Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Il Y A Longtemps.

Poème Souffrance
Publié le 18/08/2005 21:28

L'écrit contient 448 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cindy Limpens

Il Y A Longtemps.

Il y a longtemps que j’ai entamé la descente
J’entend ces gens, ces mots qui me mentent,
Je vois ce qui ne devrait pas exister
De la Haine, de la vengeance, des fatalités

Il y a longtemps que le noir a pris possession de moi
Il est mon ami désormais, il est avec moi, il est en moi
Je ne peux m’en passer même s’il me fait souffrir
Je l’aime et je le hais, je sais qu’il me fera mourir

Il y a longtemps que j’ai trop changé
Pour qu’on puisse encore m’accepter
Comme je suis devenue, comme je suis
Cette fille que je connais pas, que je fuie

Il a longtemps que j’ai compris ce qu’était la vie
Et depuis ce jour là, à petit feu, elle me détruit
J’ai mal, je suis un ange condamné à vivre
Qui n’a pas demandé à respirer et qui tente de survivre

Il y a longtemps que j’ai le mal de vivre
Que je repousse l’envie de vous suivre
Que j’essaye de faire comme je l’entend
Tout en sachant qu’on ne me comprend

Il y a longtemps et si peu de choses en même temps
Que je suis pourtant esclave du temps
J’ai beau repousser l’idée d’une vie tracée
Il y a nombreuses choses que je ne peux pas décider

Il y a longtemps que j’ai fait un pacte avec la souffrance
J’avais seulement espérer une seconde chance
Et je n’ai eu comme cadeau que ces douleurs
Toutes ces pertes, ces trahisons, ces malheurs

Il y a longtemps que je me bats pour rester à la surface
Je cherche un but, un avenir et une place
Mais je me demande si j’en ai une dans cette vie
Si elle n’est pas autre part qu’avec vous, qu’ici

Il y a longtemps que je ne me regarde plus dans la glace
Que je ne supporte plus mon image, mes idées en masse
Que je n’ai que Haine et mépris pour une fille comme moi
Qui croit tout savoir de ce qu’elle voit et ne comprend pourtant pas

Il y a longtemps que j’ai arrêté de vouloir être aider
Que j’ai décidé de ne plus rien demander
Que j’ai voulu me débrouiller moi-même
Parce qu’avec ou sans vous, la douleur est la même

Il y a longtemps que j’ai plus rien à dire
Que j’ai voulu me mettre à écrire
Parce que je ne veux presque plus parler
Parce que je n’ai rien à expliquer…
 • Pieds Hyphénique: Il Y A Longtemps.

  il=y=a=long=temps=que=jai=en=ta=mé=la=des=cente 13
  jen=tend=ces=gens=ces=mots=qui=me=men=tent 10
  je=vois=ce=qui=ne=de=vrait=pas=exis=ter 10
  de=la=haine=de=la=ven=gean=ce=des=fa=ta=li=tés 13

  il=y=a=long=temps=que=le=noir=a=pris=pos=ses=sion=de=moi 15
  il=est=mon=a=mi=dé=sor=mais=il=est=a=vec=moi=il=est=en=moi 17
  je=ne=peux=men=pas=ser=même=sil=me=fait=souf=frir 12
  je=laimeet=je=le=hais=je=sais=quil=me=fe=ra=mou=rir 13

  il=y=a=long=temps=que=jai=trop=chan=gé 10
  pour=quon=puis=se=en=co=re=mac=cep=ter 10
  comme=je=suis=de=ve=nue=com=me=je=suis 10
  cette=fille=que=je=con=nais=pas=que=je=fuie 10

  il=a=long=temps=que=jai=com=pris=ce=qué=tait=la=vie 13
  et=de=puis=ce=jour=là=à=pe=tit=feu=el=le=me=dé=truit 15
  jai=mal=je=suis=un=ange=con=dam=né=à=vivre 11
  qui=na=pas=de=man=dé=à=res=pi=rer=et=qui=tente=de=sur=vivre 16

  il=y=a=long=temps=que=jai=le=mal=de=vivre 11
  que=je=re=pous=se=len=vie=de=vous=suivre 10
  que=jes=saye=de=faire=com=me=je=len=tend 10
  tout=en=sa=chant=quon=ne=me=com=prend 9

  il=y=a=long=temps=et=si=peu=de=choses=en=mê=me=temps 14
  que=je=suis=pour=tant=es=cla=ve=du=temps 10
  jai=beau=re=pous=ser=li=dée=dune=vie=tra=cée 11
  il=y=a=nom=breuses=cho=ses=que=je=ne=peux=pas=dé=ci=der 15

  il=y=a=long=temps=que=jai=fait=un=pac=tea=vec=la=souf=france 15
  ja=vais=seule=ment=es=pé=rer=u=ne=se=con=de=chance 13
  et=je=nai=eu=comme=ca=deau=que=ces=dou=leurs 11
  toutes=ces=per=tes=ces=tra=hi=sons=ces=malheurs 10

  il=y=a=long=temps=que=je=me=bats=pour=res=ter=à=la=sur=face 16
  je=chercheun=but=un=a=ve=nir=et=u=ne=place 11
  mais=je=me=de=mande=si=jen=ai=u=ne=dans=cet=te=vie 14
  si=elle=nest=pas=autre=part=qua=vec=vous=qui=ci 11

  il=y=a=long=temps=que=je=ne=me=re=gar=de=plus=dans=la=glace 16
  que=je=ne=sup=porte=plus=mon=i=ma=ge=mes=i=dées=en=masse 15
  que=je=nai=que=haineet=mé=pris=pour=u=ne=fille=com=me=moi 14
  qui=croit=tout=sa=voir=de=ce=quel=le=voit=et=ne=com=prend=pour=tant=pas 17

  il=y=a=long=temps=que=jai=ar=rê=té=de=vou=loir=êtreai=der 15
  que=jai=dé=ci=dé=de=ne=plus=rien=de=man=der 12
  que=jai=vou=lu=me=dé=brouiller=moi=mê=me 10
  par=ce=qua=vec=ou=sans=vous=la=dou=leur=est=la=même 13

  il=y=a=long=temps=que=jai=plus=rien=à=dire 11
  que=jai=vou=lu=me=met=tre=à=é=crire 10
  par=ce=que=je=ne=veux=pres=que=plus=par=ler 11
  par=ce=que=je=nai=rien=à=ex=pli=quer 10
 • Phonétique : Il Y A Longtemps.

  il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε ɑ̃tame la desɑ̃tə
  ʒɑ̃tɑ̃ sε ʒɑ̃, sε mo ki mə mɑ̃te,
  ʒə vwa sə ki nə dəvʁε pa εɡziste
  də la-εnə, də la vɑ̃ʒɑ̃sə, dε fatalite

  il i a lɔ̃tɑ̃ kə lə nwaʁ a pʁi pɔsesjɔ̃ də mwa
  il ε mɔ̃n- ami dezɔʁmε, il εt- avεk mwa, il εt- ɑ̃ mwa
  ʒə nə pø mɑ̃ pase mεmə sil mə fε sufʁiʁ
  ʒə lεmə e ʒə lə-ε, ʒə sε kil mə fəʁa muʁiʁ

  il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε tʁo ʃɑ̃ʒe
  puʁ kɔ̃ pɥisə ɑ̃kɔʁə maksεpte
  kɔmə ʒə sɥi dəvənɥ, kɔmə ʒə sɥi
  sεtə fijə kə ʒə kɔnε pa, kə ʒə fɥi

  il a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε kɔ̃pʁi sə ketε la vi
  e dəpɥi sə ʒuʁ la, a pəti fø, εllə mə detʁɥi
  ʒε mal, ʒə sɥiz- œ̃n- ɑ̃ʒə kɔ̃damne a vivʁə
  ki na pa dəmɑ̃de a ʁεspiʁe e ki tɑ̃tə də syʁvivʁə

  il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε lə mal də vivʁə
  kə ʒə ʁəpusə lɑ̃vi də vu sɥivʁə
  kə ʒesεj də fεʁə kɔmə ʒə lɑ̃tɑ̃
  tut- ɑ̃ saʃɑ̃ kɔ̃ nə mə kɔ̃pʁɑ̃

  il i a lɔ̃tɑ̃z- e si pø də ʃozəz- ɑ̃ mεmə tɑ̃
  kə ʒə sɥi puʁtɑ̃ εsklavə dy tɑ̃
  ʒε bo ʁəpuse lide dynə vi tʁase
  il i a nɔ̃bʁøzə ʃozə kə ʒə nə pø pa deside

  il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε fε œ̃ paktə avεk la sufʁɑ̃sə
  ʒavε sələmɑ̃ εspeʁe ynə səɡɔ̃də ʃɑ̃sə
  e ʒə nε y kɔmə kado kə sε dulœʁ
  tutə sε pεʁtə, sε tʁaizɔ̃, sε malœʁ

  il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒə mə ba puʁ ʁεste a la syʁfasə
  ʒə ʃεʁʃə œ̃ byt, œ̃n- avəniʁ e ynə plasə
  mε ʒə mə dəmɑ̃də si ʒɑ̃n- ε ynə dɑ̃ sεtə vi
  si εllə nε pa otʁə paʁ kavεk vu, kisi

  il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒə nə mə ʁəɡaʁdə plys dɑ̃ la ɡlasə
  kə ʒə nə sypɔʁtə plys mɔ̃n- imaʒə, mεz- idez- ɑ̃ masə
  kə ʒə nε kə-εnə e mepʁi puʁ ynə fijə kɔmə mwa
  ki kʁwa tu savwaʁ də sə kεllə vwa e nə kɔ̃pʁɑ̃ puʁtɑ̃ pa

  il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε aʁεte də vulwaʁ εtʁə εde
  kə ʒε deside də nə plys ʁjɛ̃ dəmɑ̃de
  kə ʒε vuly mə debʁuje mwa mεmə
  paʁsə kavεk u sɑ̃ vu, la dulœʁ ε la mεmə

  il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε plys ʁjɛ̃ a diʁə
  kə ʒε vuly mə mεtʁə a ekʁiʁə
  paʁsə kə ʒə nə vø pʁεskə plys paʁle
  paʁsə kə ʒə nε ʁjɛ̃ a εksplike…
 • Pieds Phonétique : Il Y A Longtemps.

  il=i=a=lɔ̃=tɑ̃kə=ʒε=ɑ̃=ta=me=la=de=sɑ̃tə 12
  ʒɑ̃=tɑ̃=sε=ʒɑ̃=sε=mo=ki=mə=mɑ̃=te 10
  ʒə=vwa=sə=ki=nə=də=vʁε=pa=εɡ=zis=te 11
  də=la-εnə=də=la=vɑ̃=ʒɑ̃=sə=dε=fa=ta=li=te 13

  il=i=a=lɔ̃=tɑ̃kə=lə=nwaʁ=a=pʁi=pɔ=se=sjɔ̃=də=mwa 14
  il=ε=mɔ̃=na=mi=de=zɔʁ=mε=il=ε=ta=vεk=mwa=il=ε=tɑ̃=mwa 17
  ʒə=nə=pø=mɑ̃=pase=mε=mə=sil=mə=fε=su=fʁiʁ 12
  ʒə=lεməe=ʒə=lə-ε=ʒə=sε=kil=mə=fə=ʁa=mu=ʁiʁ 13

  il=i=a=lɔ̃=tɑ̃=kə=ʒε=tʁo=ʃɑ̃=ʒe 10
  puʁ=kɔ̃=pɥi=sə=ɑ̃=kɔ=ʁə=mak=sεp=te 10
  kɔ=mə=ʒə=sɥi=də=vənɥ=kɔ=mə=ʒə=sɥi 10
  sε=tə=fi=jə=kə=ʒə=kɔ=nε=pa=kə=ʒə=fɥi 12

  il=a=lɔ̃=tɑ̃kə=ʒε=kɔ̃=pʁi=sə=ke=tε=la=vi 12
  e=dəp=ɥisə=ʒuʁ=la=apə=ti=fø=εl=lə=mə=det=ʁɥi 13
  ʒε=mal=ʒə=sɥi=zœ̃=nɑ̃=ʒə=kɔ̃=dan=a=vi=vʁə 12
  ki=na=padə=mɑ̃=de=a=ʁεs=pi=ʁe=e=ki=tɑ̃=tə=də=syʁ=vivʁə 16

  il=i=a=lɔ̃=tɑ̃=kə=ʒε=lə=mal=də=vi=vʁə 12
  kə=ʒə=ʁə=pu=sə=lɑ̃=vi=də=vu=sɥi=vʁə 11
  kə=ʒe=sεj=də=fεʁ=ə=kɔ=mə=ʒə=lɑ̃=tɑ̃ 11
  tu=tɑ̃=sa=ʃɑ̃=kɔ̃=nə=mə=kɔ̃=pʁɑ̃ 9

  il=i=a=lɔ̃=tɑ̃=ze=si=pødə=ʃo=zə=zɑ̃=mε=mə=tɑ̃ 14
  kə=ʒə=sɥi=puʁ=tɑ̃=εs=kla=və=dy=tɑ̃ 10
  ʒε=bo=ʁə=pu=se=li=de=dy=nə=vi=tʁa=se 12
  il=i=a=nɔ̃=bʁøzə=ʃo=zə=kə=ʒə=nə=pø=pa=de=si=de 15

  il=i=a=lɔ̃=tɑ̃kə=ʒε=fε=œ̃=pak=təa=vεk=la=su=fʁɑ̃sə 14
  ʒa=vεsə=lə=mɑ̃=εs=pe=ʁe=y=nə=sə=ɡɔ̃=də=ʃɑ̃sə 13
  e=ʒə=nε=y=kɔ=mə=ka=do=kə=sε=du=lœʁ 12
  tu=tə=sε=pεʁ=tə=sε=tʁa=i=zɔ̃=sε=ma=lœʁ 12

  il=i=a=lɔ̃=tɑ̃kə=ʒə=mə=ba=puʁ=ʁεs=te=a=la=syʁ=fasə 15
  ʒə=ʃεʁʃə=œ̃=byt=œ̃=na=və=niʁ=e=y=nə=plasə 12
  mεʒə=mə=də=mɑ̃=də=si=ʒɑ̃=nε=y=nə=dɑ̃=sε=tə=vi 14
  si=εl=lə=nε=pa=otʁə=paʁ=ka=vεk=vu=ki=si 12

  il=i=a=lɔ̃=tɑ̃kə=ʒə=nə=mə=ʁə=ɡaʁ=də=plys=dɑ̃=la=ɡlasə 15
  kə=ʒə=nə=sy=pɔʁtə=plys=mɔ̃=ni=ma=ʒə=mε=zi=de=zɑ̃=masə 15
  kə=ʒə=nε=kə-εnəe=me=pʁi=puʁ=y=nə=fi=jə=kɔ=mə=mwa 15
  ki=kʁwa=tu=sa=vwaʁdə=sə=kεllə=vwa=e=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=puʁ=tɑ̃=pa 15

  il=i=a=lɔ̃=tɑ̃kə=ʒε=a=ʁε=te=də=vu=lwaʁ=ε=tʁəε=de 15
  kə=ʒε=de=si=de=də=nə=plys=ʁjɛ̃=də=mɑ̃=de 12
  kə=ʒε=vu=ly=mə=de=bʁu=j=e=mwa=mε=mə 12
  paʁsə=ka=vεk=u=sɑ̃=vu=la=du=lœʁ=ε=la=mεmə 12

  il=i=a=lɔ̃=tɑ̃=kə=ʒε=plys=ʁjɛ̃=a=di=ʁə 12
  kə=ʒε=vu=ly=mə=mε=tʁə=a=e=kʁi=ʁə 11
  paʁ=sə=kə=ʒə=nə=vø=pʁεs=kə=plys=paʁ=le 11
  paʁ=sə=kə=ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=a=εk=spli=ke 11

PostScriptum

… Merci à ceux qui liront un texte aussi banal, aussi nul… Chapeau (F)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/08/2005 22:16Tomooki

Nul, banal... C’est qui qui mettent les commentaires ici, c’est toi ? Non, alors tu nous laisses juger nous même :->
Même s’il est peut-être banal, il sort de ton coeur. Et comme pour d’autres poètes, tout ce qui sort du coeur est retranscrit a ravir (même si pour certains mes commentaires "critiquent" (B) ). Donc pour moi, il n’est pas nul.
Euh... Je sais pas si c’est très clair ce que je viens de dire alors voila la version résumée :
Très joli poème pas nul !
Bisous (K)

Auteur de Poésie
18/08/2005 23:06Laston

Comment ça poème banal et nul? Ne soit pas si dure avec toi même! ton poème est très beau, il sort directement de coeur, c’est l’essentiel, de plus tu ne l’as pas louppé, loin de là! Exprime toi avec ton coeur, cela ne peut donner que du bon!
biz!

Auteur de Poésie
19/08/2005 10:23Love

j’aimerais bien en ecrire des poemes aussi nuls que ca
franchement miss tu n’es pas assez objective il est tres beau car il sort de ton coeur
bisous miss et bravo (K)

Auteur de Poésie
23/08/2005 19:09(F)Fleurlune Mimi(F)

ton poeme est tres bien exprimer par les mots de ton coeur pas nul ni banal !!
j’espere que ce lontemps n’est n’existe plus a present
prend soin de toi ma jolie 😉
kissouilles de ta mimi 😛