Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : … Lake Of Blood…

Poème Vie
Publié le 19/08/2005 22:16

L'écrit contient 502 mots qui sont répartis dans 16 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cindy Limpens

… Lake Of Blood…

Everybody must dive in this famous lake
Only beautiful, we have to make
Everybody has to cross it, only once
To know life with joy or sadness

(Chacun doit plonger dans ce fameux Lac
Que d’une telle beauté, nous devons rendre
Chacun doit le traverser, rien qu’une fois
Pour connaître la vie avec joie ou tristesse)

Hell and Heaven are the two ends
But there is only one choice to do
We have to decide
One way is for me, the other for you

(L’enfer et le Paradis en sont les deux fin
Mais il n’y a qu’un seul choix à faire
Nous devons décidés
Un chemin est pour moi, l’autre pour toi)

Everybody swims as he wants
Everybody thinks as he wants
Everybody searches for security
But nobody knows generosity

(Chacun nage comme il veut
Chacun pense comme il veut
Chacun cherche la sécurité
Mais personne ne connait la générosité)

Human is a foreigner for him and the others
Earth dies under his orders
He cries her wounds, but he’s still hurting her
And he kills his friends, his brothers

(L’humain est étranger à lui même et aux autres
La Terre meurt sous ses ordres
Il pleure ses blessures, mais il la blesse encore
Et il tue ses amis, ses frères)

His punishment is this lake and this battle
He must fight with his all might on his road
To live, to maintain his castle
Because he has only one chance in the lake of blood

(Sa punition est ce Lac et ces combats
Il doit se battre de toutes ses forces sur sa route
Pour vivre, pour entretenir son chateau
Parce qu’il n’a qu’une seule chance dans le Lac de Sang)

He must fight in this red water
To finish his life, to reach the shore
The water is dangerous, never generous
Sometimes good and soft, often proud and furious

(Il doit se battre dans cette eau rouge
Pour finir sa vie, pour atteindre la rive
L’eau est dangereuse, jamais généreuse
Parfois bonne et douce, souvent fière et furieuse)

Poor or rich, it’s the same way
Young or old, it’s the same life, sad or happy
The path is never as we say
There are many surprises… from destiny

(Pauvre ou riche, c’est le même chemin
Jeune ou vieux, c’est la même vie, triste ou joyeuse
Le chemin n’est pas toujours comme nous le disons
Il ya de nombreuses surprises… du Destin)

When we survive the lake of blood
The reward is the death, with angels or demons
Life flees, the silence is the master and we abandon
The Dark with a tip of hope, we leave the lake of blood.

(Quand nous survivons au Lac de Sang
La récompense est la mort, avec des Anges ou des Démons
La Vie fuit, le Silence est le maître et nosu abandonnons
Le Noir avec un bout d’Espoir, nous quittons le Lac de Sang)
 • Pieds Hyphénique: … Lake Of Blood…

  eve=ry=bo=dy=must=di=ve=in=this=fa=mous=lake 12
  on=ly=beau=ti=ful=we=ha=ve=to=ma=ke 11
  eve=ry=bo=dy=has=to=cross=it=on=ly=on=ce 12
  to=k=now=li=fe=wi=th=joy=or=sad=ness 11

  ouvre=paren=thèse=cha=cun=doit=plon=ger=dans=ce=fa=meux=lac 13
  que=du=ne=tel=le=beau=té=nous=de=vons=ren=dre 12
  cha=cun=doit=le=tra=ver=ser=rien=quu=ne=fois 11
  pour=con=naître=la=viea=vec=joieou=tristes=se=ferme=pa=ren=thèse 13

  hell=and=hea=ven=a=re=the=t=wo=end=s 11
  but=the=re=is=on=ly=o=ne=choi=ce=to=do 12
  weha=ve=to=de=ci=de 6
  o=ne=way=is=for=me=the=o=ther=for=you 11

  ouvre=paren=thèse=len=fer=et=le=pa=ra=dis=en=sont=les=deux=fin 15
  mais=il=ny=a=quun=seul=choix=à=fai=re 10
  nous=de=vons=dé=ci=dés 6
  un=che=min=est=pour=moi=lautre=pour=toi=ferme=paren=thèse 12

  eve=ry=bo=dy=s=wims=as=he=wants 9
  eve=ry=bo=dy=thinks=as=he=wants 8
  eve=ry=bo=dy=sear=ches=for=se=cu=ri=ty 11
  but=no=bo=dy=k=nows=ge=ne=ro=si=ty 11

  ouvre=paren=thè=se=cha=cun=na=ge=com=me=il=veut 12
  cha=cun=pen=se=com=me=il=veut 8
  cha=cun=cher=che=la=sé=cu=ri=té 9
  mais=per=sonne=ne=con=nait=la=gé=né=ro=si=té=ferme=paren=thèse 15

  hu=man=is=a=fo=rei=gner=for=him=and=theo=thers 12
  ear=th=dies=un=der=his=or=ders 8
  he=cries=her=wound=s=but=hes=s=till=hur=ting=her 12
  and=he=kills=his=friend=s=his=bro=thers 9

  ouvre=paren=thèse=lhu=main=est=é=tran=ger=à=lui=mê=meet=aux=autres 15
  la=ter=re=meurt=sous=ses=or=dres 8
  il=pleure=ses=bles=su=res=mais=il=la=bles=seen=core 12
  et=il=tue=ses=a=mis=ses=frères=ferme=pa=ren=thèse 12

  his=pu=nish=ment=is=this=la=ke=and=this=bat=tle 12
  he=must=fight=wi=th=his=all=might=on=his=road 11
  to=li=ve=to=main=tain=his=cas=tle 9
  be=cau=sehe=has=on=ly=one=chan=cein=the=lakeof=blood 12

  ouvre=paren=thèse=sa=pu=ni=tion=est=ce=lac=et=ces=com=bats 14
  il=doit=se=bat=tre=de=toutes=ses=forces=sur=sa=route 12
  pour=vi=vre=pour=en=tre=te=nir=son=cha=teau 11
  par=ce=quil=na=quune=seule=chance=dans=le=lac=de=sang=fer=me=pa=ren=thèse 17

  he=must=fight=in=this=red=wa=ter 8
  to=fi=ni=sh=his=li=fe=to=rea=ch=the=shore 12
  the=wa=ter=is=dan=ge=rous=ne=ver=ge=ne=rous 12
  some=ti=mes=good=and=soft=of=ten=proud=and=fu=rious 12

  ouvre=paren=thèse=il=doit=se=bat=tre=dans=cet=te=eau=rouge 13
  pour=fi=nir=sa=vie=pour=at=tein=dre=la=ri=ve 12
  leau=est=dan=ge=reu=se=ja=mais=gé=né=reu=se 12
  par=fois=bonneet=douce=souvent=fiè=reet=fu=rieu=se=fer=me=pa=ren=thèse 15

  poor=or=ri=ch=its=the=sa=me=way 9
  young=or=old=its=the=same=li=fe=sad=or=hap=py 12
  the=pa=th=is=ne=ver=as=we=say 9
  the=re=are=ma=ny=sur=pri=ses=from=des=ti=ny 12

  ouvre=paren=thèse=pau=vreou=ri=che=cest=le=mê=me=che=min 13
  jeune=ou=vieux=cest=la=mê=me=vie=tris=te=ou=joyeuse 12
  le=che=min=nest=pas=tou=jours=comme=nous=le=di=sons 12
  il=ya=de=nom=breuses=sur=prises=du=des=tin=ferme=pa=ren=thèse 14

  when=we=sur=vi=ve=the=la=ke=of=blood 10
  the=re=ward=is=the=dea=th=wi=th=an=gels=or=de=mons 14
  life=flees=the=silence=is=the=mas=ter=and=wea=ban=don 12
  the=dark=wi=th=a=tip=of=hope=we=leave=the=la=keof=blood 14

  ouvre=paren=thèse=quand=nous=sur=vi=vons=au=lac=de=sang 12
  la=ré=compen=seest=la=mort=a=vec=des=anges=ou=des=dé=mons 14
  la=vie=fuit=le=silen=ceest=le=maîtreet=no=su=a=ban=don=nons 14
  le=noir=a=vec=un=bout=des=poir=nous=quit=tons=le=lac=de=sang=ferme=paren=thèse 18
 • Phonétique : … Lake Of Blood…

  əvəʁibɔdi myst divə ɛ̃ ti famus lakə
  ɔ̃li botifyl, wə-avə to makə
  əvəʁibɔdi-as to kʁɔsz- it, ɔ̃li ɔ̃sə
  to knɔw lifə wit ʒwa ɔʁ sadnεs

  uvʁə paʁɑ̃tεzə ʃakœ̃ dwa plɔ̃ʒe dɑ̃ sə famø lak
  kə dynə tεllə bote, nu dəvɔ̃ ʁɑ̃dʁə
  ʃakœ̃ dwa lə tʁavεʁse, ʁjɛ̃ kynə fwa
  puʁ kɔnεtʁə la vi avεk ʒwa u tʁistεsə fεʁmə paʁɑ̃tεzə

  εll ɑ̃d əavɛ̃ aʁə tə two ɑ̃d
  byt təʁə is ɔ̃li ɔnə ʃwasə to do
  wə-avə to dəsidə
  ɔnə wε is fɔʁ mə, tə ɔtœʁ fɔʁ iu

  uvʁə paʁɑ̃tεzə lɑ̃fe e lə paʁadiz- ɑ̃ sɔ̃ lε dø fɛ̃
  mεz- il ni a kœ̃ səl ʃwa a fεʁə
  nu dəvɔ̃ deside
  œ̃ ʃəmɛ̃ ε puʁ mwa, lotʁə puʁ twa fεʁmə paʁɑ̃tεzə

  əvəʁibɔdi swɛ̃z- a ə wɑ̃
  əvəʁibɔdi tɛ̃kz- a ə wɑ̃
  əvəʁibɔdi səaʁʃə fɔʁ səkyʁiti
  byt nɔbɔdi knɔw ʒənəʁoziti

  uvʁə paʁɑ̃tεzə ʃakœ̃ naʒə kɔmə il vø
  ʃakœ̃ pɑ̃sə kɔmə il vø
  ʃakœ̃ ʃεʁʃə la sekyʁite
  mε pεʁsɔnə nə kɔnε la ʒeneʁozite fεʁmə paʁɑ̃tεzə

  ymɑ̃ is a fɔʁεɲe fɔʁ im ɑ̃d tə ɔtœʁ
  əaʁt diz- œ̃de is ɔʁde
  ə kʁiz- εʁ wund, byt əεs stij yʁtiŋ εʁ
  ɑ̃d ə kijz- is fʁjɛ̃d, is bʁɔtœʁ

  uvʁə paʁɑ̃tεzə lymɛ̃ εt- etʁɑ̃ʒe a lɥi mεmə e oz- otʁə
  la teʁə məʁ su sεz- ɔʁdʁə
  il plœʁə sε blesyʁə, mεz- il la blεsə ɑ̃kɔʁə
  e il tɥ sεz- ami, sε fʁεʁə fεʁmə paʁɑ̃tεzə

  is pyniʃme is ti lakə ɑ̃d ti batlə
  ə myst fiɡt wit is al miɡt ɔ̃n- is ʁɔad
  to livə, to mɛ̃tɛ̃ is kastlə
  bəkozə ə-as ɔ̃li ɔnə ʃɑ̃sə ɛ̃ tə lakə ɔf blud

  uvʁə paʁɑ̃tεzə sa pynisjɔ̃ ε sə lak e sε kɔ̃ba
  il dwa sə batʁə də tutə sε fɔʁsə- syʁ sa ʁutə
  puʁ vivʁə, puʁ ɑ̃tʁətəniʁ sɔ̃ ʃato
  paʁsə kil na kynə sələ ʃɑ̃sə dɑ̃ lə lak də sɑ̃ fεʁmə paʁɑ̃tεzə

  ə myst fiɡt ɛ̃ ti ʁεd wate
  to finiʃ is lifə, to ʁəak tə ʃɔʁə
  tə wate is dɑ̃ʒəʁus, nəve ʒənəʁus
  sɔmətimə ɡud ɑ̃d sɔft, ɔftɛ̃ pʁud ɑ̃d fyʁjus

  uvʁə paʁɑ̃tεzə il dwa sə batʁə dɑ̃ sεtə o ʁuʒə
  puʁ finiʁ sa vi, puʁ atɛ̃dʁə la ʁivə
  lo ε dɑ̃ʒəʁøzə, ʒamε ʒeneʁøzə
  paʁfwa bɔnə e dusə, suvɑ̃ fjεʁə e fyʁjøzə fεʁmə paʁɑ̃tεzə

  puʁ ɔʁ ʁik, itεs tə samə wε
  iuŋ ɔʁ ɔld, itεs tə samə lifə, sad ɔʁ-api
  tə pat is nəve a wə sε
  təʁə aʁə mani syʁpʁizə… fʁɔm dεstini

  uvʁə paʁɑ̃tεzə povʁə u ʁiʃə, sε lə mεmə ʃəmɛ̃
  ʒənə u vjø, sε la mεmə vi, tʁistə u ʒwajøzə
  lə ʃəmɛ̃ nε pa tuʒuʁ kɔmə nu lə dizɔ̃
  il ia də nɔ̃bʁøzə syʁpʁizə… dy dεstɛ̃ fεʁmə paʁɑ̃tεzə

  wɛ̃ wə syʁvivə tə lakə ɔf blud
  tə ʁəwaʁ is tə dəat, wit ɑ̃ʒεlz- ɔʁ dəmɔ̃
  lifə fli, tə silɑ̃sə is tə maste ɑ̃d wə abɑ̃dɔ̃
  tə daʁk wit a tip ɔf ɔpə, wə ləavə tə lakə ɔf blud.

  uvʁə paʁɑ̃tεzə kɑ̃ nu syʁvivɔ̃z- o lak də sɑ̃
  la ʁekɔ̃pɑ̃sə ε la mɔʁ, avεk dεz- ɑ̃ʒəz- u dε demɔ̃
  la vi fɥi, lə silɑ̃sə ε lə mεtʁə e nozy abɑ̃dɔnɔ̃
  lə nwaʁ avεk œ̃ bu dεspwaʁ, nu kitɔ̃ lə lak də sɑ̃ fεʁmə paʁɑ̃tεzə
 • Pieds Phonétique : … Lake Of Blood…

  ə=və=ʁi=bɔ=di=myst=divə=ɛ̃=ti=fa=mus=lakə 12
  ɔ̃=li=bo=ti=fyl=wə-a=və=to=ma=kə 11
  ə=və=ʁi=bɔ=di-as=to=kʁɔs=zit=ɔ̃=li=ɔ̃sə 12
  to=knɔw=li=fə=wit=ʒwa=ɔʁ=sad=nε=sə 10

  uvʁə=pa=ʁɑ̃tεzə=ʃa=kœ̃=dwa=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=sə=fa=mø=lak 13
  kə=dy=nə=tεl=lə=bo=te=nu=də=vɔ̃=ʁɑ̃=dʁə 12
  ʃa=kœ̃=dwa=lə=tʁa=vεʁ=se=ʁjɛ̃=ky=nə=fwa 11
  puʁkɔnεtʁə=la=vi=a=vεk=ʒwa=u=tʁis=tε=sə=fεʁ=mə=paʁɑ̃tεzə 13

  εll=ɑ̃d=ə=a=vɛ̃=a=ʁə=tə=two=ɑ̃d 10
  byt=tə=ʁə=is=ɔ̃=li=ɔ=nə=ʃwa=sə=to=do 12
  wə-a=və=to=də=si=də 7
  ɔ=nə=wε=is=fɔʁ=mə=tə=ɔ=tœʁ=fɔʁ=i=u 12

  uvʁə=pa=ʁɑ̃tεzə=lɑ̃=fe=e=lə=pa=ʁa=di=zɑ̃=sɔ̃=lε=dø=fɛ̃ 15
  mε=zil=ni=a=kœ̃=səl=ʃwa=a=fε=ʁə 10
  nu=də=vɔ̃=de=si=de 6
  œ̃=ʃə=mɛ̃=ε=puʁ=mwa=lotʁə=puʁ=twa=fεʁmə=pa=ʁɑ̃tεzə 12

  ə=və=ʁi=bɔ=di=swɛ̃=za=ə=wɑ̃ 9
  ə=və=ʁi=bɔ=di=tɛ̃k=za=ə=wɑ̃ 9
  ə=və=ʁi=bɔ=disə=aʁ=ʃə=fɔʁ=sə=ky=ʁi=ti 12
  byt=nɔ=bɔ=di=knɔw=ʒə=nə=ʁo=zi=ti 10

  uvʁə=pa=ʁɑ̃=tεzə=ʃa=kœ̃=na=ʒə=kɔ=mə=il=vø 12
  ʃa=kœ̃=pɑ̃=sə=kɔ=mə=il=vø 8
  ʃa=kœ̃=ʃεʁ=ʃə=la=se=ky=ʁi=te 9
  mεpεʁsɔnə=nə=kɔ=nε=la=ʒe=ne=ʁo=zi=te=fεʁ=mə=paʁɑ̃tεzə 13

  y=mɑ̃=is=a=fɔ=ʁε=ɲe=fɔʁ=im=ɑ̃d=təɔ=tœʁ 12
  ə=aʁ=t=di=zœ̃=de=is=ɔʁ=de 9
  ə=kʁi=zεʁ=wund=byt=ə=ε=sə=stij=yʁ=tiŋ=εʁ 12
  ɑ̃d=ə=kij=zis=fʁjɛ̃d=is=bʁɔ=tœʁ 8

  uvʁə=pa=ʁɑ̃tεzə=ly=mɛ̃=ε=te=tʁɑ̃=ʒe=a=lɥi=mε=məe=ozotʁə 14
  la=te=ʁə=məʁ=su=sε=zɔʁ=dʁə 8
  il=plœʁə=sε=ble=syʁə=mε=zil=la=blε=sə=ɑ̃=kɔʁə 12
  e=il=tɥ=sε=za=mi=sε=fʁεʁə=fεʁ=mə=pa=ʁɑ̃tεzə 12

  is=py=niʃ=me=is=ti=la=kə=ɑ̃d=ti=ba=tlə 12
  ə=myst=fiɡt=wit=is=al=miɡt=ɔ̃=nis=ʁɔ=ad 11
  to=li=və=to=mɛ̃=tɛ̃=is=kas=tlə 9
  bə=kozə=ə-as=ɔ̃=liɔnə=ʃɑ̃=səɛ̃=tə=la=kəɔf=blud 12

  uvʁə=pa=ʁɑ̃tεzə=sa=py=ni=sjɔ̃=ε=sə=lak=e=sε=kɔ̃=ba 14
  il=dwasə=ba=tʁə=də=tu=tə=sε=fɔʁ=sə=syʁ=saʁutə 12
  puʁ=vi=vʁə=puʁ=ɑ̃=tʁə=tə=niʁ=sɔ̃=ʃa=to 11
  paʁsə=kil=nakynə=sə=lə=ʃɑ̃=sə=dɑ̃=lə=lak=də=sɑ̃=fεʁ=mə=paʁɑ̃tεzə 15

  ə=myst=fiɡt=ɛ̃=ti=ʁεd=wa=te 8
  to=fi=niʃ=is=li=fə=to=ʁə=ak=tə=ʃɔʁ=ə 12
  tə=wa=te=is=dɑ̃=ʒə=ʁus=nə=ve=ʒə=nə=ʁus 12
  sɔmə=ti=mə=ɡud=ɑ̃d=sɔft=ɔf=tɛ̃=pʁud=ɑ̃d=fy=ʁjus 12

  uvʁə=pa=ʁɑ̃=tεzə=il=dwa=sə=ba=tʁə=dɑ̃=sε=təoʁuʒə 12
  puʁ=fi=niʁ=sa=vi=puʁ=a=tɛ̃=dʁə=la=ʁi=və 12
  lo=ε=dɑ̃=ʒə=ʁø=zə=ʒa=mε=ʒe=ne=ʁø=zə 12
  paʁ=fwa=bɔnəe=dusə=su=vɑ̃=fjε=ʁəe=fy=ʁjøzə=fεʁ=mə=paʁɑ̃tεzə 13

  puʁ=ɔʁ=ʁik=i=tε=sə=tə=sa=mə=wε 10
  i=uŋ=ɔʁ=ɔld=itεsə=tə=samə=li=fə=sad=ɔʁ-a=pi 13
  tə=pat=is=nə=ve=a=wə=sε 8
  tə=ʁə=aʁə=ma=ni=syʁ=pʁi=zə=fʁɔm=dεs=ti=ni 12

  uvʁə=pa=ʁɑ̃tεzə=po=vʁəu=ʁi=ʃə=sε=lə=mε=mə=ʃə=mɛ̃ 13
  ʒə=nəu=vjø=sε=la=mεmə=vi=tʁis=tə=u=ʒwa=jøzə 12
  lə=ʃə=mɛ̃=nε=pa=tu=ʒuʁ=kɔmə=nu=lə=di=zɔ̃ 12
  il=iadə=nɔ̃=bʁøzə=syʁ=pʁi=zə=dy=dεs=tɛ̃=fεʁ=mə=paʁɑ̃tεzə 13

  wɛ̃=wə=syʁ=vi=və=tə=la=kə=ɔf=blud 10
  tə=ʁə=waʁ=istə=də=at=wit=ɑ̃=ʒεl=zɔʁ=də=mɔ̃ 12
  lifə=fli=tə=silɑ̃sə=is=tə=mas=te=ɑ̃d=wəa=bɑ̃=dɔ̃ 12
  tə=daʁk=wit=a=tip=ɔf=ɔpə=wə=ləavə=tə=la=kəɔf=blud 13

  uvʁə=pa=ʁɑ̃tεzə=kɑ̃=nu=syʁ=vi=vɔ̃=zo=lak=də=sɑ̃ 12
  la=ʁe=kɔ̃=pɑ̃səε=la=mɔʁ=a=vεk=dεzɑ̃ʒə=zu=dε=de=mɔ̃ 13
  la=vi=fɥi=lə=silɑ̃səεlə=mε=tʁəe=no=zy=a=bɑ̃=dɔ=nɔ̃ 13
  lə=nwaʁ=a=vεk=œ̃=bu=dεs=pwaʁ=nukitɔ̃lə=lak=də=sɑ̃=fεʁ=mə=paʁɑ̃tεzə 15

PostScriptum

Un tit essai en Anglais, j’espère qu’il vous plaira ^^
Merci au 3M pour son aide, pour ses corrections et pour avoir pris du temps pour mon poème, un grand MERCI : D (F) {} {} {}
Soyez indulgent ^^ C’est qu’un debut… (F) {} {} Merci à ceux qui m’ont lue

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/08/2005 00:07Ankhaset

tré joli. en anglais ou en francais, meme émotion

Auteur de Poésie
20/08/2005 15:36Fab, Kristell

Un passage oublié du Destin, ou le présage innocent du dernier des temps pour nous...J’entrevois les marques des réalités anciennes, les fascinantes facettes du Destin, je fabule encore devant cet écrit qui veut se relire...fa

Auteur de Poésie
20/08/2005 15:38Lancu, Cooloost

une toute petite dernière faute : (de recopiage à mon avis lol ) he’s still hurting her (présent continu : to be + verbe en ing ). j’ai remarqué que ton ami a préféré les tournures avec "to have to" que "to be to. " Mais ça sonne bien quand même (peut être plus juste aussi lol) J’ai pensé dans mon fort intérieur que ma correction aurait été presque parfaite mais il restait tout de même 5 fautes ! Donc seulement un petit 15/20 pour le rigoloparanoschizopsychonarcicodépendant ! (avec les tirets en moins j’ai crée le mot le plus long en français ! mdr) Finalement je préfère le 3M quand même, le malade mental moqueur (qui résume bien le rigolomachintrucchouette)
Et puis j’ai au moins eu la satisfaction de l’avoir lu avant tout le monde ! lol
Au plaisir de relire un autre poème en anglais (?), bonne continuation Petite Fille.

Auteur de Poésie
20/08/2005 18:04L'exentrick

ben pas besoin d’être indulgent! rien à dire je ne parle que le français avec de ptites connaissances en Anglais alors face à plus érudit que soit on n’a pas besoin d’utiliser l’indulgence! Je me suis permis de le lire 2 fois...une fois en Anglais en lisant la traduction, et la deuxième fois rien que la traduction en français afin de pouvoir bien comprendre le sens de ton poème! Encore une fois même si cette fois je connais bien le français (quand on parle qu’une langue, vaut mieux la connaitre à fond! lol) je n’ai rien à dire...
C’est toujours un plaisir de lire tes poèmes... même si tu les écrirais en russe! (avec la traduction française...)

Auteur de Poésie
22/08/2005 10:59Love

bon moi je l’ai lu en français pcq je pige pas l’anglais mais je le trouve vraiment tres beau
gros bisous miss et bravo (K)

Auteur de Poésie
23/08/2005 18:18(F)Fleurlune Mimi(F)

moi aussi je l’ai lu qu’en francais chui pas tres bonne en anglais !!
en tt cas ta raison nous sommests egaux pauvres ou riche .... chacun son destin selon ces attitudes sur terre
quand j’aurrai du temps jelirais les autres poemes
prend soin de toi
kissouilles

mimi qui tdr