Poeme-France : Lecture Écrit Histoire

Poeme : 7 Epees De La Melancolie : Ii. Désespoir.

Poème Histoire
Publié le 05/09/2005 15:13

L'écrit contient 278 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Cindy Limpens

7 Epees De La Melancolie : Ii. Désespoir.

II. Désespoir.

INTRO :

« Laissez moi vous comptez l’histoire des 7 épées
Qui ont chacune leur temps marqué
Ces 7 armes, ces 7 épées de la mélancolie
Sont un miroir de notre vie, de la vie,
Chacune a eu son propre forgeron
Qui lui a donné son nom… »

***

La seconde, surnommée « Désespoir »
Merveilleuse arme teintée de noir
Reflétant comme un miroir
Les trous noir, les blessures d’un cœur.
La bible d’un chevalier, aussi belle qu’une fleur
Mais qui, si facilement, se meurt.

Les mains de « Joe Black » ont forgé cette beauté,
Belle beauté si cruel, beauté blessée.
Des têtes, cette arme en a tranchées,
Son créateur étant le plus connu des meurtrier.
Crime du 20ème siècle, meurtre de chevalier.
Tueur qui les valeurs de la chevalerie voulait prôner.

Cependant, sa gloire fut de courte durée,
Lorsqu’il brisa son épée, son alliée.
Un coup d’épée facilement esquivé
Par une de ses pauvres victimes
Démontre que pour une fois le mal ne prime,
Epée brisée, honte de ne pas commettre un crime.

Le malfrat s’enfuit, peureux et honteux,
Laissant les morceaux brisés au survivant heureux.
La nouvelle se propaga peur à peu :
« Chevalier tueur honteux par son épée brisée ».
Joies et fêtes pour la fin du massacre, tel le début d’un été
Dans la dépression ont noyé notre chevalier.

Cette dépression le mena au suicide, fin fatal.
Plongé dans sa tristesse, sa douleur, son mal,
Le forgeron ne sut qu’advint sa douce au final.
Cette dernière est reconstituée dans un musée,
Où nombreux sont ceux qui viennent l’admirer.
Comme quoi la force d’une épée ne l’a pas rendu futé !
 • Pieds Hyphénique: 7 Epees De La Melancolie : Ii. Désespoir.

  ii=dé=ses=poir 4

  in=tro 2

  lais=sez=moi=vous=comp=tez=l=his=toire=des=sept=é=pées 14
  qui=ont=cha=cu=ne=leur=temps=mar=qué 9
  ces=sept=ar=mes=ces=sept=é=pées=de=la=mé=lan=co=lie 14
  sont=un=mi=roir=de=no=tre=vie=de=la=vie 11
  cha=cu=ne=a=eu=son=pro=pre=for=ge=ron 11
  qui=lui=a=don=né=son=nom 7

  as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 11

  la=se=con=de=sur=nom=mée=dé=ses=poir 10
  mer=veil=leu=se=ar=me=tein=tée=de=noir 10
  re=flé=tant=com=me=un=mi=roir 8
  les=trous=noir=les=bles=su=res=dun=cœur 9
  la=bi=ble=dun=che=va=lier=aus=si=bel=le=quu=ne=fleur 14
  mais=qui=si=fa=ci=le=ment=se=meurt 9

  les=mains=de=joe=bla=ck=ont=for=gé=cet=te=beau=té 13
  bel=le=beau=té=si=cru=el=beau=té=bles=sée 11
  des=tê=tes=cet=te=ar=me=en=a=tran=chées 11
  son=cré=a=teur=é=tant=le=plus=con=nu=des=meur=tri=er 14
  cri=me=du=vingt=è=me=siè=cle=meur=tre=de=che=va=lier 14
  tueur=qui=les=va=leurs=de=la=che=vale=rie=vou=lait=prô=ner 14

  ce=pen=dant=sa=gloi=re=fut=de=cour=te=du=rée 12
  lors=quil=bri=sa=son=é=pée=son=al=li=ée 11
  un=coup=dé=pée=fa=ci=le=ment=es=qui=vé 11
  par=u=ne=de=ses=pau=vres=vic=ti=mes 10
  dé=mon=tre=que=pour=u=ne=fois=le=mal=ne=pri=me 13
  epée=bri=sée=hon=te=de=ne=pas=com=met=tre=un=cri=me 14

  le=mal=frat=sen=fuit=peu=reux=et=hon=teux 10
  lais=sant=les=mor=ceaux=bri=sés=au=sur=vi=vant=heu=reux 13
  la=nou=vel=le=se=pro=pa=ga=peur=à=peu 11
  che=va=li=er=tueur=hon=teux=par=son=é=pée=bri=sée 14
  joies=et=fêtes=pour=la=fin=du=mas=sa=cre=tel=le=dé=but=dun=é=té 17
  dans=la=dé=pres=si=on=ont=noyé=no=tre=che=va=li=er 14

  cette=dé=pres=sion=le=me=na=au=sui=ci=de=fin=fa=tal 14
  plon=gé=dans=sa=tris=tes=se=sa=dou=leur=son=mal 12
  le=for=ge=ron=ne=sut=quad=vint=sa=dou=ce=au=fi=nal 14
  cet=te=der=niè=re=est=re=cons=ti=tuée=dans=un=mu=sée 14
  où=nom=breux=sont=ceux=qui=vien=nent=lad=mi=rer 11
  comme=quoi=la=for=ce=du=neé=pée=ne=la=pas=ren=du=fu=té 15
 • Phonétique : 7 Epees De La Melancolie : Ii. Désespoir.

  ji. dezεspwaʁ.

  ɛ̃tʁo :

  « lεse mwa vu kɔ̃te listwaʁə dε sεt epe
  ki ɔ̃ ʃakynə lœʁ tɑ̃ maʁke
  sε sεt aʁmə, sε sεt epe də la melɑ̃kɔli
  sɔ̃t- œ̃ miʁwaʁ də nɔtʁə vi, də la vi,
  ʃakynə a y sɔ̃ pʁɔpʁə fɔʁʒəʁɔ̃
  ki lɥi a dɔne sɔ̃ nɔ̃… »

  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  la səɡɔ̃də, syʁnɔmeə « dezεspwaʁ »
  mεʁvεjøzə aʁmə tɛ̃te də nwaʁ
  ʁəfletɑ̃ kɔmə œ̃ miʁwaʁ
  lε tʁus nwaʁ, lε blesyʁə dœ̃ kœʁ.
  la biblə dœ̃ ʃəvalje, osi bεllə kynə flœʁ
  mε ki, si fasiləmɑ̃, sə məʁ.

  lε mɛ̃ də « ʒɔ blak » ɔ̃ fɔʁʒe sεtə bote,
  bεllə bote si kʁyεl, bote blese.
  dε tεtə, sεtə aʁmə ɑ̃n- a tʁɑ̃ʃe,
  sɔ̃ kʁeatœʁ etɑ̃ lə plys kɔny dε məʁtʁje.
  kʁimə dy vɛ̃t- εmə sjεklə, məʁtʁə də ʃəvalje.
  tɥœʁ ki lε valœʁ də la ʃəvaləʁi vulε pʁone.

  səpɑ̃dɑ̃, sa ɡlwaʁə fy də kuʁtə dyʁe,
  lɔʁskil bʁiza sɔ̃n- epe, sɔ̃n- alje.
  œ̃ ku depe fasiləmɑ̃ εskive
  paʁ ynə də sε povʁə- viktimə
  demɔ̃tʁə kə puʁ ynə fwa lə mal nə pʁimə,
  əpe bʁize, ɔ̃tə də nə pa kɔmεtʁə œ̃ kʁimə.

  lə malfʁa sɑ̃fɥi, pəʁøz- e ɔ̃tø,
  lεsɑ̃ lε mɔʁso bʁizez- o syʁvivɑ̃ œʁø.
  la nuvεllə sə pʁɔpaɡa pœʁ a pø :
  « ʃəvalje tɥœʁ ɔ̃tø paʁ sɔ̃n- epe bʁizeə ».
  ʒwaz- e fεtə puʁ la fɛ̃ dy masakʁə, tεl lə deby dœ̃n- ete
  dɑ̃ la depʁesjɔ̃ ɔ̃ nwaje nɔtʁə ʃəvalje.

  sεtə depʁesjɔ̃ lə məna o sɥisidə, fɛ̃ fatal.
  plɔ̃ʒe dɑ̃ sa tʁistεsə, sa dulœʁ, sɔ̃ mal,
  lə fɔʁʒəʁɔ̃ nə syt kadvɛ̃ sa dusə o final.
  sεtə dεʁnjεʁə ε ʁəkɔ̃stitye dɑ̃z- œ̃ myze,
  u nɔ̃bʁø sɔ̃ sø ki vjεne ladmiʁe.
  kɔmə kwa la fɔʁsə dynə epe nə la pa ʁɑ̃dy fyte !
 • Pieds Phonétique : 7 Epees De La Melancolie : Ii. Désespoir.

  ji=de=zεs=pwaʁ 4

  ɛ̃=tʁo 2

  lε=se=mwa=vu=kɔ̃=te=lis=twa=ʁə=dε=sεt=e=pe 14
  ki=ɔ̃=ʃa=ky=nə=lœ=ʁə=tɑ̃=maʁ=ke 10
  sε=sεt=aʁ=mə=sε=sεt=e=pe=də=la=me=lɑ̃=kɔ=li 14
  sɔ̃=tœ̃=mi=ʁwaʁdə=nɔ=tʁə=vi=də=la=vi 10
  ʃa=kynə=a=y=sɔ̃=pʁɔ=pʁə=fɔʁ=ʒə=ʁɔ̃ 10
  ki=lɥi=a=dɔ=ne=sɔ̃=nɔ̃ 7

  as=te=ʁiskə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 10

  lasə=ɡɔ̃=də=syʁ=nɔ=me=ə=de=zεs=pwaʁ 10
  mεʁ=vε=jø=zə=aʁ=mə=tɛ̃=te=də=nwaʁ 10
  ʁə=fle=tɑ̃=kɔ=mə=œ̃=mi=ʁwaʁ 8
  lε=tʁus=nwaʁ=lε=ble=sy=ʁə=dœ̃=kœ=ʁə 10
  la=biblə=dœ̃=ʃə=va=lje=o=si=bεllə=ky=nə=flœʁ 12
  mε=ki=si=fa=si=lə=mɑ̃=sə=məʁ 9

  lε=mɛ̃də=ʒɔ=blak=ɔ̃=fɔʁ=ʒe=sε=tə=bo=te 11
  bεllə=bo=te=si=kʁy=εl=bo=te=ble=se 10
  dε=tε=tə=sεtə=aʁ=mə=ɑ̃=na=tʁɑ̃=ʃe 10
  sɔ̃=kʁe=a=tœʁ=e=tɑ̃lə=plys=kɔ=ny=dε=məʁ=tʁje 12
  kʁimə=dy=vɛ̃=tε=mə=sjε=klə=məʁ=tʁə=də=ʃə=va=lje 13
  tɥœʁ=ki=lε=va=lœʁ=də=laʃə=valə=ʁi=vu=lε=pʁo=ne 13

  sə=pɑ̃=dɑ̃=sa=ɡlwaʁə=fy=də=kuʁ=tə=dyʁe 10
  lɔʁ=skil=bʁi=za=sɔ̃=ne=pe=sɔ̃=na=lje 10
  œ̃=ku=de=pe=fa=silə=mɑ̃=εs=ki=ve 10
  paʁ=y=nə=də=sε=po=vʁə=vik=ti=mə 10
  de=mɔ̃tʁə=kə=puʁ=y=nə=fwa=lə=mal=nə=pʁimə 11
  ə=pe=bʁi=ze=ɔ̃tə=də=nə=pa=kɔ=mε=tʁəœ̃=kʁimə 12

  lə=mal=fʁa=sɑ̃f=ɥi=pə=ʁø=ze=ɔ̃=tø 10
  lε=sɑ̃=lε=mɔʁ=so=bʁi=ze=zo=syʁ=vi=vɑ̃=œ=ʁø 13
  la=nu=vεllə=sə=pʁɔ=pa=ɡa=pœʁ=a=pø 10
  ʃə=va=lje=tɥœʁ=ɔ̃=tø=paʁ=sɔ̃=ne=pe=bʁi=ze=ə 14
  ʒwa=ze=fεtə=puʁ=la=fɛ̃=dy=ma=sa=kʁə=tεl=lə=de=by=dœ̃=ne=te 17
  dɑ̃=la=de=pʁe=sjɔ̃=ɔ̃=nwa=je=nɔtʁə=ʃə=va=lje 12

  sεtə=de=pʁe=sjɔ̃=lə=mə=na=o=sɥi=si=də=fɛ̃=fa=tal 14
  plɔ̃=ʒe=dɑ̃=sa=tʁis=tεsə=sa=du=lœʁ=sɔ̃=mal 11
  lə=fɔʁʒə=ʁɔ̃=nə=syt=kad=vɛ̃=sa=du=səo=fi=nal 12
  sεtə=dεʁ=njε=ʁəε=ʁə=kɔ̃s=ti=ty=e=dɑ̃=zœ̃=my=ze 13
  u=nɔ̃=bʁø=sɔ̃=sø=ki=vjε=ne=lad=mi=ʁe 11
  kɔmə=kwa=la=fɔʁ=sə=dy=nəe=pe=nə=la=pa=ʁɑ̃=dy=fy=te 15

PostScriptum

2ème épée…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/09/2005 17:56(F)Fleurlune Mimi(F)

lol il n’a pas eu de chance
qui px dire qu’une épée px faire tant de mal meme a celui qui la maniait avec fireté!
bel écrit et joli histoire

la fleur de lune (u)

Auteur de Poésie
05/09/2005 23:04Kokinne

Franchmenet: MAGNIFIQUE!!:D

Auteur de Poésie
06/09/2005 10:27Mya..

2ème reussi 😉

Auteur de Poésie
11/02/2006 15:53(#)Ti Poète Capucine

Eh bien, dis donc, t’a de l’inspiration toi !
Bisoux Ma P’Tite Déesse Des Septs Epées

Auteur de Poésie
25/07/2006 13:53Black $Hadow

Magnifique, t’as de supers talents (K)