Poème-France.com

Poeme : Amour PartagéAmour Partagé

Tu auras beau me regarder de travers
Ou m’insulter par derriere
Maintenant je m’en fou j’ai choisi ma vie
J’ai choisi ma survie

Je c’est que tu me deteste enormément
Mais pourquoi me souhaiter la mort ?
Pourquoi vouloir voir couler mon sang ?
Ca me fais plus mal encore

Tu n’es pas obliger de me parlé
Meme si j’en ai très envie
Tu n’as qu’a m’eviter
De toute facon c’est ta vie

L’homme que tu aimais
Est venu vers moi
C’est pas ma faute moi je savais pas
Que cet homme tu l’aurais voulu dans tes bras

Tu aurais du me dire que t’avais des sentiments pour lui
Alors la j’aurais calmer le jeu et je l’aurais ôter de ma vie
Je ne peut plus revenir en arriere
Alors a toi de voir si pour toi je suis sincere
Clara A

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty oʁa bo mə ʁəɡaʁde də tʁavεʁ
u mɛ̃sylte paʁ dəʁjəʁə
mɛ̃tənɑ̃ ʒə mɑ̃ fu ʒε ʃwazi ma vi
ʒε ʃwazi ma syʁvi

ʒə sε kə ty mə dətεstə ɑ̃nɔʁmemɑ̃
mε puʁkwa mə suεte la mɔʁ ?
puʁkwa vulwaʁ vwaʁ kule mɔ̃ sɑ̃ ?
ka mə fε plys mal ɑ̃kɔʁə

ty nε pa ɔbliʒe də mə paʁle
məmə si ʒɑ̃n- ε tʁεz- ɑ̃vi
ty na ka məvite
də tutə fakɔ̃ sε ta vi

lɔmə kə ty εmε
ε vəny vεʁ mwa
sε pa ma fotə mwa ʒə savε pa
kə sεt ɔmə ty loʁε vuly dɑ̃ tε bʁa

ty oʁε dy mə diʁə kə tavε dε sɑ̃timɑ̃ puʁ lɥi
alɔʁ la ʒoʁε kalme lə ʒø e ʒə loʁεz- ote də ma vi
ʒə nə pø plys ʁəvəniʁ ɑ̃n- aʁjəʁə
alɔʁz- a twa də vwaʁ si puʁ twa ʒə sɥi sɛ̃səʁə