Poème-France.com

Poeme : Amour Trop CourtAmour Trop Court

J’ai perdu ma confiance
Perdu ma derniere chance

Je n’ai pa su taimer
Tu ne ma pas pardonné

Et sans reflechir
Je t’ai laisser partir

C’etait un amour trop court
Qui na pa eu le temps de voir le jour
Clara A

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε pεʁdy ma kɔ̃fjɑ̃sə
pεʁdy ma dεʁnjəʁə ʃɑ̃sə

ʒə nε pa sy tεme
ty nə ma pa paʁdɔne

e sɑ̃ ʁəflεʃiʁ
ʒə tε lεse paʁtiʁ

sətε œ̃n- amuʁ tʁo kuʁ
ki na pa y lə tɑ̃ də vwaʁ lə ʒuʁ