Poeme : Premier Songe…

Premier Songe…

Si ce soir, je lisais à la Lune perdue
Les regards qui se ressentent,
Et qu’aux larmes nues…
D’un enfant, je présente

Un autre personnage,
Si j’arrêtais les mensonges
Qui s’enchantent au présage

D’une Vie, d’un silence…
Pour lire en ce cœur oublié
Qui s’anime à la douce…
Nuance d’une nuit rêvée

Si je pouvais écouter la voix,
D’une étoile lointaine…
Et, voire s’éteindre en moi
De la peine à la haine…

Toutes ces sourires
Du temps passé…
Et pleurer les souvenirs
Qui n’ont su être aimé

Si ce soir, je laissais le sage,
Ecrire mon autre visage…
Et anéantir les reflets de l’ange

Qui s’endormait, …
Au soupir d’un poète
Dans un regard à jamais
Perdu au ciel des pensées muettes

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Premier Songe…

  si=ce=soir=je=li=sais=à=la=lune=per=due 11
  les=re=gards=qui=se=res=sen=tent 8
  et=quaux=lar=mes=nues 5
  dun=en=fant=je=pré=sen=te 7

  un=au=tre=per=son=na=ge 7
  si=jar=rê=tais=les=men=son=ges 8
  qui=sen=chan=tent=au=pré=sa=ge 8

  du=ne=vie=dun=si=len=ce 7
  pour=lire=en=ce=cœur=ou=bli=é 8
  qui=sa=ni=me=à=la=dou=ce 8
  nuan=ce=du=ne=nuit=rê=vée 7

  si=je=pou=vais=é=cou=ter=la=voix 9
  du=ne=é=toi=le=loin=tai=ne 8
  et=voi=re=sé=tein=dre=en=moi 8
  de=la=pei=ne=à=la=hai=ne 8

  tou=tes=ces=sou=ri=res 6
  du=temps=pas=sé 4
  et=pleu=rer=les=sou=ve=nirs 7
  qui=nont=su=ê=tre=ai=mé 7

  si=ce=soir=je=lais=sais=le=sage 8
  ecri=re=mon=au=tre=vi=sa=ge 8
  et=a=né=an=tir=les=re=flets=de=lange 10

  qui=sen=dor=mait 4
  au=sou=pir=dun=po=è=te 7
  dans=un=re=gard=à=ja=mais 7
  per=du=au=ciel=des=pen=sées=muettes 8
 • Phonétique : Premier Songe…

  si sə swaʁ, ʒə lizεz- a la lynə pεʁdɥ
  lε ʁəɡaʁd ki sə ʁəsɑ̃te,
  e ko laʁmə- nɥ…
  dœ̃n- ɑ̃fɑ̃, ʒə pʁezɑ̃tə

  œ̃n- otʁə pεʁsɔnaʒə,
  si ʒaʁεtε lε mɑ̃sɔ̃ʒə
  ki sɑ̃ʃɑ̃te o pʁezaʒə

  dynə vi, dœ̃ silɑ̃sə…
  puʁ liʁə ɑ̃ sə kœʁ ublje
  ki sanimə a la dusə…
  nɥɑ̃sə dynə nɥi ʁεve

  si ʒə puvεz- ekute la vwa,
  dynə etwalə lwɛ̃tεnə…
  e, vwaʁə setɛ̃dʁə ɑ̃ mwa
  də la pεnə a la-εnə…

  tutə sε suʁiʁə
  dy tɑ̃ pase…
  e pləʁe lε suvəniʁ
  ki nɔ̃ sy εtʁə εme

  si sə swaʁ, ʒə lεsε lə saʒə,
  εkʁiʁə mɔ̃n- otʁə vizaʒə…
  e aneɑ̃tiʁ lε ʁəflε də lɑ̃ʒə

  ki sɑ̃dɔʁmε, …
  o supiʁ dœ̃ pɔεtə
  dɑ̃z- œ̃ ʁəɡaʁ a ʒamε
  pεʁdy o sjεl dε pɑ̃se mɥεtə
 • Syllabes Phonétique : Premier Songe…

  sisə=swaʁ=ʒə=li=zε=za=la=ly=nə=pεʁdɥ 10
  lε=ʁə=ɡaʁd=ki=sə=ʁə=sɑ̃=te 8
  e=ko=laʁ=mənɥ 4
  dœ̃=nɑ̃=fɑ̃=ʒə=pʁe=zɑ̃=tə 7

  œ̃=no=tʁə=pεʁ=sɔ=na=ʒə 7
  si=ʒa=ʁε=tε=lε=mɑ̃=sɔ̃=ʒə 8
  ki=sɑ̃=ʃɑ̃=te=o=pʁe=za=ʒə 8

  dy=nə=vi=dœ̃=si=lɑ̃=sə 7
  puʁ=li=ʁə=ɑ̃=sə=kœʁ=u=blje 8
  ki=sa=ni=mə=a=la=du=sə 8
  nɥɑ̃=sə=dy=nə=nɥi=ʁε=ve 7

  siʒə=pu=vε=ze=ku=te=la=vwa 8
  dy=nə=e=twa=lə=lwɛ̃=tε=nə 8
  e=vwa=ʁə=se=tɛ̃=dʁə=ɑ̃=mwa 8
  də=la=pε=nə=a=la-ε=nə 8

  tu=tə=sε=su=ʁi=ʁə 6
  dy=tɑ̃=pa=se 4
  e=plə=ʁe=lε=su=və=niʁ 7
  ki=nɔ̃=sy=ε=tʁə=ε=me 7

  si=sə=swaʁ=ʒə=lε=sε=lə=saʒə 8
  ε=kʁi=ʁə=mɔ̃=no=tʁə=vi=zaʒə 8
  e=a=ne=ɑ̃=tiʁ=lεʁə=flε=də=lɑ̃ʒə 9

  ki=sɑ̃=dɔʁ=mε 4
  o=su=piʁ=dœ̃=pɔ=ε=tə 7
  dɑ̃=zœ̃=ʁə=ɡaʁ=a=ʒa=mε 7
  pεʁ=dy=o=sjεl=dε=pɑ̃=se=mɥεtə 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/08/2005 23:16Cindy Limpens

J’espère que ce songe deviendra réalité.... Ne sont-ils pas fais pour ça, nos rêves ? (F)

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/08/2005 22:59

L'écrit contient 135 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Fab, Kristell

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs