Poeme : La Mort Que Je Voulais !

La Mort Que Je Voulais !

Mon cœur est un océan calme,
La haine et l’amour sont au point zéro,
Je me suis débarrassée d’eux pour moins de larmes,
Je me sens vide et ailleurs seule dans mon bateau.

Je sens que ma vie n’est que mensonges,
Qu’elle n’existe que dans le monde des songes,
Mais c’est un cauchemar ce silence,
Qui crie si fort a mon abondance.

Je parcourt mon océan,
Pas de vague,
Tout s’est endormi tout rêve a fond,
Seule je deviens folle et je divague.

Le passé me rattrape sous forme de tourbillon,
Je regarde, je me vois sourir, je souris
Je me vois pleurer, je pleure aussi
Mais je me retiens un instant et je me rappelle que c’est du passé maintenant.

Mais le tourbillon est toujours la,
Pour me rappeler qui j’étais,
Mais maintenant j’ai changé,
Je suis ce que je ne sais même pas quoi.

J’aperçus deux visages,
Maman, papa je vous aime toujours,
Mais pardonnez moi car j’ai changée de personnage,
Mais c’était pour ne plus avoir de chagrin d’amour.

En pensant a l’amour des sentiment se sont noyés,
Une vague d’amour est monté en haut,
Elle s’approche et enfin s’est étalée sur mon bateau,
Je suis toute mouillé.

Je pleure pourtant je ne suis pas sensée le faire,
La haine me parcourt et se noie,
Une autre vague de haine me vise comme proie,
Mais cette fois celle ci me submerge, je manque d’air.

J’étouffe, la couleur de ma peau vire au blanc,
Je suis toute pale, j’attends d’être soulagé
Une fois pour toute de toute cette douleur me débarrasser,
Mais avant de partir j’ai envie de voir mon sang.

Je prend un couteau que j’ai achetée porte bonheur,
Je coupe une veine, le sang coule
Je souris et en même temps j’ai mal au cœur,
Mon océon devient tout rouge, mon bateau s’y écroule.

Je me sens partir loin de mon corps,
Mais mon cœur lui est toujours la,
Mais cette fois il ne bat pas,
Il sourit a la vie qui l’attend a cette porte qui vient de s’ouvrir dehors.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Mort Que Je Voulais !

  mon=cœur=est=un=o=cé=an=cal=me 9
  la=haine=et=la=mour=sont=au=point=zé=ro 10
  je=me=suis=dé=bar=ras=sée=deux=pour=moins=de=lar=mes 13
  je=me=sens=videet=ailleurs=seu=le=dans=mon=ba=teau 11

  je=sens=que=ma=vie=nest=que=men=son=ges 10
  quel=le=nexiste=que=dans=le=mon=de=des=songes 10
  mais=cest=un=cau=che=mar=ce=si=len=ce 10
  qui=crie=si=fort=a=mon=a=bon=dan=ce 10

  je=par=court=mon=o=cé=an 7
  pas=de=va=gue 4
  tout=sest=en=dor=mi=tout=rê=ve=a=fond 10
  seule=je=de=viens=fol=le=et=je=di=vague 10

  le=pas=sé=me=rat=trape=sous=for=me=de=tour=billon 12
  je=re=gar=de=je=me=vois=sou=rir=je=sou=ris 12
  je=me=vois=pleu=rer=je=pleu=re=aus=si 10
  mais=je=me=re=tiens=un=ins=tant=et=je=me=rap=pel=le=que=cest=du=pas=sé=mainte=nant 21

  mais=le=tour=bil=lon=est=tou=jours=la 9
  pour=me=rap=pe=ler=qui=jé=tais 8
  mais=main=te=nant=jai=chan=gé 7
  je=suis=ce=que=je=ne=sais=même=pas=quoi 10

  ja=per=çus=deux=vi=sa=ges 7
  ma=man=pa=pa=je=vous=ai=me=tou=jours 10
  mais=par=don=nez=moi=car=jai=chan=gée=de=per=son=nage 13
  mais=cé=tait=pour=ne=plus=a=voir=de=cha=grin=da=mour 13

  en=pen=sant=a=la=mour=des=sen=timent=se=sont=noyés 12
  une=va=gue=da=mour=est=mon=té=en=haut 10
  elle=sap=procheet=en=fin=sest=é=ta=lée=sur=mon=ba=teau 13
  je=suis=tou=te=mouil=lé 6

  je=pleure=pour=tant=je=ne=suis=pas=sen=sée=le=faire 12
  la=hai=ne=me=par=court=et=se=noie 9
  uneau=tre=va=gue=de=haine=me=vi=se=com=me=proie 12
  mais=cette=fois=cel=le=ci=me=sub=mer=ge=je=man=que=dair 14

  jé=touf=fe=la=cou=leur=de=ma=peau=vireau=blanc 11
  je=suis=toute=pa=le=jat=tends=dê=tre=sou=la=gé 12
  une=fois=pour=tou=te=de=tou=te=cet=te=dou=leur=me=dé=bar=ras=ser 17
  mais=a=vant=de=par=tir=jai=en=vie=de=voir=mon=sang 13

  je=prend=un=cou=teau=que=jai=ache=tée=por=te=bon=heur 13
  je=cou=pe=u=ne=vei=ne=le=sang=coule 10
  je=sou=ris=et=en=même=temps=jai=mal=au=cœur 11
  mon=o=céon=de=vient=tout=rouge=mon=ba=teau=sy=é=croule 13

  je=me=sens=par=tir=loin=de=mon=corps 9
  mais=mon=cœur=lui=est=tou=jours=la 8
  mais=cet=te=fois=il=ne=bat=pas 8
  il=sou=rit=a=la=vie=qui=lat=tend=a=cette=por=te=qui=vient=de=sou=vrir=dehors 19
 • Phonétique : La Mort Que Je Voulais !

  mɔ̃ kœʁ εt- œ̃n- ɔseɑ̃ kalmə,
  la-εnə e lamuʁ sɔ̃t- o pwɛ̃ zeʁo,
  ʒə mə sɥi debaʁase dø puʁ mwɛ̃ də laʁmə,
  ʒə mə sɑ̃s vidə e ajœʁ sələ dɑ̃ mɔ̃ bato.

  ʒə sɑ̃s kə ma vi nε kə mɑ̃sɔ̃ʒə,
  kεllə nεɡzistə kə dɑ̃ lə mɔ̃də dε sɔ̃ʒə,
  mε sεt- œ̃ koʃəmaʁ sə silɑ̃sə,
  ki kʁi si fɔʁ a mɔ̃n- abɔ̃dɑ̃sə.

  ʒə paʁkuʁ mɔ̃n- ɔseɑ̃,
  pa də vaɡ,
  tu sεt- ɑ̃dɔʁmi tu ʁεvə a fɔ̃,
  sələ ʒə dəvjɛ̃ fɔlə e ʒə divaɡ.

  lə pase mə ʁatʁapə su fɔʁmə də tuʁbijɔ̃,
  ʒə ʁəɡaʁdə, ʒə mə vwa suʁiʁ, ʒə suʁi
  ʒə mə vwa pləʁe, ʒə plœʁə osi
  mε ʒə mə ʁətjɛ̃z- œ̃n- ɛ̃stɑ̃ e ʒə mə ʁapεllə kə sε dy pase mɛ̃tənɑ̃.

  mε lə tuʁbijɔ̃ ε tuʒuʁ la,
  puʁ mə ʁapəle ki ʒetε,
  mε mɛ̃tənɑ̃ ʒε ʃɑ̃ʒe,
  ʒə sɥi sə kə ʒə nə sε mεmə pa kwa.

  ʒapεʁsys dø vizaʒə,
  mamɑ̃, papa ʒə vuz- εmə tuʒuʁ,
  mε paʁdɔne mwa kaʁ ʒε ʃɑ̃ʒe də pεʁsɔnaʒə,
  mε setε puʁ nə plysz- avwaʁ də ʃaɡʁɛ̃ damuʁ.

  ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a lamuʁ dε sɑ̃timɑ̃ sə sɔ̃ nwaje,
  ynə vaɡ damuʁ ε mɔ̃te ɑ̃-o,
  εllə sapʁoʃə e ɑ̃fɛ̃ sεt- etale syʁ mɔ̃ bato,
  ʒə sɥi tutə muje.

  ʒə plœʁə puʁtɑ̃ ʒə nə sɥi pa sɑ̃se lə fεʁə,
  la-εnə mə paʁkuʁ e sə nwa,
  ynə otʁə vaɡ də-εnə mə vizə kɔmə pʁwa,
  mε sεtə fwa sεllə si mə sybmεʁʒə, ʒə mɑ̃kə dεʁ.

  ʒetufə, la kulœʁ də ma po viʁə o blɑ̃,
  ʒə sɥi tutə palə, ʒatɑ̃ dεtʁə sulaʒe
  ynə fwa puʁ tutə də tutə sεtə dulœʁ mə debaʁase,
  mεz- avɑ̃ də paʁtiʁ ʒε ɑ̃vi də vwaʁ mɔ̃ sɑ̃.

  ʒə pʁɑ̃t- œ̃ kuto kə ʒε aʃəte pɔʁtə bɔnœʁ,
  ʒə kupə ynə vεnə, lə sɑ̃ kulə
  ʒə suʁiz- e ɑ̃ mεmə tɑ̃ ʒε mal o kœʁ,
  mɔ̃n- ɔseɔ̃ dəvjɛ̃ tu ʁuʒə, mɔ̃ bato si ekʁulə.

  ʒə mə sɑ̃s paʁtiʁ lwɛ̃ də mɔ̃ kɔʁ,
  mε mɔ̃ kœʁ lɥi ε tuʒuʁ la,
  mε sεtə fwaz- il nə ba pa,
  il suʁi a la vi ki latɑ̃t- a sεtə pɔʁtə ki vjɛ̃ də suvʁiʁ dəɔʁ.
 • Syllabes Phonétique : La Mort Que Je Voulais !

  mɔ̃=kœ=ʁə=ε=tœ̃=nɔ=se=ɑ̃=kal=mə 10
  la-εnə=e=la=muʁ=sɔ̃=to=pwɛ̃=ze=ʁo 10
  ʒə=mə=sɥi=de=ba=ʁase=dø=puʁ=mwɛ̃=də=laʁmə 11
  ʒə=mə=sɑ̃s=vidəe=a=jœʁ=sə=lə=dɑ̃=mɔ̃=ba=to 12

  ʒə=sɑ̃s=kə=ma=vi=nε=kə=mɑ̃=sɔ̃=ʒə 10
  kεl=lə=nεɡ=zistə=kə=dɑ̃=lə=mɔ̃=də=dεsɔ̃ʒə 10
  mε=sε=tœ̃=ko=ʃə=maʁ=sə=si=lɑ̃=sə 10
  ki=kʁi=si=fɔʁ=a=mɔ̃=na=bɔ̃=dɑ̃=sə 10

  ʒə=paʁ=kuʁ=mɔ̃=nɔ=se=ɑ̃ 7
  pa=də=va=ɡə 4
  tu=sε=tɑ̃=dɔʁ=mi=tu=ʁε=və=a=fɔ̃ 10
  sə=lə=ʒə=də=vjɛ̃=fɔlə=e=ʒə=di=vaɡə 10

  lə=pase=mə=ʁa=tʁa=pə=su=fɔʁ=mə=də=tuʁ=bi=jɔ̃ 13
  ʒəʁə=ɡaʁdə=ʒə=mə=vwa=su=ʁiʁ=ʒə=su=ʁi 10
  ʒə=mə=vwa=plə=ʁe=ʒə=plœ=ʁə=o=si 10
  mεʒə=mə=ʁə=tjɛ̃=zœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=e=ʒə=mə=ʁa=pεllə=kə=sε=dy=pa=se=mɛ̃=tə=nɑ̃ 20

  mε=lə=tuʁ=bi=j=ɔ̃=ε=tu=ʒuʁ=la 10
  puʁ=mə=ʁa=pə=le=ki=ʒe=tε 8
  mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒε=ʃɑ̃=ʒe 7
  ʒə=sɥisə=kə=ʒə=nə=sε=mε=mə=pa=kwa 10

  ʒa=pεʁ=sys=dø=vi=za=ʒə 7
  ma=mɑ̃=pa=pa=ʒə=vu=zε=mə=tu=ʒuʁ 10
  mε=paʁ=dɔ=ne=mwa=kaʁ=ʒε=ʃɑ̃=ʒe=də=pεʁ=sɔnaʒə 12
  mεse=tε=puʁ=nə=plys=za=vwaʁ=də=ʃa=ɡʁɛ̃=da=muʁ 12

  ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=la=muʁ=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃sə=sɔ̃=nwa=je 13
  ynə=va=ɡə=da=muʁ=ε=mɔ̃=te=ɑ̃-o 10
  εllə=sa=pʁoʃəe=ɑ̃=fɛ̃=sε=te=ta=le=syʁ=mɔ̃=ba=to 13
  ʒə=sɥi=tu=tə=mu=j=e 7

  ʒə=plœ=ʁə=puʁ=tɑ̃ʒə=nə=sɥi=pa=sɑ̃=se=lə=fεʁə 12
  la-ε=nə=mə=paʁ=kuʁ=e=sə=nwa 9
  ynəo=tʁə=va=ɡə=də-εnə=mə=vi=zə=kɔ=mə=pʁwa 12
  mε=sεtə=fwa=sεllə=simə=syb=mεʁ=ʒə=ʒə=mɑ̃=kə=dεʁ 12

  ʒe=tufə=la=ku=lœʁ=də=ma=po=vi=ʁəo=blɑ̃ 11
  ʒə=sɥi=tutə=pa=lə=ʒa=tɑ̃=dε=tʁə=su=la=ʒe 12
  ynə=fwa=puʁ=tu=tə=də=tu=tə=sε=tə=du=lœʁ=mə=de=ba=ʁase 16
  mε=za=vɑ̃də=paʁ=tiʁ=ʒε=ɑ̃=vi=də=vwaʁ=mɔ̃=sɑ̃ 12

  ʒə=pʁɑ̃=tœ̃=ku=tokə=ʒε=a=ʃə=te=pɔʁ=tə=bɔ=nœʁ 13
  ʒə=ku=pə=y=nə=vε=nə=lə=sɑ̃=kulə 10
  ʒə=su=ʁi=ze=ɑ̃=mεmə=tɑ̃=ʒε=mal=o=kœʁ 11
  mɔ̃=nɔse=ɔ̃=də=vjɛ̃=tu=ʁu=ʒə=mɔ̃=ba=to=si=e=kʁulə 14

  ʒə=mə=sɑ̃s=paʁ=tiʁ=lwɛ̃=də=mɔ̃=kɔʁ 9
  mε=mɔ̃=kœ=ʁə=lɥi=ε=tu=ʒuʁ=la 9
  mε=sε=tə=fwa=zil=nə=ba=pa 8
  il=su=ʁi=a=la=vi=ki=la=tɑ̃=ta=sεtə=pɔʁ=tə=ki=vjɛ̃=də=su=vʁiʁ=dəɔʁ 19

PostScriptum

j’espere que ca vous plaira.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/08/2005 00:38Cindy Limpens

Le poeme est tres beau... Mais pour les pensées, ça ne me plait pas trop... J’espère que ce n’est qu’une fiction.... Et que tu ne feras jamais ça... Je suis là si tu as besoin...(F){}{}(F)

Auteur de Poésie
04/08/2005 02:20Kokinne

il me plait et comment! il est meme magnifiqueeeeeee! tu écris tro bien ta plus que du talent bravo:D
kokinne(K)(K)(K)

Auteur de Poésie
04/08/2005 12:24(F)Fleurlune Mimi(F)

oui cindy ce n’est qu’une fiction je vx pas encore vous quittez voys mette trop cher mici mes deux chérie pour les deux coms 😛
prennez soin de vous

kiss(k)

Auteur de Poésie
08/08/2005 00:36Deadlife

cest un tres beau poeme pour tout lor du monde ...tu es une perles rare tu as beaucoup de talent je tassure

Auteur de Poésie
12/08/2005 16:25Eternel_Ange

magnifique , j’aime beaucoup
bravo je ne sais quoi dire de plus..
amitié

Poème Suicide
Publié le 03/08/2005 22:29

L'écrit contient 373 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : (F)Fleurlune Mimi(F)

Récompense

3
0
0

Texte des commentateurs