Poème-France.com

Poeme : Dormi Avec Toi (Mon Plus Grand Souhait)Dormi Avec Toi (Mon Plus Grand Souhait)

Chaque soir je m’endors à tes cotés
Je suis vraiment aux anges
Tu caresses mon visage
A ta bouche, je viens m’abreuver.

Je sens ton corps contre le mien
Avec toi je suis si bien.
Dans mes yeux tu peux y lire
Ma joie de vivre.

Comme un bébé dans les bras de sa mère
Je m’y sens en sécurité.
Le matin, tu déposes un baiser sincère
Sur ma bouche pour me réveiller.

Seulement quand j’ouvres les yeux
Tu n’es plus là, mon amoureux.
Où est tu mon bien aimé ?
La réalité m’arrive de plein fouet.

La lueur dans mes yeux fut brève
Tout ce bonheur n’était qu’un rêve
Et tous les soirs je le refais.
Te voir à mon réveil est mon souhait

J’aimerai tellement dormir avec toi…
Cindy06

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃakə swaʁ ʒə mɑ̃dɔʁz- a tε kɔte
ʒə sɥi vʁεmɑ̃ oz- ɑ̃ʒə
ty kaʁesə mɔ̃ vizaʒə
a ta buʃə, ʒə vjɛ̃ mabʁəve.

ʒə sɑ̃s tɔ̃ kɔʁ kɔ̃tʁə lə mjɛ̃
avεk twa ʒə sɥi si bjɛ̃.
dɑ̃ mεz- iø ty pøz- i liʁə
ma ʒwa də vivʁə.

kɔmə œ̃ bebe dɑ̃ lε bʁa də sa mεʁə
ʒə mi sɑ̃sz- ɑ̃ sekyʁite.
lə matɛ̃, ty depozəz- œ̃ bεze sɛ̃sεʁə
syʁ ma buʃə puʁ mə ʁevεje.

sələmɑ̃ kɑ̃ ʒuvʁə- lεz- iø
ty nε plys la, mɔ̃n- amuʁø.
u ε ty mɔ̃ bjɛ̃ εme ?
la ʁealite maʁivə də plɛ̃ fuε.

la lɥœʁ dɑ̃ mεz- iø fy bʁεvə
tu sə bɔnœʁ netε kœ̃ ʁεvə
e tus lε swaʁ ʒə lə ʁəfε.
tə vwaʁ a mɔ̃ ʁevεj ε mɔ̃ suε

ʒεməʁε tεllmɑ̃ dɔʁmiʁ avεk twa…