Poeme : Je T’aimais…

Je T’aimais…

Je pense à toi tout le temps
Et j’en suis heureuse je crois
Même si tellement souvent
Ca me fait mal de t’aimer comme ça

J’ai pourtant essayé de t’oublié
De t’effacer, de te rayer
De mon cœur tant blasé
Par ces mots si horrible que tu as prononcés

Je m’étais souvent demandé
Ce qu’étais la vie sans toi
Mais maintenant que je sais
Mes Larmes coulent pour ça. .

A se demandé si je n’ai pas voulu
Savoir si la vie pouvait être vécu
Sans ton doux regards posé dans mes yeux
Maintenant que tu m’as dit adieux
Je m’en rends compte de l’erreur
Qui ma mené a cette douleur

Mes Larmes sont maintenant
Comme des gouttes de pluies
Que rien ni personne ne détruit
Attendant que revienne le beau temps
Je regarde à nouveau sourire…
Celui qui a brisé mes souvenirs

J’ai mal, tu entends sa J’AI MAL
Mal de ces jours passé a esperer
LE retour de ces mots qui pourraient me sauvé
Car pour l’instant, je suis pale
Tout est noir, et j’ai mal. .

Qui a gâché ses plus beau jours
A vouloir essayé d’être celle
Qui aurait rendu tes peines moins lourdes
JE n’ai pas su voir
Que ce qu’il te fallait
C’était simplement de me voir
Souriante et attentionnée
Comme je l’ai toujours été. .

Et alors j’ai pleuré, et encore pleuré
Jusqu’à ne plus savoir respirer
Ces Larmes rouges commencèrent à tomber
Et moi, peu à peu, j’ai continuer d’étouffer,
Puis doucement, je t’ai oublié
Car avec toi ma vie s’est envolé

Maintenant que tu lis cette lettre
Je tenais a te dire
Que mon amour ne cesse d’etre
Celui qui m’a fait vivre. .
Et même si je ne suis plus de ce monde
Du haut de mon nuage attristé
Je te vois pleuré sur ma tombe
Et je sait que je me suis encore trompé. .

Je voulais que ce soit ton cœur qui saigne
Mais ma vengeance reste vaine
Si seulement je pouvais effacer tes peines,
Pour qu’enfin ta douleur s’éteigne
Si je pouvais chasser loin de toi tes tourments,
Si je pouvais réduire en cendre les liens du sang…
Sache que je le ferai
Car je t’aime pour l’éternité

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je T’aimais…

  je=pen=se=à=toi=tout=le=temps 8
  et=jen=suis=heu=reu=se=je=crois 8
  mê=me=si=tel=le=ment=souvent 7
  ca=me=fait=mal=de=tai=mer=comme=ça 9

  jai=pour=tant=es=sayé=de=tou=blié 8
  de=tef=fa=cer=de=te=ray=er 8
  de=mon=cœur=tant=bla=sé 6
  par=ces=mots=si=hor=rible=que=tu=as=pro=non=cés 12

  je=mé=tais=sou=vent=de=man=dé 8
  ce=qué=tais=la=vie=sans=toi 7
  mais=main=te=nant=que=je=sais 7
  mes=lar=mes=cou=lent=pour=ça 7

  a=se=de=man=dé=si=je=nai=pas=vou=lu 11
  sa=voir=si=la=vie=pou=vait=être=vé=cu 10
  sans=ton=doux=re=gards=po=sé=dans=mes=yeux 10
  mainte=nant=que=tu=mas=dit=a=dieux 8
  je=men=rends=comp=te=de=ler=reur 8
  qui=ma=me=né=a=cette=dou=leur 8

  mes=lar=mes=sont=main=te=nant 7
  com=me=des=gout=tes=de=pluies 7
  que=rien=ni=per=sonne=ne=dé=truit 8
  at=ten=dant=que=re=vienne=le=beau=temps 9
  je=re=gar=deà=nou=veau=sou=rire 8
  ce=lui=qui=a=bri=sé=mes=souve=nirs 9

  jai=mal=tu=en=tends=sa=jai=mal 8
  mal=de=ces=jours=pas=sé=a=es=pe=rer 10
  le=re=tour=de=ces=mots=qui=pour=raient=me=sau=vé 12
  car=pour=lins=tant=je=suis=pa=le 8
  tout=est=noir=et=jai=mal 6

  qui=a=gâ=ché=ses=plus=beau=jours 8
  a=vou=loir=es=sayé=dê=tre=celle 8
  qui=au=rait=ren=du=tes=peines=moins=lourdes 9
  je=nai=pas=su=voir 5
  que=ce=quil=te=fal=lait 6
  cé=tait=sim=ple=ment=de=me=voir 8
  sou=riante=et=at=ten=ti=on=née 8
  com=me=je=lai=tou=jours=é=té 8

  et=a=lors=jai=pleu=ré=et=en=core=pleu=ré 11
  jus=quà=ne=plus=sa=voir=res=pi=rer 9
  ces=lar=mes=rouges=com=men=cè=rent=à=tom=ber 11
  et=moi=peu=à=peu=jai=con=ti=nuer=dé=touf=fer 12
  puis=douce=ment=je=tai=ou=bli=é 8
  car=a=vec=toi=ma=vie=sest=en=vo=lé 10

  mainte=nant=que=tu=lis=cet=te=lettre 8
  je=te=nais=a=te=di=re 7
  que=mon=a=mour=ne=ces=se=detre 8
  ce=lui=qui=ma=fait=vi=vre 7
  et=même=si=je=ne=suis=plus=de=ce=monde 10
  du=haut=de=mon=nu=ageat=tris=té 8
  je=te=vois=pleu=ré=sur=ma=tombe 8
  et=je=sait=que=je=me=suis=en=core=trom=pé 11

  je=vou=lais=que=ce=soit=ton=cœur=qui=saigne 10
  mais=ma=ven=gean=ce=res=te=vaine 8
  si=seule=ment=je=pou=vais=ef=fa=cer=tes=peines 11
  pour=quen=fin=ta=dou=leur=sé=teigne 8
  si=je=pou=vais=chas=ser=loin=de=toi=tes=tourments 11
  si=je=pou=vais=ré=duireen=cen=dre=les=liens=du=sang 12
  sa=che=que=je=le=fe=rai 7
  car=je=taime=pour=lé=ter=ni=té 8
 • Phonétique : Je T’aimais…

  ʒə pɑ̃sə a twa tu lə tɑ̃
  e ʒɑ̃ sɥiz- œʁøzə ʒə kʁwa
  mεmə si tεllmɑ̃ suvɑ̃
  ka mə fε mal də tεme kɔmə sa

  ʒε puʁtɑ̃ esεje də tublje
  də tefase, də tə ʁεje
  də mɔ̃ kœʁ tɑ̃ blaze
  paʁ sε mo si ɔʁiblə kə ty a pʁonɔ̃se

  ʒə metε suvɑ̃ dəmɑ̃de
  sə ketε la vi sɑ̃ twa
  mε mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə sε
  mε laʁmə- kule puʁ sa.

  a sə dəmɑ̃de si ʒə nε pa vuly
  savwaʁ si la vi puvε εtʁə veky
  sɑ̃ tɔ̃ du ʁəɡaʁd poze dɑ̃ mεz- iø
  mɛ̃tənɑ̃ kə ty ma di adjø
  ʒə mɑ̃ ʁɑ̃ kɔ̃tə də leʁœʁ
  ki ma məne a sεtə dulœʁ

  mε laʁmə- sɔ̃ mɛ̃tənɑ̃
  kɔmə dε ɡutə də plɥi
  kə ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə nə detʁɥi
  atɑ̃dɑ̃ kə ʁəvjεnə lə bo tɑ̃
  ʒə ʁəɡaʁdə a nuvo suʁiʁə…
  səlɥi ki a bʁize mε suvəniʁ

  ʒε mal, ty ɑ̃tɑ̃ sa ʒε mal
  mal də sε ʒuʁ pase a εspəʁe
  lə ʁətuʁ də sε mo ki puʁʁε mə sove
  kaʁ puʁ lɛ̃stɑ̃, ʒə sɥi palə
  tut- ε nwaʁ, e ʒε mal.

  ki a ɡaʃe sε plys bo ʒuʁ
  a vulwaʁ esεje dεtʁə sεllə
  ki oʁε ʁɑ̃dy tε pεnə mwɛ̃ luʁdə
  ʒə nε pa sy vwaʁ
  kə sə kil tə falε
  setε sɛ̃pləmɑ̃ də mə vwaʁ
  suʁjɑ̃tə e atɑ̃sjɔne
  kɔmə ʒə lε tuʒuʁz- ete.

  e alɔʁ ʒε pləʁe, e ɑ̃kɔʁə pləʁe
  ʒyska nə plys savwaʁ ʁεspiʁe
  sε laʁmə- ʁuʒə kɔmɑ̃sεʁe a tɔ̃be
  e mwa, pø a pø, ʒε kɔ̃tinɥe detufe,
  pɥi dusəmɑ̃, ʒə tε ublje
  kaʁ avεk twa ma vi sεt- ɑ̃vɔle

  mɛ̃tənɑ̃ kə ty li sεtə lεtʁə
  ʒə tənεz- a tə diʁə
  kə mɔ̃n- amuʁ nə sεsə dεtʁə
  səlɥi ki ma fε vivʁə.
  e mεmə si ʒə nə sɥi plys də sə mɔ̃də
  dy-o də mɔ̃ nɥaʒə atʁiste
  ʒə tə vwa pləʁe syʁ ma tɔ̃bə
  e ʒə sε kə ʒə mə sɥiz- ɑ̃kɔʁə tʁɔ̃pe.

  ʒə vulε kə sə swa tɔ̃ kœʁ ki sεɲə
  mε ma vɑ̃ʒɑ̃sə ʁεstə vεnə
  si sələmɑ̃ ʒə puvεz- efase tε pεnə,
  puʁ kɑ̃fɛ̃ ta dulœʁ setεɲə
  si ʒə puvε ʃase lwɛ̃ də twa tε tuʁmɑ̃,
  si ʒə puvε ʁedɥiʁə ɑ̃ sɑ̃dʁə lε ljɛ̃ dy sɑ̃…
  saʃə kə ʒə lə fəʁε
  kaʁ ʒə tεmə puʁ letεʁnite
 • Syllabes Phonétique : Je T’aimais…

  ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=tu=lə=tɑ̃ 8
  e=ʒɑ̃=sɥi=zœ=ʁø=zə=ʒə=kʁwa 8
  mε=mə=si=tεl=lmɑ̃=su=vɑ̃ 7
  kamə=fε=mal=də=tε=me=kɔ=mə=sa 9

  ʒε=puʁ=tɑ̃=e=sε=je=də=tu=blje 9
  də=te=fa=se=də=tə=ʁε=je 8
  də=mɔ̃=kœ=ʁə=tɑ̃=bla=ze 7
  paʁ=sε=mo=si=ɔʁiblə=kə=ty=a=pʁo=nɔ̃se 10

  ʒə=me=tε=su=vɑ̃=də=mɑ̃=de 8
  sə=ke=tε=la=vi=sɑ̃=twa 7
  mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒə=sε 7
  mε=laʁ=mə=ku=le=puʁ=sa 7

  asə=də=mɑ̃=de=siʒə=nε=pa=vu=ly 9
  sa=vwaʁ=si=la=vi=pu=vε=εtʁə=ve=ky 10
  sɑ̃=tɔ̃=duʁə=ɡaʁd=po=ze=dɑ̃=mε=ziø 9
  mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ty=ma=di=a=djø 8
  ʒə=mɑ̃=ʁɑ̃=kɔ̃=tə=də=le=ʁœʁ 8
  ki=mamə=ne=a=sε=tə=du=lœʁ 8

  mε=laʁ=mə=sɔ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃ 7
  kɔ=mə=dε=ɡu=tə=də=plɥi 7
  kə=ʁjɛ̃=ni=pεʁ=sɔnə=nə=det=ʁɥi 8
  a=tɑ̃=dɑ̃kəʁə=vjε=nə=lə=bo=tɑ̃ 8
  ʒə=ʁə=ɡaʁdə=a=nu=vo=su=ʁiʁə 8
  səl=ɥi=ki=a=bʁi=ze=mε=suvə=niʁ 9

  ʒε=mal=ty=ɑ̃=tɑ̃=sa=ʒε=mal 8
  mal=də=sε=ʒuʁ=pase=a=εs=pə=ʁe 9
  lə=ʁə=tuʁdə=sε=mo=ki=puʁ=ʁε=mə=so=ve 11
  kaʁ=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃=ʒə=sɥi=pa=lə 8
  tu=tε=nwaʁ=e=ʒε=mal 6

  ki=a=ɡa=ʃe=sε=plys=bo=ʒuʁ 8
  a=vu=lwaʁ=e=sε=je=dεtʁə=sεllə 8
  ki=o=ʁε=ʁɑ̃=dy=tε=pεnə=mwɛ̃luʁdə 8
  ʒə=nε=pa=sy=vwaʁ 5
  kə=sə=kil=tə=fa=lε 6
  se=tε=sɛ̃=plə=mɑ̃=də=mə=vwaʁ 8
  su=ʁjɑ̃=tə=e=a=tɑ̃=sjɔ=ne 8
  kɔ=mə=ʒə=lε=tu=ʒuʁ=ze=te 8

  e=a=lɔʁ=ʒεplə=ʁe=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=plə=ʁe 11
  ʒys=kanə=plys=sa=vwaʁ=ʁεs=pi=ʁe 8
  sε=laʁmə=ʁu=ʒə=kɔ=mɑ̃=sε=ʁe=a=tɔ̃=be 11
  e=mwa=pø=a=pø=ʒε=kɔ̃=tin=ɥe=de=tu=fe 12
  pɥi=du=sə=mɑ̃=ʒə=tε=u=blje 8
  kaʁ=a=vεk=twa=ma=vi=sε=tɑ̃=vɔ=le 10

  mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ty=li=sε=tə=lεtʁə 8
  ʒə=tə=nε=za=tə=di=ʁə 7
  kə=mɔ̃=na=muʁ=nə=sε=sə=dεtʁə 8
  səl=ɥi=ki=ma=fε=vi=vʁə 7
  e=mεmə=si=ʒə=nə=sɥi=plys=də=sə=mɔ̃də 10
  dy-odə=mɔ̃=nɥ=a=ʒəa=tʁis=te 8
  ʒə=tə=vwa=plə=ʁe=syʁ=ma=tɔ̃bə 8
  e=ʒə=sεkə=ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁə=tʁɔ̃=pe 11

  ʒə=vu=lεkə=sə=swa=tɔ̃=kœʁ=kisεɲə 8
  mε=ma=vɑ̃=ʒɑ̃=sə=ʁεs=tə=vεnə 8
  sisə=lə=mɑ̃=ʒə=pu=vε=ze=fa=se=tεpεnə 10
  puʁ=kɑ̃=fɛ̃=ta=du=lœʁ=se=tεɲə 8
  siʒə=pu=vε=ʃa=se=lwɛ̃=də=twa=tε=tuʁ=mɑ̃ 11
  siʒə=pu=vε=ʁed=ɥi=ʁəɑ̃=sɑ̃=dʁə=lε=ljɛ̃=dy=sɑ̃ 12
  sa=ʃə=kə=ʒə=lə=fə=ʁε 7
  kaʁʒə=tε=mə=puʁ=le=tεʁ=ni=te 8

PostScriptum

Un duo avec Yuna, une strophe chacune, et c’est moua ki é commencé… bonne lecture ; ) c’est toujours un plaisir d’écrire avec elle !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/08/2005 22:13(F)Fleurlune Mimi(F)

magnifique duo car la j’ai lu un sublime poème triste mais j’ai adoré ...
bonne continuation a vous
kiss

mimi(k)

Auteur de Poésie
06/08/2005 05:35Rêve Éveiller

votre duo est tellement beau!!
j’adore!!
un gros bravo è vous deux!;)

Auteur de Poésie
06/08/2005 18:31Kokinne

c’,est tellement beau felicitation
(k)(k) gros bisous
kokinne

Auteur de Poésie
11/09/2005 13:01La Petite Etoile

c’est un magnifique duo! ! ! jadore..il est tres touchant e emouvant
bravo a vous deux je reste ss voix
amitié de p’tite coco

Auteur de Poésie
21/03/2006 19:57Dingo42000

TROP G2NIALE TON POEME