Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Les Larmes Améres Du Déséspoir

Poème - Sans Thème -
Publié le 08/11/2005 10:13

L'écrit contient 141 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Coeur(L)D'étoile

Les Larmes Améres Du Déséspoir

Hier ma vie était trés belle
Hier, mes jours avaient un gout de miel
Aujourd’hui ma vie est dure trop dur
Ma vie est pleine de blessures
Parmi tout le monde j’ai été le choix
Je ne sais ni coment ni pourquoi

Je suis une fille difficile une entétée
Une réveuse qui néglige la vérité
Je marche seule, silencieuse triste
Le long d’une sî dangereuse piste…
Pourtant je crois étre forte
Et pouvoir ouvrir ces portes
Parce qu’un jour un beau jour
J’aurai rendez vous avec le destin

Je sais que je ne suis pas sans défense
Ma force de croire en dieu est immense
Elle m’aidera a secher mes larmes
A etre forte cœur et ame
Elle sera a jamais mon arme
En attendant, que puis je faire ?
Apart laisser couler des larmes améres
 • Pieds Hyphénique: Les Larmes Améres Du Déséspoir

  hi=er=ma=vie=é=tait=trés=belle 8
  hi=er=mes=jours=a=vaient=un=gout=de=miel 10
  au=jourd=hui=ma=vie=est=du=re=trop=dur 10
  ma=vie=est=plei=ne=de=bles=su=res 9
  par=mi=tout=le=monde=jai=é=té=le=choix 10
  je=ne=sais=ni=co=ment=ni=pour=quoi 9

  je=suis=une=fille=dif=fi=ci=leu=ne=en=té=tée 12
  une=ré=veu=se=qui=né=gli=ge=la=vé=ri=té 12
  je=mar=che=seu=le=si=len=cieu=se=triste 10
  le=long=du=ne=sî=dan=ge=reu=se=piste 10
  pour=tant=je=crois=é=tre=for=te 8
  et=pou=voir=ou=vrir=ces=por=tes 8
  par=ce=quun=jour=un=beau=jour 7
  jau=rai=ren=dez=vous=a=vec=le=des=tin 10

  je=sais=que=je=ne=suis=pas=sans=dé=fense 10
  ma=for=ce=de=croire=en=dieu=est=im=mense 10
  el=le=mai=de=ra=a=se=cher=mes=larmes 10
  a=e=tre=for=te=cœur=et=a=me 9
  el=le=se=ra=a=ja=mais=mon=a=rme 10
  en=at=ten=dant=que=puis=je=fai=re 9
  apart=lais=ser=cou=ler=des=lar=mes=a=méres 10
 • Phonétique : Les Larmes Améres Du Déséspoir

  jεʁ ma vi etε tʁe bεllə
  jεʁ, mε ʒuʁz- avε œ̃ ɡu də mjεl
  oʒuʁdɥi ma vi ε dyʁə tʁo dyʁ
  ma vi ε plεnə də blesyʁə
  paʁmi tu lə mɔ̃də ʒε ete lə ʃwa
  ʒə nə sε ni kɔme ni puʁkwa

  ʒə sɥiz- ynə fijə difisilə ynə ɑ̃tete
  ynə ʁevøzə ki neɡliʒə la veʁite
  ʒə maʁʃə sələ, silɑ̃sjøzə tʁistə
  lə lɔ̃ dynə si dɑ̃ʒəʁøzə pistə…
  puʁtɑ̃ ʒə kʁwaz- etʁə fɔʁtə
  e puvwaʁ uvʁiʁ sε pɔʁtə
  paʁsə kœ̃ ʒuʁ œ̃ bo ʒuʁ
  ʒoʁε ʁɑ̃de vuz- avεk lə dεstɛ̃

  ʒə sε kə ʒə nə sɥi pa sɑ̃ defɑ̃sə
  ma fɔʁsə də kʁwaʁə ɑ̃ djø εt- imɑ̃sə
  εllə mεdəʁa a sεʃe mε laʁmə
  a εtʁə fɔʁtə kœʁ e amə
  εllə səʁa a ʒamε mɔ̃n- aʁmə
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃, kə pɥi ʒə fεʁə ?
  apaʁ lεse kule dε laʁməz- ameʁə
 • Pieds Phonétique : Les Larmes Améres Du Déséspoir

  jεʁ=ma=vi=e=tε=tʁe=bεl=lə 8
  jεʁ=mε=ʒuʁ=za=vε=œ̃=ɡudə=mjεl 8
  o=ʒuʁ=dɥi=ma=vi=ε=dyʁə=tʁo=dyʁ 9
  ma=vi=ε=plε=nə=də=ble=syʁə 8
  paʁ=mi=tulə=mɔ̃də=ʒε=e=te=lə=ʃwa 9
  ʒə=nə=sε=ni=kɔ=me=ni=puʁ=kwa 9

  ʒə=sɥi=zynə=fi=jə=di=fi=si=ləy=nə=ɑ̃=te=te 13
  ynə=ʁe=vø=zə=ki=ne=ɡli=ʒə=la=ve=ʁi=te 12
  ʒə=maʁʃə=sə=lə=si=lɑ̃=sjø=zə=tʁistə 9
  lə=lɔ̃=dynə=si=dɑ̃=ʒə=ʁø=zə=pistə 9
  puʁ=tɑ̃=ʒə=kʁwa=ze=tʁə=fɔʁ=tə 8
  e=pu=vwaʁ=u=vʁiʁ=sε=pɔʁ=tə 8
  paʁ=sə=kœ̃=ʒuʁ=œ̃=bo=ʒuʁ 7
  ʒo=ʁε=ʁɑ̃=de=vu=za=vεk=lə=dεs=tɛ̃ 10

  ʒə=sεkə=ʒə=nə=sɥi=pa=sɑ̃=de=fɑ̃sə 9
  ma=fɔʁsə=də=kʁwaʁə=ɑ̃=djø=ε=timɑ̃sə 8
  εl=lə=mεdə=ʁa=a=sε=ʃe=mεlaʁmə 8
  a=ε=tʁə=fɔʁ=tə=kœʁ=e=amə 8
  εllə=sə=ʁa=a=ʒa=mε=mɔ̃=naʁmə 8
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=kə=pɥi=ʒə=fεʁə 8
  a=paʁ=lεse=ku=le=dε=laʁ=mə=za=me=ʁə 11

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/11/2005 12:10Nathy

Très joli poème et tellement sincère; bravo à toi.Bisous.Nathy