Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je T’Aime A Mourir

Poème Amour
Publié le 28/12/2005 18:27

L'écrit contient 183 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : (K)Ptite-Danseuze(K)

Je T’Aime A Mourir

Je n’arrive plus a te regarder
Sans etre gener
A chaque fois ke je te vois
Tout explose en moi
Je ne sais plus quoi faire
A par quitter cette terre
Je sais plus ou je vais
Je ne sais plus qui je suis
Je devien peu etre folle ?
Oui folle de toi je crois
Mes ne le repete pas
Sais un secret entre toi et moi
Mais comment te le faire comprendre
Que je t’aime encore
Tu es gravé dans mon cœur
Mes toutes ces douleurs
Sont encore dans mon cœur
Comment te le dire
Que je ne veux plus de cette avenir
Je peux plus continuer a vivre
J’ai trop de douleur qui m’envahisse
Trop de larmes qui coulent sur mes joues
Je peux plus te voir aimer une autre fille
Quoi que je dise quoi que je fasse tu t’en fou
Tout se que j’ai fait pour toi sa te passe au decus
Je sais plus quoi faire quoi penser de toi
J’ai juste une chose a dire : « je t’aime a mourir »
 • Pieds Hyphénique: Je T’Aime A Mourir

  je=nar=rive=plus=a=te=re=gar=der 9
  sans=e=tre=ge=ner 5
  a=cha=que=fois=ke=je=te=vois 8
  tout=ex=plo=se=en=moi 6
  je=ne=sais=plus=quoi=faire 6
  a=par=quit=ter=cette=terre 6
  je=sais=plus=ou=je=vais 6
  je=ne=sais=plus=qui=je=suis 7
  je=de=vien=peu=e=tre=fol=le 8
  oui=fol=le=de=toi=je=crois 7
  mes=ne=le=re=pe=te=pas 7
  sais=un=se=cret=entre=toi=et=moi 8
  mais=comment=te=le=fai=re=com=prendre 8
  que=je=tai=me=en=core 6
  tu=es=gra=vé=dans=mon=cœur 7
  mes=tou=tes=ces=dou=leurs 6
  sont=en=core=dans=mon=cœur 6
  com=ment=te=le=di=re 6
  que=je=ne=veux=plus=de=cettea=ve=nir 9
  je=peux=plus=con=ti=nuer=a=vivre 8
  jai=trop=de=dou=leur=qui=men=va=hisse 9
  trop=de=lar=mes=qui=coulent=sur=mes=joues 9
  je=peux=plus=te=voir=ai=mer=uneau=tre=fille 10
  quoi=que=je=dise=quoi=que=je=fas=se=tu=ten=fou 12
  tout=se=que=jai=fait=pour=toi=sa=te=passeau=de=cus 12
  je=sais=plus=quoi=faire=quoi=pen=ser=de=toi 10
  jai=jus=teune=cho=se=a=di=re=je=tai=me=a=mou=rir 14
 • Phonétique : Je T’Aime A Mourir

  ʒə naʁivə plysz- a tə ʁəɡaʁde
  sɑ̃z- εtʁə ʒəne
  a ʃakə fwa kə ʒə tə vwa
  tut- εksplozə ɑ̃ mwa
  ʒə nə sε plys kwa fεʁə
  a paʁ kite sεtə teʁə
  ʒə sε plysz- u ʒə vε
  ʒə nə sε plys ki ʒə sɥi
  ʒə dəvjɛ̃ pø εtʁə fɔlə ?
  ui fɔlə də twa ʒə kʁwa
  mε nə lə ʁəpətə pa
  sεz- œ̃ sεkʁε ɑ̃tʁə twa e mwa
  mε kɔmɑ̃ tə lə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
  ty ε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  mε tutə sε dulœʁ
  sɔ̃t- ɑ̃kɔʁə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  kɔmɑ̃ tə lə diʁə
  kə ʒə nə vø plys də sεtə avəniʁ
  ʒə pø plys kɔ̃tinɥe a vivʁə
  ʒε tʁo də dulœʁ ki mɑ̃vaisə
  tʁo də laʁmə- ki kule syʁ mε ʒu
  ʒə pø plys tə vwaʁ εme ynə otʁə fijə
  kwa kə ʒə dizə kwa kə ʒə fasə ty tɑ̃ fu
  tu sə kə ʒε fε puʁ twa sa tə pasə o dəkys
  ʒə sε plys kwa fεʁə kwa pɑ̃se də twa
  ʒε ʒystə ynə ʃozə a diʁə : « ʒə tεmə a muʁiʁ »
 • Pieds Phonétique : Je T’Aime A Mourir

  ʒə=na=ʁi=və=plys=za=tə=ʁə=ɡaʁ=de 10
  sɑ̃=zε=tʁə=ʒə=ne 5
  a=ʃa=kə=fwa=kə=ʒə=tə=vwa 8
  tu=tεk=splo=zə=ɑ̃=mwa 6
  ʒə=nə=sε=plys=kwa=fε=ʁə 7
  a=paʁ=ki=te=sε=tə=te=ʁə 8
  ʒə=sε=plys=zu=ʒə=vε 6
  ʒə=nə=sε=plys=ki=ʒə=sɥi 7
  ʒə=də=vj=ɛ̃=pø=ε=tʁə=fɔ=lə 9
  u=i=fɔ=lə=də=twa=ʒə=kʁwa 8
  mε=nə=lə=ʁə=pə=tə=pa 7
  sε=zœ̃=sε=kʁε=ɑ̃=tʁə=twa=e=mwa 9
  mε=kɔ=mɑ̃=tə=lə=fε=ʁə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 10
  kə=ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔ=ʁə 7
  ty=ε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  mε=tu=tə=sε=du=lœ=ʁə 7
  sɔ̃=tɑ̃=kɔ=ʁə=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  kɔ=mɑ̃=tə=lə=di=ʁə 6
  kə=ʒə=nə=vø=plys=də=sεtə=a=və=niʁ 10
  ʒə=pø=plys=kɔ̃=tin=ɥe=a=vivʁə 8
  ʒε=tʁodə=du=lœʁ=ki=mɑ̃=va=isə 8
  tʁodə=laʁ=mə=ki=ku=le=syʁ=mε=ʒu 9
  ʒə=pø=plys=tə=vwaʁ=ε=me=ynəo=tʁə=fijə 10
  kwakə=ʒə=di=zə=kwakə=ʒə=fa=sə=ty=tɑ̃=fu 11
  tusə=kə=ʒε=fε=puʁ=twa=sa=tə=pa=səo=də=kys 12
  ʒə=sε=plys=kwafεʁə=kwa=pɑ̃=se=də=twa 9
  ʒε=ʒys=təynə=ʃo=zə=a=di=ʁə=ʒə=tε=mə=a=mu=ʁiʁ 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/12/2005 22:53°° La Mysterieuse °°

joli poeme,plein demotions..
amitié(k)

Auteur de Poésie
29/12/2005 13:10†Poupée_Détraqué†(L)

très jolie poême!continu ainsi!
Amitier
(L)Geg&(L)

Ps:merci pr ton comentaire!

Auteur de Poésie
29/12/2005 19:30Ankhaset

tes poemes sont bo... continue...
merci pour ton com