Poème-France.com

Poeme : Trouver Une Sollution À Cet Enigme



Trouver Une Sollution À Cet Enigme

Pk autant de haine
Pk faire de la peine
C mon tour d’entrer en scéne
Pour crier au monde entier
Marre de se faire cracher en pleine face
Car je suis étranger
Je sais même plus koi penser
Donc je suis la à écrire des ryhmes
Pour trouver une sollution à cet enigme
Qu’on appelle le rascisme
Du fond du cœur
De tout ça j’ai peur
Tout les jours des gens en meurt
Moi je te dis qu’on soi noir, asiatique ou blanc
Dans nos veines coule le même sang
Alors je prends mon temps
Pour etre prêt à défendre ces gens
Que ces fachos jugent différents
On est tous fait de la meme façon
Que tu vives au millieu des cartons
Ou dans une belle maison
On devrait tous s’unir
Notre visage garderais le sourir
Jusqu’à notre dernier soupire
Clara A

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pe ka otɑ̃ də-εnə
pe ka fεʁə də la pεnə
se mɔ̃ tuʁ dɑ̃tʁe ɑ̃ senə
puʁ kʁje o mɔ̃də ɑ̃tje
maʁə də sə fεʁə kʁaʃe ɑ̃ plεnə fasə
kaʁ ʒə sɥiz- etʁɑ̃ʒe
ʒə sε mεmə plys kwa pɑ̃se
dɔ̃k ʒə sɥi la a ekʁiʁə dε ʁimə
puʁ tʁuve ynə sɔlysjɔ̃ a sεt ɑ̃niɡmə
kɔ̃n- apεllə lə ʁasismə
dy fɔ̃ dy kœʁ
də tu sa ʒε pœʁ
tu lε ʒuʁ dε ʒɑ̃z- ɑ̃ məʁ
mwa ʒə tə di kɔ̃ swa nwaʁ, azjatikə u blɑ̃
dɑ̃ no vεnə kulə lə mεmə sɑ̃
alɔʁ ʒə pʁɑ̃ mɔ̃ tɑ̃
puʁ εtʁə pʁε a defɑ̃dʁə sε ʒɑ̃
kə sε faʃo ʒyʒe difeʁɑ̃
ɔ̃n- ε tus fε də la məmə fasɔ̃
kə ty vivəz- o miljø dε kaʁtɔ̃
u dɑ̃z- ynə bεllə mεzɔ̃
ɔ̃ dəvʁε tus syniʁ
nɔtʁə vizaʒə ɡaʁdəʁε lə suʁiʁ
ʒyska nɔtʁə dεʁnje supiʁə