Poème-France.com

Poeme : Ma VieMa Vie

La vie est compliquée
C’est une etape à afronter

Pour moi c’est un defis
De continuer a vivre ma vie

C’est depuis que tu es arrivé
Que j’ai envie de tout quitter

Je regarde defiler les jour en pensant a toi
Sans me preoccuper des autres je ne pense qu a moi
Tout est arrivé le jour ou tu ma embrassé
J etait tellement heureuse que je pouvait que t aimer

Maintenant que tu es partis
Je reve de toi toutes les nuits
En esperant qu un jour tu reviendra
Me serrer très fort dans tes bras
Clara A

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la vi ε kɔ̃plike
sεt- ynə ətapə a afʁɔ̃te

puʁ mwa sεt- œ̃ dəfi
də kɔ̃tinɥe a vivʁə ma vi

sε dəpɥi kə ty ε aʁive
kə ʒε ɑ̃vi də tu kite

ʒə ʁəɡaʁdə dəfile lε ʒuʁ ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa
sɑ̃ mə pʁəɔkype dεz- otʁə- ʒə nə pɑ̃sə k a mwa
tut- εt- aʁive lə ʒuʁ u ty ma ɑ̃bʁase
ʒi ətε tεllmɑ̃ œʁøzə kə ʒə puvε kə te εme

mɛ̃tənɑ̃ kə ty ε paʁti
ʒə ʁəvə də twa tutə lε nɥi
ɑ̃n- εspəʁɑ̃ k œ̃ ʒuʁ ty ʁəvjɛ̃dʁa
mə seʁe tʁε fɔʁ dɑ̃ tε bʁa