Poème-France.com

Poeme : Mon Coeur Se Gèle…Mon Coeur Se Gèle…

J’ai mes pensées qui se noient
Dans la mer de mes doutes
Elles cherchent leur route
Mais ne parviennent pas à trouver leurs voies

J’ai mon sourire qui se perd
Il est parti, je ne sais plus le trouver
Je l’ai perdu, il s’est égarer
Comment le retrouver après avoir souffert ?

J’ai mes yeux qui se voilent
Trouble est la vue de ma toile
Celle qui dessine mes chagrins
Celle de ma vie, de mon destin

J’ai mon cœur qui se gèle
Froide jusqu’au os
Je n’ai plus jamais chaud
Je n’ai jamais eu de douleurs pareilles

J’ai des idées sans couleurs
Je demande juste un bout de bonheur
Je demande pas l’Univers
Juste être heureuse sur Terre

J’ai mon âme en peine
De toutes ses Haines
Je veux la guérir
Qu’elle ne puisse plus souffrir

J’ai ma tête qui va exploser
A trop réfléchir, à trop penser
A trop me poser de questions
Sans réel raison

J’ai mon cœur qui se gèle
Il ne fait plus partie de mon corps
Lui est déjà parti au ciel
Lui est déjà mort

J’ai mes mains qui tremblent
A trop avoir peur de demain
A trop hésiter sur mon chemin
A tout vouloir ensemble

J’ai mes yeux qui piquent
A force de se remplir d’eau
Qui ne coule pas, c’est typique
Je veux montrer si peu

J’ai la joie qui s’en va
Qui s’éloigne de moi
Petit pas par petit pas
Et qui ne reviendra pas

J’ai mon cœur qui se gèle
Ils l’ont enterré six pieds sous terre
Viens, on va le déterrer, va chercher une pèle
Viens, on va le sortir du cimetière… .
Cindy Limpens

PostScriptum


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε mε pɑ̃se ki sə nwae
dɑ̃ la mεʁ də mε dutə
εllə ʃεʁʃe lœʁ ʁutə
mε nə paʁvjεne pa a tʁuve lœʁ vwa

ʒε mɔ̃ suʁiʁə ki sə pεʁ
il ε paʁti, ʒə nə sε plys lə tʁuve
ʒə lε pεʁdy, il sεt- eɡaʁe
kɔmɑ̃ lə ʁətʁuve apʁεz- avwaʁ sufεʁ ?

ʒε mεz- iø ki sə vwale
tʁublə ε la vɥ də ma twalə
sεllə ki desinə mε ʃaɡʁɛ̃
sεllə də ma vi, də mɔ̃ dεstɛ̃

ʒε mɔ̃ kœʁ ki sə ʒεlə
fʁwadə ʒysko os
ʒə nε plys ʒamε ʃo
ʒə nε ʒamεz- y də dulœʁ paʁεjə

ʒε dεz- ide sɑ̃ kulœʁ
ʒə dəmɑ̃də ʒystə œ̃ bu də bɔnœʁ
ʒə dəmɑ̃də pa lynive
ʒystə εtʁə œʁøzə syʁ teʁə

ʒε mɔ̃n- amə ɑ̃ pεnə
də tutə sεz- εnə
ʒə vø la ɡeʁiʁ
kεllə nə pɥisə plys sufʁiʁ

ʒε ma tεtə ki va εksploze
a tʁo ʁefleʃiʁ, a tʁo pɑ̃se
a tʁo mə poze də kεstjɔ̃
sɑ̃ ʁeεl ʁεzɔ̃

ʒε mɔ̃ kœʁ ki sə ʒεlə
il nə fε plys paʁti də mɔ̃ kɔʁ
lɥi ε deʒa paʁti o sjεl
lɥi ε deʒa mɔʁ

ʒε mε mɛ̃ ki tʁɑ̃ble
a tʁo avwaʁ pœʁ də dəmɛ̃
a tʁo ezite syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃
a tu vulwaʁ ɑ̃sɑ̃blə

ʒε mεz- iø ki pike
a fɔʁsə də sə ʁɑ̃pliʁ do
ki nə kulə pa, sε tipikə
ʒə vø mɔ̃tʁe si pø

ʒε la ʒwa ki sɑ̃ va
ki selwaɲə də mwa
pəti pa paʁ pəti pa
e ki nə ʁəvjɛ̃dʁa pa

ʒε mɔ̃ kœʁ ki sə ʒεlə
il lɔ̃ ɑ̃teʁe si- pje su teʁə
vjɛ̃, ɔ̃ va lə deteʁe, va ʃεʁʃe ynə pεlə
vjɛ̃, ɔ̃ va lə sɔʁtiʁ dy simətjεʁə…