Poème-France.com

Poeme : Promesse De Vivre PleinementPromesse De Vivre Pleinement

Cet été, je m’étais jurer de ne jamais m’en faire pour des histoires de cœur
La vie est trop courte pour passer son temps à regretter.
Mes erreurs devaient m’aider à avancer et à progresser
Dans la vie, pour enfin connaître le bonheur.

Je voulais enfin vivre pleinement avec ceux que j’aime tant
Mener une belle existence et ne plus avoir à faire semblant.
Pourtant, mon âme n’a pas cessé de se déchaîner.
Je me sentais toujours incapable de continuer à vos côtés.

Je voulais quitter cette vie, je n’arrivais vraiment plus à vivre
Mais depuis quatre mois, j’ai réappris à sourire
Grâce à l’homme que j’aime, je nage dans un réel sentiment d’amour
Qui m’étais jusque là inconnue et que je veux garder pour toujours.

Mais notre bonheur cache des disputes
Si cela continue, elles vont causer notre perte
Aucun de nous ne le souhaite, alors je serai patiente.
Et à toi de savoir quand je plaisante

De toute façon, je crois bien que je vais arrêter de te taquiner
Tu ne sais jamais comment l’interpréter
Mais tu dois comprendre que je t’aime vraiment,
Alors apprenons ensemble à vivre pleinement.
Cindy06

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεt ete, ʒə metε ʒyʁe də nə ʒamε mɑ̃ fεʁə puʁ dεz- istwaʁə də kœʁ
la vi ε tʁo kuʁtə puʁ pase sɔ̃ tɑ̃z- a ʁəɡʁεte.
mεz- eʁœʁ dəvε mεde a avɑ̃se e a pʁɔɡʁese
dɑ̃ la vi, puʁ ɑ̃fɛ̃ kɔnεtʁə lə bɔnœʁ.

ʒə vulεz- ɑ̃fɛ̃ vivʁə plεnəmɑ̃ avεk sø kə ʒεmə tɑ̃
məne ynə bεllə εɡzistɑ̃sə e nə plysz- avwaʁ a fεʁə sɑ̃blɑ̃.
puʁtɑ̃, mɔ̃n- amə na pa sese də sə deʃεne.
ʒə mə sɑ̃tε tuʒuʁz- ɛ̃kapablə də kɔ̃tinɥe a vo kote.

ʒə vulε kite sεtə vi, ʒə naʁivε vʁεmɑ̃ plysz- a vivʁə
mε dəpɥi katʁə mwa, ʒε ʁeapʁiz- a suʁiʁə
ɡʁasə a lɔmə kə ʒεmə, ʒə naʒə dɑ̃z- œ̃ ʁeεl sɑ̃timɑ̃ damuʁ
ki metε ʒyskə la ɛ̃kɔnɥ e kə ʒə vø ɡaʁde puʁ tuʒuʁ.

mε nɔtʁə bɔnœʁ kaʃə dε dispytə
si səla kɔ̃tinɥ, εllə vɔ̃ koze nɔtʁə pεʁtə
okœ̃ də nu nə lə suεtə, alɔʁ ʒə səʁε pasjɑ̃tə.
e a twa də savwaʁ kɑ̃ ʒə plεzɑ̃tə

də tutə fasɔ̃, ʒə kʁwa bjɛ̃ kə ʒə vεz- aʁεte də tə takine
ty nə sε ʒamε kɔmɑ̃ lɛ̃tεʁpʁete
mε ty dwa kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə ʒə tεmə vʁεmɑ̃,
alɔʁz- apʁənɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə a vivʁə plεnəmɑ̃.