Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : La Mer

Poème Amour-Amitié
Publié le 27/07/2005 11:29

L'écrit contient 215 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Rebec

La Mer

Je m’assis sur la plage
Il est 1 heure du matin j’aperçois cette image
Une image qui représente toi et moi
Je suis la dans tes bras
J’ecoute tes batements de cœur
Des batement qui represent malheur
Puis à ce moment là j’’ai les pieds mouillés
Et je comprend que c’est les vagues qui viennent m’embrasser
Pour quoi donc ? J’etait la heut dans les nuages
A regardé cette belle image
Mais je fait partit de cette Terre
Heureusement il y a cette douce mer
Qui me berce comme un bébé
Elle m’emméne loin de vous etres aimés
Loin dans les plus doux nuages
Pourtant non je suis bien la sur la plage
La mer est vraiment un endroit magique
Et non comme on peut le penser un endroit pathétique
Quand je vient la voir elle m’emméne vers les anges
Mais ce n’est que rêve et drole de melanges
Ici sur cette Terre
Je me retrouve entre paradis et enfer
Je suis quand même heureuse
Avec vous mes amis d’enfance qui m’avait apris a devenir amoureuse
Il est maintenent 2 heures du matin
Je suis là me tenant la main
Rêveuse grâce à vous mes amis
Que j’aime tant maintenent nous sommes unis !
 • Pieds Hyphénique: La Mer

  je=mas=sis=sur=la=pla=ge 7
  il=est=un=heure=du=ma=tin=ja=per=çois=cet=te=i=mage 14
  une=i=ma=ge=qui=re=pré=sen=te=toi=et=moi 12
  je=suis=la=dans=tes=bras 6
  je=cou=te=tes=ba=te=ments=de=cœur 9
  des=ba=te=ment=qui=re=pre=sent=mal=heur 10
  puis=à=ce=mo=ment=là=jai=les=pieds=mouillés 10
  et=je=com=prend=que=cest=les=va=gues=qui=viennent=mem=bras=ser 14
  pour=quoi=donc=je=tait=la=heut=dans=les=nuages 10
  a=re=gar=dé=cet=te=bel=le=i=mage 10
  mais=je=fait=par=tit=de=cet=te=ter=re 10
  heu=reuse=ment=il=y=a=cet=te=dou=ce=mer 11
  qui=me=ber=ce=com=me=un=bé=bé 9
  elle=mem=méne=loin=de=vous=e=tres=ai=més 10
  loin=dans=les=plus=doux=nua=ges 7
  pour=tant=non=je=suis=bien=la=sur=la=plage 10
  la=mer=est=vrai=ment=un=en=droit=ma=gique 10
  et=non=commeon=peut=le=pen=ser=un=en=droit=pa=thé=tique 13
  quand=je=vient=la=voir=elle=mem=méne=vers=les=anges 11
  mais=ce=nest=que=rêveet=dro=le=de=me=langes 10
  ici=sur=cet=te=ter=re 6
  je=me=re=trouveentre=pa=ra=dis=et=en=fer 10
  je=suis=quand=mê=me=heu=reu=se 8
  a=vec=vous=mes=a=mis=den=fance=qui=ma=vait=a=pris=a=de=ve=nir=a=mou=reuse 20
  il=est=mainte=nent=deux=heu=res=du=ma=tin 10
  je=suis=là=me=te=nant=la=main 8
  rê=veu=se=grâ=ce=à=vous=mes=a=mis 10
  que=jaime=tant=main=te=nent=nous=som=mes=u=nis 11
 • Phonétique : La Mer

  ʒə masi syʁ la plaʒə
  il εt- œ̃n- œʁ dy matɛ̃ ʒapεʁswa sεtə imaʒə
  ynə imaʒə ki ʁəpʁezɑ̃tə twa e mwa
  ʒə sɥi la dɑ̃ tε bʁa
  ʒəkutə tε batəmɑ̃ də kœʁ
  dε batəmɑ̃ ki ʁəpʁəze malœʁ
  pɥiz- a sə mɔmɑ̃ la ʒε lε pje muje
  e ʒə kɔ̃pʁɑ̃ kə sε lε vaɡ ki vjεne mɑ̃bʁase
  puʁ kwa dɔ̃k ? ʒətε la œ dɑ̃ lε nɥaʒə
  a ʁəɡaʁde sεtə bεllə imaʒə
  mε ʒə fε paʁti də sεtə teʁə
  œʁøzəmɑ̃ il i a sεtə dusə mεʁ
  ki mə bεʁsə kɔmə œ̃ bebe
  εllə mɑ̃menə lwɛ̃ də vuz- εtʁəz- εme
  lwɛ̃ dɑ̃ lε plys du nɥaʒə
  puʁtɑ̃ nɔ̃ ʒə sɥi bjɛ̃ la syʁ la plaʒə
  la mεʁ ε vʁεmɑ̃ œ̃n- ɑ̃dʁwa maʒikə
  e nɔ̃ kɔmə ɔ̃ pø lə pɑ̃se œ̃n- ɑ̃dʁwa patetikə
  kɑ̃ ʒə vjɛ̃ la vwaʁ εllə mɑ̃menə vεʁ lεz- ɑ̃ʒə
  mε sə nε kə ʁεvə e dʁɔlə də məlɑ̃ʒə
  isi syʁ sεtə teʁə
  ʒə mə ʁətʁuvə ɑ̃tʁə paʁadiz- e ɑ̃fe
  ʒə sɥi kɑ̃ mεmə œʁøzə
  avεk vu mεz- ami dɑ̃fɑ̃sə ki mavε apʁiz- a dəvəniʁ amuʁøzə
  il ε mɛ̃təne dø œʁ dy matɛ̃
  ʒə sɥi la mə tənɑ̃ la mɛ̃
  ʁεvøzə ɡʁasə a vu mεz- ami
  kə ʒεmə tɑ̃ mɛ̃təne nu sɔməz- yni !
 • Pieds Phonétique : La Mer

  ʒə=ma=si=syʁ=la=pla=ʒə 7
  il=ε=tœ̃=nœʁ=dy=ma=tɛ̃=ʒa=pεʁ=swa=sεtə=imaʒə 12
  y=nə=i=ma=ʒə=kiʁə=pʁe=zɑ̃=tə=twa=e=mwa 12
  ʒə=sɥi=la=dɑ̃=tε=bʁa 6
  ʒə=ku=tə=tε=ba=tə=mɑ̃=də=kœ=ʁə 10
  dε=ba=tə=mɑ̃=ki=ʁə=pʁə=ze=ma=lœ=ʁə 11
  pɥi=za=sə=mɔ=mɑ̃=la=ʒε=lε=pj=e=mu=je 12
  e=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃kə=sε=lε=va=ɡə=ki=vjε=ne=mɑ̃=bʁase 13
  puʁ=kwa=dɔ̃k=ʒə=tε=la=œ=dɑ̃=lε=nɥ=a=ʒə 12
  a=ʁə=ɡaʁ=de=sε=tə=bεl=lə=i=ma=ʒə 11
  mε=ʒə=fε=paʁ=ti=də=sε=tə=te=ʁə 10
  œ=ʁø=zə=mɑ̃=il=i=a=sε=tə=du=sə=mεʁ 12
  ki=mə=bεʁ=sə=kɔ=mə=œ̃=be=be 9
  εl=lə=mɑ̃=me=nə=lwɛ̃=də=vu=zε=tʁə=zε=me 12
  lwɛ̃=dɑ̃=lε=plys=du=nɥ=a=ʒə 8
  puʁ=tɑ̃=nɔ̃=ʒə=sɥi=bj=ɛ̃=la=syʁ=la=pla=ʒə 12
  la=mεʁ=ε=vʁε=mɑ̃=œ̃=nɑ̃=dʁwa=ma=ʒi=kə 11
  e=nɔ̃=kɔməɔ̃=pø=lə=pɑ̃=se=œ̃=nɑ̃=dʁwa=pa=te=tikə 13
  kɑ̃ʒə=vjɛ̃=la=vwaʁ=εl=lə=mɑ̃=me=nə=vεʁ=lε=zɑ̃ʒə 12
  mε=sə=nε=kə=ʁε=və=e=dʁɔ=lə=də=mə=lɑ̃ʒə 12
  i=si=syʁ=sε=tə=te=ʁə 7
  ʒə=mə=ʁə=tʁu=və=ɑ̃tʁə=pa=ʁa=di=ze=ɑ̃=fe 12
  ʒə=sɥi=kɑ̃=mε=mə=œ=ʁø=zə 8
  a=vεk=vu=mε=za=mi=dɑ̃=fɑ̃sə=ki=ma=vε=a=pʁi=za=də=və=niʁ=a=mu=ʁøzə 20
  il=ε=mɛ̃=tə=ne=dø=œ=ʁə=dy=ma=tɛ̃ 11
  ʒə=sɥi=la=mə=tə=nɑ̃=la=mɛ̃ 8
  ʁε=vø=zə=ɡʁa=sə=a=vu=mε=za=mi 10
  kə=ʒε=mə=tɑ̃=mɛ̃=tə=ne=nu=sɔ=mə=zy=ni 12

PostScriptum

… (F) (L)
petit poeme dedié a tt les gens que j’aime

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/07/2005 11:54Eternel_Ange

vraiment beau poéme petite rebec....moi aussi j’aime beaucoup la mer....gro bisou
continu ainsi!
amitié
hélène

Auteur de Poésie
27/07/2005 18:22Cindy Limpens

Magnifique poeme...... Bel hommage à elle.... J’aime beaucoup... Bisous de La Petite Fille...{}{}(F)

Auteur de Poésie
27/07/2005 18:40La Petite Etoile

magnifique poème rebec j’aime beaucoup pour moi aussi la mer est symbole d’évasion de rêves et féérie...
bel hommage pour cette souveraine sur terre
amitié de p’tite coco

Auteur de Poésie
22/09/2005 20:36Goldenrose

c est beau...