Poème-France.com

Poeme : Chaque Heures Ne Fait Que MinuteChaque Heures Ne Fait Que Minute

Son prénom est une chaleur
Ses baisers ne sont que douceur

Ses levres douces comme de la soie
Son sourire inspire la joie

Il a les yeux du soleil
Qui n’inspire que des merveilles

Il a les yeux de la lune
Qui brille comme le sable dans les dunes

Il me faut juste un regard
Et c’est mes yeux ki dans les siens s’egard

Ses tendresses et ses calins
Me transperce de bonheur

Avec lui je me sent bien
C’est comme ca a toutes heures

Chaque heures ne fait que minute
Et c minute ne fais que seconde

Quand il n’est pas avec moi il faut que je lutte
Sinon mes larmes m’inondent
Clara A

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sɔ̃ pʁenɔ̃ εt- ynə ʃalœʁ
sε bεze nə sɔ̃ kə dusœʁ

sε ləvʁə- dusə kɔmə də la swa
sɔ̃ suʁiʁə ɛ̃spiʁə la ʒwa

il a lεz- iø dy sɔlεj
ki nɛ̃spiʁə kə dε mεʁvεjə

il a lεz- iø də la lynə
ki bʁijə kɔmə lə sablə dɑ̃ lε dynə

il mə fo ʒystə œ̃ ʁəɡaʁ
e sε mεz- iø ki dɑ̃ lε sjɛ̃ səɡaʁ

sε tɑ̃dʁesəz- e sε kalɛ̃
mə tʁɑ̃spεʁsə də bɔnœʁ

avεk lɥi ʒə mə sɑ̃ bjɛ̃
sε kɔmə ka a tutəz- œʁ

ʃakə œʁ nə fε kə minytə
e se minytə nə fε kə səɡɔ̃də

kɑ̃t- il nε pa avεk mwa il fo kə ʒə lytə
sinɔ̃ mε laʁmə- minɔ̃de