Poeme : On M’avait Dit…

On M’avait Dit…

Un jour on ma di de foncer
Mes je ne pouvai pa faire sa ! !
Je laimai et ct plus for ke moi
On ma prise pour une fille ke je netai pa
On ma reprocher ten de chose
Toute c chose je ne les avai pa faite
Ct lui et lui seul ki avai menti
Pourkoi maleureusemen je ne le sorai pas
Me il ya des personne ki men veul encor
On me le di pa mes je le voi
Jaimereais ke tout cela cesse
Le garcon en kestion je lm encor
Pourquoi ? sa je ne pourrai pa vou le dire
Mes je peu vou dir ke lui ne maime pas
Il fai son bo parskil a des meuf a c pied
Mes un jour il le regretera il sera detesté
Il aura changer les roles du jeu
É il vera a kel poin sa fai mal
Lui meme vera le resulta kan on é pa aimer
Toute les parole ki dit ki fon si mal
Ojourdhui je sui plu amoureuse
Mes je sui maleureuse

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: On M’avait Dit…

  un=jour=on=ma=di=de=fon=cer 8
  mes=je=ne=pou=vai=pa=fai=re=sa 9
  je=lai=mai=et=c=t=plus=for=ke=moi 10
  on=ma=pri=se=pour=une=fille=ke=je=ne=tai=pa 12
  on=ma=re=pro=cher=ten=de=cho=se 9
  tou=te=c=cho=se=je=ne=les=a=vai=pa=faite 12
  c=t=lui=et=lui=seul=ki=a=vai=men=ti 11
  pour=koi=ma=leu=reuse=men=je=ne=le=so=rai=pas 12
  me=il=ya=des=per=son=ne=ki=men=veul=en=cor 12
  on=me=le=di=pa=mes=je=le=voi 9
  jai=me=reais=ke=tout=ce=la=cesse 8
  le=gar=con=en=kes=ti=on=je=l=m=en=cor 12
  pour=quoi=sa=je=ne=pour=rai=pa=vou=le=di=re 12
  mes=je=peu=vou=dir=ke=lui=ne=mai=me=pas 11
  il=fai=son=bo=pars=kil=a=des=meuf=a=c=pied 12
  mes=un=jour=il=le=re=gre=te=ra=il=se=ra=de=tes=té 15
  il=au=ra=chan=ger=les=ro=les=du=jeu 10
  é=il=ve=ra=a=kel=poin=sa=fai=mal 10
  lui=me=me=ve=ra=le=re=sul=ta=kan=on=é=pa=ai=mer 15
  tou=te=les=pa=ro=le=ki=dit=ki=fon=si=mal 12
  ojourd=hui=je=sui=plu=a=mou=reu=se 9
  mes=je=sui=ma=leu=reu=se 7
 • Phonétique : On M’avait Dit…

  œ̃ ʒuʁ ɔ̃ ma di də fɔ̃se
  mε ʒə nə puvε pa fεʁə sa ! !
  ʒə lεmε e se te plys fɔʁ kə mwa
  ɔ̃ ma pʁizə puʁ ynə fijə kə ʒə nətε pa
  ɔ̃ ma ʁəpʁoʃe tεn də ʃozə
  tutə se ʃozə ʒə nə lεz- avε pa fεtə
  se te lɥi e lɥi səl ki avε mɑ̃ti
  puʁkwa maləʁøzəmɛ̃ ʒə nə lə sɔʁε pa
  mə il ia dε pεʁsɔnə ki mεn vəl ɑ̃kɔʁ
  ɔ̃ mə lə di pa mε ʒə lə vwa
  ʒεməʁəε kə tu səla sεsə
  lə ɡaʁkɔ̃ ɑ̃ kεstjɔ̃ ʒə εl εm ɑ̃kɔʁ
  puʁkwa ? sa ʒə nə puʁʁε pa vu lə diʁə
  mε ʒə pø vu diʁ kə lɥi nə mεmə pa
  il fε sɔ̃ bo paʁskil a dε məf a se pje
  mεz- œ̃ ʒuʁ il lə ʁəɡʁətəʁa il səʁa dətεste
  il oʁa ʃɑ̃ʒe lε ʁɔlə dy ʒø
  e il vəʁa a kεl pwɛ̃ sa fε mal
  lɥi məmə vəʁa lə ʁəsylta kɑ̃ ɔ̃n- e pa εme
  tutə lε paʁɔlə ki di ki fɔ̃ si mal
  ɔʒuʁdɥi ʒə sɥi ply amuʁøzə
  mε ʒə sɥi maləʁøzə
 • Syllabes Phonétique : On M’avait Dit…

  œ̃=ʒuʁ=ɔ̃=ma=di=də=fɔ̃=se 8
  mε=ʒə=nə=pu=vε=pa=fε=ʁə=sa 9
  ʒə=lε=mε=e=se=te=plys=fɔʁ=kə=mwa 10
  ɔ̃=ma=pʁizə=puʁ=y=nə=fi=jə=kə=ʒə=nə=tε=pa 13
  ɔ̃=ma=ʁə=pʁo=ʃe=tεn=də=ʃo=zə 9
  tutə=se=ʃo=zə=ʒə=nə=lε=za=vε=pafεtə 10
  se=te=lɥi=e=lɥi=səl=ki=a=vε=mɑ̃=ti 11
  puʁ=kwa=malə=ʁø=zə=mɛ̃=ʒə=nə=lə=sɔ=ʁε=pa 12
  mə=il=i=a=dε=pεʁ=sɔnə=ki=mεn=vəl=ɑ̃=kɔʁ 12
  ɔ̃=mə=lə=di=pa=mε=ʒə=lə=vwa 9
  ʒε=mə=ʁə=ε=kə=tu=sə=la=sεs=ə 10
  lə=ɡaʁ=kɔ̃=ɑ̃=kεs=tjɔ̃ʒə=εl=εm=ɑ̃=kɔʁ 10
  puʁ=kwa=saʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=vu=lə=diʁə 10
  mεʒə=pø=vu=diʁ=kə=lɥi=nə=mε=mə=pa 10
  il=fε=sɔ̃=bo=paʁ=skil=a=dε=məf=ase=pje 11
  mε=zœ̃=ʒuʁ=il=lə=ʁə=ɡʁə=tə=ʁa=il=sə=ʁadə=tεs=te 14
  il=o=ʁa=ʃɑ̃=ʒe=lε=ʁɔ=lə=dy=ʒø 10
  e=il=və=ʁa=a=kεl=pwɛ̃=sa=fε=mal 10
  lɥimə=mə=və=ʁa=lə=ʁə=syl=ta=kɑ̃=ɔ̃=ne=pa=ε=me 14
  tutə=lε=pa=ʁɔ=lə=ki=di=ki=fɔ̃=si=mal 11
  ɔ=ʒuʁ=dɥi=ʒə=sɥi=ply=a=mu=ʁø=zə 10
  mε=ʒə=sɥi=ma=lə=ʁø=zə 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/12/2005 19:32Ankhaset

on m’avait dit...
joli titre.
ça arrive a tout le monde et ça fait mal a chaque fois.