Poeme : Adieu [Duo Avec Yuna]

Adieu [Duo Avec Yuna]

Je te demande de me pardonner
Mais tu n’as pas su me donner
Tout ce que j’ai tant mériter…
Tu n’as même plus la force de me parler
Comment veux-tu continuer ? ?
Tu ne cesse de t’enfoncer…

Ne comprends tu pas
Que j’ai tant besoin de toi ?
Tu m’a énormément aidé
Au cours de ces longues nuit paniqués
Mais aujourd’hui, j’ai besoin de ton soutien
SAns toi, suis-je quelqu’un ?

Je t’ai aidé, c’est vrai,
Mais toi, qu’à tu fais,
On parlait beaucoup de ta vie
De ton passé, de tes soucis
Désolé mais moi dans l’histoire
J’ai commencé à en avoir marre. .

Ne t’ais-je jamais dit
Que tu passé avant ?
Que tu était ma vie
Et je l’espere mon futur amant ?
De quoi a-tu marre ?
De Chaque jour de me voir ?

Je t’ai aimé mais tu m’as tout pris
Tu m’as trop vite projeté dans ta vie
Comment assumer la vie d’une autre
Quand la peur est présente dans la nôtre
J’ai voulu te consoler et t’aider
Mais j’ai peur de ne jamais y arriver

Pourquoi ne m’as-tu rien dit ?
Me laissant dans l’incompréhension d’une vie. .
Je chercher a t’aimé
Et toi, pourquoi n’as-tu cesser de me rejeter ?
Est-ce que je fait a présent partie du décor ?
Parce que moi. . je t’aime encore

Mais je t’en prie ne reste pas sur ceci
Je ne suis qu’une page de ta vie
Un coup de gomme et tout est effacé
Toi qui écris si bien tu n’as qu’à recommencer
Gomme tes jours gris foncé
Et avec tes couleurs repeinds-les

Crois-tu vraiment a ce que tu dit ?
Ne suis-je qu’une page de ta vie ?
Tu a toujours était plus
Qu’une page d’un livre superflus.

Ce livre que tu juges superflu
N’est pas qu’un simple roman
Je suis une page de plus
Qui se tourne maintenant
Pour laisser place à un nouveau futur
Qui atténuera tes profondes brûlures

Très bien
Si c’est ce que tu désire
Alors lache ma main
Et laisse moi souffrir
Tu veux etre un solitaire ?
Alors j’entere notre amour sous terre. .
A Jamais tout cela est terminé
Mais les traces de ton amour
A jamais resteron graver
DAans mon cœur abimé…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Adieu [Duo Avec Yuna]

  je=te=de=man=de=de=me=par=don=ner 10
  mais=tu=nas=pas=su=me=don=ner 8
  tout=ce=que=jai=tant=mé=ri=ter 8
  tu=nas=même=plus=la=for=ce=de=me=par=ler 11
  com=ment=veux=tu=con=ti=nuer 7
  tu=ne=ces=se=de=ten=fon=cer 8

  ne=com=prends=tu=pas 5
  que=jai=tant=be=soin=de=toi 7
  tu=ma=é=nor=mé=ment=ai=dé 8
  au=cours=de=ces=lon=gues=nuit=pa=ni=qués 10
  mais=au=jourdhui=jai=be=soin=de=ton=sou=tien 10
  sans=toi=suis=je=quel=quun 6

  je=tai=ai=dé=cest=vrai 6
  mais=toi=quà=tu=fais 5
  on=par=lait=beau=coup=de=ta=vie 8
  de=ton=pas=sé=de=tes=sou=cis 8
  dé=so=lé=mais=moi=dans=l=his=toi=re 10
  jai=com=men=cé=à=en=a=voir=ma=rre 10

  ne=tais=je=ja=mais=dit 6
  que=tu=pas=sé=a=vant 6
  que=tu=é=tait=ma=vie 6
  et=je=les=pe=re=mon=fu=tur=a=mant 10
  de=quoi=a=tu=mar=re 6
  de=cha=que=jour=de=me=voir 7

  je=tai=ai=mé=mais=tu=mas=tout=pris 9
  tu=mas=trop=vite=pro=je=té=dans=ta=vie 10
  com=ment=as=su=mer=la=vie=du=ne=autre 10
  quand=la=peur=est=pré=sen=te=dans=la=nôtre 10
  jai=vou=lu=te=con=so=ler=et=tai=der 10
  mais=jai=peur=de=ne=ja=mais=y=ar=ri=ver 11

  pour=quoi=ne=mas=tu=rien=dit 7
  me=lais=sant=dans=lin=com=préhen=sion=du=ne=vie 11
  je=cher=cher=a=tai=mé 6
  et=toi=pour=quoi=nas=tu=ces=ser=de=me=re=je=ter 13
  est=ce=que=je=fait=a=présent=par=tie=du=dé=cor 12
  par=ce=que=moi=je=tai=me=en=co=re 10

  mais=je=ten=prie=ne=res=te=pas=sur=ce=ci 11
  je=ne=suis=quu=ne=pa=ge=de=ta=vie 10
  un=coup=de=gomme=et=tout=est=ef=fa=cé 10
  toi=qui=é=cris=si=bien=tu=nas=quà=re=commen=cer 12
  gom=me=tes=jours=gris=fon=cé 7
  et=a=vec=tes=cou=leurs=re=peinds=les 9

  crois=tu=vrai=ment=a=ce=que=tu=dit 9
  ne=suis=je=quu=ne=pa=ge=de=ta=vie 10
  tu=a=tou=jours=é=tait=plus 7
  quu=ne=pa=ge=dun=li=vre=su=per=flus 10

  ce=li=vre=que=tu=ju=ges=su=per=flu 10
  nest=pas=quun=sim=ple=ro=man 7
  je=suis=u=ne=pa=ge=de=plus 8
  qui=se=tour=ne=main=te=nant 7
  pour=lais=ser=place=à=un=nou=veau=fu=tur 10
  qui=at=té=nue=ra=tes=pro=fondes=brû=lures 10

  très=bien 2
  si=cest=ce=que=tu=dé=si=re 8
  a=lors=la=che=ma=main 6
  et=lais=se=moi=souf=frir 6
  tu=veux=e=tre=un=so=li=tai=re 9
  a=lors=jen=te=re=notre=a=mour=sous=terre 10
  a=ja=mais=tout=ce=la=est=ter=mi=né 10
  mais=les=tra=ces=de=ton=a=mour 8
  a=ja=mais=res=te=ron=gra=ver 8
  daans=mon=cœur=a=bi=mé 6
 • Phonétique : Adieu [Duo Avec Yuna]

  ʒə tə dəmɑ̃də də mə paʁdɔne
  mε ty na pa sy mə dɔne
  tu sə kə ʒε tɑ̃ meʁite…
  ty na mεmə plys la fɔʁsə də mə paʁle
  kɔmɑ̃ vø ty kɔ̃tinɥe ? ?
  ty nə sεsə də tɑ̃fɔ̃se…

  nə kɔ̃pʁɑ̃ ty pa
  kə ʒε tɑ̃ bəzwɛ̃ də twa ?
  ty ma enɔʁmemɑ̃ εde
  o kuʁ də sε lɔ̃ɡ nɥi panike
  mεz- oʒuʁdɥi, ʒε bəzwɛ̃ də tɔ̃ sutjɛ̃
  sɑ̃ twa, sɥi ʒə kεlkœ̃ ?

  ʒə tε εde, sε vʁε,
  mε twa, ka ty fε,
  ɔ̃ paʁlε boku də ta vi
  də tɔ̃ pase, də tε susi
  dezɔle mε mwa dɑ̃ listwaʁə
  ʒε kɔmɑ̃se a ɑ̃n- avwaʁ maʁə.

  nə tεs ʒə ʒamε di
  kə ty pase avɑ̃ ?
  kə ty etε ma vi
  e ʒə lεspəʁə mɔ̃ fytyʁ amɑ̃ ?
  də kwa a ty maʁə ?
  də ʃakə ʒuʁ də mə vwaʁ ?

  ʒə tε εme mε ty ma tu pʁi
  ty ma tʁo vitə pʁɔʒəte dɑ̃ ta vi
  kɔmɑ̃ asyme la vi dynə otʁə
  kɑ̃ la pœʁ ε pʁezɑ̃tə dɑ̃ la notʁə
  ʒε vuly tə kɔ̃sɔle e tεde
  mε ʒε pœʁ də nə ʒamεz- i aʁive

  puʁkwa nə ma ty ʁjɛ̃ di ?
  mə lεsɑ̃ dɑ̃ lɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃ dynə vi.
  ʒə ʃεʁʃe a tεme
  e twa, puʁkwa na ty sese də mə ʁəʒəte ?
  ε sə kə ʒə fε a pʁezɑ̃ paʁti dy dekɔʁ ?
  paʁsə kə mwa. ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə

  mε ʒə tɑ̃ pʁi nə ʁεstə pa syʁ səsi
  ʒə nə sɥi kynə paʒə də ta vi
  œ̃ ku də ɡɔmə e tut- εt- efase
  twa ki ekʁi si bjɛ̃ ty na ka ʁəkɔmɑ̃se
  ɡɔmə tε ʒuʁ ɡʁi fɔ̃se
  e avεk tε kulœʁ ʁəpɛ̃d lε

  kʁwa ty vʁεmɑ̃ a sə kə ty di ?
  nə sɥi ʒə kynə paʒə də ta vi ?
  ty a tuʒuʁz- etε plys
  kynə paʒə dœ̃ livʁə sypεʁflys.

  sə livʁə kə ty ʒyʒə sypεʁfly
  nε pa kœ̃ sɛ̃plə ʁɔmɑ̃
  ʒə sɥiz- ynə paʒə də plys
  ki sə tuʁnə mɛ̃tənɑ̃
  puʁ lεse plasə a œ̃ nuvo fytyʁ
  ki atenɥəʁa tε pʁɔfɔ̃də bʁylyʁə

  tʁε bjɛ̃
  si sε sə kə ty deziʁə
  alɔʁ laʃə ma mɛ̃
  e lεsə mwa sufʁiʁ
  ty vøz- εtʁə œ̃ sɔlitεʁə ?
  alɔʁ ʒɑ̃təʁə nɔtʁə amuʁ su teʁə.
  a ʒamε tu səla ε tεʁmine
  mε lε tʁasə də tɔ̃n- amuʁ
  a ʒamε ʁεstəʁɔ̃ ɡʁave
  daɑ̃ mɔ̃ kœʁ abime…
 • Syllabes Phonétique : Adieu [Duo Avec Yuna]

  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=də=mə=paʁ=dɔ=ne 10
  mε=ty=na=pa=sy=mə=dɔ=ne 8
  tu=sə=kə=ʒε=tɑ̃=me=ʁi=te 8
  ty=na=mεmə=plys=la=fɔʁ=sə=də=mə=paʁ=le 11
  kɔ=mɑ̃=vø=ty=kɔ̃=tin=ɥe 7
  ty=nə=sε=sə=də=tɑ̃=fɔ̃=se 8

  nə=kɔ̃=pʁɑ̃=ty=pa 5
  kə=ʒε=tɑ̃=bə=zwɛ̃=də=twa 7
  ty=ma=e=nɔʁ=me=mɑ̃=ε=de 8
  o=kuʁ=də=sε=lɔ̃ɡ=nɥi=pa=ni=ke 9
  mε=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒεbə=zwɛ̃=də=tɔ̃=su=tjɛ̃ 10
  sɑ̃=twa=sɥi=ʒə=kεl=kœ̃ 6

  ʒə=tε=ε=de=sε=vʁε 6
  mε=twa=ka=ty=fε 5
  ɔ̃=paʁ=lε=bo=ku=də=ta=vi 8
  də=tɔ̃=pa=se=də=tε=su=si 8
  de=zɔ=le=mε=mwa=dɑ̃=lis=twa=ʁə 9
  ʒε=kɔ=mɑ̃=se=a=ɑ̃=na=vwaʁ=ma=ʁə 10

  nə=tε=sə=ʒə=ʒa=mε=di 7
  kə=ty=pa=se=a=vɑ̃ 6
  kə=ty=e=tε=ma=vi 6
  e=ʒə=lεs=pə=ʁə=mɔ̃=fy=tyʁ=a=mɑ̃ 10
  də=kwa=a=ty=ma=ʁə 6
  də=ʃa=kə=ʒuʁ=də=mə=vwaʁ 7

  ʒə=tε=ε=me=mε=ty=ma=tu=pʁi 9
  ty=ma=tʁo=vitə=pʁɔ=ʒə=te=dɑ̃=ta=vi 10
  kɔ=mɑ̃=a=sy=me=la=vi=dy=nə=otʁə 10
  kɑ̃=la=pœʁ=ε=pʁe=zɑ̃=tə=dɑ̃=la=notʁə 10
  ʒε=vu=ly=tə=kɔ̃=sɔ=le=e=tε=de 10
  mε=ʒε=pœʁ=də=nə=ʒa=mε=zi=a=ʁi=ve 11

  puʁ=kwa=nə=ma=ty=ʁj=ɛ̃=di 8
  mə=lε=sɑ̃=dɑ̃=lɛ̃=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃=dynə=vi 11
  ʒə=ʃεʁ=ʃe=a=tε=me 6
  e=twa=puʁ=kwa=na=tyse=se=də=mə=ʁə=ʒə=te 12
  εsə=kə=ʒə=fε=a=pʁe=zɑ̃=paʁ=ti=dy=de=kɔʁ 12
  paʁ=sə=kə=mwa=ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔʁ=ə 10

  mε=ʒə=tɑ̃=pʁinə=ʁεs=tə=pa=syʁ=sə=si 10
  ʒə=nə=sɥi=ky=nə=pa=ʒə=də=ta=vi 10
  œ̃=ku=də=ɡɔmə=e=tu=tε=te=fa=se 10
  twa=ki=e=kʁi=si=bjɛ̃=ty=na=kaʁə=kɔ=mɑ̃se 11
  ɡɔ=mə=tε=ʒuʁ=ɡʁi=fɔ̃=se 7
  e=a=vεk=tε=ku=lœ=ʁə=ʁə=pɛ̃d=lε 10

  kʁwa=ty=vʁε=mɑ̃=a=sə=kə=ty=di 9
  nə=sɥi=ʒə=ky=nə=pa=ʒə=də=ta=vi 10
  ty=a=tu=ʒuʁ=ze=tε=plys 7
  ky=nə=pa=ʒə=dœ̃=li=vʁə=sy=pεʁ=flys 10

  sə=li=vʁə=kə=ty=ʒy=ʒə=sy=pεʁ=fly 10
  nε=pa=kœ̃=sɛ̃=plə=ʁɔ=mɑ̃ 7
  ʒə=sɥi=zy=nə=pa=ʒə=də=plys 8
  ki=sə=tuʁ=nə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 7
  puʁ=lε=se=plasə=a=œ̃=nu=vo=fy=tyʁ 10
  ki=a=ten=ɥə=ʁa=tε=pʁɔ=fɔ̃də=bʁy=lyʁə 10

  tʁε=bj=ɛ̃ 3
  si=sε=sə=kə=ty=de=zi=ʁə 8
  a=lɔʁ=la=ʃə=ma=mɛ̃ 6
  e=lε=sə=mwa=su=fʁiʁ 6
  ty=vø=zε=tʁə=œ̃=sɔ=li=tεʁ=ə 9
  a=lɔʁ=ʒɑ̃tə=ʁə=nɔ=tʁə=a=muʁ=su=teʁə 10
  a=ʒa=mε=tu=sə=la=ε=tεʁ=mi=ne 10
  mε=lε=tʁa=sə=də=tɔ̃=na=muʁ 8
  a=ʒa=mε=ʁεs=tə=ʁɔ̃=ɡʁa=ve 8
  da=ɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=a=bi=me 8

PostScriptum

C’est un duo avec Yuna… ms je sais pas comment poster les duos : S
Yuna a écrit la partie de la fille et mwa du mec

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/07/2005 16:54Muchu :)

Il est vraiment magnifike ce duo !!!!! j’aime vous comment vous écrivez ! c’est tres joli, et un melange renforce la beauté d’un poeme !!
Amitier
Bravo

Auteur de Poésie
23/07/2005 18:25(F)Fleurlune Mimi(F)

l’essentiel c que vous l’aillez bien ecrit et c le cas (oui)
vrm c une triste histoire mais bon elle n’est qu’imagininaire et vous en avez de l’imagination 😉

amitié d’(k)une fleur de lune(k)