Poeme : Le Viol

Le Viol

C’etait un soir
Il fesait noir
Tu m’entrainas dans une petite ruelle
Et à ce moment même je compris que tu etais cruel
Car tu m’empoignas brutalement
C’etait la 1ere fois que envers moi tu te montrais violent
Tout d’un coup la peure m’envahit
Mais de toute façon personne n’entendrai mes cris
Quand je me suis mise a pleurer tu me regardas
Et là un long moment tu rias
Puis tu repiris ton serieux
Tu commenças à me deshabiller et me regarder comme un vicieux
Maintenent me retrouvant en sous-vétements
Je cria en espérant qu’il y aurait en passant
Venu le moment ou tu m’accrochas comme un pervers
Mes sous-vetement tombérent a terre
Puis tu me penetras
Et monstre que tu es
Tu ejaculas sans plus jamais t’arreter
Mes larmes roulaient sur mes joues, elles coulaient
Je me vengeré sa tu peux en etre assuré !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Viol

  ce=tait=un=soir 4
  il=fe=sait=noir 4
  tu=men=trai=nas=dans=une=pe=ti=te=ruelle 10
  et=à=ce=moment=mê=me=je=com=pris=que=tu=e=tais=cruel 14
  car=tu=mem=poi=gnas=bru=ta=le=ment 9
  ce=tait=la=un=e=re=fois=queen=vers=moi=tu=te=mon=trais=violent 15
  tout=dun=coup=la=peu=re=men=va=hit 9
  mais=de=tou=te=fa=çon=per=son=ne=nen=ten=drai=mes=cris 14
  quand=je=me=suis=mi=se=a=pleu=rer=tu=me=re=gar=das 14
  et=là=un=long=mo=ment=tu=ri=as 9
  puis=tu=re=pi=ris=ton=se=rieux 8
  tu=commen=ças=à=me=de=sha=biller=et=me=re=gar=der=com=meun=vi=cieux 17
  main=te=nent=me=re=trou=vant=en=sous=vé=te=ments 12
  je=cri=a=en=es=pé=rant=quil=y=au=rait=en=pas=sant 14
  ve=nu=le=moment=ou=tu=mac=cro=chas=com=me=un=per=vers 14
  mes=sous=ve=te=ment=tom=bé=rent=a=ter=re 11
  puis=tu=me=pe=ne=tras 6
  et=mons=tre=que=tu=es 6
  tu=e=ja=cu=las=sans=plus=ja=mais=tar=re=ter 12
  mes=lar=mes=rou=laient=sur=mes=joues=el=les=cou=laient 12
  je=me=ven=ge=ré=sa=tu=peux=en=e=tre=as=su=ré 14
 • Phonétique : Le Viol

  sətε œ̃ swaʁ
  il fəzε nwaʁ
  ty mɑ̃tʁεna dɑ̃z- ynə pətitə ʁyεllə
  e a sə mɔmɑ̃ mεmə ʒə kɔ̃pʁi kə ty ətε kʁyεl
  kaʁ ty mɑ̃pwaɲa bʁytaləmɑ̃
  sətε la œ̃n- əʁə fwa kə ɑ̃vεʁ mwa ty tə mɔ̃tʁε vjɔle
  tu dœ̃ ku la pəʁə mɑ̃vai
  mε də tutə fasɔ̃ pεʁsɔnə nɑ̃tɑ̃dʁε mε kʁi
  kɑ̃ ʒə mə sɥi mizə a pləʁe ty mə ʁəɡaʁda
  e la œ̃ lɔ̃ mɔmɑ̃ ty ʁja
  pɥi ty ʁəpiʁi tɔ̃ səʁjø
  ty kɔmɑ̃saz- a mə dezabije e mə ʁəɡaʁde kɔmə œ̃ visjø
  mɛ̃təne mə ʁətʁuvɑ̃ ɑ̃ su vetəmɑ̃
  ʒə kʁja ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kil i oʁε ɑ̃ pasɑ̃
  vəny lə mɔmɑ̃ u ty makʁoʃa kɔmə œ̃ pεʁve
  mε su vətəmɑ̃ tɔ̃beʁɑ̃ a teʁə
  pɥi ty mə pənεtʁa
  e mɔ̃stʁə kə ty ε
  ty əʒakyla sɑ̃ plys ʒamε taʁəte
  mε laʁmə- ʁulε syʁ mε ʒu, εllə kulε
  ʒə mə vɑ̃ʒəʁe sa ty pøz- ɑ̃n- εtʁə asyʁe !
 • Syllabes Phonétique : Le Viol

  sə=tε=œ̃=swaʁ 4
  il=fə=zε=nwaʁ 4
  ty=mɑ̃=tʁε=na=dɑ̃=zynə=pə=ti=tə=ʁy=εl=lə 12
  e=asə=mɔ=mɑ̃=mε=mə=ʒə=kɔ̃=pʁi=kə=ty=ə=tε=kʁy=εl 15
  kaʁ=ty=mɑ̃=pwa=ɲa=bʁy=ta=lə=mɑ̃ 9
  sə=tε=la=œ̃=nə=ʁə=fwakəɑ̃=vεʁ=mwa=ty=tə=mɔ̃=tʁε=vjɔ=le 15
  tu=dœ̃=ku=la=pə=ʁə=mɑ̃=va=i 9
  mεdə=tu=tə=fa=sɔ̃=pεʁ=sɔ=nə=nɑ̃=tɑ̃=dʁε=mε=kʁi 13
  kɑ̃ʒə=mə=sɥi=mi=zə=a=plə=ʁe=ty=məʁə=ɡaʁ=da 12
  e=la=œ̃=lɔ̃=mɔ=mɑ̃=ty=ʁj=a 9
  pɥi=ty=ʁə=pi=ʁi=tɔ̃=sə=ʁj=ø 9
  ty=kɔ=mɑ̃=sa=zamə=de=za=bi=je=e=mə=ʁə=ɡaʁ=de=kɔ=məœ̃=vi=sjø 18
  mɛ̃=tə=ne=mə=ʁə=tʁu=vɑ̃=ɑ̃=su=ve=tə=mɑ̃ 12
  ʒə=kʁja=ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=kil=i=o=ʁε=ɑ̃=pa=sɑ̃ 13
  və=nylə=mɔ=mɑ̃=u=ty=ma=kʁo=ʃa=kɔ=məœ̃=pεʁ=ve 13
  mε=su=və=tə=mɑ̃=tɔ̃=be=ʁɑ̃=a=te=ʁə 11
  pɥi=ty=mə=pə=nε=tʁa 6
  e=mɔ̃s=tʁə=kə=ty=ε 6
  ty=ə=ʒa=ky=la=sɑ̃=plys=ʒa=mε=ta=ʁə=te 12
  mε=laʁ=mə=ʁu=lε=syʁ=mε=ʒu=εl=lə=ku=lε 12
  ʒə=mə=vɑ̃ʒə=ʁe=sa=ty=pø=zɑ̃=nε=tʁəa=sy=ʁe 12

PostScriptum

voila une inspi qui m’ait venu a 6h du mat’ lol j’espere qu’elle vous plaira
bisous bisous (K) (K) (K)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/07/2005 18:57Cindy Limpens

Il est très beau ton poeme... Tit inspi qui m’a bien plue... bravo (oui) Bisous de La Petite Fille...{}{}(F)

Auteur de Poésie
23/07/2005 19:05(F)Fleurlune Mimi(F)

eh oui c une triste vérité
il ya d mecs sont coeur 😞
(oui)

amitié d’(k)une fleur de lune(k)

Auteur de Poésie
25/07/2005 06:28Tite_Rose

super poeme tellement touchant ces gars la non vraiment pas de coeur sa ma vraiment touché continue de faire de si bo poeme 😉 et si sa te dit viens voir mon nouveaux poeme:)
(k) a toi

tite_rose

Auteur de Poésie
26/07/2005 19:03Kokinne

ouf jespere que ca ne té pas arrivéé...........en tk triste inspi:(
(K)bisoussssss
(L)k¤k!ññ£(L)

Auteur de Poésie
27/07/2005 13:14Lilouteee

jm bcp ta tite inspi a 6h du mat !! wala bcp de talen jtrouv !!
bizzouxx