Poème-France.com

Poeme : Aimer… Pleurer…Aimer… Pleurer…

De mon nid, je vais m’en voler,
Pour mieux te regarder,
Peut-être je descendrer,
Sur ton épaule je me pauserer,

Tu me regardera avec tes grand yeux,
Ceux plein de chaleur, de feu,
Dans lesquels je n’aurai point peur de me bruler
Je m’y noyerai jusqu’à en crever,

Tu me dira « Va t’en ! Allez. . »
Je ne cesserer de t’appeller,
Sans parler,
Seulement pleurer,

Je finirai par m’envoler,
Dans le chagrin je sombrerai,
Sans cesser de pleurer,
Car tu n’auras pas voulu m’aimer.
Cindy Limpens

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

də mɔ̃ nid, ʒə vε mɑ̃ vɔle,
puʁ mjø tə ʁəɡaʁde,
pø tεtʁə ʒə desɑ̃dʁe,
syʁ tɔ̃n- epolə ʒə mə pozəʁe,

ty mə ʁəɡaʁdəʁa avεk tε ɡʁɑ̃t- iø,
sø plɛ̃ də ʃalœʁ, də fø,
dɑ̃ lekεl ʒə noʁε pwɛ̃ pœʁ də mə bʁyle
ʒə mi nwajəʁε ʒyska ɑ̃ kʁəve,

ty mə diʁa « va tɑ̃ ! ale. »
ʒə nə sesəʁe də tapεlle,
sɑ̃ paʁle,
sələmɑ̃ pləʁe,

ʒə finiʁε paʁ mɑ̃vɔle,
dɑ̃ lə ʃaɡʁɛ̃ ʒə sɔ̃bʁəʁε,
sɑ̃ sese də pləʁe,
kaʁ ty noʁa pa vuly mεme.