Poème-France.com

Poeme : Je Suis…Je Suis…

Je sors pendant que le Soleil rayonne
Arrivée dehors, les nuages apparaissent
Comme s’ils sentaient ma détresse
Je ne suis personne

Mes pensées se mettent à voyager
Je veux écrire mais je ne peux me concentrer
Pourtant, j’en ai besoin
Je ne suis rien

Je veux tout oublier
Mais rien ne peut s’effacer
C’est ancré pour ma vie
Je suis qu’un pion bien trop petit

Je veux réfléchir
Sans plus en souffrir
Je veux juste un peu de paix
Je suis qu’une gamine qui trop souvent se tais

Je ne veux plus que la chaleur
Continue à trop me fuir
Elle est sensée m’empêcher de mourir
Je suis morte de peur

Peut-on toujours avancer
Après être trop tombé
Peut-on encore sourire ?
Je suis faite pour souffrir

La pluie s’est mise à tomber
Je suis restée pour l’écouter
Pour la sentir me mouillée,
Je suis un miroir brisé

J’ai attendu sous la pluie
Comme si elle allait lavé mes pêchés
Puis j’ai quitter mon amie
Je suis une photo brûlée

Il ne me reste plus qu’à rêver
Mes rêves, j’espère ne pas devoir les laisser
Personne ne peut me les prendre, mais il y a des fatalités
Je suis un ange condamné

Il ne me reste plus qu’à me battre encore
Pour ne pas voir mourir mon corps
Je dois continuer à avancer dans le noir
Je suis une petite fille sans Espoir

Je suis quelqu’un que la vie meurtrie
Qui ne croit plus en rien désormais
Qui de tout et tout le monde se méfie
Et qui pour protéger son cœur, l’a enfermé

Je suis quelqu’un dont le cœur est froid
Parce que nombreux sont ceux qui l’ont blessé
Alors je l’ai mis dans une boîte fermée à clé
En attendant qu’on le réchauffe une dernière fois…
Cindy Limpens

PostScriptum


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɔʁ pɑ̃dɑ̃ kə lə sɔlεj ʁεjɔnə
aʁive dəɔʁ, lε nɥaʒəz- apaʁεse
kɔmə sil sɑ̃tε ma detʁεsə
ʒə nə sɥi pεʁsɔnə

mε pɑ̃se sə mεte a vwajaʒe
ʒə vøz- ekʁiʁə mε ʒə nə pø mə kɔ̃sɑ̃tʁe
puʁtɑ̃, ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃
ʒə nə sɥi ʁjɛ̃

ʒə vø tut- ublje
mε ʁjɛ̃ nə pø sefase
sεt- ɑ̃kʁe puʁ ma vi
ʒə sɥi kœ̃ pjɔ̃ bjɛ̃ tʁo pəti

ʒə vø ʁefleʃiʁ
sɑ̃ plysz- ɑ̃ sufʁiʁ
ʒə vø ʒystə œ̃ pø də pε
ʒə sɥi kynə ɡaminə ki tʁo suvɑ̃ sə tε

ʒə nə vø plys kə la ʃalœʁ
kɔ̃tinɥ a tʁo mə fɥiʁ
εllə ε sɑ̃se mɑ̃pεʃe də muʁiʁ
ʒə sɥi mɔʁtə də pœʁ

pø tɔ̃ tuʒuʁz- avɑ̃se
apʁεz- εtʁə tʁo tɔ̃be
pø tɔ̃n- ɑ̃kɔʁə suʁiʁə ?
ʒə sɥi fεtə puʁ sufʁiʁ

la plɥi sε mizə a tɔ̃be
ʒə sɥi ʁεste puʁ lekute
puʁ la sɑ̃tiʁ mə muje,
ʒə sɥiz- œ̃ miʁwaʁ bʁize

ʒε atɑ̃dy su la plɥi
kɔmə si εllə alε lave mε pεʃe
pɥi ʒε kite mɔ̃n- ami
ʒə sɥiz- ynə fɔto bʁyle

il nə mə ʁεstə plys ka ʁεve
mε ʁεvə, ʒεspεʁə nə pa dəvwaʁ lε lεse
pεʁsɔnə nə pø mə lε pʁɑ̃dʁə, mεz- il i a dε fatalite
ʒə sɥiz- œ̃n- ɑ̃ʒə kɔ̃damne

il nə mə ʁεstə plys ka mə batʁə ɑ̃kɔʁə
puʁ nə pa vwaʁ muʁiʁ mɔ̃ kɔʁ
ʒə dwa kɔ̃tinɥe a avɑ̃se dɑ̃ lə nwaʁ
ʒə sɥiz- ynə pətitə fijə sɑ̃z- εspwaʁ

ʒə sɥi kεlkœ̃ kə la vi məʁtʁi
ki nə kʁwa plysz- ɑ̃ ʁjɛ̃ dezɔʁmε
ki də tut- e tu lə mɔ̃də sə mefi
e ki puʁ pʁɔteʒe sɔ̃ kœʁ, la ɑ̃fεʁme

ʒə sɥi kεlkœ̃ dɔ̃ lə kœʁ ε fʁwa
paʁsə kə nɔ̃bʁø sɔ̃ sø ki lɔ̃ blese
alɔʁ ʒə lε mi dɑ̃z- ynə bwatə fεʁme a kle
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ kɔ̃ lə ʁeʃofə ynə dεʁnjεʁə fwa…