Poème-France.com

Poeme : EvaEva

On disait que se n etait rien
Que tu finirais par guerrir
Mais en un tour de main
Tu a recommencé a souffrir

Tu pleurais et t avais mal
Nous comme des con on a rien remarqué
Jusqu au jour a ta du allé a l’hopital
Te faire longuement examiner

On c’est toujour pa ce que ta
Si c’est grave ou bien benin
Baisse pa les bras eva
Comme ca t ira mieu demain

Baisse pas les bras eva
On est tous avec toi ! ! ! !
Clara A

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ dizε kə sə εn ətε ʁjɛ̃
kə ty finiʁε paʁ ɡeʁiʁ
mεz- ɑ̃n- œ̃ tuʁ də mɛ̃
ty a ʁəkɔmɑ̃se a sufʁiʁ

ty pləʁεz- e te avε mal
nu kɔmə dε kɔ̃ ɔ̃n- a ʁjɛ̃ ʁəmaʁke
ʒysk o ʒuʁ a ta dy ale a lɔpital
tə fεʁə lɔ̃ɡəmɑ̃ εɡzamine

ɔ̃ sε tuʒuʁ pa sə kə ta
si sε ɡʁavə u bjɛ̃ bənɛ̃
bεsə pa lε bʁaz- əva
kɔmə ka te iʁa mjø dəmɛ̃

bεsə pa lε bʁaz- əva
ɔ̃n- ε tusz- avεk twa ! ! !