Poème-France.com

Poeme : Ma PeineMa Peine

Si j’écris c’est pour dire,
Tout ce qui ne veut sortir.
Ainsi cela console ma peine,
Je n’ai vraiment pas de veine.
Je voudrais pourtant être humaine,
Mais je connais que la haine.
Je n’arrive pas à vivre dans ce monde,
Je suis trop timide.
Je me sens incapable de continuer,
À vos cotés.

Je rêve de retrouver
Le bien-être, la joie et la gaieté…
Ne plus me cacher pour enfin vivre
Et ne plus avoir envie de partir.
J’ai beaucoup réfléchi
Je veux avoir une meilleur vie
Où je rendrai les autres heureux
Et non malheureux,
Comme je l’ai toujours fais.
Ils ne l’ont pas mérité !

La réponse à ma peine semble être la volonté,
L’envie de vouloir aimer mais surtout être aimé.
Pour ne plus se sentir déprimée,
Et avoir de noires pensées,
Sur notre destinée,
Qui font de notre âme un océan déchaîné.
Alors ne plus avoir à faire semblant,
Mener une belle existence,
Avec ceux que j’aime tant,
Pour enfin vivre pleinement.
Cindy06

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ʒekʁi sε puʁ diʁə,
tu sə ki nə vø sɔʁtiʁ.
ɛ̃si səla kɔ̃sɔlə ma pεnə,
ʒə nε vʁεmɑ̃ pa də vεnə.
ʒə vudʁε puʁtɑ̃ εtʁə ymεnə,
mε ʒə kɔnε kə la-εnə.
ʒə naʁivə pa a vivʁə dɑ̃ sə mɔ̃də,
ʒə sɥi tʁo timidə.
ʒə mə sɑ̃sz- ɛ̃kapablə də kɔ̃tinɥe,
a vo kɔte.

ʒə ʁεvə də ʁətʁuve
lə bjɛ̃ εtʁə, la ʒwa e la ɡεəte…
nə plys mə kaʃe puʁ ɑ̃fɛ̃ vivʁə
e nə plysz- avwaʁ ɑ̃vi də paʁtiʁ.
ʒε boku ʁefleʃi
ʒə vøz- avwaʁ ynə mεjœʁ vi
u ʒə ʁɑ̃dʁε lεz- otʁə- œʁø
e nɔ̃ maləʁø,
kɔmə ʒə lε tuʒuʁ fε.
il nə lɔ̃ pa meʁite !

la ʁepɔ̃sə a ma pεnə sɑ̃blə εtʁə la vɔlɔ̃te,
lɑ̃vi də vulwaʁ εme mε syʁtu εtʁə εme.
puʁ nə plys sə sɑ̃tiʁ depʁime,
e avwaʁ də nwaʁə pɑ̃se,
syʁ nɔtʁə dεstine,
ki fɔ̃ də nɔtʁə amə œ̃n- ɔseɑ̃ deʃεne.
alɔʁ nə plysz- avwaʁ a fεʁə sɑ̃blɑ̃,
məne ynə bεllə εɡzistɑ̃sə,
avεk sø kə ʒεmə tɑ̃,
puʁ ɑ̃fɛ̃ vivʁə plεnəmɑ̃.