Poeme : La Fille Aux Cheveux Clairs…

La Fille Aux Cheveux Clairs…

De la Lune et des étoiles,
D’un soir, je me rappelle cette fille
Aux cheveux si clairs, …
Qui écoutait le silence de ma prière

Nous étions seuls dans la nuit,
Et, j’avais longtemps voyagé, depuis
Ces nuances ensorcelées d’un songe,
Au regard argenté d’un doux présage

Qu’un instant, aux soupirs d’un vent,
J’ai entendu pleurer ce rêve d’enfant,
Qui s’était assis, à mes côtés, dans l’esprit
Des pluies nocturnes en mélodie…

Que connaissent seuls les enfants,
En portant à l’autre sourire du temps
Un cœur et des étoiles, au ciel
De cette fille…

Qui n’attendait rien, ni personne,
Dans le reflet d’une peine…
Marchant dans des champs de blé,
Au creux d’un rêve à aimer…

Petite fleur de la nuit perdue,
Qui, s’endormit à la mire déçue
D’un fleuve sauvage enraciné…
Dans les méandres fascinés

De la triste histoire du temps,
Qui se passe, et ainsi ramenant
Aux petites perles des regards
Un silence, et s’empare…

Du cœur et des étoiles, au ciel
De cette fille, uen petite belle
De la nuit, et je crois bien l’avoir aimée,
Dans ces soupirs regrettés…

Si vous prenez parfois le temps,
Qui se contente, à déserter l’amant
Des mensonges, en regard perdu
Quelque part, il y a cette fille déçue

Elle n’attendra rien, ni personne,
Mais, sa petite moue ramène…
Au cœur, les souvenirs du matin
Qui seront toujours restés en ses mains

Quittant, les douces mélancolies
De la nuit, qui s’enchante de l’esprit
Au pied d’un lit rosé, par la fraîcheur
De cette fille du cœur…

C’était une fille aux cheveux clairs
Et, je me rappelle sa tendre prière
Qui se veut, portant son image
Au creux d’un dernier songe…

Je voudrais repousser l’hiver
Mais le temps tuera son visage

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Fille Aux Cheveux Clairs…

  de=la=lu=ne=et=des=é=toiles 8
  dun=soir=je=me=rap=pel=le=cette=fille 9
  aux=che=veux=si=clairs 5
  qui=é=cou=tait=le=silen=ce=de=ma=pri=ère 11

  nous=é=ti=ons=seuls=dans=la=nuit 8
  et=ja=vais=long=temps=voya=gé=de=puis 9
  ces=nuan=ces=en=sorce=lées=dun=songe 8
  au=re=gard=ar=gen=té=dun=doux=pré=sage 10

  quun=ins=tant=aux=sou=pirs=dun=vent 8
  jai=enten=du=pleu=rer=ce=rê=ve=den=fant 10
  qui=sé=tait=as=sis=à=mes=cô=tés=dans=les=prit 12
  des=pluies=noc=tur=nes=en=mé=lo=die 9

  que=con=nais=sent=seuls=les=en=fants 8
  en=por=tant=à=lautre=sou=rire=du=temps 9
  un=cœur=et=des=é=toiles=au=ciel 8
  de=cet=te=fi=lle 5

  qui=nat=ten=dait=rien=ni=per=sonne 8
  dans=le=re=flet=du=ne=pei=ne 8
  mar=chant=dans=des=champs=de=blé 7
  au=creux=dun=rê=ve=à=ai=mer 8

  pe=tite=fleur=de=la=nuit=per=due 8
  qui=sen=dor=mit=à=la=mire=dé=çue 9
  dun=fleuve=sau=va=geen=ra=ci=né 8
  dans=les=mé=an=dres=fas=ci=nés 8

  de=la=triste=his=toi=re=du=temps 8
  qui=se=passe=et=ain=si=ra=me=nant 9
  aux=pe=tites=per=les=des=re=gards 8
  un=si=len=ce=et=sem=pa=re 8

  du=cœur=et=des=é=toiles=au=ciel 8
  de=cette=fille=uen=pe=ti=te=belle 8
  de=la=nuit=et=je=crois=bien=la=voir=ai=mée 11
  dans=ces=sou=pirs=re=gret=tés 7

  si=vous=pre=nez=par=fois=le=temps 8
  qui=se=con=tente=à=dé=ser=ter=la=mant 10
  des=men=songes=en=re=gard=per=du 8
  quel=que=part=il=y=a=cette=fille=dé=çue 10

  elle=nat=ten=dra=rien=ni=per=sonne 8
  mais=sa=pe=ti=te=moue=ra=mène 8
  au=cœur=les=souve=nirs=du=ma=tin 8
  qui=se=ront=tou=jours=res=tés=en=ses=mains 10

  quit=tant=les=douces=mé=lan=co=lies 8
  de=la=nuit=qui=sen=chante=de=les=prit 9
  au=pied=dun=lit=ro=sé=par=la=fraî=cheur 10
  de=cet=te=fi=lle=du=cœur 7

  cé=tait=une=fille=aux=che=veux=clairs 8
  et=je=me=rap=pel=le=sa=tendre=pri=ère 10
  qui=se=veut=por=tant=son=i=mage 8
  au=creux=dun=der=ni=er=son=ge 8

  je=vou=drais=re=pous=ser=lhi=ver 8
  mais=le=temps=tue=ra=son=vi=sage 8
 • Phonétique : La Fille Aux Cheveux Clairs…

  də la lynə e dεz- etwalə,
  dœ̃ swaʁ, ʒə mə ʁapεllə sεtə fijə
  o ʃəvø si klεʁ, …
  ki ekutε lə silɑ̃sə də ma pʁjεʁə

  nuz- esjɔ̃ səl dɑ̃ la nɥi,
  e, ʒavε lɔ̃tɑ̃ vwajaʒe, dəpɥi
  sε nɥɑ̃səz- ɑ̃sɔʁsəle dœ̃ sɔ̃ʒə,
  o ʁəɡaʁ aʁʒɑ̃te dœ̃ du pʁezaʒə

  kœ̃n- ɛ̃stɑ̃, o supiʁ dœ̃ vɑ̃,
  ʒε ɑ̃tɑ̃dy pləʁe sə ʁεvə dɑ̃fɑ̃,
  ki setε asi, a mε kote, dɑ̃ lεspʁi
  dε plɥi nɔktyʁnəz- ɑ̃ melɔdi…

  kə kɔnεse səl lεz- ɑ̃fɑ̃,
  ɑ̃ pɔʁtɑ̃ a lotʁə suʁiʁə dy tɑ̃
  œ̃ kœʁ e dεz- etwalə, o sjεl
  də sεtə fijə…

  ki natɑ̃dε ʁjɛ̃, ni pεʁsɔnə,
  dɑ̃ lə ʁəflε dynə pεnə…
  maʁʃɑ̃ dɑ̃ dε ʃɑ̃ də ble,
  o kʁø dœ̃ ʁεvə a εme…

  pətitə flœʁ də la nɥi pεʁdɥ,
  ki, sɑ̃dɔʁmi a la miʁə desɥ
  dœ̃ fləvə sovaʒə ɑ̃ʁasine…
  dɑ̃ lε meɑ̃dʁə- fasine

  də la tʁistə istwaʁə dy tɑ̃,
  ki sə pasə, e ɛ̃si ʁamənɑ̃
  o pətitə pεʁlə- dε ʁəɡaʁd
  œ̃ silɑ̃sə, e sɑ̃paʁə…

  dy kœʁ e dεz- etwalə, o sjεl
  də sεtə fijə, ɥεn pətitə bεllə
  də la nɥi, e ʒə kʁwa bjɛ̃ lavwaʁ εme,
  dɑ̃ sε supiʁ ʁəɡʁεte…

  si vu pʁəne paʁfwa lə tɑ̃,
  ki sə kɔ̃tɑ̃tə, a dezεʁte lamɑ̃
  dε mɑ̃sɔ̃ʒə, ɑ̃ ʁəɡaʁ pεʁdy
  kεlkə paʁ, il i a sεtə fijə desɥ

  εllə natɑ̃dʁa ʁjɛ̃, ni pεʁsɔnə,
  mε, sa pətitə mu ʁamεnə…
  o kœʁ, lε suvəniʁ dy matɛ̃
  ki səʁɔ̃ tuʒuʁ ʁεstez- ɑ̃ sε mɛ̃

  kitɑ̃, lε dusə melɑ̃kɔli
  də la nɥi, ki sɑ̃ʃɑ̃tə də lεspʁi
  o pje dœ̃ li ʁoze, paʁ la fʁεʃœʁ
  də sεtə fijə dy kœʁ…

  setε ynə fijə o ʃəvø klεʁ
  e, ʒə mə ʁapεllə sa tɑ̃dʁə pʁjεʁə
  ki sə vø, pɔʁtɑ̃ sɔ̃n- imaʒə
  o kʁø dœ̃ dεʁnje sɔ̃ʒə…

  ʒə vudʁε ʁəpuse livεʁ
  mε lə tɑ̃ tɥəʁa sɔ̃ vizaʒə
 • Syllabes Phonétique : La Fille Aux Cheveux Clairs…

  də=la=ly=nə=e=dε=ze=twalə 8
  dœ̃=swaʁ=ʒə=mə=ʁa=pεllə=sεtə=fijə 8
  o=ʃə=vø=si=klεʁ 5
  ki=e=ku=tεlə=si=lɑ̃=sə=də=ma=pʁi=jεʁ 11

  nu=ze=sj=ɔ̃=səl=dɑ̃=la=nɥi 8
  e=ʒa=vε=lɔ̃=tɑ̃=vwa=ja=ʒe=dəp=ɥi 10
  sε=nɥɑ̃sə=zɑ̃=sɔʁ=sə=le=dœ̃=sɔ̃ʒə 8
  oʁə=ɡaʁ=aʁ=ʒɑ̃=te=dœ̃=du=pʁe=zaʒə 9

  kœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=o=su=piʁ=dœ̃=vɑ̃ 8
  ʒε=ɑ̃=tɑ̃dyplə=ʁe=sə=ʁε=və=dɑ̃=fɑ̃ 9
  kise=tε=a=si=a=mε=ko=te=dɑ̃=lεs=pʁi 11
  dε=plɥi=nɔk=tyʁ=nə=zɑ̃=me=lɔ=di 9

  kə=kɔ=nε=se=səl=lε=zɑ̃=fɑ̃ 8
  ɑ̃=pɔʁ=tɑ̃=alotʁə=su=ʁi=ʁə=dy=tɑ̃ 9
  œ̃=kœʁ=e=dε=ze=twalə=o=sjεl 8
  də=sε=tə=fi=jə 5

  ki=na=tɑ̃=dε=ʁjɛ̃=ni=pεʁ=sɔnə 8
  dɑ̃=lə=ʁə=flε=dy=nə=pε=nə 8
  maʁ=ʃɑ̃=dɑ̃=dε=ʃɑ̃=də=ble 7
  o=kʁø=dœ̃=ʁε=və=a=ε=me 8

  pə=ti=tə=flœʁ=də=la=nɥi=pεʁdɥ 8
  ki=sɑ̃=dɔʁ=mi=a=la=miʁə=desɥ 8
  dœ̃=flə=və=so=vaʒəɑ̃=ʁa=si=ne 8
  dɑ̃=lε=me=ɑ̃=dʁə=fa=si=ne 8

  də=la=tʁistə=is=twa=ʁə=dy=tɑ̃ 8
  kisə=pa=sə=e=ɛ̃=si=ʁa=mə=nɑ̃ 9
  opə=ti=tə=pεʁ=lə=dε=ʁə=ɡaʁd 8
  œ̃=si=lɑ̃=sə=e=sɑ̃=pa=ʁə 8

  dy=kœʁ=e=dε=ze=twalə=o=sjεl 8
  də=sεtə=fijə=ɥεn=pə=ti=tə=bεllə 8
  də=la=nɥi=e=ʒə=kʁwa=bjɛ̃=la=vwaʁ=ε=me 11
  dɑ̃=sε=su=piʁ=ʁə=ɡʁε=te 7

  si=vu=pʁə=ne=paʁ=fwa=lə=tɑ̃ 8
  kisə=kɔ̃=tɑ̃tə=a=de=zεʁ=te=la=mɑ̃ 9
  dε=mɑ̃=sɔ̃ʒə=ɑ̃=ʁə=ɡaʁ=pεʁ=dy 8
  kεl=kə=paʁ=il=i=a=sεtə=fi=jə=desɥ 10

  εl=lə=na=tɑ̃=dʁa=ʁjɛ̃=ni=pεʁsɔnə 8
  mε=sa=pə=ti=tə=mu=ʁa=mεnə 8
  o=kœʁ=lε=suvə=niʁ=dy=ma=tɛ̃ 8
  kisə=ʁɔ̃=tu=ʒuʁ=ʁεs=te=zɑ̃=sε=mɛ̃ 9

  ki=tɑ̃=lε=dusə=me=lɑ̃=kɔ=li 8
  də=la=nɥi=ki=sɑ̃=ʃɑ̃tə=də=lεs=pʁi 9
  o=pje=dœ̃=li=ʁo=ze=paʁ=la=fʁε=ʃœʁ 10
  də=sε=tə=fi=jə=dy=kœ=ʁə 8

  se=tε=ynə=fi=jəo=ʃə=vø=klεʁ 8
  e=ʒə=mə=ʁa=pεllə=sa=tɑ̃dʁə=pʁi=jεʁ 9
  ki=sə=vø=pɔʁ=tɑ̃=sɔ̃=ni=maʒə 8
  o=kʁø=dœ̃=dεʁ=nj=e=sɔ̃=ʒə 8

  ʒə=vu=dʁε=ʁə=pu=se=li=vεʁ 8
  mε=lə=tɑ̃=tɥə=ʁa=sɔ̃=vi=zaʒə 8

PostScriptum

Pour une demoiselle…

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/08/2005 17:48Cindy Limpens

C’est un magnifique hommage que tu fais à la fille aux cheveux clairs...Je n’ai jamais rencontré cette demoiselle mais toi, tu as bien su nous raconter votre rencontre(F)

Auteur de Poésie
21/08/2005 20:13L'exentrick

oui très bel hommage! j’éspère moi aussi un jour rencontré cette demoiselle car il semble qu’elle inspire! ton poème est vraiment très beau... une si belle façon de nous mener dans un univers mystérieux où la jeune fille aux cheveux clairs nous attend!
L’exentrick