d
revenant a ton poeme je c plus quoi dire tellement ya pleins de coms 😛
mais il est super et pour moi je voudrais bien changer qlq details de ma vie....
en tt cas magnifique !!!!!!!!
prend soin de toi
kissouilles
mimi qui tdr 😛

Auteur de Poésie
22/08/2005 13:00Mya..

j’ai vu le film il est excelent et ton poeme aussi 😉

Auteur de Poésie
29/08/2005 12:23Tamsuccube

C’est mon film préférer 🙂 avec american beauty et je conseil comme cindy d’aller voir l’effet papillon si se n’est pas encore fait un film et désormais un poème qui font beaucoup réfléchir..
Moi personnellement quand le film c’est terminer j’avais la bouche ouverte mdrr et non je ne bavais pas mais je savas plu quoi dire le film m’avais totalement scotcher apres me suis poser plein de question
bel hommage au film pitite puce et tu as tres bien fait travailler nos petite cervelle avec toutes ces questions
bravo 🙂 bel ecrit
bisou a toi
amicalement T M!$$

Référence :