Poème-France.com

Poeme : HypocrisieHypocrisie

J’ai beau dire que je déteste mentir
Que je déteste cette hypocrisie
Qui est en vous tous, en la vie
Pourtant je ne cesse de me mentir

Je cache mes sentiments
Pour ne pas vous inquiéter
Pour ne pas me l’avouer
Que je vais pas mieux avec le temps

Alors je cache mon mal-être
Et mon sourire je fais apparaître
Pour cacher mes larmes
Qui coulent depuis que j’ai baissé les armes

Je vous répond que tout va bien
Que la vie est belle, le monde beau
Alors que je sais que tout est faux
Et que dans ces doutes, j’ai perdu mon chemin

Je vous ment, je suis hypocrite
A cause de toutes ces paroles non-dites
Et ces mots qui semblent joyeux
Mais qui cachent un cœur malheureux

J’ai horreur de l’hypocrisie
Pourtant c’est toute ma vie
Je fais ça tout le temps
Je masque mes sentiments

Je ne sais même pas pourquoi je le fais
Pour cacher un peu plus mes secrets
Pour ne jamais faire de peine
A cause de toute ma Haine

Je ne peux pas me partager
Je ne veux que me cacher
Je n’avoue pas les mots de mon cœur
Par pudeur, par lâcheté, par peur

Je ne veux pas avouer mes faiblesses
Alors je cache toujours ma détresse
Et je ne partage pas toutes mes craintes
Pour ne pas vous ennuyer avec mes plaintes

Pourrez vous pardonnez une hypocrite comme moi ?
Sachez que je m’en veux vraiment pour ça
Même si je me hais déjà pour tout
Mais que tant que ça ne fait mal qu’à moi, je m’en fou
Cindy Limpens

PostScriptum

C’est moche l’hypocrisie… Surtout venant de moi qui dit détester ça…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε bo diʁə kə ʒə detεstə mɑ̃tiʁ
kə ʒə detεstə sεtə ipɔkʁizi
ki εt- ɑ̃ vu tus, ɑ̃ la vi
puʁtɑ̃ ʒə nə sεsə də mə mɑ̃tiʁ

ʒə kaʃə mε sɑ̃timɑ̃
puʁ nə pa vuz- ɛ̃kjete
puʁ nə pa mə lavue
kə ʒə vε pa mjøz- avεk lə tɑ̃

alɔʁ ʒə kaʃə mɔ̃ mal εtʁə
e mɔ̃ suʁiʁə ʒə fεz- apaʁεtʁə
puʁ kaʃe mε laʁmə
ki kule dəpɥi kə ʒε bεse lεz- aʁmə

ʒə vu ʁepɔ̃ kə tu va bjɛ̃
kə la vi ε bεllə, lə mɔ̃də bo
alɔʁ kə ʒə sε kə tut- ε fo
e kə dɑ̃ sε dutə, ʒε pεʁdy mɔ̃ ʃəmɛ̃

ʒə vu mɑ̃, ʒə sɥiz- ipɔkʁitə
a kozə də tutə sε paʁɔlə nɔ̃ ditə
e sε mo ki sɑ̃ble ʒwajø
mε ki kaʃe œ̃ kœʁ maləʁø

ʒε ɔʁœʁ də lipɔkʁizi
puʁtɑ̃ sε tutə ma vi
ʒə fε sa tu lə tɑ̃
ʒə maskə mε sɑ̃timɑ̃

ʒə nə sε mεmə pa puʁkwa ʒə lə fε
puʁ kaʃe œ̃ pø plys mε sεkʁε
puʁ nə ʒamε fεʁə də pεnə
a kozə də tutə ma-εnə

ʒə nə pø pa mə paʁtaʒe
ʒə nə vø kə mə kaʃe
ʒə navu pa lε mo də mɔ̃ kœʁ
paʁ pydœʁ, paʁ laʃəte, paʁ pœʁ

ʒə nə vø pa avue mε fεblesə
alɔʁ ʒə kaʃə tuʒuʁ ma detʁεsə
e ʒə nə paʁtaʒə pa tutə mε kʁɛ̃tə
puʁ nə pa vuz- ɑ̃nyie avεk mε plɛ̃tə

puʁʁe vu paʁdɔnez- ynə ipɔkʁitə kɔmə mwa ?
saʃe kə ʒə mɑ̃ vø vʁεmɑ̃ puʁ sa
mεmə si ʒə mə-ε deʒa puʁ tu
mε kə tɑ̃ kə sa nə fε mal ka mwa, ʒə mɑ̃ fu