Poeme : Parfums D’orient *** (Duo Avec Coco)

Parfums D’orient *** (Duo Avec Coco)

Venez voir le charme de l’orient
Mêlé aux belles senteurs d’antan
Qui se sont dérobées du temps
Et la poussière de l’abandon
Pour faire vivre la tradition
La tradition de la passion

Venez voir le pays des merveilles
Le pays des mille et une nuits
Demeure du soleil
Source de poésie
Se réveiller pour vous révéler
A chaque pas, à chaque regard
A chaque coup du hasard
Un de ses fabuleux secrets
Qui chavirent les cœurs les plus aguerris
Qui pansent les blessures des âmes meurtries

La mosquée au cœur des médinas, les maisons tout autour
Les souks au voisinage, la muraille domine les alentours
Anciennes boutiques gargouillants de gens
Cris séduisants des artisans
Le tintement de pièces de monnaie
D’un lourdaud client toujours insatisfait
Un bonjour chaleureux
Une injure étouffée de peu
Piments, parfums, or, cuir et tapis
Hammams, verreries, cordonneries et boulangeries
Tout se mélange, tout se bouscule
De l’aube jusqu’au crépuscule
Et un peu loin de tout ce bourdonnement
De cette fourmilière vivante
S’ouvrent portes et fenêtres
Sur des ruelles paisibles où on aime se perdre
Décors fascinants, chants populaires
Calligraphies élégantes, ambiance prospère
Un tableau enchanteur
Mélange de saisons
Reflets de notre cœur
Aux diverses pulsations.

Sous les caresses des doigts connaisseurs
Du Oùd et Kanoun, s’échappent des airs voyageurs
Se baladent ci et là au bon gré du vent
Dans les cafés, dans les marchés et les maisons
Au petit matin, aux heures de siestes
Quand le soleil s’en va, las, vers l’ouest
Une fraîcheur infinie
Sur les âmes se pose
Des milliers de poèmes écrits
En vers et en prose

S’étendent, légers et pleins de vie
Tel le parfum d’une fleur qui éclose.

O ma patrie, mon seul protecteur
Tu l’as toujours été
Tous ces pays aux mille couleurs
Ma plus grande fierté
Ta douceur m’ensorcelle
Ton parfum m’enivre
Je remuerai terre et ciel
Pour qu’à jamais tu sois libre

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Parfums D’orient *** (Duo Avec Coco)

  ve=nez=voir=le=char=me=de=lo=rient 9
  mê=lé=aux=bel=les=sen=teurs=dan=tan 9
  qui=se=sont=dé=ro=bées=du=temps 8
  et=la=pous=si=è=re=de=la=ban=don 10
  pour=fai=re=vi=vre=la=tra=di=ti=on 10
  la=tra=di=ti=on=de=la=pas=si=on 10

  ve=nez=voir=le=pa=ys=des=mer=vei=lles 10
  le=pa=ys=des=mil=le=et=u=ne=nuits 10
  de=meu=re=du=so=leil 6
  sour=ce=de=po=é=sie 6
  se=ré=vei=ller=pour=vous=ré=vé=ler 9
  a=cha=que=pas=à=cha=que=re=gard 9
  a=cha=que=coup=du=ha=sard 7
  un=de=ses=fa=bu=leux=se=crets 8
  qui=cha=virent=les=cœurs=les=plus=a=guer=ris 10
  qui=pansent=les=bles=su=res=des=â=mes=meur=tries 11

  la=mos=quée=au=cœur=des=mé=di=nas=les=mai=sons=tout=au=tour 15
  les=souks=au=voi=si=nage=la=mu=raille=do=mi=ne=les=a=len=tours 16
  an=ci=ennes=bou=ti=ques=gar=gouillants=de=gens 10
  cris=sé=dui=sants=des=ar=ti=sans 8
  le=tin=te=ment=de=piè=ces=de=mon=naie 10
  dun=lour=daud=client=tou=jours=in=sa=tis=fait 10
  un=bon=jour=cha=leu=reux 6
  u=ne=in=ju=re=é=touf=fée=de=peu 10
  pi=ments=par=fum=s=or=cuir=et=ta=pis 10
  ham=mam=s=verre=ries=cor=don=ne=ries=et=bou=lan=ge=ries 14
  tout=se=mé=lan=ge=tout=se=bous=cu=le 10
  de=lau=be=jus=quau=cré=pus=cu=le 9
  et=un=peu=loin=de=tout=ce=bour=donne=ment 10
  de=cet=te=four=mi=liè=re=vi=van=te 10
  sou=vrent=por=tes=et=fe=nê=tres 8
  sur=des=ruel=les=pai=sibles=où=on=aime=se=perdre 11
  dé=cors=fas=ci=nants=chants=po=pu=lai=res 10
  cal=li=gra=phies=é=lé=gantes=am=bian=ce=pros=père 12
  un=ta=bleau=en=chan=teur 6
  mé=lan=ge=de=sai=sons 6
  re=flets=de=no=tre=cœur 6
  aux=di=ver=ses=pul=sa=ti=ons 8

  sous=les=ca=res=ses=des=doigts=con=nais=seurs 10
  du=oùd=et=ka=noun=sé=chap=pent=des=airs=voya=geurs 12
  se=ba=ladent=ci=et=là=au=bon=gré=du=vent 11
  dans=les=ca=fés=dans=les=mar=chés=et=les=mai=sons 12
  au=pe=tit=ma=tin=aux=heu=res=de=siestes 10
  quand=le=so=leil=sen=va=las=vers=louest 9
  u=ne=fraî=cheur=in=fi=nie 7
  sur=les=â=mes=se=po=se 7
  des=mil=li=ers=de=po=è=mes=é=crits 10
  en=vers=et=en=pro=se 6

  sé=ten=dent=lé=gers=et=pleins=de=vie 9
  tel=le=par=fum=dune=fleur=qui=é=clo=see 10

  o=ma=pa=trie=mon=seul=pro=tec=teur 9
  tu=las=tou=jours=é=té 6
  tous=ces=pa=ys=aux=mil=le=cou=leurs 9
  ma=plus=gran=de=fi=er=té 7
  ta=dou=ceur=men=sor=celle 6
  ton=par=fum=men=i=vre 6
  je=re=mue=rai=ter=re=et=ciel 8
  pour=quà=ja=mais=tu=sois=li=bre 8
 • Phonétique : Parfums D’orient *** (Duo Avec Coco)

  vəne vwaʁ lə ʃaʁmə də lɔʁje
  mεle o bεllə sɑ̃tœʁ dɑ̃tɑ̃
  ki sə sɔ̃ deʁɔbe dy tɑ̃
  e la pusjεʁə də labɑ̃dɔ̃
  puʁ fεʁə vivʁə la tʁadisjɔ̃
  la tʁadisjɔ̃ də la pasjɔ̃

  vəne vwaʁ lə pεi dε mεʁvεjə
  lə pεi dε milə e ynə nɥi
  dəməʁə dy sɔlεj
  suʁsə də pɔezi
  sə ʁevεje puʁ vu ʁevele
  a ʃakə pa, a ʃakə ʁəɡaʁ
  a ʃakə ku dy-azaʁ
  œ̃ də sε fabylø sεkʁε
  ki ʃaviʁe lε kœʁ lε plysz- aɡeʁi
  ki pɑ̃se lε blesyʁə dεz- amə məʁtʁi

  la mɔske o kœʁ dε medina, lε mεzɔ̃ tut- otuʁ
  lε sukz- o vwazinaʒə, la myʁajə dɔminə lεz- alɑ̃tuʁ
  ɑ̃sjεnə butik ɡaʁɡujɑ̃ də ʒɑ̃
  kʁi sedɥizɑ̃ dεz- aʁtizɑ̃
  lə tɛ̃təmɑ̃ də pjεsə də mɔnε
  dœ̃ luʁdo kljɑ̃ tuʒuʁz- ɛ̃satisfε
  œ̃ bɔ̃ʒuʁ ʃaləʁø
  ynə ɛ̃ʒyʁə etufe də pø
  pimɑ̃, paʁfœ̃, ɔʁ, kɥiʁ e tapi
  amam, veʁəʁi, kɔʁdɔnəʁiz- e bulɑ̃ʒəʁi
  tu sə melɑ̃ʒə, tu sə buskylə
  də lobə ʒysko kʁepyskylə
  e œ̃ pø lwɛ̃ də tu sə buʁdɔnəmɑ̃
  də sεtə fuʁmiljεʁə vivɑ̃tə
  suvʁe pɔʁtəz- e fənεtʁə
  syʁ dε ʁyεllə pεzibləz- u ɔ̃n- εmə sə pεʁdʁə
  dekɔʁ fasinɑ̃, ʃɑ̃ pɔpylεʁə
  kaliɡʁafiz- eleɡɑ̃tə, ɑ̃bjɑ̃sə pʁɔspεʁə
  œ̃ tablo ɑ̃ʃɑ̃tœʁ
  melɑ̃ʒə də sεzɔ̃
  ʁəflε də nɔtʁə kœʁ
  o divεʁsə- pylsasjɔ̃.

  su lε kaʁesə dε dwa kɔnεsœʁ
  dy ud e kanun, seʃape dεz- εʁ vwajaʒœʁ
  sə balade si e la o bɔ̃ ɡʁe dy vɑ̃
  dɑ̃ lε kafe, dɑ̃ lε maʁʃez- e lε mεzɔ̃
  o pəti matɛ̃, o œʁ də sjεstə
  kɑ̃ lə sɔlεj sɑ̃ va, las, vεʁ luεst
  ynə fʁεʃœʁ ɛ̃fini
  syʁ lεz- amə sə pozə
  dε milje də pɔεməz- ekʁi
  ɑ̃ vεʁz- e ɑ̃ pʁozə

  setɑ̃de, leʒez- e plɛ̃ də vi
  tεl lə paʁfœ̃ dynə flœʁ ki eklozə.

  o ma patʁi, mɔ̃ səl pʁɔtεktœʁ
  ty la tuʒuʁz- ete
  tus sε pεiz- o milə kulœʁ
  ma plys ɡʁɑ̃də fjεʁte
  ta dusœʁ mɑ̃sɔʁsεllə
  tɔ̃ paʁfœ̃ mɑ̃nivʁə
  ʒə ʁəmɥəʁε teʁə e sjεl
  puʁ ka ʒamε ty swa libʁə
 • Syllabes Phonétique : Parfums D’orient *** (Duo Avec Coco)

  və=ne=vwaʁ=lə=ʃaʁ=mə=də=lɔ=ʁj=e 10
  mε=le=o=bεl=lə=sɑ̃=tœ=ʁə=dɑ̃=tɑ̃ 10
  ki=sə=sɔ̃=de=ʁɔ=be=dy=tɑ̃ 8
  e=la=pu=sjεʁ=ə=də=la=bɑ̃=dɔ̃ 9
  puʁ=fε=ʁə=vi=vʁə=la=tʁa=di=sj=ɔ̃ 10
  la=tʁa=di=sj=ɔ̃=də=la=pa=sj=ɔ̃ 10

  və=ne=vwaʁ=lə=pε=i=dε=mεʁ=vε=jə 10
  lə=pε=i=dε=mi=lə=e=y=nə=nɥi 10
  də=mə=ʁə=dy=sɔ=lεj 6
  suʁ=sə=də=pɔ=e=zi 6
  sə=ʁe=vε=j=e=puʁ=vu=ʁe=ve=le 10
  a=ʃa=kə=pa=a=ʃa=kə=ʁə=ɡaʁ 9
  a=ʃa=kə=ku=dy-a=zaʁ 7
  œ̃=də=sε=fa=by=lø=sε=kʁε 8
  ki=ʃa=vi=ʁe=lε=kœʁ=lε=plys=za=ɡe=ʁi 11
  ki=pɑ̃se=lε=ble=sy=ʁə=dε=za=mə=məʁ=tʁi 11

  la=mɔs=ke=o=kœʁ=dε=me=di=na=lε=mε=zɔ̃=tu=to=tuʁ 15
  lε=suk=zo=vwa=zi=naʒə=la=my=ʁajə=dɔ=mi=nə=lε=za=lɑ̃=tuʁ 16
  ɑ̃=sjε=nə=bu=tik=ɡaʁ=ɡu=jɑ̃=də=ʒɑ̃ 10
  kʁi=sed=ɥi=zɑ̃=dε=zaʁ=ti=zɑ̃ 8
  lə=tɛ̃=tə=mɑ̃=də=pjε=sə=də=mɔ=nε 10
  dœ̃=luʁ=do=kljɑ̃=tu=ʒuʁ=zɛ̃=sa=tis=fε 10
  œ̃=bɔ̃=ʒuʁ=ʃa=lə=ʁø 6
  y=nə=ɛ̃=ʒy=ʁə=e=tu=fe=də=pø 10
  pi=mɑ̃=paʁ=fœ̃=ɔʁ=kɥiʁ=e=ta=pi 9
  a=mam=ve=ʁə=ʁi=kɔʁ=dɔnə=ʁi=ze=bu=lɑ̃=ʒə=ʁi 13
  tu=sə=me=lɑ̃=ʒə=tu=sə=bus=ky=lə 10
  də=lo=bə=ʒys=ko=kʁe=pys=ky=lə 9
  e=œ̃=pø=lwɛ̃də=tu=sə=buʁ=dɔ=nə=mɑ̃ 10
  də=sε=tə=fuʁ=mi=ljε=ʁə=vi=vɑ̃=tə 10
  su=vʁe=pɔʁ=tə=ze=fə=nε=tʁə 8
  syʁ=dε=ʁy=εllə=pε=ziblə=zu=ɔ̃=nε=mə=sə=pεʁdʁə 12
  de=kɔʁ=fa=si=nɑ̃=ʃɑ̃=pɔ=py=lε=ʁə 10
  ka=li=ɡʁa=fi=ze=le=ɡɑ̃tə=ɑ̃=bjɑ̃=sə=pʁɔs=pεʁə 12
  œ̃=ta=blo=ɑ̃=ʃɑ̃=tœ=ʁə 7
  me=lɑ̃=ʒə=də=sε=zɔ̃ 6
  ʁə=flε=də=nɔ=tʁə=kœ=ʁə 7
  o=di=vεʁ=sə=pyl=sa=s=j=ɔ̃ 9

  su=lε=ka=ʁe=sə=dε=dwa=kɔ=nε=sœʁ 10
  dy=ud=e=ka=nun=se=ʃa=pe=dε=zεʁ=vwa=ja=ʒœʁ 13
  sə=ba=la=de=si=e=la=o=bɔ̃=ɡʁe=dy=vɑ̃ 12
  dɑ̃=lε=ka=fe=dɑ̃=lε=maʁ=ʃe=ze=lε=mε=zɔ̃ 12
  o=pə=ti=ma=tɛ̃=o=œʁ=də=sjεs=tə 10
  kɑ̃=lə=sɔ=lεj=sɑ̃=va=las=vεʁ=lu=εst 10
  y=nə=fʁε=ʃœ=ʁə=ɛ̃=fi=ni 8
  syʁ=lε=za=mə=sə=po=zə 7
  dε=mi=lj=e=də=pɔ=ε=mə=ze=kʁi 10
  ɑ̃=vεʁ=ze=ɑ̃=pʁo=zə 6

  se=tɑ̃=de=le=ʒe=ze=plɛ̃=də=vi 9
  tεl=lə=paʁ=fœ̃=dy=nə=flœʁ=ki=e=klozə 10

  o=ma=pa=tʁi=mɔ̃=səl=pʁɔ=tεk=tœ=ʁə 10
  ty=la=tu=ʒuʁ=ze=te 6
  tus=sε=pε=i=zo=mi=lə=ku=lœ=ʁə 10
  ma=plys=ɡʁɑ̃=də=fjεʁ=te 6
  ta=du=sœ=ʁə=mɑ̃=sɔʁ=sεl=lə 8
  tɔ̃=paʁ=fœ̃=mɑ̃=ni=vʁə 6
  ʒə=ʁəm=ɥə=ʁε=te=ʁə=e=sjεl 8
  puʁ=ka=ʒa=mε=ty=swa=li=bʁə 8

PostScriptum

Merci pour ce duo, ça a été un vrai plaisir et je suis très contente du resultat
bonne lecture à tous

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/07/2005 15:41°O0o0o° Clem °O0o0o°

Votre style se marie bien 😉 ca donne vraiment qqc de beau!!! bravo

Auteur de Poésie
18/07/2005 23:35(F)Fleurlune Mimi(F)

j’adore ma puce
votre duo a parter son fruit et c vrm delicieux lol
continu tu as du talon (oui)

amitié d’(k)une fleur de lune(k)

Auteur de Poésie
19/07/2005 09:46Khalil

je ne peux pas m’empêcher de dire que c’est beau,très beau.merci pour ton message Meriem.tu es formidable.

Auteur de Poésie
20/07/2005 18:53Nymphea

MAGNIFIQUE DUO!!!!!!!!deux plumes très belles , continuer ainsi les filles c’est trop beau, gros bizous à toi mya merci de me lire, j’adore avoir ton avis!!!!bisous

Auteur de Poésie
21/07/2005 00:13La Petite Etoile

tres beau poème jadore
amitié p’tite coco

Auteur de Poésie
01/08/2005 11:21Love

bravo a ttes les 2 c’est vraiment un beau poeme tres bien ecrit

Auteur de Poésie
20/08/2005 11:14Tamsuccube

oui je trouve aussi que c’est un duo qui a ecrit un tre beau poeme 🙂
beau melange de stile sa me donne envie d’aller la bas pour voir tout ce que vs decriver un gran BRAVO a vous deux 🙂
bisou
amicalement T M!$$

Référence :
Auteur de Poésie
31/03/2006 21:03(F)Cosette-Marie(F)

c’est très beau, on a vraiment l’impression d’y être!

Auteur de Poésie
07/07/2006 16:42Coeur(L)D'étoile

bravo ma chérie c’est trés beau votre poéme

Auteur de Poésie
03/06/2016 01:44Le Poète De L'autre

...Un texte plein de vie. On ne peut qu’épier tes pas, te suivre sans lassitude.
Pionnière devant cette effervescence de couleurs et de senteurs. On dirait que tu donne vie à la vie, dans chaque " carte postale réelle où tu ne fais que nous donner tes mots à fleur de peau. Les heures peuvent passer, les gens peuvent quitter les lieux, les rires et les sourires s’estomper, le soleil perdre de sa chaleur comme le
souk aux chants du crépuscule, seul demeure Ton Ecrit. Mes amitiés