Univers de poésie d'un auteur

Poème:On M’avait Dit…

Le Poème

Un jour on ma di de foncer
Mes je ne pouvai pa faire sa ! !
Je laimai et ct plus for ke moi
On ma prise pour une fille ke je netai pa
On ma reprocher ten de chose
Toute c chose je ne les avai pa faite
Ct lui et lui seul ki avai menti
Pourkoi maleureusemen je ne le sorai pas
Me il ya des personne ki men veul encor
On me le di pa mes je le voi
Jaimereais ke tout cela cesse
Le garcon en kestion je lm encor
Pourquoi ? sa je ne pourrai pa vou le dire
Mes je peu vou dir ke lui ne maime pas
Il fai son bo parskil a des meuf a c pied
Mes un jour il le regretera il sera detesté
Il aura changer les roles du jeu
É il vera a kel poin sa fai mal
Lui meme vera le resulta kan on é pa aimer
Toute les parole ki dit ki fon si mal
Ojourdhui je sui plu amoureuse
Mes je sui maleureuse
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de (K)Ptite-Danseuze(K)

Poète (K)Ptite-Danseuze(K)

(K)Ptite-Danseuze(K) a publié sur le site 30 écrits. (K)Ptite-Danseuze(K) est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: On M’avait Dit…un=jour=on=ma=di=de=fon=cer 8
mes=je=ne=pou=vai=pa=fai=re=sa 9
je=lai=mai=et=c=t=plus=for=ke=moi 10
on=ma=pri=se=pour=une=fille=ke=je=ne=tai=pa 12
on=ma=re=pro=cher=ten=de=cho=se 9
tou=te=c=cho=se=je=ne=les=a=vai=pa=faite 12
c=t=lui=et=lui=seul=ki=a=vai=men=ti 11
pour=koi=ma=leu=reuse=men=je=ne=le=so=rai=pas 12
me=il=ya=des=per=son=ne=ki=men=veul=en=cor 12
on=me=le=di=pa=mes=je=le=voi 9
jai=me=reais=ke=tout=ce=la=cesse 8
le=gar=con=en=kes=ti=on=je=l=m=en=cor 12
pour=quoi=sa=je=ne=pour=rai=pa=vou=le=di=re 12
mes=je=peu=vou=dir=ke=lui=ne=mai=me=pas 11
il=fai=son=bo=pars=kil=a=des=meuf=a=c=pied 12
mes=un=jour=il=le=re=gre=te=ra=il=se=ra=de=tes=té 15
il=au=ra=chan=ger=les=ro=les=du=jeu 10
é=il=ve=ra=a=kel=poin=sa=fai=mal 10
lui=me=me=ve=ra=le=re=sul=ta=kan=on=é=pa=ai=mer 15
tou=te=les=pa=ro=le=ki=dit=ki=fon=si=mal 12
ojourd=hui=je=sui=plu=a=mou=reu=se 9
mes=je=sui=ma=leu=reu=se 7
Phonétique : On M’avait Dit…œ̃ ʒuʁ ɔ̃ ma di də fɔ̃se
mε ʒə nə puvε pa fεʁə sa ! !
ʒə lεmε e se te plys fɔʁ kə mwa
ɔ̃ ma pʁizə puʁ ynə fijə kə ʒə nətε pa
ɔ̃ ma ʁəpʁoʃe tεn də ʃozə
tutə se ʃozə ʒə nə lεz- avε pa fεtə
se te lɥi e lɥi səl ki avε mɑ̃ti
puʁkwa maləʁøzəmɛ̃ ʒə nə lə sɔʁε pa
mə il ia dε pεʁsɔnə ki mεn vəl ɑ̃kɔʁ
ɔ̃ mə lə di pa mε ʒə lə vwa
ʒεməʁəε kə tu səla sεsə
lə ɡaʁkɔ̃ ɑ̃ kεstjɔ̃ ʒə εl εm ɑ̃kɔʁ
puʁkwa ? sa ʒə nə puʁʁε pa vu lə diʁə
mε ʒə pø vu diʁ kə lɥi nə mεmə pa
il fε sɔ̃ bo paʁskil a dε məf a se pje
mεz- œ̃ ʒuʁ il lə ʁəɡʁətəʁa il səʁa dətεste
il oʁa ʃɑ̃ʒe lε ʁɔlə dy ʒø
e il vəʁa a kεl pwɛ̃ sa fε mal
lɥi məmə vəʁa lə ʁəsylta kɑ̃ ɔ̃n- e pa εme
tutə lε paʁɔlə ki di ki fɔ̃ si mal
ɔʒuʁdɥi ʒə sɥi ply amuʁøzə
mε ʒə sɥi maləʁøzə
Syllabes Phonétique : On M’avait Dit…œ̃=ʒuʁ=ɔ̃=ma=di=də=fɔ̃=se 8
mε=ʒə=nə=pu=vε=pa=fε=ʁə=sa 9
ʒə=lε=mε=e=se=te=plys=fɔʁ=kə=mwa 10
ɔ̃=ma=pʁizə=puʁ=y=nə=fi=jə=kə=ʒə=nə=tε=pa 13
ɔ̃=ma=ʁə=pʁo=ʃe=tεn=də=ʃo=zə 9
tutə=se=ʃo=zə=ʒə=nə=lε=za=vε=pafεtə 10
se=te=lɥi=e=lɥi=səl=ki=a=vε=mɑ̃=ti 11
puʁ=kwa=malə=ʁø=zə=mɛ̃=ʒə=nə=lə=sɔ=ʁε=pa 12
mə=il=i=a=dε=pεʁ=sɔnə=ki=mεn=vəl=ɑ̃=kɔʁ 12
ɔ̃=mə=lə=di=pa=mε=ʒə=lə=vwa 9
ʒε=mə=ʁə=ε=kə=tu=sə=la=sεs=ə 10
lə=ɡaʁ=kɔ̃=ɑ̃=kεs=tjɔ̃ʒə=εl=εm=ɑ̃=kɔʁ 10
puʁ=kwa=saʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=vu=lə=diʁə 10
mεʒə=pø=vu=diʁ=kə=lɥi=nə=mε=mə=pa 10
il=fε=sɔ̃=bo=paʁ=skil=a=dε=məf=ase=pje 11
mε=zœ̃=ʒuʁ=il=lə=ʁə=ɡʁə=tə=ʁa=il=sə=ʁadə=tεs=te 14
il=o=ʁa=ʃɑ̃=ʒe=lε=ʁɔ=lə=dy=ʒø 10
e=il=və=ʁa=a=kεl=pwɛ̃=sa=fε=mal 10
lɥimə=mə=və=ʁa=lə=ʁə=syl=ta=kɑ̃=ɔ̃=ne=pa=ε=me 14
tutə=lε=pa=ʁɔ=lə=ki=di=ki=fɔ̃=si=mal 11
ɔ=ʒuʁ=dɥi=ʒə=sɥi=ply=a=mu=ʁø=zə 10
mε=ʒə=sɥi=ma=lə=ʁø=zə 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
29/12/2005 19:32Ankhaset

on m’avait dit...
joli titre.
ça arrive a tout le monde et ça fait mal a chaque fois.

Poème Amour
Du 28/12/2005 18:26

L'écrit contient 175 mots qui sont répartis dans 1 strophes.