Poème-France.com

Poeme : 7 Epees De La Melancolie : Iv. Deuil.7 Epees De La Melancolie : Iv. Deuil.

IV. Deuil

INTRO :

« Laissez moi vous comptez l’histoire des 7 épées
Qui ont chacune leur temps marqué
Ces 7 armes, ces 7 épées de la mélancolie
Sont un miroir de notre vie, de la vie,
Chacune a eu son propre forgeron
Qui lui a donné son nom… »

***

La quatrième a pour nom « Deuil »
Tel des fleurs que l’on cueille
Mais qu’on laisse sur le seuil.
Épée sans couleurs, épée de glace,
Qui a parmi la mélancolie, sa place
Quoiqu’on dise, quoiqu’on fasse.

Son créateur est l’homme préhistorique,
Nous ne savons lequel, voilà le hic,
Mais nous sommes sur que cette profonde pique,
Qui transperce le corps, est la réincarnation de la Faucheuse
Et qu’elle a trouvé sa source dans la Terre encore heureuse
Au temps de la préhistoire pour, avec l’âge, devenir sérieuse.

Les informations sur cette épée sont limitées
Car nous ne savons seulement qu’elle sait tuer
Plus d’âmes et de cœurs que n’importe quelle épée.
Nous ne pouvons prévoir qui la tiendra
Nous ne pouvons savoir qui la rencontrera
Nous ne pouvons comprendre pourquoi elle reviendra.

Elle est peut-être le fruit d’un pur hasard
Comme elle peut-être le geste du désespoir d’un soir
Ou bien encore une injustice barbare.
Cependant, quand elle passe, elle est glacée
Des frissons dans le dos, le temps s’est arrêté
Des larmes, de la tristesse, des cœurs brisés.

Nous ne pouvons raconter son histoire, sa vie,
Sur un espace aussi petit que celui-ci
Car la Vie de la Mort n’est jamais finie.
Nous ne pouvons que vous décrire un peu cette blessure tue
Qui n’a pas d’âge mais qui ne grandit pourtant plus,
Cette mystérieuse épée qui est bien la plus connue.
Cindy Limpens

PostScriptum

4ème épée…
Merci à ceux qui me liront…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

iv. dəj

ɛ̃tʁo :

« lεse mwa vu kɔ̃te listwaʁə dε sεt epe
ki ɔ̃ ʃakynə lœʁ tɑ̃ maʁke
sε sεt aʁmə, sε sεt epe də la melɑ̃kɔli
sɔ̃t- œ̃ miʁwaʁ də nɔtʁə vi, də la vi,
ʃakynə a y sɔ̃ pʁɔpʁə fɔʁʒəʁɔ̃
ki lɥi a dɔne sɔ̃ nɔ̃… »

asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

la katʁjεmə a puʁ nɔm « dəil »
tεl dε flœʁ kə lɔ̃ kœjə
mε kɔ̃ lεsə syʁ lə səj.
epe sɑ̃ kulœʁ, epe də ɡlasə,
ki a paʁmi la melɑ̃kɔli, sa plasə
kwakɔ̃ dizə, kwakɔ̃ fasə.

sɔ̃ kʁeatœʁ ε lɔmə pʁeistɔʁikə,
nu nə savɔ̃ ləkεl, vwala lə ik,
mε nu sɔmə syʁ kə sεtə pʁɔfɔ̃də pikə,
ki tʁɑ̃spεʁsə lə kɔʁ, ε la ʁeɛ̃kaʁnasjɔ̃ də la foʃøzə
e kεllə a tʁuve sa suʁsə dɑ̃ la teʁə ɑ̃kɔʁə œʁøzə
o tɑ̃ də la pʁeistwaʁə puʁ, avεk laʒə, dəvəniʁ seʁjøzə.

lεz- ɛ̃fɔʁmasjɔ̃ syʁ sεtə epe sɔ̃ limite
kaʁ nu nə savɔ̃ sələmɑ̃ kεllə sε tɥe
plys daməz- e də kœʁ kə nɛ̃pɔʁtə kεllə epe.
nu nə puvɔ̃ pʁevwaʁ ki la tjɛ̃dʁa
nu nə puvɔ̃ savwaʁ ki la ʁɑ̃kɔ̃tʁəʁa
nu nə puvɔ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə puʁkwa εllə ʁəvjɛ̃dʁa.

εllə ε pø tεtʁə lə fʁɥi dœ̃ pyʁ-azaʁ
kɔmə εllə pø tεtʁə lə ʒεstə dy dezεspwaʁ dœ̃ swaʁ
u bjɛ̃ ɑ̃kɔʁə ynə ɛ̃ʒystisə baʁbaʁə.
səpɑ̃dɑ̃, kɑ̃t- εllə pasə, εllə ε ɡlase
dε fʁisɔ̃ dɑ̃ lə do, lə tɑ̃ sεt- aʁεte
dε laʁmə, də la tʁistεsə, dε kœʁ bʁize.

nu nə puvɔ̃ ʁakɔ̃te sɔ̃n- istwaʁə, sa vi,
syʁ œ̃n- εspasə osi pəti kə səlɥi si
kaʁ la vi də la mɔʁ nε ʒamε fini.
nu nə puvɔ̃ kə vu dekʁiʁə œ̃ pø sεtə blesyʁə tɥ
ki na pa daʒə mε ki nə ɡʁɑ̃di puʁtɑ̃ plys,
sεtə misteʁjøzə epe ki ε bjɛ̃ la plys kɔnɥ.