Poème-France.com

Poeme : A Ma Soeur Et Son CheriA Ma Soeur Et Son Cheri

Il ta decouvert
Toi sa petite pepite
Il en ai plutot fier
De cette reussite

Son cœur depuis lors
Palpite a chaque instant
Tu es tout son or
Serti de diamants

Vous formez une equipe
Vraiment insolite
Mais vous le merité
Avec tellement de choses sacrifiée

Vous etes si chou
Alors gaché pas tout ! !
Clara A

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il ta dəkuvεʁ
twa sa pətitə pəpitə
il ɑ̃n- ε plyto fje
də sεtə ʁøsitə

sɔ̃ kœʁ dəpɥi lɔʁ
palpitə a ʃakə ɛ̃stɑ̃
ty ε tu sɔ̃n- ɔʁ
sεʁti də djamɑ̃

vu fɔʁmez- ynə əkipə
vʁεmɑ̃ ɛ̃sɔlitə
mε vu lə məʁite
avεk tεllmɑ̃ də ʃozə sakʁifje

vuz- ətə si ʃu
alɔʁ ɡaʃe pa tu ! !