Poème-France.com

Poeme : Une Belle Nuit D AmourUne Belle Nuit D Amour

Dans l’obscurité, un homme, une femme
A la seule lueur d’une flamme

Un bel instant de tendresse
Où se mêlent silence et caresses

Les lèvres se rapprochent doucement,
Se touchent et se séparent furtivement

Enfin, un long baiser brûlant
Et l’atmosphère se fait volcan

Les corps brûlants s’enflamment
De ses bras, l’homme serre la femme

Et les membres s’entrelacent
Ne laissant plus aucune place

A la moindre petite bulle d’air
Il n’y a plus de repères

Et les âmes s’envolent au paradis
Tandis que les corps restent dans la nuit

Puis, le moment magique et sans fin
Où les êtres ne forment plus qu’un

Les secondes se perdent dans le temps
Les corps s’enlacent profondément
Clara A

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ lɔpskyʁite, œ̃n- ɔmə, ynə famə
a la sələ lɥœʁ dynə flamə

œ̃ bεl ɛ̃stɑ̃ də tɑ̃dʁεsə
u sə mεle silɑ̃sə e kaʁesə

lε lεvʁə- sə ʁapʁoʃe dusəmɑ̃,
sə tuʃe e sə sepaʁɑ̃ fyʁtivəmɑ̃

ɑ̃fɛ̃, œ̃ lɔ̃ bεze bʁylɑ̃
e latmɔsfεʁə sə fε vɔlkɑ̃

lε kɔʁ bʁylɑ̃ sɑ̃flamɑ̃
də sε bʁa, lɔmə seʁə la famə

e lε mɑ̃bʁə- sɑ̃tʁəlase
nə lεsɑ̃ plysz- okynə plasə

a la mwɛ̃dʁə pətitə bylə dεʁ
il ni a plys də ʁəpεʁə

e lεz- amə sɑ̃vɔle o paʁadi
tɑ̃di kə lε kɔʁ ʁεste dɑ̃ la nɥi

pɥi, lə mɔmɑ̃ maʒikə e sɑ̃ fɛ̃
u lεz- εtʁə- nə fɔʁme plys kœ̃

lε səɡɔ̃də sə pεʁde dɑ̃ lə tɑ̃
lε kɔʁ sɑ̃lase pʁɔfɔ̃demɑ̃