Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Enfants Du Silence…

Poème Mort
Publié le 14/03/2006 20:59

L'écrit contient 368 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Eideal

Enfants Du Silence…

Maintenant que ta voix ne résonne plus à mon oreille
Lassée de ne plus entendre ce son tellement mélodieux.
Maintenant que ta trace s’est éparpillée pareil
Au sable qui roule sur la plage un jour d’adieu.

Maintenant que tout passe, maintenant que tout meurt ;
L’écho, le pas, le geste et parfois même le souvenir.
Je puis te dire à présent que tout de toi demeure
Caché en moi comme une saveur ne voulant plus partir.

Tu me disais naguère qu’il ne doit exister pire souffrance
Que celui du silence de l’être aimée puis chérie.
Tu me disais que parfois même dans les sourires s’épuise le silence
Et que rien ne puis demeurer entre deux âmes réunies.

Mais tu avais peut-être oublié le malheur de la distance
Qui fait que chaque jour je te regarde t’éloigner un peu
Et revenir dans un florilège de nuages blancs et immenses
Pouvant détruire le cœur et laisser un seul être de nous deux.

Tu avais oublié que sous le désir délicat de s’embrasser,
Se contempler jusqu’à s’admirer dans des instants mielleux
Réside encore une plainte profonde sachant embarrasser
L’esprit et resurgir même quand tout peut aller pour le mieux.

Peut-être qu’un jour on se retrouvera, peut-être pas
Mais saches que dans mes jours de peine ton sourire
S’en vient me calmer le cœur comme si il était le pas
Me guidant plus légèrement vers l’horizon du devenir.

Et même si la pluie s’en vient battre le carreau,
Même si la lumière se fait plus sombre quelques fois,
Même si rien ne s’arrête, même pas le fardeau
De t’avoir laissée t’envoler vers d’autres endroits,

Tu demeures près de moi, fantôme au visage
D’un ange ; tu es mon ombre me traversant
Parfois quand la souffrance n’est plus sage
Et qu’elle vient me refroidir l’âme et le sang.

Mais heureusement je t’appelle et dans un vacarme
D’éclairs tu m’apparais pour me redonner l’envie
Et tous les désirs pour que mon âme enfin s’alarme
Et reprenne d’un souffle le cours de ma vie…

Eideal…
 • Pieds Hyphénique: Enfants Du Silence…

  main=te=nant=que=ta=voix=ne=ré=son=ne=plus=à=mon=o=rei=lle 16
  las=sée=de=ne=plus=en=ten=dre=ce=son=tel=le=ment=mé=lo=dieux 16
  main=te=nant=que=ta=tra=ce=sest=é=par=pil=lée=pa=reil 14
  au=sa=ble=qui=rou=le=sur=la=pla=ge=un=jour=da=dieu 14

  main=te=nant=que=tout=pas=se=main=te=nant=que=tout=meurt 13
  lé=cho=le=pas=le=ges=te=et=par=fois=mê=me=le=sou=ve=nir 16
  je=puis=te=di=re=à=pré=sent=que=tout=de=toi=de=meu=re 15
  ca=ché=en=moi=com=me=u=ne=sa=veur=ne=vou=lant=plus=par=tir 16

  tu=me=di=sais=na=guè=re=quil=ne=doit=exis=ter=pi=re=souf=france 16
  que=ce=lui=du=si=len=ce=de=lê=tre=ai=mée=puis=ché=rie 15
  tu=me=di=sais=que=par=fois=même=dans=les=sou=ri=res=sé=pui=se=le=si=lence 19
  et=que=rien=ne=puis=de=meu=rer=en=tre=deux=â=mes=ré=u=nies 16

  mais=tu=a=vais=peut=têtre=ou=bli=é=le=mal=heur=de=la=dis=tance 16
  qui=fait=que=cha=que=jour=je=te=re=gar=de=té=loi=gner=un=peu 16
  et=re=ve=nir=dans=un=flo=ri=lège=de=nu=a=ges=blancs=et=im=menses 17
  pou=vant=dé=truire=le=cœur=et=lais=ser=un=seul=ê=tre=de=nous=deux 16

  tu=a=vais=ou=blié=que=sous=le=dé=sir=dé=li=cat=de=sem=bras=ser 17
  se=con=tem=pler=jus=quà=sad=mi=rer=dans=des=ins=tants=miel=leux 15
  ré=sideen=co=re=u=ne=plain=te=pro=fon=de=sa=chant=em=bar=ras=ser 17
  les=prit=et=re=sur=gir=mê=me=quand=tout=peut=al=ler=pour=le=mieux 16

  peut=tê=tre=quun=jour=on=se=re=trou=ve=ra=peut=tê=tre=pas 15
  mais=sa=ches=que=dans=mes=jours=de=pei=ne=ton=sou=ri=re 14
  sen=vient=me=cal=mer=le=cœur=com=me=si=il=é=tait=le=pas 15
  me=gui=dant=plus=lé=gère=ment=vers=l=ho=ri=zon=du=de=ve=nir 16

  et=mê=me=si=la=pluie=sen=vient=bat=tre=le=car=reau 13
  mê=me=si=la=lu=mi=è=re=se=fait=plus=som=bre=quel=ques=fois 16
  mê=me=si=rien=ne=sar=rê=te=mê=me=pas=le=far=deau 14
  de=ta=voir=lais=sée=ten=vo=ler=vers=dau=tres=en=droits 13

  tu=de=meu=res=près=de=moi=fan=tô=me=au=vi=sa=ge 14
  dun=an=ge=tu=es=mon=om=bre=me=tra=ver=sant 12
  par=fois=quand=la=souf=fran=ce=nest=plus=sa=ge 11
  et=quel=le=vient=me=re=froi=dir=lâ=me=et=le=sang 13

  mais=heu=reu=se=ment=je=tap=pel=le=et=dans=un=va=ca=rme 15
  dé=clairs=tu=map=pa=rais=pour=me=re=don=ner=len=vie 13
  et=tous=les=dé=sirs=pour=que=mon=â=me=en=fin=sa=la=rme 15
  et=re=pren=ne=dun=souf=fle=le=cours=de=ma=vie 12

  ei=deal 2
 • Phonétique : Enfants Du Silence…

  mɛ̃tənɑ̃ kə ta vwa nə ʁezɔnə plysz- a mɔ̃n- ɔʁεjə
  lase də nə plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə sə sɔ̃ tεllmɑ̃ melɔdjø.
  mɛ̃tənɑ̃ kə ta tʁasə sεt- epaʁpije paʁεj
  o sablə ki ʁulə syʁ la plaʒə œ̃ ʒuʁ dadjø.

  mɛ̃tənɑ̃ kə tu pasə, mɛ̃tənɑ̃ kə tu məʁ,
  leʃo, lə pa, lə ʒεstə e paʁfwa mεmə lə suvəniʁ.
  ʒə pɥi tə diʁə a pʁezɑ̃ kə tu də twa dəməʁə
  kaʃe ɑ̃ mwa kɔmə ynə savœʁ nə vulɑ̃ plys paʁtiʁ.

  ty mə dizε naɡεʁə kil nə dwa εɡziste piʁə sufʁɑ̃sə
  kə səlɥi dy silɑ̃sə də lεtʁə εme pɥi ʃeʁi.
  ty mə dizε kə paʁfwa mεmə dɑ̃ lε suʁiʁə sepɥizə lə silɑ̃sə
  e kə ʁjɛ̃ nə pɥi dəməʁe ɑ̃tʁə døz- amə ʁeyni.

  mε ty avε pø tεtʁə ublje lə malœʁ də la distɑ̃sə
  ki fε kə ʃakə ʒuʁ ʒə tə ʁəɡaʁdə telwaɲe œ̃ pø
  e ʁəvəniʁ dɑ̃z- œ̃ flɔʁilεʒə də nɥaʒə blɑ̃z- e imɑ̃sə
  puvɑ̃ detʁɥiʁə lə kœʁ e lεse œ̃ səl εtʁə də nu dø.

  ty avεz- ublje kə su lə deziʁ delika də sɑ̃bʁase,
  sə kɔ̃tɑ̃ple ʒyska sadmiʁe dɑ̃ dεz- ɛ̃stɑ̃ mjεllø
  ʁezidə ɑ̃kɔʁə ynə plɛ̃tə pʁɔfɔ̃də saʃɑ̃ ɑ̃baʁase
  lεspʁi e ʁəsyʁʒiʁ mεmə kɑ̃ tu pø ale puʁ lə mjø.

  pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa, pø tεtʁə pa
  mε saʃə kə dɑ̃ mε ʒuʁ də pεnə tɔ̃ suʁiʁə
  sɑ̃ vjɛ̃ mə kalme lə kœʁ kɔmə si il etε lə pa
  mə ɡidɑ̃ plys leʒεʁəmɑ̃ vεʁ lɔʁizɔ̃ dy dəvəniʁ.

  e mεmə si la plɥi sɑ̃ vjɛ̃ batʁə lə kaʁo,
  mεmə si la lymjεʁə sə fε plys sɔ̃bʁə kεlk fwa,
  mεmə si ʁjɛ̃ nə saʁεtə, mεmə pa lə faʁdo
  də tavwaʁ lεse tɑ̃vɔle vεʁ dotʁəz- ɑ̃dʁwa,

  ty dəməʁə pʁε də mwa, fɑ̃tomə o vizaʒə
  dœ̃n- ɑ̃ʒə, ty ε mɔ̃n- ɔ̃bʁə mə tʁavεʁsɑ̃
  paʁfwa kɑ̃ la sufʁɑ̃sə nε plys saʒə
  e kεllə vjɛ̃ mə ʁəfʁwadiʁ lamə e lə sɑ̃.

  mεz- œʁøzəmɑ̃ ʒə tapεllə e dɑ̃z- œ̃ vakaʁmə
  deklεʁ ty mapaʁε puʁ mə ʁədɔne lɑ̃vi
  e tus lε deziʁ puʁ kə mɔ̃n- amə ɑ̃fɛ̃ salaʁmə
  e ʁəpʁεnə dœ̃ suflə lə kuʁ də ma vi…

  εdəal…
 • Pieds Phonétique : Enfants Du Silence…

  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ta=vwa=nə=ʁe=zɔ=nə=plys=za=mɔ̃=nɔ=ʁε=jə 16
  la=se=də=nə=plys=zɑ̃=tɑ̃=dʁə=sə=sɔ̃=tεl=lmɑ̃=me=lɔ=dj=ø 16
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ta=tʁa=sə=sε=te=paʁ=pi=j=e=pa=ʁεj 15
  o=sa=blə=ki=ʁu=lə=syʁ=la=pla=ʒə=œ̃=ʒuʁ=da=dj=ø 15

  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=tu=pa=sə=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=tu=məʁ 13
  le=ʃo=lə=pa=lə=ʒεs=tə=e=paʁ=fwa=mε=mə=lə=su=və=niʁ 16
  ʒə=pɥi=tə=di=ʁə=a=pʁe=zɑ̃=kə=tu=də=twa=də=mə=ʁə 15
  ka=ʃe=ɑ̃=mwa=kɔ=mə=y=nə=sa=vœʁ=nə=vu=lɑ̃=plys=paʁ=tiʁ 16

  tymə=di=zε=na=ɡε=ʁə=kil=nə=dwa=εɡ=zis=te=pi=ʁə=su=fʁɑ̃sə 16
  kə=səl=ɥi=dy=si=lɑ̃=sə=də=lε=tʁə=ε=me=pɥi=ʃe=ʁi 15
  tymə=di=zε=kə=paʁ=fwa=mε=mə=dɑ̃=lε=su=ʁi=ʁə=sep=ɥi=zə=lə=si=lɑ̃sə 19
  e=kə=ʁjɛ̃=nə=pɥi=də=mə=ʁe=ɑ̃=tʁə=dø=za=mə=ʁe=y=ni 16

  mε=ty=a=vε=pø=tε=tʁə=u=blje=lə=ma=lœʁ=də=la=dis=tɑ̃sə 16
  ki=fε=kə=ʃa=kə=ʒuʁ=ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=də=te=lwa=ɲe=œ̃=pø 16
  eʁə=və=niʁ=dɑ̃=zœ̃=flɔ=ʁi=lεʒə=də=nɥ=a=ʒə=blɑ̃=ze=i=mɑ̃sə 16
  pu=vɑ̃=det=ʁɥiʁə=lə=kœʁ=e=lε=se=œ̃=səl=ε=tʁə=də=nu=dø 16

  ty=a=vε=zu=blje=kə=su=lə=de=ziʁ=de=li=ka=də=sɑ̃=bʁase 16
  sə=kɔ̃=tɑ̃=ple=ʒys=ka=sad=mi=ʁe=dɑ̃=dε=zɛ̃s=tɑ̃=mjεl=lø 15
  ʁe=zidəɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=plɛ̃=tə=pʁɔ=fɔ̃=də=sa=ʃɑ̃=ɑ̃=ba=ʁase 16
  lεs=pʁi=e=ʁə=syʁ=ʒiʁ=mε=mə=kɑ̃=tu=pø=a=le=puʁ=lə=mjø 16

  pø=tε=tʁə=kœ̃=ʒuʁ=ɔ̃=sə=ʁə=tʁu=və=ʁa=pø=tε=tʁə=pa 15
  mε=sa=ʃə=kə=dɑ̃=mε=ʒuʁ=də=pε=nə=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 14
  sɑ̃=vj=ɛ̃=mə=kal=me=lə=kœʁ=kɔ=mə=si=il=e=tε=lə=pa 16
  mə=ɡi=dɑ̃=plys=le=ʒε=ʁə=mɑ̃=vεʁ=lɔ=ʁi=zɔ̃=dy=də=və=niʁ 16

  e=mε=mə=si=la=plɥi=sɑ̃=vj=ɛ̃=ba=tʁə=lə=ka=ʁo 14
  mε=mə=si=la=ly=mj=ε=ʁə=sə=fε=plys=sɔ̃=bʁə=kεl=kə=fwa 16
  mε=mə=si=ʁj=ɛ̃=nə=sa=ʁε=tə=mε=mə=pa=lə=faʁ=do 15
  də=ta=vwaʁ=lε=se=tɑ̃=vɔ=le=vεʁ=do=tʁə=zɑ̃=dʁwa 13

  ty=də=mə=ʁə=pʁε=də=mwa=fɑ̃=to=mə=o=vi=za=ʒə 14
  dœ̃=nɑ̃=ʒə=ty=ε=mɔ̃=nɔ̃=bʁə=mə=tʁa=vεʁ=sɑ̃ 12
  paʁ=fwa=kɑ̃=la=su=fʁɑ̃=sə=nε=plys=sa=ʒə 11
  e=kεl=lə=vj=ɛ̃=mə=ʁə=fʁwa=diʁ=la=mə=e=lə=sɑ̃ 14

  mε=zœ=ʁø=zə=mɑ̃=ʒə=ta=pεl=lə=e=dɑ̃=zœ̃=va=ka=ʁmə 15
  de=klεʁ=ty=ma=pa=ʁε=puʁ=mə=ʁə=dɔ=ne=lɑ̃=vi 13
  e=tus=lε=de=ziʁ=puʁ=kə=mɔ̃=na=mə=ɑ̃=fɛ̃=sa=la=ʁmə 15
  e=ʁə=pʁε=nə=dœ̃=su=flə=lə=kuʁ=də=ma=vi 12

  ε=də=al 3

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/03/2006 21:50Cindy Limpens

C’est le plus beau que j’ai lu de toi. . .
Et un des plus magnifiques hommages(F)
Cet enfant du silence vieille sur toi, ou qu’il soit

. . . {}Au Plaisir{}. . .

Auteur de Poésie
14/03/2006 21:50Fadièse

Rooooooo Joli.
. . . . . zou. . . . . . . . . .

Auteur de Poésie
14/03/2006 23:03Jjp

Très joli écrit effectivement

Auteur de Poésie
15/03/2006 02:27Sésame

Magnifique!!!

Auteur de Poésie
15/03/2006 16:52Oror_27202

Quel lyrisme émouvant et magnifique. Tu as une façon si belle d’employer les mots, d’en faire des images saisissantes, subtiles. C’est vraiment un plaisir toujours renouvelé de te lire. Je pense que bien des anges et bien des femmes sur terre ne sont pas aussi vivants dans un coeur d’amant ! Il ressort aussi de ce poème que malgré tout, malgré l’absence tu as la volonté de marcher "Et même si le pluie s’en vient battre le carreau. . . " grâce à elle et qu’elle grâce à toi continue de vivre (dans ton coeur!) Bises Aurore

Auteur de Poésie
19/03/2006 09:58Venise_28074

c’est une poésie touchante par sa sincérité, ses évocations douces avec un beau rythme et de belles images prenantes.

Auteur de Poésie
21/03/2006 23:20Gut-Yvon

J’ai fermé la télé, je suis venu te lire et je me sens bien. Merci amitié Yvon

Auteur de Poésie
03/05/2006 22:59Leicia

Bon, ok, j’ai pas pu m’empêcher d’en lire au moins un^^
Ca promet, tu as du talent. . .
J’ai relevé un grand nombre de phrases sublimes, seulement je ne peux pas te les recopier car le "copier, coller" ne fonctionne pas ici. . .
En tout cas, bravo.
Amitiés

Leicia