Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Duo Avec Jordanne

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/08/2005 13:21

L'écrit contient 354 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Fab, Kristell

Duo Avec Jordanne

Ephémère pensée d’amour,
Ramenant à la Vie le cœur d’une Rose, …
Enfant des anges, Esprit de l’Amour, Eternelle sera ta Vie

Vie d’amour, avec toute la douceur autour,
L’ange veille sur ton cœur, il te comblera de bonheur
Cette rose sera arrosée par la douceur de tes baisers,
Elle s’épanouira dans tes bras

Rose de diamant,
Je serai telle une amante, t’aimant au fil du temps

Pris en tes regards d’ébène,
Majestueuse étincelle du cœur,
Qui se donne un reflet en ces perles noires
Qui te laissent voire le bonheur à la Vie

Vent des ténèbres, vent éphémère,
Je trouve ton repère, je m’y perds,
Je plonge mon amour dans tes yeux mystérieux
Avec toi, je brûle les cieux…

Mystique peintre de ton regard, (bouleversante passion) ,
Qui apporte en ta tendre moue,
La Lumière étoilée qui éclipse le Temps en ton cœur

Tu es mon pinceau tendre,
Tu me fais renaître de mes cendres,
Lumière en mon cœur éternel,
Avec toi rien n’ai plus pareil

Je suis la déesse du temps,
Je suis l’ange dans le vent,
Je suis ton cœur aimant,
Je suis ce que du cœur tu ressens

Passant des nuits, à écrire les contours de ton cœur,
Au creux de ta Vie, je me perds, comme la digne Rose
Qui se lit en les milles et une prose du bonheur
Portant les Anges de cœur au Temps morose
Lumineuse étoile de Nature, tu nous oublies
A ces mots de ta prose, qui révèle le jour de l’ange
Miroir du Bonheur, perdu au Temps des présages
Tu nous découvres un cœur et donnes les mots de la Vie

Armée des douceurs scintillantes
Je caresse l’espoir de bercer ta nuit…
Au delà des lunes, au fil des montagnes,
Je conduis le désir jusqu’aux anges éternels
Pour que l’espace prenne le temps…
De me livrer le tien…
Tu es ma plus belle folie…

Ma plus Belle mélodie,
D’amour et de la Vie
Je te laisse guide du temps amour
C’est écrit ainsi, à jamais et pour toujours
 • Pieds Hyphénique: Duo Avec Jordanne

  ephé=mè=re=pen=sée=da=mour 7
  ra=me=nant=à=la=vie=le=cœur=du=ne=ro=se 12
  en=fant=des=anges=es=prit=de=la=mour=e=ter=nel=le=se=ra=ta=vie 17

  vie=da=mour=a=vec=tou=te=la=dou=ceur=au=tour 12
  lange=vei=lle=sur=ton=cœur=il=te=com=ble=ra=de=bon=heur 14
  cette=ro=se=se=ra=ar=ro=sée=par=la=dou=ceur=de=tes=bai=sers 16
  el=le=sé=pa=noui=ra=dans=tes=bras 9

  ro=se=de=di=a=mant 6
  je=se=rai=tel=leune=a=man=te=tai=mant=au=fil=du=temps 14

  pris=en=tes=re=gards=dé=bè=ne 8
  ma=jes=tu=eu=se=é=tin=cel=le=du=cœur 11
  qui=se=don=ne=un=re=flet=en=ces=per=les=noires 12
  qui=te=lais=sent=voi=re=le=bon=heur=à=la=vie 12

  vent=des=té=nè=bres=vent=é=phé=mè=re 10
  je=trou=ve=ton=re=pè=re=je=my=perds 10
  je=plonge=mon=a=mour=dans=tes=y=eux=mys=té=rieux 12
  a=vec=toi=je=brû=le=les=cieux 8

  mys=ti=que=peintre=de=ton=re=gard=bou=le=ver=san=te=pas=sion 15
  qui=ap=por=te=en=ta=ten=dre=moue 9
  la=lu=mièreé=toi=lée=qui=é=clip=se=le=temps=en=ton=cœur 14

  tu=es=mon=pin=ceau=ten=dre 7
  tu=me=fais=re=naî=tre=de=mes=cen=dres 10
  lu=mi=è=re=en=mon=cœur=é=ter=nel 10
  a=vec=toi=rien=nai=plus=pa=reil 8

  je=suis=la=dées=se=du=temps 7
  je=suis=lan=ge=dans=le=vent 7
  je=suis=ton=cœur=ai=mant 6
  je=suis=ce=que=du=cœur=tu=res=sens 9

  pas=sant=des=nuits=à=é=crire=les=con=tours=de=ton=cœur 13
  au=creux=de=ta=vie=je=me=perds=comme=la=di=gne=rose 13
  qui=se=lit=en=les=milles=et=une=pro=se=du=bon=heur 13
  por=tant=les=an=ges=de=cœur=au=temps=mo=ro=se 12
  lu=mi=neuseé=toi=le=de=na=tu=re=tu=nous=ou=blies 13
  a=ces=mots=de=ta=prose=qui=ré=vè=le=le=jour=de=lange 14
  mi=roir=du=bon=heur=per=du=au=temps=des=pré=sages 12
  tu=nous=dé=couvres=un=cœur=et=don=nes=les=mots=de=la=vie 14

  ar=mée=des=dou=ceurs=s=cin=tillan=tes 9
  je=ca=res=se=les=poir=de=ber=cer=ta=nuit 11
  au=de=là=des=lu=nes=au=fil=des=mon=ta=gnes 12
  je=con=duis=le=dé=sir=jus=quaux=anges=é=ter=nels 12
  pour=que=les=pa=ce=pren=ne=le=temps 9
  de=me=li=vrer=le=tien 6
  tu=es=ma=plus=bel=le=fo=lie 8

  ma=plus=bel=le=mé=lo=die 7
  da=mour=et=de=la=vie 6
  je=te=lais=se=gui=de=du=temps=a=mour 10
  cest=é=crit=ain=si=à=ja=mais=et=pour=tou=jours 12
 • Phonétique : Duo Avec Jordanne

  εfemεʁə pɑ̃se damuʁ,
  ʁamənɑ̃ a la vi lə kœʁ dynə ʁozə, …
  ɑ̃fɑ̃ dεz- ɑ̃ʒə, εspʁi də lamuʁ, ətεʁnεllə səʁa ta vi

  vi damuʁ, avεk tutə la dusœʁ otuʁ,
  lɑ̃ʒə vεjə syʁ tɔ̃ kœʁ, il tə kɔ̃bləʁa də bɔnœʁ
  sεtə ʁozə səʁa aʁoze paʁ la dusœʁ də tε bεze,
  εllə sepanuiʁa dɑ̃ tε bʁa

  ʁozə də djamɑ̃,
  ʒə səʁε tεllə ynə amɑ̃tə, tεmɑ̃ o fil dy tɑ̃

  pʁiz- ɑ̃ tε ʁəɡaʁd debεnə,
  maʒεstɥøzə etɛ̃sεllə dy kœʁ,
  ki sə dɔnə œ̃ ʁəflε ɑ̃ sε pεʁlə- nwaʁə
  ki tə lεse vwaʁə lə bɔnœʁ a la vi

  vɑ̃ dε tenεbʁə, vɑ̃ efemεʁə,
  ʒə tʁuvə tɔ̃ ʁəpεʁə, ʒə mi pεʁd,
  ʒə plɔ̃ʒə mɔ̃n- amuʁ dɑ̃ tεz- iø misteʁjø
  avεk twa, ʒə bʁylə lε sjø…

  mistikə pɛ̃tʁə də tɔ̃ ʁəɡaʁ, (buləvεʁsɑ̃tə pasjɔn) ,
  ki apɔʁtə ɑ̃ ta tɑ̃dʁə mu,
  la lymjεʁə etwale ki eklipsə lə tɑ̃z- ɑ̃ tɔ̃ kœʁ

  ty ε mɔ̃ pɛ̃so tɑ̃dʁə,
  ty mə fε ʁənεtʁə də mε sɑ̃dʁə,
  lymjεʁə ɑ̃ mɔ̃ kœʁ etεʁnεl,
  avεk twa ʁjɛ̃ nε plys paʁεj

  ʒə sɥi la deεsə dy tɑ̃,
  ʒə sɥi lɑ̃ʒə dɑ̃ lə vɑ̃,
  ʒə sɥi tɔ̃ kœʁ εmɑ̃,
  ʒə sɥi sə kə dy kœʁ ty ʁəsɛ̃

  pasɑ̃ dε nɥi, a ekʁiʁə lε kɔ̃tuʁ də tɔ̃ kœʁ,
  o kʁø də ta vi, ʒə mə pεʁd, kɔmə la diɲə ʁozə
  ki sə li ɑ̃ lε miləz- e ynə pʁozə dy bɔnœʁ
  pɔʁtɑ̃ lεz- ɑ̃ʒə də kœʁ o tɑ̃ mɔʁozə
  lyminøzə etwalə də natyʁə, ty nuz- ubli
  a sε mo də ta pʁozə, ki ʁevεlə lə ʒuʁ də lɑ̃ʒə
  miʁwaʁ dy bɔnœʁ, pεʁdy o tɑ̃ dε pʁezaʒə
  ty nu dekuvʁəz- œ̃ kœʁ e dɔnə lε mo də la vi

  aʁme dε dusœʁ sɛ̃tijɑ̃tə
  ʒə kaʁεsə lεspwaʁ də bεʁse ta nɥi…
  o dəla dε lynə, o fil dε mɔ̃taɲə,
  ʒə kɔ̃dɥi lə deziʁ ʒyskoz- ɑ̃ʒəz- etεʁnεl
  puʁ kə lεspasə pʁεnə lə tɑ̃…
  də mə livʁe lə tjɛ̃…
  ty ε ma plys bεllə fɔli…

  ma plys bεllə melɔdi,
  damuʁ e də la vi
  ʒə tə lεsə ɡidə dy tɑ̃z- amuʁ
  sεt- ekʁi ɛ̃si, a ʒamεz- e puʁ tuʒuʁ
 • Pieds Phonétique : Duo Avec Jordanne

  ε=fe=mε=ʁə=pɑ̃=se=da=muʁ 8
  ʁamə=nɑ̃=a=la=vi=lə=kœʁ=dy=nə=ʁo=zə 11
  ɑ̃=fɑ̃=dε=zɑ̃ʒə=εs=pʁi=də=la=muʁ=ə=tεʁ=nεllə=sə=ʁa=ta=vi 16

  vi=da=muʁ=a=vεk=tutə=la=du=sœʁ=o=tuʁ 11
  lɑ̃ʒə=vεjə=syʁ=tɔ̃=kœʁ=il=tə=kɔ̃=blə=ʁa=də=bɔ=nœʁ 13
  sεtə=ʁo=zə=sə=ʁa=a=ʁo=ze=paʁ=la=du=sœʁ=də=tε=bε=ze 16
  εllə=se=pa=nui=ʁa=dɑ̃=tε=bʁa 8

  ʁo=zə=də=dj=a=mɑ̃ 6
  ʒə=sə=ʁε=tεlləynə=a=mɑ̃=tə=tε=mɑ̃=o=fil=dy=tɑ̃ 13

  pʁi=zɑ̃=tε=ʁə=ɡaʁd=de=bε=nə 8
  ma=ʒεs=tɥøzə=e=tɛ̃=sεllə=dy=kœʁ 8
  kisə=dɔ=nəœ̃=ʁə=flε=ɑ̃=sε=pεʁ=lə=nwaʁə 10
  kitə=lε=se=vwa=ʁə=lə=bɔ=nœʁ=a=la=vi 11

  vɑ̃=dε=te=nεbʁə=vɑ̃=e=fe=mεʁə 8
  ʒə=tʁuvə=tɔ̃=ʁə=pε=ʁə=ʒə=mi=pεʁd 9
  ʒə=plɔ̃ʒə=mɔ̃=na=muʁ=dɑ̃=tε=ziø=mis=te=ʁjø 11
  a=vεk=twa=ʒə=bʁy=lə=lε=sjø 8

  mis=tikə=pɛ̃=tʁə=də=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=bu=lə=vεʁ=sɑ̃=tə=pa=sjɔ=nə 16
  ki=a=pɔʁtə=ɑ̃=ta=tɑ̃=dʁə=mu 8
  la=ly=mjεʁəe=twa=le=ki=e=klip=sə=lə=tɑ̃=zɑ̃=tɔ̃=kœʁ 14

  ty=ε=mɔ̃=pɛ̃=so=tɑ̃=dʁə 7
  tymə=fε=ʁə=nε=tʁə=də=mε=sɑ̃dʁə 8
  ly=mjεʁə=ɑ̃=mɔ̃=kœʁ=e=tεʁ=nεl 8
  a=vεk=twa=ʁjɛ̃=nε=plys=pa=ʁεj 8

  ʒə=sɥi=la=de=ε=sə=dy=tɑ̃ 8
  ʒə=sɥi=lɑ̃=ʒə=dɑ̃=lə=vɑ̃ 7
  ʒə=sɥi=tɔ̃=kœ=ʁə=ε=mɑ̃ 7
  ʒə=sɥisə=kə=dy=kœʁ=ty=ʁə=sɛ̃ 8

  pa=sɑ̃=dε=nɥi=a=e=kʁiʁə=lε=kɔ̃=tuʁ=də=tɔ̃=kœʁ 13
  o=kʁødə=ta=vi=ʒə=mə=pεʁd=kɔ=mə=la=di=ɲə=ʁozə 13
  kisə=li=ɑ̃=lε=mi=lə=ze=y=nə=pʁo=zə=dy=bɔ=nœʁ 14
  pɔʁ=tɑ̃=lε=zɑ̃ʒə=də=kœʁ=o=tɑ̃=mɔ=ʁozə 10
  ly=mi=nøzəe=twa=lə=də=na=ty=ʁə=ty=nu=zu=bli 13
  a=sε=modə=ta=pʁo=zə=ki=ʁe=vε=lə=lə=ʒuʁ=də=lɑ̃ʒə 14
  mi=ʁwaʁ=dy=bɔ=nœʁ=pεʁ=dy=o=tɑ̃=dε=pʁe=zaʒə 12
  ty=nu=de=kuvʁə=zœ̃=kœʁ=e=dɔ=nə=lε=mo=də=la=vi 14

  aʁ=me=dε=du=sœʁ=sɛ̃=ti=jɑ̃tə 8
  ʒə=ka=ʁεsə=lεs=pwaʁdə=bεʁ=se=ta=nɥi 9
  odə=la=dε=lynə=o=fil=dε=mɔ̃taɲə 8
  ʒə=kɔ̃d=ɥilə=de=ziʁ=ʒys=ko=zɑ̃=ʒə=ze=tεʁ=nεl 12
  puʁ=kə=lεs=pasə=pʁε=nə=lə=tɑ̃ 8
  də=mə=li=vʁe=lə=tj=ɛ̃ 7
  ty=ε=ma=plys=bεl=lə=fɔ=li 8

  ma=plys=bεl=lə=me=lɔ=di 7
  da=muʁ=e=də=la=vi 6
  ʒə=tə=lεsə=ɡi=də=dy=tɑ̃=za=muʁ 9
  sε=te=kʁi=ɛ̃=si=a=ʒa=mε=ze=puʁ=tu=ʒuʁ 12

PostScriptum

Un écrit que j’avais envie de vous faire partager, et lui faire découvrir encore un autre monde…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/08/2005 14:00Cindy Limpens

Merci à toi d’avoir partager ce magnifique poème avec nous (F)
La Petite Fille prend toujours autant de plaisir à te lire{}{}(F)

Auteur de Poésie
20/08/2005 14:53Tamsuccube

c’est bien de partager 🙂 surt ce genre de tresor...encore un tres bel ecri de ta part fiston 😉
bisou a toi
amicalement T M!$$

Référence :