Poème-France.com

Poeme : MelodieMelodie

Mélodie qui ressasse les souvenirs
Mélodie qui fait bien trop souffrir
Mais que j’ai plaisir à écouter
Parce que c’est toi qui me l’a envoyée

J’y vois encore un bout de toi
Alors que tu échappes à moi
J’y vois encore ton sourire
Alors que je vois notre amitié mourir

Je l’écoute, et je la trouve magique
Piano qui crie ses sentiments
Douce musique fantastique
Dont je ne me lasse pas avec le temps

Mélodie qui me rappelle à toi
Mélodie qui provient de toi
Elle me fait de la peine
Pourtant cette mélodie, je l’aime

Début doux, violence par la suite
Rythme qui s’accélère
Musique qui donne envie de se taire
Qui me rappelle ta fuite

Pas de paroles mais la mélodie qui fait tout
Un son qui nous dit tout
Une mélodie à couper ma respiration
Elle me rappelle ce froid sans raison

Mélodie qui me fait penser à toi
Et que j’écoute si souvent
Mélodie qui rappelle le bon temps
Qui rappelle que tu t’éloignes de moi

Mélodie de toi à moi
Mélodie de ton absence
Mélodie de ce silence
Mélodie d’une amitié qui n’existe pas… .
Cindy Limpens

PostScriptum

A ma Plume Solitaire…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

melɔdi ki ʁesasə lε suvəniʁ
melɔdi ki fε bjɛ̃ tʁo sufʁiʁ
mε kə ʒε plεziʁ a ekute
paʁsə kə sε twa ki mə la ɑ̃vwaje

ʒi vwaz- ɑ̃kɔʁə œ̃ bu də twa
alɔʁ kə ty eʃapəz- a mwa
ʒi vwaz- ɑ̃kɔʁə tɔ̃ suʁiʁə
alɔʁ kə ʒə vwa nɔtʁə amitje muʁiʁ

ʒə lekutə, e ʒə la tʁuvə maʒikə
pjano ki kʁi sε sɑ̃timɑ̃
dusə myzikə fɑ̃tastikə
dɔ̃ ʒə nə mə lasə pa avεk lə tɑ̃

melɔdi ki mə ʁapεllə a twa
melɔdi ki pʁɔvjɛ̃ də twa
εllə mə fε də la pεnə
puʁtɑ̃ sεtə melɔdi, ʒə lεmə

deby du, vjɔlɑ̃sə paʁ la sɥitə
ʁitmə ki sakselεʁə
myzikə ki dɔnə ɑ̃vi də sə tεʁə
ki mə ʁapεllə ta fɥitə

pa də paʁɔlə mε la melɔdi ki fε tu
œ̃ sɔ̃ ki nu di tu
ynə melɔdi a kupe ma ʁεspiʁasjɔ̃
εllə mə ʁapεllə sə fʁwa sɑ̃ ʁεzɔ̃

melɔdi ki mə fε pɑ̃se a twa
e kə ʒekutə si suvɑ̃
melɔdi ki ʁapεllə lə bɔ̃ tɑ̃
ki ʁapεllə kə ty telwaɲə də mwa

melɔdi də twa a mwa
melɔdi də tɔ̃n- absɑ̃sə
melɔdi də sə silɑ̃sə
melɔdi dynə amitje ki nεɡzistə pa…