Poème-France.com

Poeme : Anges Dans Le Ciel…Anges Dans Le Ciel…

Anges dans le ciel
Qui m’ont quittée
La douleur est pareil
Pour ceux qui m’ont laissée

Votre image est bien gravée
Dans ma mémoire, dans mon cœur
Vous avez trouvez un monde meilleur
Mais vous me manquez

Les souvenirs qui me hantent
Qui font sourire, qui font souffrir
Votre absence qui me chante
Que je vous ai vu mourir

J’ai râler contre la Terre entière
J’ai pleurer votre absence
J’ai crié ma peine dans cet enfer
Et j’écrit pour trouver une délivrance

Délivrance de ces souffrances
Je ne veux plus vivre cette errance
Passer ma vie à ne pas vivre
Juste tenter de survivre

Anges dans le ciel
Qui s’en sont allés
Je ne peux plus voir le Soleil
Longue sont les journées

Les larmes qui coulent en abondance
Pour une simple malchance
Mais qui a détruit des vies
Fatalité qui me tue petit à petit

La colère contre le fait de respirer
Ne pas savoir pourquoi exister
Quand tout s’envole en fumée
Quand les rêves sont brisés

Le sourire qui se fait rare
Par la faute du hasard
Par la faute de la vie, de la mort
Parce que quelqu’un est mort

Les joies de la vie
Dont on doit jouir
Mais moi je soupire
Parce qu’ils sont partis

Anges dans le ciel
Qui ne connaissent plus la vie
Qui ont trouvé un pays au merveilles
Qui sont au Paradis

Les blessures ne veulent pas se refermer
J’ai bien essayer de continuer
Mais je parviens pas à me relever
Je suis trop faible pour avancer

La douleur est trop forte
Le bonheur me ferme ses portes
Je ne vois plus que du noir
Il ne me quitte jamais, le désespoir

C’est pas les instants de tranquillité
Qui vont m’aider à avoir moins peur
Parce que quand ils sont passés
Je retrouve toujours le malheur

La vie et la mort me mettent du sel
Sur mes blessures encore ouvertes
Alors je pleure ses pertes
Je pleure les Anges Dans Le Ciel,

Anges dans le ciel
Que je ne peux pas oublier
Anges dans le ciel
Dans mon cœur, vous êtes gravés

Je vous crois près de moi
Et c’est bien vrai, vous êtes en moi
Mais j’ai besoin de plus que ça
De votre présence, des mots dit tout bas

J’espère vous revoir bientôt
On se retrouvera dans l’Ailleurs
Je trouverai ce monde meilleur
Un jour, où je serai gelée jusqu’au os

En attendant, vous n’êtes pas là
Et je vous garde avec moi
Je vous fait vivre jusqu’au bout
En pensant toujours à vous

Anges dans le ciel, je vous écris à présent
Pour vous dire que vous resté les mêmes
Que vous m’accompagné à chaque instant
Tandis que moi… Moi, je vous aime.
Cindy Limpens

PostScriptum

… (F) Mamy 19/06 (F) … (F) Olie 22/02 (F) …


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ʒə dɑ̃ lə sjεl
ki mɔ̃ kite
la dulœʁ ε paʁεj
puʁ sø ki mɔ̃ lεse

vɔtʁə imaʒə ε bjɛ̃ ɡʁave
dɑ̃ ma memwaʁə, dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
vuz- ave tʁuvez- œ̃ mɔ̃də mεjœʁ
mε vu mə mɑ̃ke

lε suvəniʁ ki mə-ɑ̃te
ki fɔ̃ suʁiʁə, ki fɔ̃ sufʁiʁ
vɔtʁə absɑ̃sə ki mə ʃɑ̃tə
kə ʒə vuz- ε vy muʁiʁ

ʒε ʁale kɔ̃tʁə la teʁə ɑ̃tjεʁə
ʒε pləʁe vɔtʁə absɑ̃sə
ʒε kʁje ma pεnə dɑ̃ sεt ɑ̃fe
e ʒekʁi puʁ tʁuve ynə delivʁɑ̃sə

delivʁɑ̃sə də sε sufʁɑ̃sə
ʒə nə vø plys vivʁə sεtə eʁɑ̃sə
pase ma vi a nə pa vivʁə
ʒystə tɑ̃te də syʁvivʁə

ɑ̃ʒə dɑ̃ lə sjεl
ki sɑ̃ sɔ̃t- ale
ʒə nə pø plys vwaʁ lə sɔlεj
lɔ̃ɡ sɔ̃ lε ʒuʁne

lε laʁmə- ki kule ɑ̃n- abɔ̃dɑ̃sə
puʁ ynə sɛ̃plə malʃɑ̃sə
mε ki a detʁɥi dε vi
fatalite ki mə tɥ pəti a pəti

la kɔlεʁə kɔ̃tʁə lə fε də ʁεspiʁe
nə pa savwaʁ puʁkwa εɡziste
kɑ̃ tu sɑ̃vɔlə ɑ̃ fyme
kɑ̃ lε ʁεvə sɔ̃ bʁize

lə suʁiʁə ki sə fε ʁaʁə
paʁ la fotə dy-azaʁ
paʁ la fotə də la vi, də la mɔʁ
paʁsə kə kεlkœ̃ ε mɔʁ

lε ʒwa də la vi
dɔ̃ ɔ̃ dwa ʒuiʁ
mε mwa ʒə supiʁə
paʁsə kil sɔ̃ paʁti

ɑ̃ʒə dɑ̃ lə sjεl
ki nə kɔnεse plys la vi
ki ɔ̃ tʁuve œ̃ pεiz- o mεʁvεjə
ki sɔ̃t- o paʁadi

lε blesyʁə nə vəle pa sə ʁəfεʁme
ʒε bjɛ̃ esεje də kɔ̃tinɥe
mε ʒə paʁvjɛ̃ pa a mə ʁələve
ʒə sɥi tʁo fεblə puʁ avɑ̃se

la dulœʁ ε tʁo fɔʁtə
lə bɔnœʁ mə fεʁmə sε pɔʁtə
ʒə nə vwa plys kə dy nwaʁ
il nə mə kitə ʒamε, lə dezεspwaʁ

sε pa lεz- ɛ̃stɑ̃ də tʁɑ̃kijite
ki vɔ̃ mεde a avwaʁ mwɛ̃ pœʁ
paʁsə kə kɑ̃t- il sɔ̃ pase
ʒə ʁətʁuvə tuʒuʁ lə malœʁ

la vi e la mɔʁ mə mεte dy sεl
syʁ mε blesyʁəz- ɑ̃kɔʁə uvεʁtə
alɔʁ ʒə plœʁə sε pεʁtə
ʒə plœʁə lεz- ɑ̃ʒə dɑ̃ lə sjεl,

ɑ̃ʒə dɑ̃ lə sjεl
kə ʒə nə pø pa ublje
ɑ̃ʒə dɑ̃ lə sjεl
dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, vuz- εtə ɡʁave

ʒə vu kʁwa pʁε də mwa
e sε bjɛ̃ vʁε, vuz- εtəz- ɑ̃ mwa
mε ʒε bəzwɛ̃ də plys kə sa
də vɔtʁə pʁezɑ̃sə, dε mo di tu ba

ʒεspεʁə vu ʁəvwaʁ bjɛ̃to
ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa dɑ̃ lajœʁ
ʒə tʁuvəʁε sə mɔ̃də mεjœʁ
œ̃ ʒuʁ, u ʒə səʁε ʒəle ʒysko os

ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃, vu nεtə pa la
e ʒə vu ɡaʁdə avεk mwa
ʒə vu fε vivʁə ʒysko bu
ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ tuʒuʁz- a vu

ɑ̃ʒə dɑ̃ lə sjεl, ʒə vuz- ekʁiz- a pʁezɑ̃
puʁ vu diʁə kə vu ʁεste lε mεmə
kə vu makɔ̃paɲe a ʃakə ɛ̃stɑ̃
tɑ̃di kə mwa… mwa, ʒə vuz- εmə.