Poème-France.com

Poeme : Marie Ma JujuMarie Ma Juju

Marie c’est ma jumelle
C’est aussi la plus belle
C’est grace a elle
Que j’ai deployé mes ailes

Marie c’est ma sœur
C’est un bout de mon cœur
Celle qui m’aide a toute heure
C’est elle qui ravive mon bonheur

Marie c’est mon amie
Ca le restera pour la vie
On est trop uni
L’une sans l’autre on a l’ennui

Marie dès fois elle fais chié
Mais je vais tout lui pardonné
Car dieu ma donnée
Une sœur que tu ne peut pas rejeter

Marie elle sait deja tout ca
Qu’elle es un bout de moi
Que je serais toujours la
Pour elle quand sa ira pas ! !
Clara A

PostScriptum

Ben vi c’est ma sister adorée


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

maʁi sε ma ʒymεllə
sεt- osi la plys bεllə
sε ɡʁasə a εllə
kə ʒε dəplwaje mεz- εlə

maʁi sε ma sœʁ
sεt- œ̃ bu də mɔ̃ kœʁ
sεllə ki mεdə a tutə œʁ
sεt- εllə ki ʁavivə mɔ̃ bɔnœʁ

maʁi sε mɔ̃n- ami
ka lə ʁεstəʁa puʁ la vi
ɔ̃n- ε tʁo yni
lynə sɑ̃ lotʁə ɔ̃n- a lɑ̃nɥi

maʁi dε fwaz- εllə fε ʃje
mε ʒə vε tu lɥi paʁdɔne
kaʁ djø ma dɔne
ynə sœʁ kə ty nə pø pa ʁəʒəte

maʁi εllə sε dəʒa tu ka
kεllə ε œ̃ bu də mwa
kə ʒə səʁε tuʒuʁ la
puʁ εllə kɑ̃ sa iʁa pa ! !