Poeme : 7 Epees De La Melancolie : I. Larmes.

7 Epees De La Melancolie : I. Larmes.

I. Larmes

INTRO :

« Laissez moi vous comptez l’histoire des 7 épées
Qui ont chacune leur temps marqué
Ces 7 armes, ces 7 épées de la mélancolie
Sont un miroir de notre vie, de la vie,
Chacune a eu son propre forgeron
Qui lui a donné son nom… »

***

La première épée s’appelle « Larmes »
De loin la plus fragile des armes
Faite de cristal, elle a du charme
Bien plus tranchante qu’une lame
Elle détruit de nombreuses âmes
Aussi douce et destructrice qu’une femme

Au Moyen Age, elle a été forgée par « Zieux Bleroirun »
A peine eut-elle refroidie, qu’elle lui échappa des mains,
Tomba dans le Lac de Cristal, bien trop loin
Pour qu’il la rattrape. Il la chercha, en vain.
Le dur forgeron foula de nombreux chemins
Sans jamais la retrouver, pensant qu’elle n’était plus rien.

Ce gentil travailleur se noya dans ses pleurs,
Croyant avoir vu disparaître son épée du bonheur
Il a traversé de nombreuses forêt, tel un chasseur.
Cependant, ne trouvant plus son épée tant aimée
Et, enveloppé de remords pour l’avoir laisser s’échapper
Il décida de punir son pêcher, direction le bûcher.

Conduit sur le bûcher, sous les cris de ses compatriotes
Qui trouvaient son idée bien plus que sotte,
Tout vêtements lui fut enlevés jusqu’à ses bottes.
Le Forgeron, nu comme un ver, se laissa faire,
Ecoutant d’une sourde oreille les dernières prières
Continuant à pleurer sa chère épée, sa chaire.

Le feu prit vite, les flammes jaillirent tel en enfer
Elles ont cramé ce démon à la peau claire
Qui pensait être plus à condamné que Lucifer.
Les larmes de l’homme qui croyait son épée avoir perdu
L’eau de cristal de cette âme brûlée à vif, qui se tue
Pour une épée de mélancolie que naître il n’aura pas vu.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: 7 Epees De La Melancolie : I. Larmes.

  i=la=rmes 3

  in=tro 2

  lais=sez=moi=vous=comp=tez=l=his=toire=des=sept=é=pées 14
  qui=ont=cha=cu=ne=leur=temps=mar=qué 9
  ces=sept=ar=mes=ces=sept=é=pées=de=la=mé=lan=co=lie 14
  sont=un=mi=roir=de=no=tre=vie=de=la=vie 11
  cha=cu=ne=a=eu=son=pro=pre=for=ge=ron 11
  qui=lui=a=don=né=son=nom 7

  as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 11

  la=pre=mi=è=re=é=pée=sap=pel=le=lar=mes 12
  de=loin=la=plus=fra=gi=le=des=a=rmes 10
  fai=te=de=cris=tal=el=le=a=du=cha=rme 11
  bien=plus=tran=chan=te=quu=ne=la=me 9
  el=le=dé=truit=de=nom=breu=ses=âmes 9
  aus=si=dou=ce=et=des=truc=tri=ce=quu=ne=femme 12

  au=moyen=age=el=lea=é=té=for=gée=par=zieux=ble=roi=run 14
  a=peine=eut=tel=le=re=froi=die=quel=le=lui=é=chap=pa=des=mains 16
  tom=ba=dans=le=lac=de=cris=tal=bien=trop=loin 11
  pour=quil=la=rat=tra=pe=il=la=cher=cha=en=vain 12
  le=dur=for=ge=ron=fou=la=de=nom=breux=che=mins 12
  sans=ja=mais=la=re=trou=ver=pen=sant=quel=le=né=tait=plus=rien 15

  ce=gen=til=tra=vail=leur=se=noy=a=dans=ses=pleurs 12
  croy=ant=a=voir=vu=dis=pa=raître=son=é=pée=du=bon=heur 14
  il=a=tra=ver=sé=de=nom=breuses=fo=rêt=tel=un=chas=seur 14
  ce=pen=dant=ne=trou=vant=plus=son=é=pée=tant=ai=mée 13
  et=enve=lop=pé=de=re=mords=pour=la=voir=lais=ser=sé=chap=per 15
  il=dé=ci=da=de=pu=nir=son=pê=cher=di=rec=tion=le=bû=cher 16

  conduit=sur=le=bû=cher=sous=les=cris=de=ses=com=pa=trio=tes 14
  qui=trou=vaient=son=i=dée=bien=plus=que=sot=te 11
  tout=vê=te=ments=lui=fut=en=le=vés=jus=quà=ses=bo=ttes 14
  le=for=ge=ron=nu=com=me=un=ver=se=lais=sa=fai=re 14
  ecou=tant=dune=sour=de=o=rei=lle=les=der=niè=res=pri=ères 14
  conti=nuant=à=pleu=rer=sa=chè=re=é=pée=sa=chai=re 13

  le=feu=prit=vi=te=les=flam=mes=jailli=rent=tel=en=en=fer 14
  el=les=ont=cra=mé=ce=dé=mon=à=la=peau=clai=re 13
  qui=pen=sait=ê=tre=plus=à=con=dam=né=que=lu=ci=fer 14
  les=lar=mes=de=lhomme=qui=cro=yait=son=é=pée=a=voir=per=du 15
  leau=de=cris=tal=de=cette=â=me=brû=lée=à=vif=qui=se=tue 15
  pour=uneé=pée=de=mé=lan=co=lie=que=naî=tre=il=nau=ra=pas=vu 16
 • Phonétique : 7 Epees De La Melancolie : I. Larmes.

  i. laʁmə

  ɛ̃tʁo :

  « lεse mwa vu kɔ̃te listwaʁə dε sεt epe
  ki ɔ̃ ʃakynə lœʁ tɑ̃ maʁke
  sε sεt aʁmə, sε sεt epe də la melɑ̃kɔli
  sɔ̃t- œ̃ miʁwaʁ də nɔtʁə vi, də la vi,
  ʃakynə a y sɔ̃ pʁɔpʁə fɔʁʒəʁɔ̃
  ki lɥi a dɔne sɔ̃ nɔ̃… »

  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  la pʁəmjεʁə epe sapεllə « laʁməs »
  də lwɛ̃ la plys fʁaʒilə dεz- aʁmə
  fεtə də kʁistal, εllə a dy ʃaʁmə
  bjɛ̃ plys tʁɑ̃ʃɑ̃tə kynə lamə
  εllə detʁɥi də nɔ̃bʁøzəz- amə
  osi dusə e dεstʁyktʁisə kynə famə

  o mwajɛ̃ aʒə, εllə a ete fɔʁʒe paʁ « zjø bləʁwaʁyn »
  a pεnə y tεllə ʁəfʁwadi, kεllə lɥi eʃapa dε mɛ̃,
  tɔ̃ba dɑ̃ lə lak də kʁistal, bjɛ̃ tʁo lwɛ̃
  puʁ kil la ʁatʁapə. il la ʃεʁʃa, ɑ̃ vɛ̃.
  lə dyʁ fɔʁʒəʁɔ̃ fula də nɔ̃bʁø ʃəmɛ̃
  sɑ̃ ʒamε la ʁətʁuve, pɑ̃sɑ̃ kεllə netε plys ʁjɛ̃.

  sə ʒɑ̃til tʁavajœʁ sə nwaja dɑ̃ sε plœʁ,
  kʁwajɑ̃ avwaʁ vy dispaʁεtʁə sɔ̃n- epe dy bɔnœʁ
  il a tʁavεʁse də nɔ̃bʁøzə fɔʁε, tεl œ̃ ʃasœʁ.
  səpɑ̃dɑ̃, nə tʁuvɑ̃ plys sɔ̃n- epe tɑ̃ εme
  e, ɑ̃vəlɔpe də ʁəmɔʁd puʁ lavwaʁ lεse seʃape
  il desida də pyniʁ sɔ̃ pεʃe, diʁεksjɔ̃ lə byʃe.

  kɔ̃dɥi syʁ lə byʃe, su lε kʁi də sε kɔ̃patʁjɔtə
  ki tʁuvε sɔ̃n- ide bjɛ̃ plys kə sɔtə,
  tu vεtəmɑ̃ lɥi fy ɑ̃ləve ʒyska sε bɔtə.
  lə fɔʁʒəʁɔ̃, ny kɔmə œ̃ vεʁ, sə lεsa fεʁə,
  əkutɑ̃ dynə suʁdə ɔʁεjə lε dεʁnjεʁə pʁjεʁə
  kɔ̃tinɥɑ̃ a pləʁe sa ʃεʁə epe, sa ʃεʁə.

  lə fø pʁi vitə, lε flamə ʒajiʁe tεl ɑ̃n- ɑ̃fe
  εlləz- ɔ̃ kʁame sə demɔ̃ a la po klεʁə
  ki pɑ̃sε εtʁə plysz- a kɔ̃damne kə lysife.
  lε laʁmə- də lɔmə ki kʁwajε sɔ̃n- epe avwaʁ pεʁdy
  lo də kʁistal də sεtə amə bʁyle a vif, ki sə tɥ
  puʁ ynə epe də melɑ̃kɔli kə nεtʁə il noʁa pa vy.
 • Syllabes Phonétique : 7 Epees De La Melancolie : I. Larmes.

  i=laʁ=mə 3

  ɛ̃=tʁo 2

  lε=se=mwa=vu=kɔ̃=te=lis=twa=ʁə=dε=sεt=e=pe 14
  ki=ɔ̃=ʃa=ky=nə=lœ=ʁə=tɑ̃=maʁ=ke 10
  sε=sεt=aʁ=mə=sε=sεt=e=pe=də=la=me=lɑ̃=kɔ=li 14
  sɔ̃=tœ̃=mi=ʁwa=ʁdə=nɔ=tʁə=vi=də=la=vi 11
  ʃa=ky=nə=a=y=sɔ̃=pʁɔ=pʁə=fɔʁ=ʒə=ʁɔ̃ 11
  ki=lɥi=a=dɔ=ne=sɔ̃=nɔ̃ 7

  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12

  la=pʁə=mj=ε=ʁə=e=pe=sa=pεl=lə=laʁ=məs 12
  də=lwɛ̃=la=plys=fʁa=ʒi=lə=dε=zaʁ=mə 10
  fε=tə=də=kʁis=tal=εl=lə=a=dy=ʃa=ʁmə 11
  bj=ɛ̃=plys=tʁɑ̃=ʃɑ̃=tə=ky=nə=la=mə 10
  εl=lə=det=ʁɥi=də=nɔ̃=bʁø=zə=za=mə 10
  o=si=du=sə=e=dεs=tʁyk=tʁi=sə=ky=nə=famə 12

  o=mwa=jɛ̃=aʒə=εl=ləa=e=te=fɔʁ=ʒe=paʁ=zjø=blə=ʁwa=ʁyn 15
  a=pεnəy=tεllə=ʁə=fʁwa=di=kεl=lə=lɥi=e=ʃa=pa=dε=mɛ̃ 14
  tɔ̃=ba=dɑ̃=lə=lak=də=kʁis=tal=bj=ɛ̃=tʁo=lwɛ̃ 12
  puʁ=kil=la=ʁa=tʁa=pə=il=la=ʃεʁ=ʃa=ɑ̃=vɛ̃ 12
  lə=dyʁ=fɔʁ=ʒə=ʁɔ̃=fu=la=də=nɔ̃=bʁø=ʃə=mɛ̃ 12
  sɑ̃=ʒa=mε=laʁə=tʁu=ve=pɑ̃=sɑ̃=kεllə=ne=tε=plys=ʁjɛ̃ 13

  sə=ʒɑ̃=til=tʁa=va=jœʁ=sə=nwa=ja=dɑ̃=sε=plœʁ 12
  kʁwa=jɑ̃=a=vwaʁ=vy=dis=pa=ʁεtʁə=sɔ̃=ne=pe=dy=bɔ=nœʁ 14
  il=a=tʁa=vεʁse=də=nɔ̃=bʁø=zə=fɔ=ʁε=tεl=œ̃=ʃa=sœʁ 14
  sə=pɑ̃=dɑ̃=nə=tʁu=vɑ̃=plys=sɔ̃=ne=pe=tɑ̃=ε=me 13
  e=ɑ̃və=lɔ=pe=dəʁə=mɔʁd=puʁ=la=vwaʁ=lε=se=se=ʃa=pe 14
  il=de=si=dadə=py=niʁ=sɔ̃=pε=ʃe=di=ʁεk=sjɔ̃=lə=by=ʃe 15

  kɔ̃d=ɥi=syʁ=lə=by=ʃe=su=lε=kʁi=də=sε=kɔ̃=pa=tʁjɔtə 14
  ki=tʁu=vε=sɔ̃=ni=de=bj=ɛ̃=plys=kə=sɔ=tə 12
  tu=vε=tə=mɑ̃=lɥi=fy=ɑ̃=lə=ve=ʒys=ka=sε=bɔ=tə 14
  lə=fɔʁ=ʒə=ʁɔ̃=ny=kɔmə=œ̃=vεʁ=sə=lε=sa=fεʁə 12
  ə=ku=tɑ̃=dynə=suʁ=də=ɔ=ʁεjə=lε=dεʁ=njε=ʁə=pʁi=jεʁ 14
  kɔ̃=tin=ɥɑ̃=a=plə=ʁe=sa=ʃε=ʁə=e=pe=sa=ʃε=ʁə 14

  lə=fø=pʁi=vi=tə=lε=flamə=ʒa=ji=ʁe=tεl=ɑ̃=nɑ̃=fe 14
  εl=lə=zɔ̃=kʁa=me=sə=de=mɔ̃=a=la=po=klεʁ=ə 13
  ki=pɑ̃=sε=ε=tʁə=plys=za=kɔ̃=dan=kə=ly=si=fe 13
  lε=laʁmə=də=lɔ=mə=ki=kʁwa=jε=sɔ̃=ne=pe=a=vwaʁ=pεʁ=dy 15
  lodə=kʁis=tal=də=sε=təa=mə=bʁy=le=a=vif=ki=sə=tɥ 14
  puʁ=ynəe=pe=də=me=lɑ̃=kɔ=li=kə=nε=tʁə=il=no=ʁa=pa=vy 16

PostScriptum

J’entame une suite en 7 poèmes… Je n’ai que les 4 premiers pr l’instant. Ils sont inspirés d’Apollinaire (&quot ; Alcools&quot ; ) , Merci à Tit Ange (F) {} : ) C’est grace to ique je les écrit ; ) … Merci à ceux qui me liront

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/09/2005 17:28°° La Mysterieuse °°

SUPER!!!
bravo 😉

Auteur de Poésie
05/09/2005 17:51(F)Fleurlune Mimi(F)

triste bel écrit
la fleur de lune(u)

Auteur de Poésie
05/09/2005 19:45Calimero_23922

aspiré d’Appolinaire "les 7 épées" non ? enfin, du moins il en a tout l’air....sympas l’histoire 😉
beau poême

Auteur de Poésie
05/09/2005 22:56Kokinne

Magnifique j’aime beaucoup c’est une idée original alros je vais biensûr lire les autres(K)

Auteur de Poésie
06/09/2005 10:20Mya..

c magnifique super bien écrit
bravo!

Auteur de Poésie
06/09/2005 23:14Petite Puce (F)

"Alcool" Est un de mes recueils préferés , juste après "Méditations poétiques" de Lamartine.
En tout cas bravo ces poèmes sont sublimes. Tu as été inspirée.
Amitié (F)

Auteur de Poésie
08/09/2005 22:57Bambina_

iiii...Te revoila la plume à la main (OUI)
J’aime beaucoup ce poeme, et je m’en vais lire les autres...
BiSoUS toi

Auteur de Poésie
11/02/2006 15:48(#)Ti Poète Capucine

Il est très beau ton poème. . . J’men vais voir les 6 autres 😛
Allez, Kiz la Miss
(K)

Auteur de Poésie
25/07/2006 13:50Black $Hadow

Joli écrit 🙂. . .