Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Déprime Des Cimes

Poème - Sans Thème -
Publié le 01/07/2005 21:16

L'écrit contient 244 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ankhaset

Déprime Des Cimes

Envie de vie
Et rien qui suinte
Qu’est ce que je me donne ?
Qu’est ce que je rapporte ? ,
Je suis une image :
Faites la brûler,
Elle est aseptisée !
Changer ou s’échanger,
Je te veux comme je me veux.
Y’a pas de tu, y a plus de nous.
Au fond je suis quoi :
Je suis détérioré,
Je peine à décoller.
A 4000, plus d’oxygène,
Mais c’est mon trip…
J’y vois des sirènes,
Je les fais miennes.
En haut…
Si beau…
Plus personne,
Plus d’écho,
Plus d’envie,
Je suis épileptique :
L’amour est électrique
Que j’y mette les doigts,
Et je suis pris de pa-nique.
Je me dis « si » tant de fois.
Je vois dans mon dos.
A 360 degré pas de danger :
Le terrain est dégagé,
Accroché à rien,
Je glisse sans retenu
Rien qui m’émeut,
Rien qui me blesse :
Au fond on vieillit mieux,
Pas de ride, pas de vie,
Des souvenirs en photos,
Mais rien dans l’avenir
Faites brûler l’avenir !
Mettez du futur au passé !
Donner du temps aux émotions !
Retiens pas tes cris :
Moi je n’entends plus.
Je suis un corps que rien ne touche.
Sur ta bouche jamais je me couche.
Ermite qui se délitte,
Sommet qui se démet,
Je m’érode, je me démode.
Une image,
Juste un souffle,
Juste un rien.
Mais à la fin,
Même pas de fin :
Oui, même pas de fin…
 • Pieds Hyphénique: Déprime Des Cimes

  en=vie=de=vie 4
  et=rien=qui=suinte 4
  quest=ce=que=je=me=donne 6
  quest=ce=que=je=rap=porte 6
  je=suis=u=ne=i=mage 6
  fai=tes=la=brû=ler 5
  elle=est=a=sep=ti=sée 6
  chan=ger=ou=sé=chan=ger 6
  je=te=veux=comme=je=me=veux 7
  ya=pas=de=tu=y=a=plus=de=nous 9
  au=fond=je=suis=quoi 5
  je=suis=dé=té=rio=ré 6
  je=peine=à=dé=col=ler 6
  a=quatre=mille=plus=doxy=gène 6
  mais=cest=mon=trip 4
  jy=vois=des=si=rè=nes 6
  je=les=fais=mien=nes 5
  en=haut 2
  si=beau 2
  plus=per=son=ne 4
  plus=dé=cho 3
  plus=den=vie 3
  je=suis=é=pi=lep=ti=que 7
  la=mour=est=élec=trique 5
  que=jy=met=te=les=doigts 6
  et=je=suis=pris=de=pa=nique 7
  je=me=dis=si=tant=de=fois 7
  je=vois=dans=mon=dos 5
  a=trois=cent=soixante=de=gré=pas=de=dan=ger 10
  le=ter=rain=est=dé=ga=gé 7
  ac=cro=ché=à=rien 5
  je=glisse=sans=re=te=nu 6
  rien=qui=mé=meut 4
  rien=qui=me=bles=se 5
  au=fond=on=vieil=lit=mieux 6
  pas=de=ride=pas=de=vie 6
  des=souve=nirs=en=pho=to=s 7
  mais=rien=dans=la=ve=nir 6
  faites=brû=ler=la=ve=nir 6
  met=tez=du=fu=tur=au=pas=sé 8
  don=ner=du=temps=aux=é=mo=tions 8
  re=tiens=pas=tes=cris 5
  moi=je=nen=tends=plus 5
  je=suis=un=corps=que=rien=ne=touche 8
  sur=ta=bouche=ja=mais=je=me=couche 8
  er=mite=qui=se=dé=lit=te 7
  som=met=qui=se=dé=met 6
  je=mé=rode=je=me=dé=mode 7
  u=ne=i=ma=ge 5
  jus=te=un=souf=fle 5
  jus=te=un=rien 4
  mais=à=la=fin 4
  mê=me=pas=de=fin 5
  oui=mê=me=pas=de=fin 6
 • Phonétique : Déprime Des Cimes

  ɑ̃vi də vi
  e ʁjɛ̃ ki sɥɛ̃tə
  kε sə kə ʒə mə dɔnə ?
  kε sə kə ʒə ʁapɔʁtə ? ,
  ʒə sɥiz- ynə imaʒə :
  fεtə la bʁyle,
  εllə εt- azεptize !
  ʃɑ̃ʒe u seʃɑ̃ʒe,
  ʒə tə vø kɔmə ʒə mə vø.
  ia pa də ty, i a plys də nu.
  o fɔ̃ ʒə sɥi kwa :
  ʒə sɥi deteʁjɔʁe,
  ʒə pεnə a dekɔle.
  a katʁə milə, plys dɔksiʒεnə,
  mε sε mɔ̃ tʁip…
  ʒi vwa dε siʁεnə,
  ʒə lε fε mjεnə.
  ɑ̃-o…
  si bo…
  plys pεʁsɔnə,
  plys deʃo,
  plys dɑ̃vi,
  ʒə sɥiz- epilεptikə :
  lamuʁ εt- elεktʁikə
  kə ʒi mεtə lε dwa,
  e ʒə sɥi pʁi də pa nikə.
  ʒə mə dis « si » tɑ̃ də fwa.
  ʒə vwa dɑ̃ mɔ̃ do.
  a tʁwa sɑ̃ swasɑ̃tə dəɡʁe pa də dɑ̃ʒe :
  lə teʁɛ̃ ε deɡaʒe,
  akʁoʃe a ʁjɛ̃,
  ʒə ɡlisə sɑ̃ ʁətəny
  ʁjɛ̃ ki memø,
  ʁjɛ̃ ki mə blεsə :
  o fɔ̃t- ɔ̃ vjεji mjø,
  pa də ʁidə, pa də vi,
  dε suvəniʁz- ɑ̃ fɔto,
  mε ʁjɛ̃ dɑ̃ lavəniʁ
  fεtə bʁyle lavəniʁ !
  mεte dy fytyʁ o pase !
  dɔne dy tɑ̃z- oz- emɔsjɔ̃ !
  ʁətjɛ̃ pa tε kʁi :
  mwa ʒə nɑ̃tɑ̃ plys.
  ʒə sɥiz- œ̃ kɔʁ kə ʁjɛ̃ nə tuʃə.
  syʁ ta buʃə ʒamε ʒə mə kuʃə.
  εʁmitə ki sə delitə,
  sɔmε ki sə demε,
  ʒə meʁɔdə, ʒə mə demɔdə.
  ynə imaʒə,
  ʒystə œ̃ suflə,
  ʒystə œ̃ ʁjɛ̃.
  mεz- a la fɛ̃,
  mεmə pa də fɛ̃ :
  ui, mεmə pa də fɛ̃…
 • Pieds Phonétique : Déprime Des Cimes

  ɑ̃=vi=də=vi 4
  e=ʁj=ɛ̃=ki=sɥɛ̃=tə 6
  kε=sə=kə=ʒə=mə=dɔnə 6
  kεsə=kə=ʒə=ʁa=pɔʁ=tə 6
  ʒə=sɥi=zy=nə=i=maʒə 6
  fε=tə=la=bʁy=le 5
  εllə=ε=ta=zεp=ti=ze 6
  ʃɑ̃=ʒe=u=se=ʃɑ̃=ʒe 6
  ʒə=tə=vø=kɔmə=ʒə=mə=vø 7
  i=a=padə=ty=i=a=plys=də=nu 9
  o=fɔ̃=ʒə=sɥi=kwa 5
  ʒə=sɥi=de=te=ʁjɔ=ʁe 6
  ʒə=pεnə=a=de=kɔ=le 6
  a=katʁə=milə=plys=dɔk=siʒεnə 6
  mε=sε=mɔ̃=tʁip 4
  ʒi=vwa=dε=si=ʁε=nə 6
  ʒə=lε=fε=mj=ε=nə 6
  ɑ̃-o 2
  si=bo 2
  plys=pεʁ=sɔ=nə 4
  plys=de=ʃo 3
  plys=dɑ̃=vi 3
  ʒə=sɥi=ze=pi=lεp=tikə 6
  la=muʁ=ε=te=lεk=tʁikə 6
  kə=ʒi=mε=tə=lε=dwa 6
  e=ʒə=sɥi=pʁidə=pa=nikə 6
  ʒə=mə=dis=si=tɑ̃də=fwa 6
  ʒə=vwa=dɑ̃=mɔ̃=do 5
  a=tʁwa=sɑ̃=swa=sɑ̃tə=də=ɡʁe=pa=də=dɑ̃=ʒe 11
  lə=te=ʁɛ̃=ε=de=ɡa=ʒe 7
  a=kʁo=ʃe=a=ʁj=ɛ̃ 6
  ʒə=ɡlisə=sɑ̃=ʁə=tə=ny 6
  ʁj=ɛ̃=ki=me=mø 5
  ʁj=ɛ̃=ki=mə=blε=sə 6
  o=fɔ̃=tɔ̃=vjε=ji=mjø 6
  padə=ʁi=də=pa=də=vi 6
  dε=suvə=niʁ=zɑ̃=fɔ=to 6
  mε=ʁjɛ̃=dɑ̃=la=və=niʁ 6
  fεtə=bʁy=le=la=və=niʁ 6
  mε=te=dy=fy=tyʁ=o=pase 7
  dɔ=ne=dy=tɑ̃=zo=ze=mɔ=sjɔ̃ 8
  ʁə=tj=ɛ̃=pa=tε=kʁi 6
  mwa=ʒə=nɑ̃=tɑ̃=plys 5
  ʒə=sɥi=zœ̃=kɔʁkə=ʁjɛ̃=nə=tuʃə 7
  syʁ=ta=buʃə=ʒa=mε=ʒə=mə=kuʃə 8
  εʁ=mitə=ki=sə=de=litə 6
  sɔ=mε=ki=sə=de=mε 6
  ʒə=me=ʁɔdə=ʒə=mə=de=mɔdə 7
  y=nə=i=ma=ʒə 5
  ʒys=tə=œ̃=su=flə 5
  ʒys=tə=œ̃=ʁj=ɛ̃ 5
  mε=za=la=fɛ̃ 4
  mε=mə=pa=də=fɛ̃ 5
  u=i=mεmə=pa=də=fɛ̃ 6

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/11/2005 17:59Aquhydro

et pof, un auteur en plus dans mes favoris.